ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟ ΘΕΟ


ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΗΤΗ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ(31)

✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Παιδιά Μου καλὰ Τριὰς Ἁγία ὁμιλεῖ
καὶ ὑπαγορεύει τὴν κάτωθι Γραφή.


Ἐσεῖς νὰ εἴσαστε σταθεροὶ στὴν γλυκιὰ τὴν Ὀρθοδοξία,
στὴν ὄμορφη καὶ ἀληθινὴ θρησκεία,
καὶ στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία,
αὐτὸ ποὺ δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀλλοῦ
σε ὅλο τὸ σύμπαν αὐτό.

Αὐτὴ κυριαρχεῖ καὶ αὐτὴ ὁδηγεῖ καὶ αὐτὴ θὰ ὁδηγήσει σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ εἶναι γιὰ τὸ καλό, γιὰ τὸ καλὸ ὅλων, γιὰ τὸ καλὸ ὅλης τῆς πλάσης καὶ κυρίως γιὰ τὸ καλὸ τῶν ψυχῶν τῶν Παιδιῶν Μου
ἐκεῖ τα ὁποῖα ἔχουν σκοτιστεῖ καὶ δὲν ξέρουν ποιὸ εἶναι τὸ καλό, ποιὸ εἶναι τὸ σωστὸ καὶ ποιὸ εἶναι τὸ μὴ σωστό.

Ἔχουν μωρανθεῖ καὶ σκοτιστεῖ καὶ στριφογυρίζουν γύρω – γύρω, γύρω – γύρω καὶ δὲν ξέρουν ποὺ νὰ σταθοῦν καὶ ποὺ νὰ προχωρήσουν.

Νὰ προχωρήσουν ἀριστερά; νὰ προχωρήσουν δεξιά; νὰ προχωρήσουν πρὸς τὴν Ἀνατολή;

Ἐ! ναὶ σταματῆστε ἐδῶ, γυρίστε πρὸς τὴν Ἀνατολὴ καὶ κοιτάξτε τὸ φῶς ποὺ βγαίνει ἐκεῖ, τὸ φῶς τοῦ ἡλίου τὸ λαμπερό, ἐκείνη εἶναι ἡ ὡραία ἡ στιγμὴ καὶ ὄχι ὅταν δύει ὁ ἥλιος καὶ ἔρχεται τὸ βραδινὸ ποὺ εἶναι σκοτεινό.

Κοιτάξτε τὸ πρωινό, γυρίστε πρὸς τὴν Ἀνατολὴ καὶ ἀτενίσατε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου αὐτὸ ποὺ μοιάζει μὲ τὸ δικό Μου φῶς ἀλλὰ δὲν εἶναι τόσο λαμπερό.

 Τὸ δικό Μου φῶς, Ἐμοῦ τοῦ Τρισυπόστατου Θεοῦ, εἶναι τὸ λαμπερότερο ποὺ ὑπάρχει παντοῦ καὶ εἶναι τὸ σαφέστερο καὶ τὸ ὑγιέστερο.

Αὐτὸ ποὺ δίνει τὴν ὑγεία μέσα εἰς τὴν καρδία, δίνει καὶ τὴν καθαρότητα εἰς τὴν ψυχὴ καὶ ἐὰν ἐσεῖς τὸ ἀκολουθήσετε πιστὰ θὰ ἀκούσετε τὴν δική Μου τὴν φωνὴ μέσα στὴν δική σας τὴν ψυχή.

Αὐτὸ Παιδιά Μου εἶναι πολὺ σημαντικὸ ποὺ εἰπώθηκε ἐτούτη τὴ στιγμή, νὰ ἀκούσετε τὴ φωνὴ τὴν δική Μου μέσα στὴν δική σας τὴν ψυχή, τότε νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε καθόλου γι’ αὐτὸ ποὺ ἀκολουθεῖτε γιατί τὸ καλὸ θὰ ποιεῖτε καὶ Ἐμένα σὲ κάποια στιγμὴ θὰ Μὲ δεῖτε, κάποια στιγμὴ θὰ Μὲ αἰσθανθεῖτε καὶ μπορεῖ ὅπως προεῖπα καὶ νὰ Μὲ δεῖτε.

Δὲν εἶναι παραμύθια αὐτά, εἶναι τοῦ Χριστοῦ λόγια ἱερά, εἶναι τῆς Ἁγίας Τριάδος λόγια ἀληθινά, ἐὰν πιστεύετε ἀκράδαντα σ’ αὐτὰ ἔτσι θὰ γενοῦνε καὶ μέσα σας θὰ αἰσθανθεῖτε τὴ γλύκα αὐτὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει καμία ἄλλη σὰν κι αὐτή.

Κάνετε αὐτὸ ὅσο γρήγορα μπορεῖτε γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖτε καὶ στὸν καλό, τὸν σωστὸ δρόμο νὰ βρεθεῖτε. Δὲν ὑπάρχει πολὺς καιρὸς ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ σὲ μερικοὺς καὶ συνεχίζεται νὰ λέγεται αὐτὸ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τρισυπόστατο Θεό.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΔεν υπάρχουν σχόλια :