ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

TΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΗ    ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ *  

Η χάραξη εθνικής αγροτικής πολιτικής καί ο υγιής Συνεργατισμός αποτελούν τίς δύο  αναγκαίες συνθήκες γιά δημιουργία τής νέας βιώσιμης γεωργίας,οι οποίες πρέπει νά εστιάζουν στήν επίτευξη τού τρίπτυχου:


Αύξηση τών αποδόσεων


Βελτίωση  ποιότητας


Μείωση κόστους


Τό <<στοίχημα>> είναι  η επιτυχής διασύνδεση πρωτογενούς καί δευτερογενούς τομέα(μεταποίηση,βιομηχανία),μέ 


τήν κατανάλωση καί τήν ανάδειξη τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς,συνδεοντάς την μέ τήν γαστρονομία καί τό 


τοπικό παραδοσιακό γεύμα.


Η Ελλάδα ,μέ ιστορική διαδρομή από τό 7.000 πχ σέ καλλιέργειες,προϊόντα,πολιτισμό.λαογραφία καί μοναδικούς 


μύθους,μπορεί  νά σχεδιάσει καί νά προωθήσει ένα ολοκληρωμένο <<πακέτο>> Μεσογειακής εμπειρίας.


Είναι παράλογο,ενώ  η  Ιταλία καλύπτει κατά 80% τίς διατροφικές αναγκες τών τουριστών της,εμείς εδώ καλύπτουμε


τίς διατροφικές ανάγκες τών τουριστών μας  μόνο κατά 15% !.. Ελλειψη συντονισμού καί συνεννόησης Ξενοδοχεια 


κών, Παραγωγικών καί  Τουριστικών φορέων υπό τήν εποπτεία τού κράτους, μάς οδηγούν σέ μεγάλα εμπορικά ελλείμ


ματα γιά νά καλύψουμε τίς ανάγκες αυτές.Απαιτείται ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ.Ο  Αγροδιατροφικός τομέας μπορεί μέ προ


γραμματισμό,στόχους  καί πατριωτισμό νά ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ  ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ.αφού έτσι η παραγωγή αυτών τών


προϊόντων θά απασχολεί χιλιάδες νέους  γιά όλο τόν χρόνο ,δεδομένο ότι οι αναγκαίες ποσότητες θά είναι σημαντικές.


Ισως κάποιοι αντιτείνουν τό επιχείρημα ότι υπάρχουν καί φθηνότερα παρόμοια προϊόντα εισαγόμενα.Ομως,εδώ


τό κράτος θά θέσει  αυστηρά κριτήρια εισαγωγής τους  από τρίτες χώρες (υγιεινής,ελληνοποιήσεων,κπ),οπότε περιο


ρίζονται σημαντικά οι εισαγωγές τους.Επί πλέον,τό κράτος θά χορηγήσει σημαντικά κίνητρα  στά Ξενοδοχεία,κλπ(φο 


ρολογικά, μειώσεις στίς εισφορές,κλπ).Επίσης θά ενεργοποιηθεί καί ο κοινωνικός τουρισμός τών οικονομικά ασθενέ


στερων ,γιά νά γνωρίσουν από κοντά τίς φυσικές ομορφιές τού τόπου μας Αλλοι ΠΥΛΩΝΕΣ είναι η αύξηση μισθών


καί συντάξεων γιά νά υπάρχουν εισοδήματα γιά τήν ζήτηση τών αγροτικών προϊόντων,η παροχή  ΔΩΡΕΑΝ δύο (2) 


ημερήσιων πλήρων γευμάτων σέ όλα τά ολοήμερα σχολεία,αξιοποιώντας τά ΔΙΚΑ ΜΑΣ θαυμασια προϊόντα,η ριζική 


αναδιοργάνωση τού Εξαγωγικού τομέα  μέ τήν συγκέντρωση όλων τών διάσπαρτων υπηρεσιών σέ ένα νέο 


Υπουργείο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,σέ συνεργασία μέ τήν οικονομική διπλωματία τού ΥΠΕΞ, καί σέ ουσιατική 


συνεργασία μέ τό Υπουργείο Γεωργίας,τούς Συνεταιρισμούς,ομάδες παραγωγών,τήν ενεργοποίηση τών υπολει 


τουργουσών Περιφερειών,κλπ.


Επίσης,πρέπει νά καθιερωθεί ο θεσμός τών Σχολικών  καί Δημοτικών Λαχανόκηπων.Αυτό μπορεί νά γίνει μέ τήν συ 


νεργασία  όλων τών Σχολικών Μονάδων(Δημοτικών,Γυμνασίων καί Λυκείων),Υπουργείων  Παιδείας,Αγροτικής Ανά


πτυξης,Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καί Θεσσαλονίκης,τών Περιφερειών καί Δήμων τής χώρας,γιά τήν 


εξεύρεση αχρησιμοποίητων εκτάσεων μερικών στρεμμάτων,Δημόσιας,Δημοτικής,Εκκλησιαστικής,ιδιοκτησίας,εφόσον


είναι εφικτό,καί μέσα στόν αστικό ιστό,καί τήν ίδρυση καί σύγχρονη λειτουργία αυτών τών κήπων.Επιδίωξή μας,κάθε


σχολικό συγκρότημα καί κάθε Δήμος νά αξιοποιεί τόν Λαχανόκηπό του,όλη τήν διάρκεια τού έτους.Οι σκοπιμότητες 


είναι  πολλαπλές:Η επαφή εξ<<απαλών ονύχων>>τών νεαρών μαθητών κα΄μαθητριών μέ τήν  ασχολία καί δημιουργία


στή Φύση, η χαρά τής συμμετοχής σέ κάτι ωφέλιμο καί γιά τούς ίδιους αλλά καί τό κοινωνικό σύνολο,ευρύτερα, 


η απομάκρυνση τών παιδιών από κακές έξεις(κάπνισμα,αλκοόλ,ναρκωτικά,κλπ).καί η κατανάλωση τών προϊόντων 


αυτών πού τά ίδια τά παιδιά θά παράγουν μέ βιολογικούς τρόπους,προσφέροντας καί στό κοινωνικό σύνολο τό παρά


δειγμα  τού συλλογικού πνεύματος.Νά αναφέρω εδώ καί κάτι ακόμη.Στήν Ολλανδία είναι ευρύτατα διαδεμένη η πρακτι


κή τής <<κάθετης γεωργίας>>,όπου ακατοίκητα κτίρια,μέ τήν προαναφερόμενη συνεργασία,μέ πρωτοστάτες αυτή τήν 


φορά τίς Περιφέρειες καί Δήμους,μετατρέπονται σέ μικρές σύγχρονες μονάδες θερμοκηπίων,πειραματικών εργαστη 


ρίων  αγροτικής έρευνας,κλπ,όπου καλλιεργούνται μέ νέες μεθόδους διάφορα λαχανικά(τομάτες,φράουλες,μαρούλια, 


κλπ),όπου θά απασχολούνται άνεργοι, ιδίως νέοι, καί θά εκπαιδεύονται από γεωπόνους καί ειδικούς επιστήμονες τών


 Πανεπιστημίων μας.Τά οικονομικά καί άλλα οφέλη,ιδιαίτερα γιά τούςάνεργους,είναι αυτονόητα.Ο ΜΕΓΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 


ΠΟΥ  ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ,ΟΜΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ Η ΟΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΚΥΛΩ 


ΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΟΣΕΣ  ΑΛΛΕΣ !...     ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ


Τό μεγάλο  μας όπλο είναι  η περιφρονημένη από τό κράτος καί τούς πολίτες  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Σαφέστατα,


η  αναπτυξιακή της διάσταση έγκειται στήν στήριξη τής οικονομικής καί κοινωνικής συνοχής τών αγροτικών 


περιοχών  αλλά καί στήν αντιμετώπιση  περιβαλλοντικών προβλημάτων.Συνεπώς,πέραν τών ευκαιριών απασχόλη 


σης καί εισοδήματος πού  παρέχει.διασφαλίζει τήν διατροφική επάρκεια καί διατήρηση καί προστασία τού αγροτικού


χώρου.Συμβάλλει στήν διασφάλιση τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς καί τής <<ταυτότητας>>τών περιοχών αυτών,


αποτελεί δέ τόν καλύτερο πρεσβευτή σέ όλο τόν κόσμο,αλλά καί  κάλεσμα γιά  ποιοτικό καί πολιτιστικό τουρισμό.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ 

 

Δημιουργία τής κοινότητας μέ πραγματική Αυτοθέσμιση καί Αυτοδιοίκηση.Προκοπή τών πολιτών στόν τόπο τους καί 


σύνδεσή τους μέ ένα λειτουργικό καί αποτελεσματικό κράτος,πού δέν θά είναι καθηλωμένο κάτω από τό βάρος τής


γραφειοκρατίας,τής αλλοπρόσαλης Δημόσιας Διοίκησης(αίτιος ο κομματισμός, η <<πολυπραγμοσύνη>>καί η έλλει


ψη πολιτικής βούλησης). Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΙΖΩΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΦΟΔΙΑ)


Σήμερα γιά κάθε ευρώ πού εισπράττουν οι αγρότες μας,τά 90(ενενήντα) λεπτά  ξαναεπιστρέφουν στό εξωτερικό γιά νά


πληρώσουμε τούς ξένους προμηθευτές.Είναι απίστευτο τί εισάγουμε:Σπόρους,φυτοχώματα,αγροτικά μηχανήματα,αυ 


τοματισμούς,Συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος,λιπάσματα,φυτοφάρμακα,θερμοκήπια,Δίκτυα σκίασης,Συγκροτήματα


άντλησης,κλπ


Είναι αναγκαίο νά δοθούν κίνητρα σέ μικρομεσαίες τεχνολογικές βιοτεχνίες πού φυτοζωούν,καί μέ συνεργασία με τά


Πολυτεχνεία  μας,νά παράγουν τέτοια γεωργικά εφόδια,αφού διαθέτουμε πλούσιο τεχνικό καί επιστημονικό δυναμι 


κό.Η ανταγωνιστικότητα τών αγροτών με  καλά καί φθηνά εφόδια made in Greece,θά τονωθεί σημαντικά.Καί εδώ  ο ρό 


λος μιάς  νέας Αγροτικής Τράπεζας θά είναι αποφασιστικός.ΕΡΕΥΝΑ  ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


Παρότι Ερευνητικά τά πάμε πολύ καλά(πχ,επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους),είμαστε η 7η χώρα


παγκοσμίως,μάλιστα διαθέτουμε τό 3% τού παγκόσμιου επιστημονικού δυναμικού (εντός καί εκτός Ελλάδας),όταν ο 


πληθυσμός τής χώρας μας φθάνει μόλις τό 0,5% τού παγκόσμιου πληθυσμού,εν τούτοις,η εφαρμογή τής Ερευνας 


αυτής είναι απογοητευτική.Αιτίες; Πολυδιάσπαση                 


ερευνητικών κέντρων,γραφειοκρατία,νεποτισμός,κλπ.Αποτέλεσμα; Σήμερα η χώρα μας έχει πολύ χαμηλή αποτελεσμα 


τικότητα στήν  καινοτομία σέ σύγκριση μέ άλλες χώρες.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ,ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ,ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ,ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ)


Αποτελούν δυναμικούς παραγωγικούς τομείς.Ομως δέν υπάρχει συνεπής Τομεακή πολιτική καί  ΟΡΑΜΑ.


Τά αδύνατα σημεία μας είναι ο έντονος ανταγωνισμός από τά εισαγόμενα,η αυξηση τών τιμών τών ζωοτροφών(σόγιας,


κλπ)καί τών φυραμάτων πάχυνσης,πού αυξάνουν τό κόστος παραγωγής.Επί πλέον,η άρνηση τών συστημικών τραπε


ζών γιά χορηγήσεις στίς παραγωγικές  αυτές μονάδες,δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας όσο καί αυξημένες επισφά 


λειες στήν αγορά.


Ενα απο τά κυριότερα προβλήματα τής κτηνοτροφίας είναι καί η υποκατάσταση τής εισαγόμενης σόγιας από εγχώρια


παραγόμενες ζωοτροφές.


Οι ερευνητές-επιστήμονες στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,αναδεικνύουν τίς πολύ ευνοϊκές προοπτικές πού έχει ο χώ 


ρος τής Συνεταιριστικής σχέσης μεταξύ τών αροτραίων καλλιεργειών καί τής ζωίκής παραγωγής.


Ακόμη καί σέ κλάδους παραγωγής,όπου τό επίπεδο ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα υψηλό καί έντονο,τό καταναλωτικό 


κοινό αποδεικνύει ότι έχει τήν δύναμη νά επανακαθορίσει  τίς προτεραιότητες τής παραγωγικής βάσης.


Η τάση αυτή μπορεί νά αξιοποιήσει  τό ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα πού αποκτούν  επιχειρήσεις πού συνεργάζονται 


μέ Ερευνητικά Ιδρύματα τής χώρας,μεταλαμπαδεύοντας έτσι τεχνογνωσία πού παράγεται σέ αυτά. Είναι απαραίτητη, 


πλέον, η αρμονική καί ουσιώδης συνεργασία γεωργικών επιχειρήσεων καί  ΑΕΙ.


Τά  αποτελέσματα τού προγράμματος επιβεβαιώνουν τήν ρεαλιστικότητα τού στόχου τής αποδέσμευσης τής ζωίκής


παραγωγής από ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΓΧΩΡΙΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ.


Η προοπτική αυτή έχει πολλαπλά οφέλη καί γιά τήν φυτική παραγωγή μιάς ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ,όπως η Ελλάδα,


γιατί προσφέρει βιώσιμη εναλλακτική αμειψισποράς στούς παραγωγούς  μέ άμεσα οικονομικά καί περιβαλλοντικά


οφέλη. 


Η ΚΑΠ,λοιπόν ,πρέπει νά προσαρμοσθεί στά νέα δεδομένα.


Πρόσφατα αποφασίστηκε οι καλλιέργειες τών σιτηρών νά επιδοτηθούν καί νά ενταχθούν στό καθεστώς τών συνδεδεμέ


νων ενισχύσεων.Εάν πράγματι θέλουμε νά ενισχύσουμε τήν καλλιέργεια θά πρέπει νά προβλεφθεί καί η κάλυψη μέ 


ρους τού κόστους παραγωγής.


Η,βάσει τής ΚΑΠ,υποχρεωτική δέσμευση εκτάσεων γιά αγρανάπαυση πρέπει νά αλλάξει. Θά ήταν χρήσιμο οι εκτάσεις


αυτές  νά αποδεσμευθούν μέ σιτηρά.


Ο πόλεμος ανέδειξε τό αυτονόητο. Οφείλουμε ώς χώρα νά υποστηρίξουμε τίς καλλιέργειες πού συμβάλλουν στήν δια 


τροφική μας επάρκεια καί νά παρακολουθούμε μεθοδικά τά αποθέματα τροφίμων.


Ο Λένιν  παραμονές τής Οκτωβριανής επανάστασης σημείωνε <<χτές ήταν νωρίς,αύριο θά είναι αργά>>.Καί γιά εμάς


προκειμένου νά προλάβουμε τήν επερχόμενη επισιτιστική κρίση.ΤΩΡΑ ΕΊΝΑΙ Η ΏΡΑ !...


Υπάρχει,ακόμη,έλλειψη μαλακού σίτου αλλά καί κριθαριού(απαραίτητου γιά παραγωγή ΜΠΥΡΑΣ).


Σχετικά μέ τήν παραγωγή ΣΟΓΙΑΣ, η Ελλάδα μέ 132 εκατομμύρια στρέμματα,πολλά από τά οποία είναι ξερικά,εάν, λοι 


πόν,αρδεύαμε,έστω 10(δέκα) εκατομ. από αυτά,καί καλλιεργούσαμε ΣΟΓΙΑ,μιάς καί τό κλίμα μας είναι ιδανικό,θά πα 


ράγαμε (μέ δύο τόνους χορτονομής τό στρέμμα), 10.000.000 στρέμματα  χ  2 τόνους/στρέμμα = 20 εκατομ


τόνους γιά ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ. ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΟΥΤΕ  ΚΙΛΟ.  Η ΣΟΓΙΑ αυτή  θά χρησιμοποιείτο στήν ΠΤΗ


ΝΟΤΡΟΦΙΑ καί ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,Ακόμη καί τά άχυρα πού σήμερα καίγονται στό χωράφι, θά κοκκοποιούντο επί τόπου,


από ειδικό μηχάνημα.Ετσι θά παραγόταν σχεδόν,Δωρεαν,μιά ποσότητα  τουλάχιστον 500.000 τόνων,άριστη ζωοτροφή


γιά τά Μηρυκαστικά   μας.ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (Φ/Β)


Η εγκατάσταση Φ/Β  ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ σέ εύφορη γεωργική γή  όχι μόνο δέν εξυπηρετεί τόν σκοπό τών ΑΠΕ,αλλά πολύ


περισσότερο αντιπαλεύει τήν αναγκαία μετάβαση  σέ μιά βιώσιμη οικονομία.Οι αγρότες κατέχουν μόνο τό 3% τών Φ/Β


στή χώρα μας.Πρέπει νά δοθούν κίνητρα  γιά  εγκατάσταση Φ/B σέ γή χαμηλής παραγωγικότητας.   

Δεν υπάρχουν σχόλια :