Translate the article and read it to your Language

Άρθρο 1 - Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ 

Ἐπί τῇ εἰσόδῳ τοῦ Νέου ἔτους 2021, ἄπαντες οἱ ΚΑΛΟΙ Ἕλληνες εἴθε νά ἔχωσιν Χρόνια καλά, Χρόνια πολλά, Χρόνια Εὐλογημένα.

Κάθ’ ὅτι ὑπάρχουσιν καί οἱ μισέλληνες, ὅπως μία σύντροφος τήν ὁποίαν ὁ προβληματικός Μητσοτάκης τήν ἔκαμεν πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Καί εἶναι ἡ (πρόεδρος) Μισέλληνας ἐν τοῖς πράγμασι, διά τῶν ἔργων της καί οὐχί μόνον διά λόγων. Πρωτίστως ὠς ἀνήκουσα εἰς τό δικαστικόν σῶμα ὀφείλει νά ἐφαρμόζει τό Σύνταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί ὄχι νά ἐφαρμόζει μετά μανίας τάς ἀρρωστημένας προσωπικάς της ἀνθελληνικάς της ἀπόψεις. Καί συγκεκριμένως τό πρῶτον ἄρθρον τοῦ Συντάγματος γράφει:

Άρθρο 1

1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Τό πρῶτον ἄρθρον τοῦ Συντάγματος μέ τάς τρεῖς παραγράφους του, εἶναι ἀπολύτως σαφές, καί οὐδεμία παρερμηνεία ἐπιτρέπεται.

Τό ἔτος 2.001 οἱ Ἕλληνες ἡλικίας ἄνω τῶν 18 ἐτῶν, μέ τήν συλλογήν περισσοτέρων τῶν 3.000.000, τριῶν ἑκατομμυρίων ὑπογραφῶν ἀπό Τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Κον Κον Χριστόδουλον πιστοποίησαν τήν βούλησιν των, διά τήν διεξαγωγήν δημοψηφίσματος, ὥστε οἱ Ἕλληνες νά ἀποφασίσουν διά δημοψηφίσματος, ἐάν ἐπιθυμοῦν τήν προαιρετικήν καί οὐχί τήν ὑποχρεωτικήν ὡς ἴσχυεν ἀναγραφήν τοῦ Θρησκεύματος εἰς τάς ταυτότητας των, δηλ. τοῦ Χ.Ο. Αὐτή ἡ ὀρθολογιστική καί σόφρων βούλησις τοῦ Λαοῦ, εἰς οἰανδήποτε χώραν τοῦ κόσμου θά ἐλαμβάνετο ὕπ΄ὄψιν, ἀκόμη καί ἀπό τά ἄθεα σκληροπυρηνικά Κουμουνιστικά καθεστῶτα. Εἰς ὅλον τόν κόσμον θά ἐλαμβάνετο ὕπ’ὅψιν αὐτή ἡ πάνδημος Λαϊκή βούλησις, Εἰς τήν Ἐλβετίαν μέ συλλογήν ὀλίγων χιλιάδων ὑπογραφῶν ψηφίζεται ἤ καταργεῖται νόμος. Αὐτή ἡ ὀρθολογιστική καί σόφρων βούλησις τοῦ Λαοῦ ἀπερρίφθη μέ τήν ψήφον της, καί ἀπό αὐτό τό σκοτεινό μισελληνικό καί ἀντίΧριστο ἄτομο, πού τότε ἦτο σύμβουλος τοῦ Σ.τ.Ε (Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας). Ἀπερρίφθη ἡ πάνδημος Λαϊκή βούλησις, πού; εἰς τήν χώραν γεννήτορα τῆς Δημοκρατίας, τήν Ἑλλάδα. Καί ἡ μεγαλυτέρα Πολιτική Προσωπικότης ὅλων τῶν ἐποχῶν ὁ Περικλῆς εἰς τόν <Ἐπιτάφιον> του τονίζει: «καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται». Αὐτό τό μισελληνικό σκοτεινό πρόσωπο κατήργησεν τήν Δημοκρατία, καί παρ’ ὅτι κουμουμίστρια ζεῖ, κοιμᾶται καί περνᾶ χλιδάτα, πού; εἰς αὐτά πού μισεῖ, τά Βασιλικά Ἀνάκτορα.

Καί δέν εἶναι μόνον αὐτή ἡ μισελληνική ἐνέργεια της, εἶναι πάρα πολαί. Διά νά μήν μακρυγοροῦμεν θά ἀναφέρωμεν μόνον μίαν ἄλλην, ἀλλά ὑπέρσπουδαιοτάτην, κάθ’ὅτι εἶναι Ἐθνική. Ὡς πρόεδρος πλέον τοῦ Σ.τ.Τ ἀπέρριψεν μέ φρικτόν τρόπον καί ἀνθελληνικήν μανίαν τήν αἴτησιν τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων καί τῆς Ὀμοσπονδίας τῶν Πολιτιστικῶν Σωματείων Μακεδόνων, διά τήν ἀκύρωσιν τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἐκεῖ ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Τ ἐλειτούργησεν ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῶν Σκοπιανῶν, καί ὄχι ὑπέρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀληθείας. Διά τό μεῖζον αὐτό θέμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἀπαγόρευσεν εἰς τούς τρεῖς δικηγόρους νά ἀγορεύσουν περισσότερον ἀπό 20 λεπτά. Ὅταν διεμαρτυρήθησαν τούς ἀπάντησεν, «δέν θά ἀσχολούμαστε μαζί σας». Οἱ παρευρισκόμενοι μέ τήν ἀνθελληνικήν της συμπεριφοράν ἐθύμωσαν, ἐκνευρίστηκαν, τήν γιουχάρισαν. Ἀλλά αὐτή ἀπτόηττη, τήν ἄλλην κιόλας ἡμέραν ἔβγαλεν τήν καταδικαστικήν ἀπόφασιν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.

Τσίπρας μέγας ἀνθέλλην. Ὁ Κος Κλάους Ρέγκλινγκ σέ συνέντευξιν του ἐδήλωσεν ὅτι ἡ πρώτη περίοδος Τσίπρα, Βαρουφάκη, ἐκόστησεν εἰς τούς Ἕλληνας περί τά ἑκατό δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ. Ξεπούλησεν διά ἑκατό χρόνια τόν πλοῦτον τῆς Ἑλλάδος. Ξεπούλησεν μετά χαρᾶς καί ἀλαλαγμῶν εἰς ἀλλοεθνεῖς τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας καί μέ ψυχικήν εὐδαιμονίαν ἀποκάλεσεν τά ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων πού πλημμύριζαν μέ τήν γαλανόλευκον τάς πλατείας ὅλου τοῦ κόσμου, διαμαρτυρόμενοι διά τό ξεπούλημα, ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΟ ΟΧΛΟ, κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Μητσοτάκης, ὁ καταχθόνιος ἀνθέλλην. Προεκλογικῶς ἐμφανιζόταν ὠς καλός Ἔλλην καί καλός Χριστανικός. Ἀνέδείχθη πρόεδρος ἑνός κόμματος πού ἡ ἰδεολογία του χάναται εἰς τά βάθη τῶν αἰώνων, μακρύτερον ἀκόμη καί ἀπό τἀ Ὁμηρικά χρόνια. Καί ἡ ἰδεολογική βάσις τοῦ κόμματος, ἀλλά καί ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι τό τρίπτυχον ΠΑΤΡΙΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.Ἐξαπατόντας τόν Λαόν έγένετο πρωθυπουργός καί ὠς πρωθυπουργός ψηφίζει: «Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη...». Τό Ἅγιον Πάσχα εἶχεν ἀπαγορεύσει νά κτυπήσουν οἱ καμπάνες μας χαρμόσυνα τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως. Καί τώρα τῶν Φώτων, ἀπαγορεύει τόν Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων. Εἶπεν καί ἄλλα ἀνθελληνικά.

Εἰς αὐτούς τούς ἀπροκαλύπτους ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδο,ς πρέπει νά ἐφαρμοσθῆ ὁ νόμος 4229/1992 τοῦ Ἐθνάρχου Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ὁ ἐπονομαζόμενος ἰδιώνυμον, δηλ. ἐκτοπισμός καί μάλιστα ἐκτός Ἑλλάδος καί ἐπί πλέον ἀφαίρεσις τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγενείας καί ὑπηκοότητος, ὡς καί δήμευσις τῆς περιουσία των, μετά δωρεάς αὐτῆς εἰς πτωχούς Ἕλληνας.

Κάθε καλόν καί ἀγαθόν πού ἔχομεν, τάς οἰκίας μας, τά αὐτοκίνητα μας, τά ψυγεία μας, τά ἐξοχικά μας, τήν ἐλευθερίαν μας, κ.τ.λ. κ.τ.λ, τά ὀφείλομεν εἰς κάτι γεναίους πού ἐδῶ καί 200 χρόνια ἐπολέμησαν καί μᾶς κληροδότησαν Πατρίδαν Ἐλευθέραν. Ὅτι ἔχομεν καί δέν ἔχομεν εἰς αὐτούς ἀνήκουν. Καί οἱ ἀνωτέρῳ ἀπεχθάνονται καί μισοῦν τούς ΗΡΩΑΣ τοῦ 1821.

Δεν υπάρχουν σχόλια :