Translate the article and read it to your Language

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ;Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ..


Διερωτῶνται πάρα πολλοί Ἕλληνες, καθ’ ὅτι μέ τάς ἐνεργείας της θέτει προβληματισμούς.President GR

@PresidencyGR

Αφιερώνουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις ελληνίδες και τους έλληνες επιστήμονες, ερευνητές, γιατρούς, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς που δίνουν τη μάχη κατά του κορωνοϊού εντός και εκτός Ελλάδας. Νιώθουμε υπερήφανοι και τους ευχαριστούμε. #worldhealthday2020 #Covid_19Φυσιολογικόν εἶναι ἡ ἀνθελληνική ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ἐπιλέξη αὐτό τό ἄτομον μέ διά πρόεδρον τοῦ Σ.τ.Ε (Συμβουλίου τῆς ἐπικρατείας), κάθ’ὅτι εἰς τό παρελθόν της, ἔχει διακριθεῖ διά ἀνθελληνικάς καί ἀντιΧριστιανικάς τοποθετήσεις. Ἡγεσία, πού διά τό καλόν τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων πρέπει νά ἐκτοπισθῆ. Ἀλλά εἶναι ἐντελῶς ἀφύσικον καί ἄτοπον ἕνα κόμμα ὅπως ἡ Ν.Δ, πού ἡ ἰδεολογική του ταυτότητα τουλάχιστον εἰς τό παρελθόν ἦτο, ἡ σόφρων καί ὀρθολογιστική θέσις μέ τό, Πατρίς-Θρησκεία-Οἰκογένεια, νά τήν ἀνακηρύξη πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς δημοκρατίας. Αὐτή ἡ ἰδεολογική της ταυτότητα εἶναι ἡλικίας 11.500, διότι τόση εἶναι ἡ Ἰστορία τῶν Ἑλλήνων, καί οὐχί 2.500 ὡς κακῶς λέγομεν. Δυστυχῶς ἡ Ν.Δ γονάτισεν καί ὑπέκυψεν εἰς τόν μή σώφρονα καί πολυπολιτισμικόν, καί ὡς ἐκ τούτου ἀνθέλληνα Μητσοτάκη.

Ἐτησίως εἰς τάς 7 Ἀπριλίου ἑορτάζεται, ἡ παγκόσμιος ἡμέρα ὑγείας. Αὐτό τό σκοτεινόν πρόσωπον ἔγγραψεν τῷ ἀνωτέρῳ κείμενον διά αὐτήν τήν ἡμέραν. Ἐπειδή εἴχομεν ἀπορίας διά τό κείμενον, τό ἀναζητήσαμεν εἰς πολλάς ἱστοσελίδας.

Ὡς λέγουσιν τά θαύματα τοῦ κόσμου εἶναι ἑπτά. Ἀλλά τό θαῦμα τῶν θαυμάτων εἶναι ἕνα καί μοναδικόν ἡ Ἑλληνική γλῶσσα. Εἰς αὐτήν τήν γλῶσσα ἐγράφησαν τά δύο καλλίτερα ποιήματα ὅλων τῶν ἐποχῶν Ἰλιάδα καί Ὀδύσεια, ἀπό τόν μέγιστον τῶν ποιητῶν, τόν Ὅμηρον, εἰς αὐτήν τήν γλῶσσαν ἔγραψαν οἱ μεγαλύτεροι φιλόσοφοι ὅλων τῶν ἐποχῶν, Σωκράτης, Πλάτων, Ἀριστοτέλης, εἰς αὐτήν τήν γλῶσσαν ἐγράφησαν αἱ καλλίτεραι τραγωδίαι ὅλων τῶν ἐποχῶν ἀπό τούς μεγίστους Σοφοκλήν, Εὐριπίδην, Αἰσχῦλον, εἰς αὐτήν τήν γλῶσσαν ἔγραψαν τάς ἐπιστημονικάς των σκέψεις οἱ ἰδυοφυΐες, Ἀρχιμήδης, Δημόκρητος, Πυθαγόρας, Εὐκλίδης, Ἐρατοσθένης, κ.τ.λ, κ.τ.λ, καθ’ὅτι ἀρχήν ὀνομάτων ἔχομεν, τέλος δέν θά ἔχωμεν, διότι εἶναι τόσον πολλοί.

Πόσον σέβεται καί ἐκτιμᾶ αὐτήν τήν μυθικήν γλῶσσα, ὅταν κάποιος γράφει εἰς τήν Ἀγγλικήν President GR @PresidencyGR. Β) Ποῖον εἶναι τό κίνητρον της, ὅταν ἐσκεμμένως προκειμένου νά ταπεινώση, νά μειὠση τάς Ἑλληνίδας καί τούς Ἕλληνας γράφει: «στις ελληνίδες και τους έλληνες», τό (ε) τό γράφει μέ μικρόν, καί ὄχι μέ κεφαλαῖον (Ε) ὡς εἶναι τό ὀρθόν, ἀκόμη καί διά παντελῶς ἀγραμμάτους. Ἀλλά ἀντιθέτως μέ κεφαλαία γράφει τό: «Παγκόσμια Ημέρα Υγείας», τά ὁποία οὐδόλως εἶναι ἀπαραίτητον νά γραφοῦν μέ κεφαλαία. Γ) Εἶναι πρωτοφανές καί πρωτάκουστον σέ δημόσια ἔγγραφα πού προέρχονται ἀπό οἰανδήποτε δημόσιαν ὐπηρεσίαν νά μπαίνη ἠ φωτογραφία τοῦ ἀποστέλλοντος. Πολλῷ δέ μᾶλλον ὅταν προέρχεται ἀπό τόν πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

Πολλαί ἰστοσελίδαι διορθώνουν τήν ταπεινωτικήν καί ἀπαξιωτικήν γραφήν «στις ελληνίδες και τους έλληνες», ὡς ἡ ἱστοσελίς τῆς σοβαρῆς καί ἐγκρίτου ἐφημερίδος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ: «Αφιερώνουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις Ελληνίδες και στους Έλληνες». Μόνον δέν γνωρίζομεν πόσον νόμιμος εἶναι ἡ διόρθωσις δημοσίου ἐγγράφου. Ἀλλά ἐπειδή τό θέμα εἶναι σοβαρότατον, καί αἱ ἀξίαι δέν εἶναι εὔκαμπται, ἡ σοβαρή ἐφημερίς καλόν ἦτο νά γράψη: πόσον κατάλληλος εἶναι ἡ κα Σακελλαροπούλου διά πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια :