Να τι σχεδίασε ο ΟΗΕ για σένα Έλληνα πολίτη!


 
Παγκόσμιο Σύμφωνο

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση είναι η πρώτη παγκόσμια συμφωνία των "Ηνωμένων Εθνών για μια κοινή προσέγγιση της διεθνούς μετανάστευσης σε όλες τις διαστάσεις της. Το παγκόσμιο σύμφωνο δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Βασίζεται σε αξίες της κρατικής κυριαρχίας, του επιμερισμού των ευθυνών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνωρίζει ότι απαιτείται μια συνεργατική προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση των συνολικών οφελών της μετανάστευσης, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τους κινδύνους και τις προκλήσεις της για τα άτομα και τις κοινότητες στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού.

Το παγκόσμιο σύμφωνο περιλαμβάνει 23 στόχους για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Το συμπαγές:

• Αποσκοπεί στον μετριασμό των δυσμενών παραγόντων και των διαρθρωτικών παραγόντων που εμποδίζουν τους ανθρώπους να χτίζουν και να διατηρούν βιώσιμα μέσα διαβίωσης στις χώρες καταγωγής τους·

• Προτίθεται να μειώσει τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες σε διάφορα στάδια της μετανάστευσης, σεβόμενοι, προστατεύοντας και εκπληρώνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και παρέχοντάς τους φροντίδα και βοήθεια·

• Επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις εύλογες ανησυχίες των κρατών και των κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι κοινωνίες υφίστανται δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές σε διαφορετικές κλίμακες που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις και να προκύπτουν από τη μετανάστευση·

• Προσπαθεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες που θα επιτρέψουν σε όλους τους μετανάστες να εμπλουτίσουν τις κοινωνίες μας μέσω των ανθρώπινων, οικονομικών και κοινωνικών ικανοτήτων τους και, ως εκ τούτου, να διευκολύνουν τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.


Ο κατάλογος των 23 στόχων περιλαμβάνεται στην παράγραφο 16 του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια :