Προσβολή κατὰ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ μάσκα ἐντὸς τῶν ναῶν ;


 Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου (2/08/20)


«Μέ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ κάποιοι ἴσως δὲν πείθονται μὲ τὰ πνευματικὰ, θὰ ποῦμε καὶ λίγα ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ τῆς μάσκας. Βεβαίως, εἴπαμε ὅτι ἡ μάσκα εἶναι ἀπαράδεκτη μέσα στὸν ναὸ, γιατὶ εἶναι ἀπαξίωσις στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, εἶναι προσβολὴ στὸ κατ’ εἰκόνα, καὶ ἑπομένως προσβολὴ στὸν Τριαδικὸ Θεό.


Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Κατ’ ἀκρίβεια, κατ’ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος εἶναι εἰκόνα τοῦ Πατρὸς τοῦ Ἀοράτου. Ὁ ἄνθρωπος δηλαδὴ εἶναι εἰκόνα εἰκόνος. Καὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν ἐπιτρέπεται ἡ εἰκόνα αὐτὴ νὰ μουτζουρώνεται, νὰ βεβηλώνεται, νὰ καλύπτεται. Ὑπάρχει καὶ κανόνας τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ ξβ’, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει οἱ Χριστιανοὶ νὰ φέρουν προσωπεῖα. Ἑπομένως, εἶναι καὶ μία παράβαση κανόνος ὅλο αὐτὸ ποὺ ἐπέβαλε ὁ Καίσαρας στοὺς ἀνθρώπους ποὺ πηγαίνουν στὴν Ἐκκλησία.


Ἀλλά βεβαίως, ὑπάρχουν καὶ ἰατρικοὶ λόγοι. Πολλοὶ ἐπιστήμονες ἀμφισβητοῦνε τὴν ἀποτελεσματικότητά της. Ἐπίσημα μία ὑπουργὸς πρόσφατα, πολὺ πρόσφατα στὶς 29 τοῦ μηνὸς, τῆς Ὁλλανδίας ὑπουργὸς, εἶπε ὅτι ἐμεῖς δὲν συνιστοῦμε στοὺς πολίτες τῆς χώρας μας τὶς μάσκες, γιατὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν εἶναι ἀντιφατικὰ. Ἐμεῖς γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ ὅτι μάσκες φοράει ὁ ἀσθενὴς καὶ ὄχι ὁ ὑγιὴς. Μάσκα φοράει ὁ ἀσθενής, γιατὶ ἐνδεχομένως νὰ ἐκπέμψει κάποια σταγονίδια, καὶ νὰ ἐκπέμψει καὶ κάποια μικρόβια ποὺ ἔχει μέσα του, ἐπειδὴ εἶναι ἀσθενὴς. Οἱ ὑγιεῖς σὲ καμιμὰ περίπτωση δὲν φοροῦν μάσκα. Καὶ ἐπίσης, μάσκα φοράει ὁ ἰατρὸς ὅταν χειρουργεῖ γιὰ νὰ μὴ μολυνθεῖ τὸ χειρουργικὸ πεδίο.


Σέ καμμιὰ περίπτωση δὲν φορᾶνε ὅλοι, ὅλος ὁ πληθυσμὸς μάσκες. Ἡ μάσκα ἔχει τόσα κενὰ ἡ ὕφανσή της ποὺ εἶναι ἀστεῖο νὰ λέει κανεὶς ὅτι προστατεύεται. Εἶναι πολὺ πιὸ μικρὸς ὁ ἰὸς ἀπὸ τὰ κενὰ ποὺ ἔχουνε οἱ κλωστὲς, μὲ τὶς ὁποῖες ἔχει φτιαχτεῖ ἡ μάσκα. Εἶναι σὰν νὰ προσπαθεῖς νὰ ἀπομακρύνεις τὰ κουνούπια βάζοντας στὸ παράθυρό σου συρματόπλεγμα, ἀπ’ αὐτὸ ποὺ βάζουμε στὶς περιφράξεις. Δηλαδὴ, δὲν κάνεις τίποτα, οὐσιαστικὰ. Καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἀναπνέεις τὸν ἴδιο ἀέρα ποὺ ἐκπνέεις, καὶ τὰ μικρόβια συσσωρεύονται πάνω στὴ μάσκα, καὶ τὰ εἰσπνέεις πάλι καὶ τὰ ἐκπνέεις διαδοχικὰ, ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος νὰ ἀσθενήσεις ἀπὸ τὴ μάσκα. Ὑπάρχουν μελέτες ποὺ δείχνουν ὅτι δεκατρεῖς φορὲς περισσότερο κινδυνεύεις ὅταν φορᾶς μάσκα παρὰ ὅταν δὲν φορᾶς.


Ὅλα αὐτά, λοιπὸν, τὰ λέμε, γιὰ νὰ τὰ ἔχουμε ὑπ’ ὅψιν μας καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ πλευρά, ὅπως καὶ τὸ ὅλο αὐτὸ τὸ ἀπαράδεκτο ποὺ ἔγινε νὰ μᾶς βάλουν ὅλους σὲ ἕνα lockdown, νὰ μᾶς βάλουν ὅλους σὲ καραντίνα. Ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι στὶς ἐπιδημίες μπαίνει σὲ καραντίνα ὁ ἀσθενὴς καὶ ὄχι ὅλος ὁ πληθυσμὸς. Σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν μπαίνει ὅλος ὁ πληθυσμὸς σὲ καραντίνα. Ἀλλὰ δυστυχῶς, σήμερα ἔχουμε μάθει, δυστυχῶς, νὰ πειθόμαστε στὰ μέσα τῆς μαζικῆς αὐτῆς ἐνημέρωσης καὶ ἐξαπάτησης- πιὸ σωστὰ- καὶ νὰ μᾶς περνᾶνε ὅ,τι θέλουνε, καὶ ἀντιεπιστημονικὰ καὶ ἀντιλογικά· γιατὶ ὅλο αὐτὸ τὸ ἐφεύρημα, ὅλη αὐτὴ ἡ σκηνοθεσία δὲν εἶναι παρὰ μιὰ προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς νέας τάξης πραγμάτων. Καὶ αὐτὸ ποὺ κάνουν τώρα μὲ τὶς μάσκες καὶ γενικότερα εἶναι ἕνα τέστ ὑπακοῆς, νὰ δοῦνε ποῖοι θὰ ὑποκύψουν. Καὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν πρέπει νὰ ὑποκύψουμε στὴν παγκοσμιοποίηση, σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ σκηνοθεσία τοῦ ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκφράσει τὸ θέλημά του· θέλει νὰ μειωθεῖ ὁ πληθυσμὸς τῆς Γῆς στὰ 500.000.000. Δηλαδὴ, πρέπει νὰ φύγουν τὰ 7- 7.5 δισ. ἀπὸ τὴ μέση, καὶ ἕνας τρόπος εἶναι καὶ αὐτὸς. Γιατὶ ὅλοι αὐτοὶ ποῦ φορᾶνε τώρα μάσκες δὲν ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ ὁ ὀργανισμός τους καὶ τὸ ἀναπνευστικὸ σύστημα μὲ τὰ ἀντιγόνα τοῦ περιβάλλοντος· δὲν παράγουν ἀντισώματα. Καὶ ὅταν τὸν Σεπτέμβριο- Ὀκτώβριο θὰ ἀρχίσουνε οἱ γριποῦλες, αὐτοὶ θὰ πέσουν κάτω, γιατὶ δὲν θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὸ τὸ πολὺ ἁπλό, τὸ ὁποῖο ὁ ὀργανισμὸς θὰ τὸ ἀντιμετώπιζε πολὺ εὔκολα ἄν ὁ ἄνθρωπος δὲν φόραγε μάσκα καὶ εἶχε ἀναπτύξει τὰ ἀντισώματα ποὺ ἀναπτύσσει φυσιολογικὰ ὁ ἄνθρωπος.


Λοιπόν, νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς δίνει ἀληθινὴ μετάνοια καὶ ἀφοβία σὲ ὅλα αὐτὰ καὶ σὲ ὅλη αὐτὴν τὴν τρομοκρατία, καὶ νὰ ἔχουμε μόνο τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Ὁ ναὸς, τὸ ἔχω πεῖ πολλὲς φορὲς, δὲν εἶναι μία ἁπλὴ αἴθουσα, ἀλλὰ εἶναι ὁ χῶρος ὅπου καταυγάζεται καὶ ἀπολυμαίνεται – ἄν τὸ ποῦμε καὶ ἔτσι ἰατρικὰ – καὶ ἀποστειρώνεται πλήρως καὶ τελείως ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο· καὶ ὁ μόνος ποὺ κινδυνεύει εἶναι αὐτὸς ποὺ ἁμαρτάνει. Καὶ ὄχι μόνο νὰ κολλήσεις ἀλλὰ καὶ νὰ πεθάνεις μπορεῖς, ἐὰν προσέρχεσαι ἀναξίως μέσα στὸν ναὸ, μὲ ἀπιστία, μὲ ἀφοβία Θεοῦ, καὶ νὰ κοινωνεῖς μάλιστα τὰ Ἄχραντα Μυστήρια ἀνεξομολόγητος καὶ ἀνέτοιμος. Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία μας τὸ λέει ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ ἀρρωστήσεις καὶ νὰ πεθάνεις ὄχι μόνο ἀπὸ ἁπλὴ γρίπη, κορωνοϊὸ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολὺ πιὸ βαριὰ νοσήματα. Ἀλλὰ σὲ καμμία περίπτωση δὲν φταίει ὁ ναὸς οὔτε ἡ Θεία Μετάληψη οὔτε οἱ Ἅγιες Εἰκόνες οὔτε ὁ ἀδελφός σου ποὺ πρέπει νὰ τὸν στήνεις στὰ δύο μέτρα ὅπως μᾶς λένε· ἤ νὰ φορᾶς μάσκα καὶ νὰ τοῦ κάνεις παρατηρήσεις γιατὶ δὲν φοράει μάσκα.


Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπαράδεκτα. Καὶ ἄν σᾶς κάνουν παρατήρηση γιατὶ δὲν φορᾶτε, πολὺ ἁπλὰ καὶ λογικὰ μπορεῖτε νὰ τοὺς πεῖτε ὅτι «ἐσὺ ποὺ ἔχεις πεισθεῖ ὅτι προστατεύεσαι, τὴ φορᾶς τὴ μάσκα σου, τὶ φοβᾶσαι ἐμένα; Ἐγὼ ἔχω τὸ πρόβλημα, ἄν ἔχω πρόβλημα· ἐσὺ εἶσαι προστατευμένος». Ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ θέμα. Εἶναι ὅτι ζηλεύουνε καὶ καταλαβαίνουν ὅτι κάνουν λάθος, καὶ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν καὶ στοὺς ἄλλους τὸ λάθος.


Αὐτά ἤθελα νὰ πῶ στὴν ἀγάπη σας.


Δι’εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.


Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς.».

https://www.eoneolaia.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια :