Ὁ Μητσοτάκης διατάσει τόν δήμιο, Εἶναι ἀνεμβολίαστος, κόψτου το κεφάλι, ἤ μᾶλλον περίμενε, κάντου κάτι χειρότερον, ἀπέλυσεν τον, γιά νά πεθάνη ἀπό τήν πείνα.
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ  * --


ΣΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΕΛΛΗΝΆ-

Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΊ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΝ.

Καί οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα νά σοῦ τήν παραβιάζει.


Ὁ Μητσοτάκης ἐπανάφέρει τήν σκοτεινήν περίοδον τῆς ἱερᾶς ἐξετάσεως, διά τό καλόν μας ὡς λέγει.

Galileo Galilei: «e pur si muove» καί ὅμως κινεῖται

Πλειάδα ἐπιστημόνων: Καί ὅμως τά ἐμβόλια εἶναι ἐπικίνδυνα.

Ἡ ἱερά ἐξέτασις (inquisitio sacra) εἶναι μία σκοτεινή περίοδος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, εἰς στήν ὁποίαν πᾶσα ἀντίθετος ἄποψις τῆς κρατούσης Παπικῆς ἀπόψεως, ἐδιώκετο μέ φυλακίσεις, βασανιστήρια, καί θανατική ποινήν. Ἀπαρτίζετο ἀπό ἕνα Ἑκκλησιαστικό δικαστήριον τό ὁποῖον ἐρευνοῦσεν, ἐξέταζεν καί ἐτιμωροῦσεν ὅτι δέν ἦτο σύμφωνον μέ τήν Παπικήν ἄποψιν.

Εἰς ἱεράν ἐξέτασιν ἐκλήθει καί ὁ ἀστρονόμος, μαθηματικός, φιλόσοφος Γαλιλαῖος Galileo Galilei (1564-1642). Ὁ Γαλιλαῖος ἐπιβεβαίωσεν τήν θεωρίαν τοῦ Ἡλιοκεντρικοῦ συστήματος τοῦ Κοπέρνικου, δηλ. ὅτι ὁ Ἥλιος εἶναι το κέντρο τοῦ Ἡλιακοῦ συστήματος. Ἡ ἱερά ἐξέτασις ἀπαίτησεν ἀπό τόν Γαλιλαῖον νά ἀνακαλέση καί νά ἀρνηθῆ τήν Ἡλιοκεντρικήν τοποθέτησιν του, καί νά ἀσπασθῆ τήν κρατούσαν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἑκκλησίας, τήν Γεωκεντρικήν, δηλ. ἡ Γῆ εἶναι ἀκίνητος ὡς καί τό κέντρο τοῦ κόσμου, ὁ δέ Ἥλιος καί οἱ πλανῆται περιφέρονται πέρυξ αὐτῆς. Ἡ ἱερά ἐξέτασις πραγματοποιεῖται εἰς στήν Ρώμη εἰς τάς 12 Ἀπριλίου τοῦ 1633 καί τελειώνει εἰς τάς 22 Ίουνίου. Διά νά ἀποφύγη τήν φυλάκισιν καί τά ἐπακόλουθα της, ἀνακαλεῖ διά ὄρκου τάς ἐπιστημονικάς του ἀπόψεις. Κατά τό πέρας τῆς ἱερᾶς ἐξετάσεως λέγεται ὅτι εἶπεν: «e pur si muove καί ὅμως κινεῖται

Σήμερον πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὁ Μητσοτάκης, καί ὡς ἄλλος ἱερογνώστης ἰατρός, καί ἱεροδικαστής, ἀποφαίνεται καί διατάσει: εἴτε τό θέλετε εἴτε ὄχι, θά ἐμβολιασθῆτε, διότι τά ἐμβόλια εἶναι ἀσφαλῆ, εἶναι ἀκίνδυνα, καί ἐγώ ἐνδιαφέρομαι διά τήν ὑγείαν σας καί τό καλό σας! Καί ὁμοῦ μέ ἀνδρείκελα καί κομπάρσους βουλευτάς ψηφίζει τόν ὑποχρεωτικόν ἐμβολιασμόν τῶν Ἑλλήνων. Ποικηλοτρόπως ἐξηναγκάζει καί ἐκβιάζει τούς Ἕλληνάς νά ἐμβολιασθοῦν. Δέν φυλακίζει, δέν βασανίζει, δέν θανατώνει, ὅπως ἡ ἱερά ἐξέτασις. Κάμει κάτι ἄλλο εἰς ὅσους ἐπιστήμονας ἔχουν ἀντίθετον ἄποψιν, προαναγγέλει στήν ἀπόλυσιν τους ἐάν δέν ἀνακαλέσουν τάς ἀπόψεις καί ταυτισθοῦν μέ τήν ἰδικήν του. Τοῦτο μάλιστα κάμει εἰς διακεκριμένους καθηγητάς Πανεπιστημίων ἐχόντων γνώσιν τῶν ἐμβολίων. Πολλοί νοσοκομειακοί ἰατροί ἀρνοῦνται καί δικαιολογημένως νά κάμουν τά ἐμβόλια ἀπό τόν φόβον τῶν παρενεργειῶν πού αὐτά προκαλοῦν. Ὥς ἐπίσης ἀρνοῦνται νά ἐμβολιασθοῦν, τό παραϊατρικόν προσωπικόν τῶν νοσοκομείων, ὡς νοσηλεύτριαι, νοσηλευταί, τραυματιοφορεῖς, τό προσωπικόν τοῦ ΕΚΑΒ κ.λ.π. Καί ὁ Μητσοτάκης ὡς ἄλλος ἱερογνώστης ἰατρός καί ἱεροδικαστής τῆς ἱερᾶς ἐξετάσεως τί κάμει; ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΛΥΕΙ. Πολλοί Ἕλληνες διά νά ἀποφύγουν τόν θανατικόν ἐκβιασμόν τῆς ἀπολύσεως, ἐξηναγκαζόμενοι ἀπό τήν βίαν πού ἀσκεῖ ὁ Μητσοτάκης ἀπό τήν πρωθυπουργικήν καρέκλα, νά ὑποχωροῦν καί ἐμβολιάζονται. Ὅτι ἔκανεν ἡ ἱερά ἐξέτασις.

Ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τά <ΗΘΙΚΑ ΕΥΔΗΜΙΑ> 1242α γράφει: «ὅτι μὲν γάρ εἰσί τινες εὐτυχεῖς ὁρῶμεν. ἄφρονες γὰρ ὄντες κατορθοῦσι πολλά, ἐν οἷς ἡ τύχη κυρία». Δηλ. «πράγματι βλέπομεν μερικούς νά εἶναι εὐτυχεῖς, καί παρά τό ὅτι εἶναι ἄφρονες κατορθώνουν πολλά, διότι εἰς αὐτούς ἡ τύχη εἶναι κυρίαρχος». Καί πολλοί δέν εἶναι μόνον ἄφρονες ἀλλά καί παράφρονες καί ἀνθέλληνες.

Πλειάδα διακεκριμένων Ἑλλήνων ἐπιστημόνων ἀλλά καί ἀλλοεθνῶν διεθνοῦς κύρους, γνώστας περί τῶν ἐμβολίων, τοῦ κυττάρου καί τοῦ D.N.A, ἐκφράζουν δημοσίως τήν ἄποψιν ὅτι τά ἐμβόλια οὐδόλως παρέχουν τήν ἀνοσίαν τήν ὁποίαν διαλαλοῦν οἱ προπαγανδισταί (ἐπιστήμονες) τῶν ἐμβολίων καί ἐπί πλέον δέν εἶναι ἀσφαλῆ, ἀλλά προκαλοῦν πολλάς καί ἐπικινδύνους παρενεργείας, ἕως καί ἀπώλειαν τοῦ ὑπερτάτου ἀγαθοῦ πού εἶναι ἡ Ζωή, καί ἐπ’αὐτῶν ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ.

Ὀρθῶς ἡ Ἑλληνική πολιτεία καί μάλιστα τό ὑπουργεῖον ὑγείας ἔχει συστήσει τήν «ἐπιτροπή ἐμειρογνομώνων ὑπουργείου ὑγείας», πού ἄπτονται τῶν θεμάτων ὑγείας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Πλήν ὅμως ὁ Ἕλλην Πολίτης εἰς αὐτήν στήν «ἐπιτροπήν τῶν ἐμπειρογνωμόνων» ἔχει ἀπωλέσει στήν λελογισμένην καί ὀφειλομένην ἐμπιστοσύνην πού πρέπει νά ἔχη πρός στήν ἐπιστημονικήν κοινότητα τῶν ἰατρῶν. Καί ἡ ἀπώλεια τῆς ἐμπιστοσύνης εἶναι ἀπολύτως δικαίολογημένη. Πρῶτον διότι οἱ (ἐμπειρογνώμονες ἰατροί) δέν ἀκολουθοῦν τήν ὀρθολογιστικήν θέσιν τοῦ Σοφοῦ προγόνου μας Ἰσοκράτους πού λέγει: «Τὰς ἐντεύξεις μὴ ποιοῦ πυκνὰς τοῖς αὐτοῖς, μηδὲ μακρὰς περὶ τῶν αὐτῶν· πλησμονὴ γὰρ ἁπάντων». Δηλ. Τάς συνεντεύξεις σου, νά μήν τάς πραγματοποιῆς συχνάκις καί μάλιστα περί τῶν ἰδίων πραγμάτων, καί οὔτε νά μακρηγορῇς λέγοντας τά ἴδια καί τά ἴδια, διότι εἰς ὅλα ὑπάρχει κορεσμός. Ἐμεῖς τούς βλέπομεν νά πετοῦν ἀπό τηλεόρασιν εἰς τηλεόρασιν νά κακαρίζουν καί νά αὐτοδιαψεύδονται. Δεύτερον ὁ σοφός Ἰσοκράτης πάλιν λέγει: «Δύο ποιοῦ καίροὺς τοῦ λέγειν, ἢ περὶ ὧν οἶσθα σαφῶς, ἢ περὶ ὧν ἀνάγκαῖον εἰπεῖν». Δηλ. Δύο εἶναι αἱ κατάλληλαι εὐκαιρίαι διά νά ὁμιλήσης, ἤ περί αὐτῶν τά ὁποία σαφῶς καί καλῶς γνωρίζεις ἤ περί αὐτῶν, ὅταν εἶναι ἀνάγκαῖον νά ὀμιλήσης. Ἐδῶ εἶναι πού ἔχετε γίνει, ὄχι μόνον ὁ περίγελος τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά σᾶς θεωροῦν καί ἐπικίνδυνους διά στήν ζωήν τους, λόγω τῶν ἀντικρουομένων ἀπό ἡμέραν εἰς ἡμέραν, (ἐπιστημονικῶν) σας ἀνακοινώσεων. Ὁ Τσιόδρας εἰς τάς 09/04/2029 δημοσίως δηλώνει ὅτι: «μέ δεδομένην τήν πορείαν τῆς ἐπιδημίας στή χώρα μας δέν συνιστᾶται ἡ χρῆσις τῆς μάσκας στό γενικό κοινό». Καί εἰς τάς 27/04/2020 ὁ Τσιόδρας μᾶς ἀνακοίνωσεν ὅτι: «ἡ χρῆσις τῆς προστατευτικῆς μάσκας μετά τήν 04/05/2020 θά εἶναι ὑποχρεωτική εἰς τούς κλειστούς χώρους». Ὁ δέ παραβάτης θά πλήρωνεν πρόστιμον 150 ΕΥΡΩ. Καί πάλιν ἐσεῖς οἱ (ἐμπειρογνώμονες ἰατροί) δηλώνατε ὅτι ἐάν θά ἐμβολιασθῶμεν θά ἀπαλαγοῦμεν ἀπό τάς μάσκας, διά νά ἀναιρέσετε πάλιν τά λεγόμενα σας, καί νά δηλώνετε ὅτι καί οἱ ἐμβολιασμένοι ὀφείλουν νά κάνουν χρήσιν τῆς μάσκας.

Ὁμιλεῖται μέ γνωσιακήν ἐπάρκειαν ἐπί τῶν ἐμβολίων, ἀλλά ἔχετε πλήρην ἀγνωσίαν τῶν συστατικῶν τῶν ἐμβολίων. Ὁμιλούσατε μέ βεβαιότητα ὅτι μέ τόν ἐμβολιασμόν θά ἐπιτυγχάνετο ἡ ἀνοσία, ἀλλά ὡς ἀποδεικνύεται ἔχετε ἀγνωσίαν διά τήν σημασίαν στήν λέξεως ἀνοσία, καί προσθέτατε ἐπί πλέον ὅτι διά στήν ἀνοσίας δέν θά χρειαζόμεθα μάσκες. Καθηγητάδες ἔχετε ἀγνωσίαν τῆς ἐννοίας τῆς εὐκόλου λέξεως ἀνοσία. Ἀνοσία, λέξις σύνθετος ἀπό τό α τό στερητικόν καί τήν λέξιν νόσος, δηλ. κάμεις τό ἐμβόλιον καί ΔΕΝ ἀρρωσταίνεις. Πλήν ὅμως ὄχι μόνον δέν ἐπετεύχθη ἡ ἀνοσία, ἀλλά ἐπί πλέον καί οἱ ἐβολιασμένοι νοσοῦν καί μεταδίδουν τήν νόσον, τώρα δέ συνιστᾶτε τήν χρήσιν μασκῶν. Καί μετέπειτα τό (στρείψατε) λέγοντας, ὅσοι ἐμβολιάζονται νοσοῦν ἀλλά νοσοῦν ἐλαφρύτερα. Καί τώρα μετά πάθους καί μανίας συνιστᾶτε τήν τρίτη δόσιν ἐμβολιασμοῦ, πάρ’ ὅτι μέ ψήφους 16-2 ἀπέρριψεν τήν τρίτη δόσιν εἰς τόν γενικόν πληθυσμόν. Μά αὐτό δέν εἶναι ἐπιστήμη, εἶναι τσαρλατανισμός. Τά ἴδια μέ ἐσᾶς ἔλεγεν καί ἔκαμεν ὡς ξεματιάστρα ὅμως, καί ὄχι ὡς ἐπιστήμων, ἡ ἀλησμόνητος καί ἀξιαγάπητος ἡθοποιός μας Βασιλειάδου, εἰς τό κινηματογραφικόν ἔργον «ἡ κυρά μας ἡ μαμή». Μέ τό ξεμάτιασμα τους ἔκαμεν ὅλους καλά. Εἶναι δέ θλιβερόν ἐκ τῶν πολλῶν ὡρῶν πού σπαταλᾶτε εἰς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, νά σᾶς ἀποκαλοῦν μαϊντανούς, γλάστρες, τρελούς κ.τ.λ. Ἐκ τῶν ἀντικρουμένων θέσεων σας ἔχετε καταστεῖ ὀ περίγελος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, καί ἔχετε πλήρως ἀπωλέσει τήν ἐμπιστοσύνην των, ὅσον ἀφορᾶ τάς ἰατρικάς σας γνώσεις, ἀλλά καί διά τό ἦθος σας. Γελειοποιήσατε τήν Ἰατρικήν Ἐπιστήμην.

Καί ὅσον ἀφορᾶ τάς μάσκας, ἐσεῖς οἱ εἰδήμονες ἐνημερώνατε παλαιότερα ἀπό τηλεοράσεως μέ ἕνα video τούς Ἕλληνάς Πολίτας συνιστώντας τους νά πάρουν μίαν παλαιάν μπλούζα πού ἔχουν εἰς τήν οἰκίαν τους, καί νά φτιάξουν μίαν μάσκα προστασίας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ. Δέν θά ἰσχυρισθῶμεν ὅτι δέν γνωρίζετε τάς διαστάσεις τοῦ κορωνοϊού αἱ ὁποῖαι περίπου εἶναι 100 nm, ἀλλά σαφῶς δέν ἔχετε τήν κρίσιν νά κρίνεται, ὅτι λόγῳ τῆς ἀπείρου σμικρότητος του, τό πλέγμα τῆς μπλούζας πού θά λειτουργήση ὡς φραγμός, εἶναι ὡς νά εἶναι ἀνύπαρκτον διά τόν ἰόν, θά διέρχεται ἀπό αὐτήν μέ πάσαν εὐκολίαν. Εἶναι ὡς νά θέλετε νά ψαρέψετε μαρίδα καί νά χρησιμοποιῆτε δύκτια διά φάλαινας. Ἐκτός ἐάν ἐκάματε κάποιο πείραμα και ἀποδείξατε ὅτι πράγματι οἱ μπλούζες προστατεύουν. Ἐάν δέν κάματε τό πείραμα, τότε ἐκθέτετε εἰς κίνδυνον τήν ζωήν τῶν Ἑλλήνων. Οἱ ἐπιδημιολόγοι καί λοιμοξιολόγοι, ἕνα ἱερόν καθῆκον ἔχουν: εἰς κάθε ἕναν ἐμβολιασθέντα, μετά πάροδον τεσσάρων, πέντε ἡμερῶν ἀπό τον ἐμβολιασμόν νά ἐπικοινωνοῦν μαζί του τηλεφωνικῶς, ἐρωτώντας τον ἐάν ἔχει κάποια παρενέργεια ἤ ὄχι, ὥστε νά γίνη μία πλήρης καταγραφή τυχόν παρενεργειῶν, δοθέντως ὅτι τά ἐμβόλια εἶναι πρωτοεμφανιζόμενα. Ἀλλά οὔτε αὐτό τό αὐτονόητον ἐσεῖς οἱ (ἐμπειρογνώμονες ἰατροί) τό κάματε πράξιν. Ἀλλά ἡ μή καταγραφή τῶν παρενεργειῶν τῶν ἐμβολίων συνιστᾶ ἐγκληματικήν ἀδιαφορίαν διά τό ὑπέρτατον ἀγαθόν πού εἶναι ἠ Ζωή τῶν Ἐλληνων Πολιτῶν. Διατυμπανίζετε τήν ἀσφάλειαν τῶν ἐμβολίων, πλήν ὅμως τοῦτο εἶναι ψευδές. Ἀντί νά εἶσθε μία «ἐπιτροπή ἐμειρογνομώνων ὑγείας», εἶσθε μία ἐπιτροπή περιορισμένης εὐθύνης, ἐλαστικῆς συνειδήσεως, πού τό ὑπέρτατον ἀγαθόν τήν Ζωήν μας, στήν παίζετε κορώνα γράμματα, τήν ἔχετε κάμει ρώσικη ρουλέτα. Ἤτοι ὡς ἰατροί εἶσθε ἐπικίνδυνοι διά τήν ὑγείαν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Ὁ Παππούς μας ὁ Πλάτων λέγει: «γνώμην δύνανται νά ἔχουν ἄπαντες, γνώσιν διά νά ἔχουν γνώμην, ἔχουν;», καί ὁ Παππούς μας ὁ Ἀριστοτέλης λέγει: «Ἡ μέν οὖν ἐπιστήμη ἐστί περί τό ἐπιστητόν, καί τοῦτο μέτ’ ἀποδείξεως καί λόγου διατεινόμενον» ΗΘΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ κεφάλαιον34.

Εἰς τήν ἐπιτροπήν τῶν ἐμπειρογνομώνων συμμετέχουν καί ἰατροί οἱ ὁποῖοι οὐδεμίαν γνώσιν καί ἐμπειρίαν ἔχουν ὄχι μόνον ὅσον ἀφορᾶ τά ἐμβόλια ἀλλά καί περί τήν ἰατρικήν, ὡς εἶναι ἕνας πλαστικός χειρουργός. Οὔτος δέν ἔχει τήν γνώσιν νά ἀκροασθῆ τόν θώρακα ἑνός ἀσθενοῦς καθ’ὅτι δέν ἔχει πιάσει εἰς τά χέρια τους ἕνα στηθοσκόπιον καί οὔτε ἔχει πιάσει εἰς τά χέρια ἕνα πιεσόμετρον διά νά πάρη μία πίεσιν, πολλῶ δέ μᾶλλον νά ἔχη γνώσιν τοῦ μικροκόσμου τοῦ κυττάρου, τοῦ D.N.A καί τῶν ἐμβολίων. Παρά ταύτα τόν βλέπομεν νυχθημερόν εἰς τούς τηλεοπτικούς σταθμούς μέ πάθος νά εἶναι προπαγανδιστής τῶν ἐμβολίων Ὅπως ἄλλη μία κυρία πού εἶναι γυρολόγος τῶν καναλιῶν γράφει εἰς τό βιογραφικόν ὅτι ἔχει χρηματίσει: «Από 08-12-89 μεχρι 13-05-93 στο Γ.Ν.Α.«Η ΕΛΠΙΣ» ως Επιμελ. Β΄ ΕΣΥ. Γνωστόν εἶναι ὅτι διά νά γίνης ἐπιμελητής εἰς Νοσοκομεῖον ὀφείλεις νά ἔχεις ἀποκτήση μίαν εἰδικότητα. Διά νά ἀποκτήσης δέ τήν εἰδικότητα τοῦ παθολόγου, πρέπει νά ἐξασκηθῆς ὡς εἰδικευόμενος ἰατρός εἰς κάποιο νοσοκομεῖον ἐπί μίαν πενταετίαν. Δέν προκύπτει ἀπό τό βιογραφικόν της ὅτι ἔχουν προηγηθεῖ πέντε ἔτη ὡς εἰδικευόμενη ἰατρός, ὥστε μετέπειτα να γίνη ἐπιμελήτρια Β. Βεβαίως νά ἀναφερθῶμεν καί εἰς ὁρισμένους καθηγητάδες τῆς πνευμονολογίας πού προπαγανδίζουν τά ἐμβόλια, ὡς νά εἶναι εἰς τήν λαχαναγοράν καί νά διαλαλοῦν τήν πραμάτια τους, τά λάχανα καί τά μπρόκολα. Μά καί ἐσεῖς δέν ἔχετε οὐδεμίαν γνώσιν περί τῶν ἐμβολίων, διότι ἔχετε ἄγνοιαν τῶν συστατικῶν τῶν ἐμβολίων. Ἀπό ἐσᾶς θά ἐπιθυμούσαμεν ἀν ἦτο δυνάτόν ὅσον ἀφορᾶ τάς γνώσεις σας, νά τάς διαπιστώναμεν ἐπί τοῦ ἀντικειμένου σας, π.χ πῶς θά παρουσιάζατε εἰς τούς φοιτητάς σας, ἐπί διαφανοσκοπίου μιάν ἀκτινογραφίαν θώρακος, ἀλλά καί τήν διδαχήν πού θά τούς κάματε εἰς τήν ἀκρόασιν τοῦ θώρακος; Καί νά προσθέσωμεν, καθηγητάδες πολλάς ἀπωλείας ἀνθρωπίνων Ζωῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν ἔχετε εἰς τά νοσοκομεία πού διευθύνετε, μήπως τοῦτο ὀφείλεται εἰς ἰατρικήν ἀνεπάρκειαν;

--"Αποδοχή δωρεάς ποσού 14.589,40 ευρώ, από την εταιρεία "Pfizer Hellas Α.Ε.", για την οικονομική ενίσχυση του Εργαστηρίου και Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΛΑΪΚΟ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Ν. Σύψα".

--" Αποδοχή δωρεάς ποσού 8.000,00 €, από την εταιρεία “PFIZER (HELLAS) Α.Ε.”

--Αποδοχή δωρεάς ποσού 5.000,00 € από την εταιρεία "Pfizer Hellas AE"

Τό μόνον πού δύναται τίς νά προσθέση ἐπ’αὐτῶν εἶναι ὅτι: α) Εἶναι ντροπή διά ἕναν κολοσσόν ὅπως ἡ «Pfizer Hellas» νά κάμη δωρέας αὐτά τά μικροποσά, καί β) τό χαμηλόν εἰδικόν βάρος τοῦ ἀποδέκτη. Ὁ καθείς δύναται νά κάμη προσθέτους σκέψεις ἐπ’αὐτῶν τῶν διαπραγματεύσεων.


Υ/Σ. Νά προσθέσωμεν ὅτι τήν Γεωκεντρικήν θεωρίαν τήν εἶχεν ἀνάπτύξει ὁ Ἕλλην ἀστρονόμος, Γεωγράφος καί μαθηματικός, Κλαύδιος Πτολεμαῖος 100-170 μ.Χ. Εἰς αὐτόν ὀφείλεται ἡ πρώτη τεκμηριωμένη χρήσις τοῦ ἀριθμοῦ μηδέν.

Τήν Ἡλιοκεντρικήν θεωρίαν εἶχεν ἀνάπτύξει πάλιν ὁ Ἕλλην Ἀρίσταρχος ὁ Σάμιος 310-230 π.Χ, τήν ὁποίαν ὅμως εἶχεν ὑποκλέψει ὁ Κοπέρνικος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :