Translate the article and read it to your Language

Πάντως εἰς τό Γιουγκοσλαβικόν χαρτόσημον καί εἰς τό νότιον τμῆμα γράφει VARDARSKA καί οὐχί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ 

Πάντως εἰς τό Γιουγκοσλαβικόν χαρτόσημον καί εἰς τό νότιον τμῆμα γράφει VARDARSKA καί οὐχί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ἐμεῖς δέν ὑπογράψαμεν καί συνεχίζομεν νά συνορεύομεν μέ τήν VARDARSKA, ἤ τά Σκόπια ὅπως ἔγραψεν ὁ καλός Ἕλλην Κος Νατσιός Δημήτριος.

Никола Димитров‎ = ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ =ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Никола Груевски= ΝΙΚΟΛΑ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ =ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ

Ἐσεῖς οἱ δύο δηλώνετε ὅτι εἶσθε Μακεδόνες καί ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδου. Μά ἐάν ἐδίδοτε τά ὀνόματα σας εἰς τόν Μέγαν Ἀλέξανδρον νά τά διαβάση θά σᾶς ἀπαντοῦσεν, μέ παρουσίαν βεβαίως μεταφραστή, ὅτι δέν ἀντιλαμβάνεται οὔτε τήν γλώσσαν πού ὁμιλεῖτε, ἀλλά οὔτε καί τήν γραφήν πού γράφετε, διότι δέν εἶναι Ἑλληνικά. Καί αὐτό διαπιστοῦται ἀπό τά ὀνόματα πού εἶναι γραμμένα εἰς τά νομίσματα. Οἱ Ἕλληνες καί σήμερον ὡς νά ἔχη παγώση ὁ χρόνος, θά γράψουν ὅπως καί τότε, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Ἀπό τότε μέχρις σήμερον δέν ἔχει ἀλλάξει τίποτα ἀπολύτως. Ἐάν δέ σᾶς ἐρωτοῦσεν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τί σημαίνουν εἰς τήν γλώσσαν σας τά ὀνόματα, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, σαφῶς καί δέν γνωρίζεται, διότι καί αὐταί εἶναι ἀρχαιοελληνικαί καί ἐσεῖς δέν εἶσθε Μακεδόνες. Νικόλαος, εἶναι σύνθετος ἀπό τό Νίκη+λαός. Τό Φίλιππος εἶναι σύνθετος ἀπό τό φῖλος+ἵππος, τό Ἀλέξανδρος, εἶναι σύνθετος ἀπό τό ἀλέξω+ἀνήρ, δηλ. αὐτός πού ἀποκρούει τούς ἄνδρες, καί τό Μακεδονία, ἀπό τό μακενδός= μακρύς, ψηλός, προέρχεται ἀπό τό μᾶκος, εἶναι Δωρ. τῦπος=μῆκος. Ὁ δέ Μακεδών εἶναι υἱός τοῦ Διός καί τῆς Θυΐας, κ.τ.λ. κ.τ.λ

Ὁ παππούς τοῦ Νικολάου Γκρουέφσκι, Νικόλαος Γρούιος, πολέμησεν εἰς τόν Ἑλληνοϊταλικόν πόλεμον τραυματίστικεν καί ἀπεβίωσεν τό 1940 εἰς τό στρατιωτικόν Νοσοκεμεῖον Φλωρίνης. Ὁ πατέρας του ἔχει γεννηθεῖ εἰς τήν Ἀχλάδα Φλωρίνης, μᾶλλον ἀντάρτης, διότι μέ τόν συμμοριτοπόλεμον ἔφυγεν καί πῆγεν εἰς τήν Γιουγκοσλαβίαν κ.τ.λ. κ.τ.λ

Ὁ προσπάππους τοῦ Νικολάου Δημητρίου ἦτο Ἱερέας ἀπό τούς Τσάκους τῆς Ἀλμωπίας τοῦ Νομοῦ Πέλλας καί τό ἀκριβές ἐπίθετον εἶναι Παπαδημητρίου. Ὁ παππούς ἦτο ἀντάρτης καί ἔφυγεν καί αὐτός ἀπό τήν Ἑλλάδα μέ τόν συμμοριτοπόλεμον ἀναζητώντας τόν Κομμουνισμόν εἰς τήν Γιουγκοσλαβίαν.

Ἐσεῖς τά τελευταία πενήντα χρόνια ἀνακαλύψατε ὅτι εἶσθε Μακεδόνες, τά ὑπόλοιπα 2.200 χρόνια πού ἤσασταν;

Τσίπρας καί Κοτζιάς Κομμουνιστές. Δηλ. ἡ λεγόμενη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία συμφωνία μεταξύ Κομμουνιστῶν, οἰ ὁποῖοι ἔκαμαν πραγματικότητα τό ὄνειρο τοῦ συντρόφου τους καί ἀρχηγοῦ τοῦ Κ.Κ.Ε Ζαχαριάδη. Αὐτός ὁ καλός ἄνθρωπος εἰς τάς 25 καί 26 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1949 ἐκεῖ εἰς τό χωριό Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν σέ συνέδριο πού ἔκαναν 700 Βουλγαροκουμουνιστές μέσα στήν Ἑκκλησία τοῦ χωριοῦ, δηλ εἶχον μετατρέψει τήν Ἑκκλησίαν σέ τεκέ, παρέδιδεν εἰς αὐτούς τήν Μακεδονία μας. Ζαχαριάδης, αὐτός ὁ καλός (ἕληνας) πού δέν ἔσφαξεν κανέναν Ἕλληνα, δέν ἔκαψεν κανένα σπίτι, δέν ἔκαψεν καμίαν Ἑκκλησίαν. Ἡ τωρινή(συμφωνία τῶν Πρεσπῶν) δέν ἐγένετο μεταξύ τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας καί Σκοπιανῶν, ἀλλά μεταξύ (ἑλήνων) ἀνταρτῶν, τῶν Τσίπρα, Κοτζιά ἀπό τήν μιά πλευρἀ, καί τῶν ἀνταρτῶν(ἑλήνων) τῆς ἄλλης πλευράς τῶν Σκοπιανῶν.

Βεβαίως νά προσθέσωμεν ὅτι γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου σας, ὁμοιάζουν μέ τό Ἑλληνικόν ἀλφάβητον, καί αὐτό εἶναι φυσιολογικόν διότι οἱ Ἕλληνες μοναχοί ἀλλά καί ἀδελφοί Κύρριλος 826-869 καί Μεθόδιος 815-885 καταγόμενοι ἀπό τήν Θεσσαλονίκη εἶναι αὐτοί πού ἐκχριστιάνισαν τούς Σλάβους καί διέδωσαν καί τό Ἑλληνικόν ἀλφάβητον.

Μήπως θά ἔπρεπεν νά συλλεχθοῦν ὑπογραφαί ἀπό τούς φορεῖς τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων, τόν international-hellenic-association κ.λ.π διά προσφυγήν εἰς τό δικαστήριον ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι κάποιοι κλέπτουν ὄνομα καί Ἱστορία, πού δέν τούς ἀνήκει.

Δεν υπάρχουν σχόλια :