Translate the article and read it to your Language

ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ


 Η Πατρίδα μας βυθίζεται κάθε ημέρα και περισσότερο στην αναρχία, ασυδοσία, εγκληματικότητα και το σπουδαιότερο στην διαστρέβλωση και παραποίηση του Ελληνικού Συντάγματος από τους ίδιους τους "σεβαστούς" νομοθέτες μας! Οι "φύλακες" των νόμων και αρχών έχουν παρεκκλίνει των καθηκόντων τους, επηρεασμένοι από "σκιώδεις" παράγοντες! Δεν σέβονται πλέον ιερά και όσια, ουτε τον όρκο που έχουν δώσει για την προστασία των νόμων, που είναι η δικλείδα για την αρμονική λειτουργία του κράτους! Τι άραγε έχει προκαλέσει την "διάβρωση" του πέπλου αυτής της νομικής προστασία του πολίτη; Ο φόβος; Η ανταλλαγή άνομων συμφωνιών; Οικονομικοί λόγοι; Εκβιασμοί; Τι ακριβώς φοβούνται που τους εμποδίζει να αποδώσουν σωστή ετοιμηγορία βάση του "σωστού" και όχι παραποιημένου νόμου;

αρβανιτης


«Δικαιοσύνην μάθετε οι ενοικούντες επί της γής»


Εν συνεχεία και δια την ολοκλήρωσιν των δύο (2) άρθρων μου του Νοεμβρίου 2020, υπό τους τίτλους «ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ» και «ΥΠΗΡΕΤΑΙ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ», εκθέτω εις το παρόν ωρισμένους προβληματισμούς, σχέσιν έχοντας με το κίνητρον ή τα τυχόν συλλειτουργήσαντα κίνητρα, τα ωθήσαντα τους τρείς (3) δικαστάς, να υποπέσουν εις το βαρύτατον ολίσθημα εκδόσεως καταδικαστικής αποφάσεως, εις βάρος της ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΣ, κατά παράβασιν πάσης Αρχής Δικαίου και Ηθικής, του νόμου και βασικών Συνταγματικών διατάξεων.

Οι δικασταί ούτοι, αποδεχθέντες ως δεδομένην την κατά την προδικασίαν «δρομολογηθείσαν» και υπό εφημεριδογράφων, τηλετελάληδων, βοθροπολιτικών και καθηγητάδων της κακιάς ώρας «καλλιεργηθείσαν» - δικολαβικώ τω τρόπω – εργολαβικώς «συλλογικήν ευθύνην», συμφώνως προς το Βορίδειον «δημοκρατικόν»… τεκμήριον ενοχής και στηριζόμενοι (οι τρείς (3) caballeros της έδρας) επί της κινητής άμμου του άρθρου 187 Π.Κ. κατεδίκασαν το νόμιμον κοινοβουλευτικόν κόμμα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ως «εγκληματικήν οργάνωσιν» και ουσιατικώς, την ασυμβίβαστον Φιλοπατρίαν, δηλονότι τον Ελληνικόν Εθνικισμόν, ως… έγκλημα(!)

Εις το σημείον τούτον, αφεύκτως γεννάται το ερώτημα: Ποίαν σχέσιν είναι δυνατόν να έχουν αυτοί οι τρείς (3) δικ(χ)ασταί, με το Μεγαλείον του Εναρέτου Δικαστού, το οποίον σκιαγραφώ μετά δέους εις το άρθρον μου «ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ»; Ουδεμίαν απολύτως!!!

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω προκύπτει ευλόγως, λογικώς και καλοπίστως το ερώτημα: Ποίον ή ποία συλλειτουργήσαντα κίνητρα ώθησαν τους τρείς (3) δικ(χ) αστάς, ώστε να αποφύγουν την διατήρησιν έστω ελαχίστων αμφιβολιών, δια την ενοχήν της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, ως καταφανώς έδει in concreto, βασιζόμενοι εις ην Αρχήν του Δικαίου «in dubio pro reo» αποφεύγοντες ούτω, να αχθούν εις καταδικαστικήν κρίσιν; Ποίον ή ποία εκ των ακολούθων πιθανών κινήτρων τους έσυρον εις αυτό το αίσχος;

Ανθελληνικαί δοξασίαι;

Εθνομηδενιστικαί αντιλήψεις;

Πολιτικοκομματική εμπάθεια;

Ο φόβος των Ιουδαίων;

Πιέσεις της εκτελεστικής εξουσίας;

Ο «κίνδυνος» επιστροφής εις την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ της υπεξαιρεθείσης κρατικής επιδοτήσεως πολλών εκατομμυρίων ΕΥΡΩ;

Χρηματισμός; Επαγγελματική ανέλιξις;

Απειλαί κατά της ζωής των;

Ο προκληθείς τρόμος υπό του αλαλάζοντος διακομματικού όχλου;

Το «θέατρο» της «ναζιστομάχου» … Μάγδας;

Η επιθυμία δικαιώσεως των ολετήρων της Πατρίδος;

Η… προστασία της «δημοκρατίας» των;

Μόνον ταπεινά κίνητρα θα ηδύναντο να προκαλέσουν αυτό το ειδεχθές δικαστικόν έγκλημα.

Δικαστική πλάνη δεν συγχωρείται, ουδέ κατ’ ελάχιστον δύναται να πιθανολογηθή εν προκειμένω.

ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ εγκλημάτισαν οι τρείς (3) δικ(χ)ασταί!

Λειτουργούν όμως και ενάρετοι Δικασταί εις το Δικαστικόν Σώμα της Ελλάδος ελάχιστοι μεν, αλλά λέοντες.

Είθε να τεθή η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ υπό την Κρίσιν αυτών.

Γένοιτο


Μιχάλης Αρβανίτης

π. Βουλευτής Αχαΐας

Λ.Σ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Υ.Γ.

Η τοποθέτησις προσφάτως

του πεμπτοφαλαγγίτου Βορίδη

εις το εκλογικόν Υπουργείον Εσωτερικών

δεν ήτοτυχαία και άσχετος με τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ…

SalomΔεν υπάρχουν σχόλια :