Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ
Ὁ Αἰγύπτιος ἱερεύς εἶπεν εἰς τόν Σόλωνα διά τούς Ἕλληνας, ὅταν οὖτος εἶχεν ἐπισκεφθεῖ τήν Αἴγυπτον :«ἔτι δέ τό κάλλιστον καί ἄριστον γένος ἐπ’ἀνθρώπους».

«Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν». ΟΜΗΡΟΣ

Παιδιά τῆς Ἑλλάδος παιδιά, πάντοτε νά ἀριστεύετε καί νά ὑπερέχετε τῶν ἄλλων διά νά μήν ντροπιάσετε τό γένος τῶν προγόνων σας.

«ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ᾽ ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ᾽ οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ᾽ ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες» ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

«αὔτις δέ τό Ἑλληνικόν ἐόν ὄμαιμον τέ καί ὁμόγλωσσον, καί Θεῶν ἱδρύματα κοινά καί θυσίαι ἤθεα τέ ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους οὐκ ἄν εὖ ἔχοι».

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

«Φημί γάρ τό μέν Ἑλληνικόν γένος αὐτό αὑτῶ οἰκεῖον εἶναι καί συγγενές, τῶ δέ βαρβαρικῶ ὀθνεῖον καί ἀλλότριον» ΣΩΚΡΑΤΗΣ


«Μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερον ἔστιν ἡ πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρα καί παρά θεοῖς καί παρ’ ἀνθρώποις τοῖς ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ». ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Δηλ. ὁ Σωκράτης λέγει αὐτό τό ὁποῖον σᾶς λέγω ἰσχύει διά τούς νοήμονες, διά τούς ἀνοήτους καί φαύλους δέν ἰσχύει.

Διά νά μήν ντροπιάσωμεν τούς σοφούς, τούς μεγαλοπρεπεῖς καί ἀνδρείους προγόνους μας, πρέπει καί ἐμεῖς νά ἀφήσωμεν τήν Πατρίδαν μας καθαράν εἰς τούς ἀπογόνους μας, ὅπως καθαράν μᾶς τήν ἄφησν οἱ πρόγονοι μας.

Ἐπειδή εἴμαστε τό κάλλιστον καί ἄριστον, δέν ἔχομεν ἀνάγκην ἀπό κανέναν.

Ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα μας, ὅλοι οἱ λαθροεισβολεῖς.

ΖΗΤΩ Η 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΖΗΤΩ Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :