Translate the article and read it to your Language

ΚΑΙ ΦΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ. ΑΥΤΟΙ ΕΚΤΙΣΑΝ ΤΌ ΤΖΑΜΙ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΤΙΣΑΝ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ 1821, ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Σέ μερικάς ἡμέρας ἀπό σήμερον ἡ Ἑλλάς καί οἱ Ἕλληνες θά Τιμήσουν καί θά Ἑορτάσουν τά 200 ἔτη ἀπελευθερώσεως των, ἀπό τήν Τουρκικήν αἱμοχαρήν, αἱμοδιψήν, βαρβαρότητα. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, θά ἀποδώσωμεν τάς δέουσας καί πρέπουσας τιμάς εἰς τούς Ἥρωας τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, πού μέ τό αἷμα των ἐπότισαν τό δένδρον τῆς Ἐλευθερία, διά νά εἴμεθα ἐμεῖς ἐλεύθεροι. Ἀπόδοσις τιμῶν πρός τούς νεκρούς μας. Ἕνας ἡθικός κανόνας πού διαιωνίζεται γιά χιλιετίες ἀπό τό σοφόν Ἑλληνικόν πνεῦμα, τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν. Ἡ δέ μεγαλυτέρα πολιτική προσωπικότης ὅλων τῶν ἐποχῶν ὁ Περικλῆς, τοῦ ὁποίου ἡ περίοδος διακυβερνήσεως λέγεται «χρυσοῦς αἰών τοῦ Περικλέους», καί τοῦ ὁποίου τά ἔργα ἔρχονται νά θαυμάσουν ἀπό ὅλην τήν Γῆ, εἶχεν πράξει τό ἴδιον. Οὗτος διά νά ἀποδώση τιμάς εἰς τούς νεκρούς πού ἔπεσαν εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος του, ἐκφωνεῖ ἕναν λόγον του, τόν ἐπονομαζόμενον, «ὁ ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους» καί μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: «῎Αρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον· δίκαιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι' ἀρετὴν παρέδοσαν. καὶ ἐκεῖνοί τε ἄξιοι ἐπαίνου καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ πατέρες ἡμῶν».

«Πρῶτα θά ἀρχίσω τήν ὁμιλίαν καί θά ἀναφερθῶ εἰς τούς προγόνους μας, διότι εἶναι δίκαιον ἀλλά καί πρέπον εἰς αὐτούς ταύτην τήν τιμήν νά ἀποδώσωμεν εἰς τήν μνήμην των. Διότι αὐτήν τήν χώραν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι πάντοτε κατοικοῦν διαδέχοντας ἡ μία γενεά τήν ἄλλην, ἐλευθέραν δέ καί μέ ἀρετήν μάς τήν παρέδωσαν, καί ἐκεῖνοι εἶναι ἄξιοι ἐπαίνων, ἀκόμη δέ περισσότερον οἱ πατέρες ἡμῶν».

Ὁ ἀρχηγός τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ὡς ἡμέραν ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἤθελεν τήν 25ην Μαρτίου, ὥστε νά συνδέση τήν χαρμόσυνον Εὐαγγελίαν τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, πρός τήν Παναγίαν μας, ὅτι θά κυοφορήση τό Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Χριστόν μας, μέ τήν Ἐπανάστασιν τῶν Ἑλλήνων, «ὡς Εὐαγγελιζομένη τήν πολιτικήν λύτρωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους». «Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος», ἔλεγεν ὁ Ὑψηλάντης. Ὁ δέ μέγας Κολοκοτρώνης ὁμιλόντας μέ σοφίαν τήν 8/10/1838 εἰς τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου εἰς τήν Πνύκα μεταξύ τῶν ἄλλων τούς εἶπεν: «παιδιά μου Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἄρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος». Ἐπίσης ὀ ἄλλος μεγάλος ὁ Μακρυγιάννης, ἐπειδή καί τότε ὑπῆρχον ἀντίΧριστοι καί μισέλληνες πού διαινίζονται μέχρις σήμερον γράφει: Καί εἶπαν οἱ ἄθρησκοι πού ἐβάλαμεν εἰς τόν σβέρκο μας νά μή μανθάνουν τά παιδιά μᾶς Χριστόν καί Παναγίαν. Καί βγῆκαν ἀκόμη νά’ ποτάξουν τήν Ἐκκλησίαν, διότι ἔχει πολλήν δύναμη καί τήν φοβοῦνται. Καί εἶπαν λόγια ἄπρεπα διά τούς παπάδες. Ἐμεῖς, μέ σκιάν μας τόν Τίμιον Σταυρόν, ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε, σέ κάστρα, σέ ντερβένια, σέ μπογάζια καί σέ ταμπούργια. Τόση μικρότητα στόν Σταυρό, τόν σωτήρα μας!».

Καί ἦλθεν τό χαρμόσυνον γεγονός, ἡ ἀπελεθέρωσις τῶν Ἑλλήνων ἀπό τά δεσμά ἄθλιας, βάρβαρης αἱμοσταγοῦς τυρανίας τῶν Τούρκων Μουσουλμάνων. Καί οἱ Ἕλληνες τότε ἔκαμαν ἕνα ΤΑΜΑ διά νά εὐχαριστήσουν τόν Σωτήραν τους, τήν ἀνέγερσιν ἑνός Ναοῦ, τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος.

Ἀλλά φεῦ, ἀλλά ἀλοίμονον, παρῆλθον 200 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξιν τῆς Ἐπαναστάσεως καί τό ΤΑΜΑ τῶν Ἡρώων τοῦ 1821, ὄχι μόνον δέν ἔχει πραγματοποιηθεῖ, ἀλλά οὔτε κάν εἰς τήν σκέψιν τῶν πολιτικῶν μας δέν ὑπάρχει. οὔτε τοῦ Γιωργάκη, αὐτονόητον εἶναι οὔτε τοῦ Τσίπρα, καί δυστυχῶς οὔτε τοῦ Μητσοτάκη. Τρεῖς ἄθρησκοι, τρεῖς μισέλληνες. Ὦ ρέ Ἕλληνες πού τούς βρήκαμεν καί τούς ψηφίσαμεν. Τί μυαλό κουβαλᾶμε;

Καί τό ΤΑΜΑ δέν ἐγένετο μόνον διά προφορικῆς ὑποσχέσεως εἰς τόν Θεόν μας, ἀλλά καί γραπτῶς καί μάλιστα διά ψηφισθέντος νόμου, πού ὑπέγραψεν καί ὁ Ἐθνάρχης Καποδίστριας Ἰωάννης. Ἀλλά ἐπίσης καί ἀργότερον μέ Βασιλικόν διάταγμα. Ἰδού ἡ ἀπόδειξις:

Εἰς τό Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται :

Ἡ Δ΄ Ἐθνική τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις Ψ η φ ί ζ ε ι:

Ἄρθρον Α΄. Ὅταν ἡ τοπική περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καί ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεως της κατασταθῶσι ὁριστικῶς καί οἱ οἰκονομικοί πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατά διαταγήν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τήν καθέδραν αὐτῆς Ναός ἐπ’ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος.

Εἰσέτι δέ ἀργότερον ἐπί Βασιλείας Ὄθωνος τό 1834, ἡ καθέδρα εἶχεν προσδιορισθεῖ καί ἦσαν αἱ Ἀθῆναι, πρός ἐκτέλεσιν δέ, τοῦ ψηφίσματος τῆς Δ΄Ἐθνικῆς ἐν Ναυπλίω συνελεύσεως, ὑπεγράφει τῶ κατωτέρῳ διάταγμα:

«Περὶ ἀνεργέσεως Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος ἐν Ἀθήναις», τό ὁποῖον περιέχει ἀρκετά ἄρθρα: ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Διάταγμα ΦΕΚ. Ἀριθ. φ. 5 ΕΝ NΑΥΠΛΙΩ, 29 Ἰανουαρίου 1834.

Ἄρθρ. 1. Θέλει ἀνεγερθῆ εἰς τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν Ναός τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ πρός αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς Θείας Προνοίας, τῆς ῥυσαμένης τόν Ἑλληνικόν Λαόν ἀπό δεινῶν καί κινδύνων, καί πρός ἐνίσχυσιν τῶν μεταγενεστέρων εἰς την πίστιν, δι’ ἧς οἱ προπάτορές των ἀνεκτήσαντο τήν ἐλευθερίαν των εἰς τούς ἀπό τῶν 1821 μέχρι τῶν 1830 αἱματώδεις πολέμους.

Ἄρθρ. 2. Θέλομεν τό μνημεῖον τοῦτο νά εἶναι ἄξιον καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καί τοῦ συμβάντος, πρός μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται....

Ἄρθρ 3. Ὁ πρῶτος λίθος θέλει τεθῆ τήν 25 ’Ιανουαρίου 1835, καί ἑπομένως αἱ προπαρασκευαί τῆς τελετῆς πρέπει νά ἐπιταχυνθοῦν κ.τ.λ

Αὐτονόητον εἶναι ὅτι αὐτοί οἱ ἄθρησκοι καί μισέλληνες νά κτίζουν καί νά ἀνοίγουν τζαμιά, εἰς τόν θεόν τῶν Τούρκων Μουσουλμάνων. Παραχώρησαν 17 στρέμματα αἱματοβαμένης ἀπό τούς Τούρκους Ἑλληνικῆς Γῆς, καί ὁ Τσίπρας τούς ἔκτισεν Τζαμί εἰς τόν Βοτανικόν, ἄνευ οὐδεμίας ἀντιδράσως ἀπό τόν Μητσοτάκη. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ξανασταυρώνει τόν Χριστόν μας, χορηγόντας ἄδειαν, νά ἀνοίξουν τρία τζαμιά, δύο εἰς τήν Κῶ καί ἕνα εἰς τήν Ρόδον.

Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 δέν ἔχει ὀλοκληρωθεῖ. Θά ἔχη ὀλοκληρωθῆ ὅταν ἠ Ἑλλάς ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς ἀνθέλληνες καί τούς ἀντίΧριστους.

Δεν υπάρχουν σχόλια :