ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (43) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΗΤΗ

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΟΜΙΛΕΙ, 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ

✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ θὰ εἰπωθοῦν καὶ ἐπάνω στὸ χαρτὶ ποὺ θὰ γραφοῦν εἶναι Λόγος ἱερός, εἶναι Λόγος πραγματικός, εἶναι Λόγος ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό, κατευθείαν
ἀπὸ τὸν Οὐρανό.

Παιδιά Μου καλά, μὴν χάνετε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, πρὸς τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν Μητέρα τὴν Ἁγνή.


Καλεῖτε καὶ τοὺς Ἁγίους, καλεῖτε καὶ τοὺς Μάρτυρες, καλεῖτε καὶ τοὺς Δικαίους, ὅλοι νὰ βοηθοῦν καὶ νὰ παρευρίσκονται δίπλα σας ἐκεῖ κάθε μία στιγμὴ γιατί ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀγγελικὸ στρατὸ χρειάζονται, εἶναι ἀπαραίτητοι καὶ αὐτοί, ἔχουν δύναμη καὶ παρρησία πολλὴ εἰς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Γι’ αὐτὸ καὶ αὐτοὺς νὰ ἐπικαλεῖστε, αὐτοὺς νὰ ἐπικαλεῖστε καθημερινά, ὄχι μόνον ὅταν βρίσκεστε σὲ κάποια δυσκολία ἀλλὰ νὰ τοὺς ἐπικαλεῖστε κάθε μία στιγμὴ ποὺ σᾶς ἔρχεται μέσα εἰς τὸν νοῦ γιὰ νὰ ζητηθεῖ κάποια βοήθεια, εἴτε γιὰ δική σας ὠφέλεια, ἀλλὰ εἴτε καὶ γιὰ κάθε ἀδελφὸ διπλανὸ ἢ μακρινό.

Μαύρισε ἡ γῆ, τὸ ἔχουμε εἰπεῖ αὐτό! Μαύρισε, μαύρισε, μαῦρα σύννεφα ἁπλώθηκαν παντοῦ. Οἱ ἀστραπὲς ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται αὐτὲς καὶ εἶναι ὁρατές· τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ἔφτασε ὁ πολυπόθητος αὐτὸς καιρός!

Ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀστραπὲς θὰ πέσουν τὰ ἀστροπελέκια καὶ ἐκεῖ θὰ ἀρχίσουν τὰ θύματα, τὰ θύματα ποὺ ἀλλοῦ θὰ εἶναι περισσότερα, ἀλλοῦ θὰ εἶναι λιγότερα, ἀλλὰ ἡ θλίψη θὰ ὑπάρχει παντοῦ σὲ ὅλο τὸ στερέωμα αὐτὸ ποὺ λέγεται γῆ καὶ εἶναι δικό Μου στερέωμα.

Εἶναι δικό Μου δημιούργημα αὐτό, εἶναι Ἐμοῦ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ἦταν τόσο ὡραῖο, κάλλιστο ἦταν αὐτὸ καὶ κατήντησε ἕνα τρομερὸ δημιούργημα, κατήντησε ἕνα ἀπευκταῖο, κατήντησε ἔτσι ποὺ οὔτε καὶ Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς δὲν μπορῶ νὰ τὸ κοιτάξω ἂν καὶ Εἶμαι ὁ Δημιουργός.

Σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση κατήντησε αὐτό· καὶ ποιὸς τὸ κατήντησε καλά Μου Παιδιά; Ἐσεῖς, ὅλοι ἐσεῖς· λίγο ὁ ἕνας, περισσότερο ὁ ἄλλος, πολὺ περισσότερο ὁ ἄλλος, ἀπιθάνως περισσότερο ὁ ἄλλος καὶ ἔτσι ἔφτασε τὸ πρᾶγμα στὴν κατάσταση αὐτὴ καὶ ἔγινε βουβό, ἀνιαρό, βρωμερὸ καὶ σκοτεινό.

Ἴχνος ζωῆς δὲν ὑπάρχει σὲ αὐτὸ ἐκτὸς ἀπὸ ἐλάχιστες περιπτώσεις οἱ ὁποῖες ἔχουν καρδία καθαρὴ καὶ κάνουν τὴν καθημερινή τους τὴν προσευχή, παρακαλώντας τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ ἐλαττώσει τὸ κακὸ καὶ νὰ ἐπαναφέρει αὐτὸ ποὺ εἶχε δημιουργήσει ἐκεῖνο τὸν πρῶτο τὸν καιρό.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια :