Πρός τήν Σεβαστήν καί Ἀξιότιμον Κυρίαν Angela Dorothea Merkel Καγκελάριον τῆς Γερμανίας


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ...
Κυρία Καγκελάριε καλημέρα σας, νά εἶσθε πάντοτε καλά, νά ἐργάζεσθε καί νά μεριμνᾶτε ὑπέρ τῆς εὐημερίας τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ.

Ἐπικοινωνῶ μέθ΄ὑμῶν λαμβάνοντας ἀφορμήν ἀπό τήν ἐπίσκεψιν σας τήν ὁποίαν θά πραγματοποιήσετε ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν εἰς τήν FYROM (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας) καί τήν ὁποίαν θά ὀνομάσετε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ὅπως καί εἰς τό
παρελθόν ἔχετε πράξει. Θά μοῦ ἐπιτρέψετε ὡς Ἕλλην νά ἔχω ἐνστάσεις ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀναγνώρησιν τοῦ κράτους FYROM ὡς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ διότι οἱ πολιτικοί αὐτῆς τῆς χώρας ὑποκλέπτουν κάτι πού δέν τούς ἀνήκει. Παρ΄ὅτι μερικοί ἐκ τῶν κατοίκων τῆς χώρας αὐτῆς δηλώνουν ὅτι εἶναι Σλαβικῆς καταγωγῆς, (καθ΄ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλες ἐθνότητες εἰς τήν FYROM) παρά ταῦτα ἐπιθυμοῦν νά αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Μακεδόνες. Δηλώνουν ὅτι ἔχουν τό δικαίωμα νά αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Μακεδόνες, τό ὁποῖον δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ τό ἀναγνωρίζετε καί ἐσεῖς. Καί ἐμεῖς θά συνφωνήσωμεν μέ ἐσᾶς. Ὁπότε ἐάν τό δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ ἰσχύει, τότε αὐτονόητον εἶναι τό ἐξῆς; ἐάν μία ἄλλη κυρία δηλώσει ὅτι ὀνομάζεται Angela Dorothea Merkel καί εἶναι Καγκελάριος τῆς Γερμανίας ἐσεῖς προθύμως θά πρέπει νά τήν ἀναγνωρίσετε καί νά δηλώσετε ὅτι ἡ ἄλλη κυρία εἶναι ἡ Angela Dorothea Merkel, Καγκελάριος τῆς Γερμανίας καί ὄχι ἐσεῖς.

Ὁ διαχρονικός διχασμός σκέψεως τῆς Γερμανικῆς πολιτείας ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα, μεταξύ πνευματικῶν ἀνθρώπων καί πολιτικῆς ἡγεσίας. Οἱ μέν πρῶτοι ἐκφράζουν τήν ἡθικήν καί τό δίκαιον, οἱ δέ δεύτεροι εἶναι ἀπομακρυσμένοι ἀπό αὐτάς τάς ἀνθρωπίνας ἀξίας. Οἱ μέν πνευματικοί ἄνθρωποι τῆς Γερμανίας αἰσθάνονται εὐλάβειαν, σεβασμόν καί ἀγάπη πρός τούς Ἕλληνας, ὁ δέ πολιτικός κόσμος ἐμπάθειαν καί ἔχθραν. Τό 1922 ἐβοήθησαν τούς Μουσουλμάνους Τούρκους νά ἐκδιώξουν ἀπό τάς προγονικάς των ἐστίας, τήν Μικράν Ἀσίαν τούς Ἕλληνας Χριστιανούς, πού κατοικούσαν εἰς αὐτά τά ἐδάφη ἀπό τό 1500 Π.Χ, καί εἶχον ἀναπτύξει ἕναν τεράστιον πολιτισμόν.

Ὁ Γιόχαν Βόλφγκανγκ φόν Γκαῖτε... εἶπεν διά τούς Ἕλληνας

«Ἡ Ἑλλάδα διά τήν ἀνθρωπότητα εἶναι ὅτι εἶναι ἠ καρδιά καί ὀ νοῦς διά τόν ἄνθρωπο». Καί δέν εἶπεν μόνον αὐτό Κα Μέρκελ.

Ὁ δέ διακεκριμένος καί ἀείμνηστος Νομπελίστας Γερμανὸς ποιητής κος Γκύντερ Γκρὰς, γράφει καί δημοσιεύει ἕνα ποίημα του εἰς τήν Suddeutshe Zeitung τήν 27/05/2012, ἐπίσης τό ἀπαγγέλει σέ ἀπ΄ εὐθείας μετάδοσιν ἀπό τήν Γεμανικήν κρατικήν ραδιοφωνίαν. Εἰς τὸν πρῶτον στῖχον τοῦ ποιήματος-παρέμβαση του, ἀφιερωμένον εἰς τὴν Ἑλλάδα, μὲ τίτλο «Ντροπὴ τῆς Εὐρώπης»-«Europas Schande» γράφει:

Dem Chaos nah, weil dem Markt nicht gerecht
Bist fern Du dem Land, das die Wieg Dir lieh

Εὐρώπη σπρωγμένη στὸ χάος, ἀπὸ τὶς ἐπιταγὲς τῶν ἀγορῶν
εἶσαι τώρα μακριὰ ἀπ’ αὐτὴν τὴν χώρα, ποὺ τὸ λῖκνο σοῦ δάνεισε.

Κυρία Μέρκελ ἀναφέρεται σέ ἐσᾶς καί τόν Κον Σόϊμπλε, διά τά μεγάλα κακά πού προκαλέσατε μέ τόν οἰκονομικόν στραγγαλισμόν εἰς τούς Ἕλληνας.

Πάντως καί ὁ Κος Γιόχαν Βόλφγκανγκ φόν Γκαῖτε καί ὁ Κος Γκύντερ Γκρὰς ὡς καί ὅλοι οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι τῆς Γερμανίας γνωρίζουν ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι Ἕλληνας ἀπό τήν Μακεδονία.

Κυρία Angela Dorothea Merkel, Καγκελάριε τῆς Γερμανίας θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά σᾶς ἐνημερώσω δ΄αὐτά πού ἔχει γράψει ἡ Ἱστορία.
ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ

ΥΠΟΚΛΕΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος διανύοντας τά τελευταία μέτρα τῆς ἀηττήτου θριαμβευτικῆς πορείας, ἐρωτώμενος ποῖον ἀφήνει διάδοχον τῆς ἀχανοῦς αὐτοκρατορίας του ἀπαντᾶ: «τῷ κρατίστῳ». Αὐτοκρατορίας εἰς τήν ὀποῖαν ἀκόμη καί σήμερον οἱ ὑποτεταγμένοι εἰς αὐτόν λαοί αἰσθάνονται εὐγνώμονες πού τούς ὑπέταξεν γιατί τούς ἐμπλούτισεν μέ Ἑλληνικόν πολιτισμόν, μέ Ἑλληνικά γράμματα καί ὡς ἐκ τούτου τούς ἔμαθεν νά σκέπτονται καί νά ζοῦν ὡς ἐλεύθεροι πολῖται.

Ὡς γνωστόν βορείως τῶν <σημερινῶν> Ἑλληνικῶν συνόρων ὑπάρχουν Ἑλληνικά ἐδάφη, εἰς τά ὁποία κατοικοῦν καί Ἕλληνες ἀπό ἀρχαιοτάτων ἐποχῶν, τά ὁποία ὅμως λόγῳ τοῦ ὅτι <δίκαιον εἶναι τό συμφέρον τοῦ ἰσχυροτέρου>, βιαίως ἔχουν ἀποσπασθεῖ ἀπό τήν μητέρα Ἐλλάδα μέ τήν συνέργειαν τῶν (συμμάχων) μας. Βορείως τῶν συνόρων μας καί μάλιστα βορείως τῆς Μακεδονίας μας ὑπάρχουν κάποιοι πού μετά παρέλευσιν 2.340 ἐτῶν, ἄκουσον-ἄκουσον, ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Μ. Ἀλέξανδρου θέλουν νά αὐτοαποκαλοῦνται Μακεδόνες. Ὑπάρχει μία περιοχή πού μέχρις προσφάτως ὀνομαζόταν Βαρδάσκα καί τώρα δηλώνουν πώς ἐπιθυμοῦν αὐτή ἡ περιοχή τους νά ὀνομάζεται Μακεδονία. Εἶναι μία περιοχή πού κατοικεῖται τουλάχιστον ἀπό τάς ἐξεῖς ἐθνότητας, Ἀλβανούς, Σλάβους, Βουλγάρους καί βεβαίως Ἕλληνας. Ὁ τέως πρόεδρος τῆς Βαρδάσκα, FYROM (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας) κος Γκλιγκόροφ Κίρο εἰς τάς 06/03/1992 ἔχει δηλώσει: «ἐμεῖς εἴμαστε Σλάβοι δέν ἔχουμε καμία σύνδεση μέ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, ἤλθαμε στήν περιοχή τόν 6ον Μ.Χ αἰώνα». Ὁ ἄνθρωπος δηλώνει τό αὐτονόητον, αὐτό τό ὁποῖον γράφει ἡ Ἱστορία.

Σήμερον κάποιοι ἄλλοι κύριοι τοῦ κράτους Βαρδάσκα ἤ τῶν Σκοπίων, ἔχουν μερικήν γνῶσιν τῆς ἱστορίας, καί μόνον αὐτήν ποῦ ὑπηρετεῖ τά ἰδικάς των συμφέροντα καί τάς ἰδικάς των ὑπαρξιακάς ἀνάγκας, ἐπιθυμοῦν νά ὑφαρπάσουν κάτι τό σπουδαῖον καί μεγαλοπρεπές, ὅπως τοῦτον εἶναι καταγεγραμμένον ἀπό τήν ἱστορίαν. Μετά παρέλευσιν 2.340 ἐτῶν, ἄκουσον ἄκουσον ἀπό τόν θάνατον τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἐπιθυμεῖτε νά ὑφαρπάσετε τήν ἱστορίαν καί τό μεγαλεῖον του. Κύριοι, νά σᾶς ἐνημερώσωμεν ὡς ἔχουν τά γεγονότα, τά ὁποία καί ἔχει καταγράψει ἡ ἱστορία.

Α) Τά γένη τῶν Ἑλλήνων εἶναι τέσσερα:

α) οἱ Δωριεῖς, β) οἱ Αἰολεῖς, γ) οἱ Ἴωνες δ) οἱ Ἀχαιοί.

Οἱ Μακεδόνες εἶναι Δωρικόν.

Β) Ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἐκ πατρός Φιλίππου, εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους καί ἐκ τῆς μητρός του, τοῦ Ἀχιλλέως. Οἱ πρόγονοι του συμμετεῖχον εἰς τούς Ὀλυμπιακούς ἀγώνας, πού ἐξ ὁρισμοῦ ἀπό τό ἔτος ἐνάρξεως αὐτῶν τό 776 Π.Χ ἕως καί τό 56 Μ.Χ συμμετεῖχον μόνον Ἕλληνες.

Ὁ Βασιλεύς Ἀλέξανδρος Α! ἔλαβεν μέρος εἰς τήν 80ην Ὀλυμπιάδα τό 460 Π.Χ

Ὁ Βασιλεύς Ἀρχέλαος Περδίκας ἔλαβεν μέρος εἰς τήν 93ην Ὀλυμπιάδα τό 408 Π.Χ

Ὁ Βασιλεύς Φίλιππος πατήρ του Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀνεδείχθη τρεῖς φορές Ὀλυμπιονίκης εἰς τήν ἀρματοδρομίαν. Καί δέν εἶναι μόνον αὐτοί πού συμμετεῖχαν.

Γ) Οἱ Ἕλληνες διά νά ἀντιμετωπίσουν τούς Πέρσας πού εἶχον ἔλθει μέ ἑκατοντάδες χιλιάδων μισθοφόρους διά νά καταλλάβουν τήν Ἑλλάδα, ἔκαμαν εἰς τήν Κόρινθον, δύο πανελλήνια συνέδρια τό πρῶτον ἐγένετο ἐπί Βασιλείας Φιλίππου πατρός τοῦ Μ. Ἀλέξάνδρου καί τό δεύτερον ἐπί Βασιλείας Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Μετά τήν μάχη τῆς Χαιρώνειας 338 Π.Χ εἰς τήν Κόρινθον ἐπραγματοποιήθει τό πρῶτον πανελλήνιον συνέδριον, τό ὁποῖον ἀνέδειξεν τόν Βασιλέα τῆς Μακεδονίας Φίλιππον ἀνώτατον πολεμικόν ἀρχηγόν τῶν Ἑλλήνων, μέ σκοπόν νά τιμωρήσουν τούς Πέρσας πού εἶχον προξενίσει πολλά δεινά εὶς τούς Ἕλληνας. Μετά τόν θάνατον τοῦ Φιλίππου καί πάλιν εἰς τήν Κόρινθον τό 336 Π.Χ ὁ υἱός του Ἀλέξανδρος καί μετέπειτα ὀνομασθής Μέγας ἀνεκηρύχθει ἐκ νέου ἀνώτατος πολεμικός ἀρχηγός τῶν Ἑλλήνων

Δ) Εἰς τήν Κόρινθον ὁ Μ. Ἀλέξανδρος συνάντησεν εἰς τό πυθάρι του τόν κυνικόν φιλόσοφον Διογένην, εἰς αὐτήν τήν συνάντησιν ἐγένοτο σπουδαῖος διάλογος, μικρόν ἀπόσπασμα παραθέτομεν ἀπό τόν Πλούταρχον· ὡς δ΄ἐκεῖνος ἀσπασάμενος καί προσειπών αὐτόν ἠρώτησεν· εἴ τίνος τυγχάνει δεόμενος, ἀπαντών εἶπεν: μικρόν ἀπό τοῦ ἡλίου μετάστηθι. Πρός τοῦτο λέγεται τόν Ἀλέξανδρον οὕτω διατεθῆναι καί θαυμάσαι καταφρονηθέντα τήν ὑπεροψίαν καί τό μέγεθος τοῦ ἀνδρός, ὥστε τῶν περί αὐτόν ὡς ἀπήεσαν διαγελώντων καί σκωπτόντων, ἀλλά μήν ἐγώ, εἰ μή Ἀλέξανδρος ἤμην, Διογένης ἄν ἤμην.

«Ἐκεῖνος δέ, δηλ ὁ Ἀλέξανδρος πλησίαζοντας καί χαιρετίζοντας τον λέγοντας ἠρώτησεν αὐτόν· ἐάν ἔχει ἀνάγκη κάποιου πράγματος, καί αὐτός ἀπήντησεν· μετακινήσου ὁλίγον ἀπό τόν ἥλιο. Ὡς πρός αὐτό λέγεται ὅτι κατ΄αὐτόν τόν τρόπον ἐμεταχειρίσθη τόν Ἀλέξανδρον, καί παρά τήν περιφρόνησιν (πού ὑπέστει ὁ Ἀλέξανδρος), ἐθαύμασεν τήν ὑπερηφάνια καί τό μέγεθος τοῦ ἀνδρός, ὥστε ἐνῶ ἡ περί αὐτόν συνοδεία ἀπομακρυνόταν μειδιάζοντας καί ἀστειευόμενοι, ὁ Ἀλέξανδρος εἶπεν: ἐάν δέν ἤμουν ὁ Ἀλέξανδρος θά εἴθελα νά ἤμουν Διογένης». Ὁ διάλογος τῶν δύο ἀνδρῶν ἦτο σπουδαῖος, καθ΄ὅτι δέν ἐπεριορίσθει εἰς αὐτάς μόνον τάς λέξεις, καθ΄ὅτι ὁμίλησαν περί γεωπολιτικής καί χρηστής διοικήσεως.

Σεβαστοί μου Κύριοι αὐτόν τόν διάλογον τόν ἔκαμαν χωρίς μεταφραστήν, γιατί καί οἱ δύο εἶναι Ἕλληνες καί μιλοῦσαν Ἑλληνικά. Τώρα ἐσεῖς δηλώνετε Μακεδόνες. Διά νά συνεννοηθοῦμεν ὅμως σήμερα μέ τήν γλῶσσαν ποῦ ὁμιλεῖτε θέλομεν μεταφραστήν. Οἱ Ἕλληνες ἀπό τότε μέχρι σήμερα ὁμιλοῦν τήν ἰδίαν γλῶσσαν. Καί ὁ μέγας φιλόσοφος Ἀριστοτέλης ὁ Σταγειρίτης καί Μ. Ἀλέξανδρος Ἑλληνικά ὁμιλοῦσαν. Εἶμαι δέ βέβαιος πῶς δέν γνωρίζετε τί σημαίνει, τό ὄνομα Φίλιππος καί τό Ἀλέξανδρος, καί τό ὄνομα Ἀριστοτέλης, καί εἶναι φυσικόν νά μήν γνωρίζετε διότι εἶναι ἀρχαιοελληνικά ὀνόματα. Εἰσέτι δέ περισσότερον δέν θά γνωρίζετε τό τί σημαίνει βουκεφάλας τό ὄνομα τοῦ ἀλόγου του. Ἡ λέξις εἶναι σύνθετος ἀπό τό βοῦς καί κεφάλι, διότι τό κεφάλι τοῦ ἀλόγου του εἶχεν ὄψιν βοός. Ἡ λέξις Φίλιππος δέν γνωρίζετε τί σημαίνει διότι εἰς τήν γλῶσσαν πού ὁμιλεῖτε δέν ὑπῆρχεν καθ΄ὅτι εἶναι ἀρχαιοελληνική, πάντως εἶναι σύνθετος ἀπό τήν λέξιν φίλος καί ἵππος λέξεις πού χρησιμοποιούσαμεν καί χρησιμοποιοῦμεν σήμερον καθημερινῶς. Ἀλλά βεβαίως δέν γνωρίζετε καί τήν σημασίαν τῆς λέξεως αὐτοῦ τοῦ ὁποίου τήν δόξαν καί τήν ἱστορίαν ἐπιθυμεῖτε νά κλέψετε, δέν ξεύρετε τήν ἐρμηνείαν τῆς λέξεως Ἀλέξανδρος. Πάντως καί ἡ λέξις αὐτή εἶναι σύνθετος, ἀπό τό ἀλέξω+ ἄνδρας.

Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἡ ἴδια ἀπό τότε μέχρις σήμερον. Εἶναι δέ αὐτονόητον νά μήν γνωρίζετε τήν ἐννοιολογίαν τῶν λέξεων διότι, δέν ὁμιλεῖτε Μακεδονικά, ἄρα δέν ὁμιλεῖτε Ἑλληνικά, ὁμιλεῖτε μίαν ἄλλην γλῶσσαν τήν ὁποίαν δέν ἀντιλαμβανόμεθα, καί ὡς ἐκ τούτου δέν εἶσθε Μακεδόνες.

Βεβαίως δέν θά γνωρίζετε ἐάν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶχεν πολεμικόν στόλον καί ποῖος ἦτο ὁ ναύαρχος του. Εἶχεν λοιπόν πολεμικόν στόλον ἀποτελούμενον ἀπό 150 τριήρεις ἐκ τῶν ὁποίων αἱ 29 ἦσαν Ἀθηναϊκαί. Ὁ δέ ναύαρχος τοῦ στόλου ἦτο ὁ Νέαρχος ἀπό τήν Κρήτη ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους Ναυάρχους ὅλων τῶν ἐποχῶν, καθ΄ὅτι ἔφθασεν καί ἐξερεύνισεν τόν Ἰνδόν ποταμόν. Καί ἐπειδή δηλώνετε ὅτι δικαίωμα σας εἶναι ὁ αὐτοπροσδιορισμός, ἐπιτρέψετε καί εἰς τόν ἴδιο τόν Μ. Ἀλέξανδρον τόν αὐτοπροσδιορισμόν. Νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι εἰς τήν μάχην τοῦ Γρανικοῦ ποταμοῦ ἡ φιλαργυρία ὅπλισεν τά χέρια <ἑλλήνων> νά συστρατευθοῦν ὡς μισθοφόροι ὑπέρ τῶν Περσῶν καί ἐναντίον τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ καί τῶν Ἑλλήνων. Εἰς τήν μάχην αὐτήν ὁ Μ. Ἀλέξανδρος, τούς μέν Πέρσας ἔσφαξεν τούς δέ <ἕλληνας> κατακόπτει (κατέσφαξεν), διότι ὡς εἶπεν: «ὅτι παρά τά κοινῇ δόξαντα τοῖς Ἕλλησιν, Ἕλληνες ὄντες ἐναντία τῇ Ἑλλάδι ὑπέρ τῶν βαρβάρων ἐμάχοντο» ΑΡΡΙΑΝΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 1.16.7. Δηλ. παρά τήν κοινήν ἀπόφασιν τῶν Ἑλλήνων, αὐτοί ὄντας Ἕλληνες, ἐναντίον τῆς Ἐλλάδος καί ὑπέρ τῶν βαρβάρων ἐμάχοντο. Ἀπό τήν νίκην του αὐτήν, ἔστειλεν ὡς Ἕλλην Μακεδών 300 Περσικάς ἀσπίδας πρός τιμήν τῆς Ἀθηνᾶς εἰς τήν Ἀκρόπολιν τῶν Ἀθηνῶν. Εἰς μίαν ἄλλην μάχη, τῆς Ἰσσοῦ, ἐπειδή ἀπάναντι του εἶχεν πάλιν <ἕλληνες> μισθοφόρους τῶν Περσῶν διά νά ἐνθαρρύνη τούς στρατιώτας του λέγει: «ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θά πολεμήσωμεν καί ἐναντίον χρεοκοπημένων <ἑλλήνων> οἱ ὁποῖοι προδίδουν τήν πατρίδα τους καί τήν δόξαν τῶν προγόνων των μέ ἀντίτιμον ἕναν εὐτελήν μισθόν». Μετά τήν μάχην τῆς Ἰσσοῦ ὁ Ἀλέξανδρος γράφει εἰς τόν Δαρεῖον,«Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς τήν Μακεδονίαν καί τήν ἄλλην Ἑλλάδα κακῶς ἐποίησαν ἡμᾶς οὐδέν προηδικημένοι. Ἐγώ δέ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών κατασταθείς καί τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας, διέβην εἰς τήν Ἀσίαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν».Πηγή ΑΡΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 2.14.4 Διαπιστώνετε καί ἐσεῖς ὅτι μέ τά ἀνωτέρω ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ταυτοποιοῦσεν τόν ἑαυτόν του ΕΛΛΗΝΑ. Δ΄αὐτό καί ἡ παγκόσμιος κοινότης, τήν μετά τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου περίοδον τήν ὀνομάζει Ἑλληνιστικήν περίοδον.

Πρόεδρος τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων ἔχει διατελέσει κάποιος ὀνόματι Νίκολα Γκρούεφσκι ὁ ὁποῖος δηλώνει Μακεδών τοῦ ὁποίου ὁ πατήρ ἐχει γεννηθεῖ εἰς τήν Ἀχλάδα Φλωρίνης καί τοῦ ὁποίου ὁ παππούς Γρούϊος Νικόλαος κατά τήν διάρκειαν τοῦ Ἑλληνο-Ἰταλικοῦ πολέμου ἐπολέμησεν ὡς στρατιώτης τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, πληγώθηκε εἰς τήν μάχην καἰ ἀπεβίωσεν εἰς τό στρατιωτικόν νοσοκομεῖον Φλωρίνης τό 1940, τό δέ ὄνομα του εἶναι χαραγμένον εἰς τό ἡρῶον τῆς Ἀχλάδας. Νίκολα Γκρούεφσκι, σαφῶς καί δέν γνωρίζεις τήν προέλευσιν καί τήν ἔννοιαν τοῦ ὀνόματος σου διότι καί αὐτό εἶναι ἀρχαιοελληνικόν, καί αὐτή ἡ λέξις εἶναι σύνθετος, Νικόλαος=Νίκη + λαός. ὁ ὁδηγών σέ νίκη τόν λαόν του.

Ὁ δέ μέγας θεωρητικός τῆς πανελληνίου συμμαχίας καί τῆς ἐκστρατείας κατά τῶν βαρβάρων μέγας φιλόσοφος καί ἐκ τῶν Ἀθηνῶν καταγόμενος Ἰσοκράτης ἔγραφεν εἰς τόν Βασιλέα τῆς Μακεδονίας Φίλιππον: «μέλλω γάρ σοι συμβουλεύειν προστῆναι τῆς τε τῶν Ἑλλήνων ὁμονοίας καὶ τῆς ἐπὶ τοὺς βαρβάρους στρατείας: ἔστι δὲ τὸ μὲν πείθειν πρὸς τοὺς Ἕλληνας συμφέρον, τὸ δὲ βιάζεσθαι πρὸς τοὺς βαρβάρους χρήσιμον».

Μετά παρέλευσιν 2.340 ἄκουσον, ἄκουσον ἀπό τόν θάνατον τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου μερικοί τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων αἰσθάνονται ὅτι εἶναι ἀπόγονοι του καί διεκδικοῦν τήν κληρονομιά του. Κάποιος ἔπρεπεν νά τούς πεῖ: παιδιά αὐτά εἶναι θέματα πού ἄπτονται ἄλλης ἐπιστήμης καί ὄχι τῆς πολιτικῆς ἤ τῆς ἱστορίας, ἄπτονται τῆς ψυχαναλύσεως καί ψυχοθεραπείας.Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΛΥΕΙ

ΤΟΝ ΓΟΡΔΙΟΝ ΔΕΣΜΟΝΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ἐδῶ εἰς αὐτά τά ἀρχαῖα νομίσματα εἶναι ὡς νά ἔχη παγώσει ὁ χρόνος, ἡ ἀρχαιοελληνική γραφή εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἴδια μέ τήν σημερινήν.
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ FYROM ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΤΑΝ ΒΑΡΔΑΣΚΑ

Οἱ μοναχοί ἀλλά καί ἀδελφοί Κύρριλος 826-869 καί Μεθόδιος 815-885 καταγόμενοι ἀπό τήν Θεσσαλονίκη εἶναι αὐτοί πού ἐκχριστιάνισαν τούς Σλάβους καί διέδωσαν καί τό Ἑλληνικόν ἀλφάβητον. Δ΄αὐτό τό Σλαβικόν ἀλφάβητον ὁμοιάζει μέ τό Ἑλληνικόν.

ΕΙΣ ΕΛΛΗΝ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΌ gmail τῆς Κας ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΟΜΒΑΡΔΣΟΥΝ ΣΤΈΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΑΥΤΟ.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΌ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟΝ Κον ΤΡΑΜΠ Η ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ


1 σχόλιο :