ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID 19


ΑΡΘΡΟ-ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Α.Π.Θ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID 19


Ὑπό Κωνσταντίνου Γ. Καρακατσάνη, 
τ. Καθηγητοῦ Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς, Α.Π.Θ

Το The Flag Report, έχει την τιμή να φιλοξενεί αποκλειστικά, την ιατρική ανάλυση του αξιότιμου Καθηγητή, Κωνσταντίνου Καρακατσάνη, σχετικά

με τους εμβολιασμούς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Τά χορηγούμενα ἐμβόλια γιά τή νόσο Covid-19 παρήχθησαν μέ πολύ συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς νά ἔχουν γίνει οἱ ἀπαραίτητοι ἔλεγχοι, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦνται γιά μαζική χορήγηση σέ ἀνθρώπους, καί χωρίς να ἔχουν λάβει τήν κανονική ἀδειοδότηση.

 Τό σκεπτικό αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν ἦταν ὅτι ἡ νόσος Covid-19 εἶχε λάβει διαστάσεις «πανδημίας» καί ἔπρεπε νά περιορισθῆ τό συντομότερο δυνατόν.

2. Με ὁρισμένα ἐκ τῶν χορηγουμένων ἐμβολίων ἐνίεται ἰικό γενετικό ὑλικό (mRNA) τοῦ ὑπεύθυνου ἰοῦ (Sars-Cov-2) -τεχνική ἡ ὁποία ἐφαρμόσθηκε γιά πρώτη φορά σέ ἀνθρώπους. Πολλοί εἰδικοί ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι τό εἰσαγόμενο στόν ὀργανισμό mRNA ἀποδομεῖται πολύ σύντομα και ὅτι δέν εἶναι δυνατόν να ἐπηρεάσει τό DNA τοῦ κυττάρου.

Ἄλλοι, ὅμως, εἰδικοί ἐπιστήμονες ἐδημοσίευσαν προσφάτως νέα εὑρήματα συμφώνως πρός τά ὁποῖα παρέχονται ἐνδείξεις ὅτι τό RNA τοῦ κορωναϊοῦ SARS–CoV-2 εἶναι δυνατόν νά μεταγραφῆ στό ἀνθρώπινο DNA καί νά ἐνσωματωθῆ σέ αὐτό μέ ἐπιβλαβεῖς δυνητικές συνέπειες.

3. Ὑπό τίς ἀνωτέρω προϋποθέσεις, εἶναι δυνατόν νά ὑποστηριχθῆ ὅτι οἱ ἄνθρωποι στούς ὁποίους ἐνίενται τά ἐμβόλια αὐτά χρησιμοποιοῦνται ὡς «πειραματάνθρωποι».

4. Γιά τήν παραγωγή ἐμβολίων κατά τοῦ ἰοῦ Sars-Cov-2 –εἴτε μέ τή χορήγηση ἰικοῦ mRNA εἴτε μέ τή χρήση ἀνασυνδυασμένου ἰικοῦ φορέα χρησιμοποιοῦνται, σέ διάφορες φάσεις παρασκευῆς τοῦ ἐμβολίου, ζῶσες κυτταρικές σειρές ἀπό ὄργανα ἐμβρύων, τά ὁποῖα εἶχαν ὑποστῆ ἄμβλωση.

5. Μεγάλος ἀριθμός διεθνῶν ὀργανισμῶν καί εἰδικῶν ἰατρῶν ἔχουν τοποθετηθῆ, θετικά γιά τή χρήση τῶν χρησιμοποιουμένων ἐμβολίων κατά τοῦ ἰοῦ SARS–CoV-2. Ἀντιθέτως, ὄχι εὐκαταφρόνητος ἀριθμός εἰδικῶν ἰατρῶν ἀνά τόν κόσμο τοποθετοῦνται, αἰτιολογημένως, ἀρνητικά γιά τή χρήση τῶν ἐμβολίων αὐτῶν.


 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :