Translate the article and read it to your Language

Τό 11ον κεφ. τών Διαβολέμπνευστων Πρωτόκολλων Σιών λέγει μέ ακρίβεια γιά ποίον λόγον γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα!


 Τό 11ον κεφ. τών Διαβολέμπνευστων Πρωτόκολλων Σιών λέγει μέ ακρίβεια γιά ποίον λόγον γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα!


Πρίν μερικές εβδομάδες είς τά Κατοχικά Νέα συνηθείζαμε νά αναφερόμαστε είς τόν αριθμόν 11 καί ότι αυτός επαναλαμβάνεται σκοπίμως σέ διάφορες δηλώσεις διά κρούσματα κορωνοϊού καί άλλων στημένων ειδήσεων, αλλά καί αναφορών σέ συμβολισμών από τόν Τύπον έν σχέσει μέ αυτόν τόν αριθμόν… Αναρωτηθήκαμε διατί συμβαίνει, τό συνδέσαμε μέ τήν 9/11/2001 καί τήν πτώση τών δίδυμων πύργων οπού ώς δύο κάθετες ευθείες οπού ήταν αυτοί οί ουρανοξύστες συμβολίζουν τόν αριθμόν 11. Συνάμα οί δίδυμοι πύργου τού Δονάλτου Τράμπα είς τήν Κωνσταντινούπολη είναι ώς αρχιτεκτονικόν σχέδιον έναν αντεστραμμένον 11 καί πολλά άλλα τά οποία παρουσίασα σέ άρθρα…


Παράλληλα επισημάνα ότι ό αριθμός 1 είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά είναι ό αριθμός 6 καί μέ διάφορες αριθμολογικές εξισώσεις εξεκλειδώσαμε πολλά συμβολικά καί πραγματιστικά μυστικά «τούς»…


Κάνουν εντύπωση είς τίς έντυπες φωτογραφίες τών κεφ. 10 καί 11 κατωτέρω τά εξής: α) η σελίδα οπού αναφέρει ότι θά διασπείρονται ασθένειες μέσω εμβολιασμού είναι η 111 = 666 β) τό κεφ. 10 καί η σελίς τού 111 = 10111 = 60666 = 6666 ήτοι όσοι οί στίχοι τού Κορανίου καί αυτόν δέν έγινε τυχαία αλλά ενισχύει τήν παράδοση ότι τόν Μωαμεθανισμόν ίδρυσαν καί καθοδήγησαν η εβραϊκή συναγωγή τού σατανά εξού καί επειδή τό Κοράνιον θά ήταν πέραν τών 666 σελίδων κανόνισαν νά είναι 6666 σελίδε γ) τά κεφ. 10 καί 11 = 10111 επίσης = 60666 = 6666 καί δ) η σελίδα οπού αρχίζει τό 11ον κεφ. είναι η 113 οπού εμπεριέχει τόν δυσοίωνον αριθμόν 13 καί παράλληλα 113 = 663 = 15 = 6. Πόσον τυχαίον πρέπει νά είναι είς τήν ελληνική έκδοση τών Πρωτοκόλλων τής Σιών νά συμβαίνουν όλ’ αυτά καί νά μήν είναι Πρόνοια σημαδιακή Τού Θεού;


Τό ότι είναι Διαβολέμπευστα τά Πρωτόκολλα τής Σιών δηλαδή τής Συναγωγής τού Σατανά όπως αποκαλείται από Τόν Χριστόν είς τό κεφ. διά τήν Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας (Σημαδιακόν ότι πρέπει νά επιδείξουμε Φιλαδέλφειαν καί όχι Διχασαδέλφειαν καί Μισαδέλφειαν ΕΜΕΙΣ οί Χριστιανοί καί γενικότερα η ανθρωπότητα, έναντι τής Συναγωγής τού Σατανά. Άλλωστε ΜΑΣ είπε Ό Χριστός μία ποίμνη ένας ποιμήν αλλά ΕΜΕΙΣ γίναμε καί γινόμαστε ολοένα εκατοντάδες σχίσματα, διχάσματα, ανταγωνιστικά κέντρα, οργανώσεις, αιρέσεις κ.ο.κ., επαλήθευση λοιπόν. Καί αυτή η διχόνοια οδηγεί τήν ανθρωπότητα είς τήν ανεπανόρθωτη δι’ εκατομμύρια ψυχές προσκύνηση είς έναν άλλον ποιμήν ήτοι τόν Αντιποιμήν καί Αντιποιμάνδρην, τόν Αντίχριστον) τής Αποκάλυψης είναι γεγονός…


Τά προφυτικά κείμενα τών Πρωτόκολλων τής Σιών βασίζονται είς τήν έμπνευση τών αρχιμαγίστρων υπηρετών τού Σατανά ό οποίος εμπνεύστηκε τό σχέδιον τού παρατηρώντας τό ρούν τής Ιστορίας διά τής Αποκαλύψεως Τού Χριστού!


Είς τό μικρόν κεφ. 11 φανερώνεται τό σχέδιον «τούς», ότι δέν θά ΜΑΣ αφήσουν ήσυχους έως ότου αποδεχθούμε μέ καμμυσμένους τούς οφθαλμούς τήν εξουσία «τούς». Αναφέρεται η νέα τάξη πραγμάτων «τούς». Καταλάβουμε ότι αυτόν συμβαίνει τώρα καί ότι η αναφορά είς τόν αριθμόν 11 πρό ολίγων ευδομάδων/εβδομάδων δέν ήταν τυχαία αλλά έναν παγκόσμιον σύνθημα πρός «τούς» απανταχού μασσώνους τού μυστικού μασσωνισμού όπως αναφέρεται καί ότι ό φανερός μασσωνισμός υπάρχει διά νά παραπλανεί τίς μάζες ώς πρός τούς πραγματικούς σκοπούς τής βαθειάς καί αντικειμενικώς πραγματιστικής μασσωνίας.


Τό κεφ. 11 είναι μόνον 4 μικρές σελίδες (11+4=15=6 όπως καί σ’ άλλη εξίσωση προηγουμένως). Εάν θέλετε αναγνώστε πρός τό τέλος πρωτίστως τό 11ον κεφ. καί κατόπιν τό 10ον κεφ. τό οποίον παρουσιάσαμε παλαιότερα. Αμέσως μετά εάν θέλετε αναγνώστε τίς δύο έσχατες παραγράφους τού 10ου κεφ. οπού αναφέρεται σέ διασπορά ασθενειών μέσω εμβολιασμών καί έν συνεχεία από τήν αρχήν έως τό τέλος τό 10ον κεφ… Ό λόγος οπού σάς τά λέγω αυτά είναι ότι η ανάγνωση αντιστρόφως ή μερικώς αντιστρόφως προσδίδει είς τήν κατανόηση εμβάθυνση καί εμβρύθινση…


Η απλή καθαρεύουσα ή η δημοτική καθαρεύουσα θά σάς κάνει νά αναγνώθετε αργά παρ’ εντούτοις μέ τά πολλά βιώματα τοιαύτων αναγνώσεων θά συνειδητοποιήσετε ότι ό τύπος αυτός τής ελληνικής γλώσσης σέ κάνει νά εντυπώνει καί νά διεισδύσεις τό νόημα καί αυτόν θά τό καταλάβετε εάν αναγνώσετε αρκετές φορές κάποιον κείμενον ή μέρους κειμένου καί ύστερα…


Παρατηρήστε τί λένε καί εφαρμόστε είς τήν καθημερινή σάς τακτική Αντίστασης τά αντίστροφα. Ποτέ δέν παραδέχονται ότι έχουν αποτύχει όπως σάς επανάλαβα πολλές φορές είς τό παρελθόν καί αυτόν κάνει ΕΜΑΣ νά νοιώθουμε ότι ποτέ δέν αποτυγχαίνουν. Αγνοούν τίς γνώμες ΜΑΣ όπως ακριβώς αναφέρεται είς τό 11ον κεφ. σκοπίμως… ώστε νά ΜΑΣ κάνουν νά νοιώθουμε μικροί μέ τούς εαυτούς ΜΑΣ καί μέ τούς αδελφούς ΜΑΣ…


Έν τέλει αναφέρουν ότι είναι ό περιούσιος λαός, σ’ αυτόν στηρίζουν τίς ανομίες «τούς» διά νά εξεγελούν τίς συνειδήσεις «τούς». Ό Χριστός δέν «τούς» αποκάλεσαι περιούσιον λαόν αλλά παιδιά τού σατανά καί τώ όντι είναι ό περιούσιος λαός τού σατανά τόν οποίον παραδέχονται ώς θεόν «τούς»… Είτε κατάγονταν είτε όχι κάποιοι «Εβραίοι» από τόν Ιακώβ έν καιρώ Χριστού δέν ήσαν πλέον ανθρώποι Τού Θεού αλλά ανθρώποι τού Βαάλ καί έκτοτε οί θρησκευτικοί καί πολιτικοί κάθε επιπέδου καί τύπου «Εβραίοι» εισίν Βααλιστές = Σατανιστές…


Πρέπει νά σημειώσω ότι σέ όσα κάνουν μνεία ακροθιγώς οί «Εβραίοι» πλουτοκράτες καί ταγοί τής παραθρησκευτικής πίστης «τούς», τά λένε μέ παρρησία μία οργάνωση «τούς» μέ τό όνομα Σατανιστές. Αυτοί πιστεύουν σ’ εάν «θεόν» οπού αναφέρεται από Τήν Αγία Γραφή καί συνάμα μισούν θανασίμως Τόν Χριστόν. Δέν πρόκειται διά πολυθεϊστές ή ειδωλολάτρες μέ πολλούς θεούς άν καί πιστεύουν σέ πολλούς διαβολαγγέλους, αλλά τήν τέταρτη μονοθεϊστική θρησκεία μετά τόν Ιουδαϊσμόν, τόν Χριστιανισμόν, τόν Μωαμεθανισμόν… Εάν προσθέσουμε καί τήν Τριαδική Θεότητα καί θρησκεία τού Ερμού τού Τρισμέγιστου τότε έχουμε πέντε μονοθεϊστικές θρησκείες οπού η πρώτη ήτοι τού Ερμού είναι παρόμοια μέ τήν δεύτερη ήτοι Ιουδαϊσμόν καί πανομοιότυπη μέ τόν Χριστιανισμόν… Έχουμε τρία μονοθεϊστικές θρησκείες καί μία ΤριαδικοΘεόν….


Λένε ότι δέν θά ΜΑΣ ακούουν διά νά ΜΑΣ απογοητεύσουν πλήρως καί νά αυτοπαραδοθούμε! Έχουμε τ’ @Rχίδια νά «τούς» εξαναγκάσουμε νά ΜΑΣ ακούσουν, έστω διά αμοιβαίον Φιλάνθρωπον συμβιβασμόν. Νά γίνει ό λύκος αρνί καί όχι τ’ αρνί οικονομικός αιχμάλωτος τών «λύκων» τής σατανικής αταξίας απραγμάτων;…. Ή πήραμε τήν απόφαση ότι ΕΙΜΑΣΤΕ αρνιά οπού γαυγίζουν; Η παροιμία λέγει: «σκύλλον που λάσσει/γαυγίζει μήν τόν φοβάσαι». Μέχρι τώρα λάσσουμε, θά έρθει η ώρα νά σιωπήσουμε αλλά νά ωμιλήσει αμείλικτη η Συμπυγμή = σύν+πυγμή ΜΑΣ; Η Ισχύς Έν Τή Ενώσει, Ενωμένοι Ιστάμεθα Διαιρεμένοι Πτώμεθα! ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ!


Καλή Ανάγνωση… Εάν θέλετε νά αναγνώσετε απευθείας τό κεφ. 11 πηγαίνετε αυπευθείας είς τό κεφ. ΙΑ (4 σελίδες). Είς τό κεφ. 10 ήτοι Ι είς τήν πρώτελευταια παράγραφο τής σελίδας 111 θ’ αναγνώσετε τήν διασπορά ασθενειών μέσω ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ….


Καί Καλή Ψυχοσωτηρία…


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

https://katohika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :