ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ


Εἰς αὐτά τά ἀρχαῖα νομίσματα εἶναι ὡς νά ἔχη παγώσει ὁ χρόνος, ἡ ἀρχαιοελληνική γραφή εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἴδια μέ τήν σημερινήν. Καί σήμερον ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, λέγομεν καί γράφομεν: ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, κ.λ.π . Ἀλλά καί μίαν παροιμίαν τήν λέγομεν ὅπως ἀκριβῶς τήν ἔλεγαν οἱ πρόγονοι μας: «ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει». Πλάτωνος Συμπόσιον. Καί βεβαίως ὄχι μόνον αὐτά.

Μετά παρέλευσιν 2.340 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Μ. Ἀλέξανδρου, ἄκουσον-ἄκουσον, μερικοί ἐκεί εἰς τήν περιοχήν Βαρδάσκαν, ἀνερυθριάστως θέλουν νά αὐτοαποκαλοῦνται Μακεδόνες.

Παρακαλοῦνται οἱ Ἕλληνες πού διανέμουν εἰς τήν Γερμανίαν νά ἐπισκεφθοῦν τό τουριστικόν περίπτερον τῶν Σκοπιανῶν εἰς τό Βερολίνον, πού τό ὀνομάζουν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, καί νά τούς κάμουν ἀπλάς ἐρωτήσεις.

1)Τί σχέσιν ἔχουν αὐτοί μέ τήν ΑΘΗΝΑΝ, τόν ΔΙΑΝ τόν ΑΠΟΛΛΩΝΑ, τόν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ, τόν ΦΙΛΙΠΠΟΝ, τόν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ, καί τήν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

2) Εἰς τήν γλώσσαν τους τί σημαίνει Ἀριστοτέλης

3) Εἰς τήν γλώσσαν τους τί σημαίνει Φίλιππος

4) Εἰς τήν γλώσσαν τους τί σημαίνει Ἀλέξανδρος

5) Εἰς τήν γλώσσαν τους τί σημαίνει Μακεδονία

6) Εἰς τήν γλώσσαν τους τί σημαίνει βουκεφάλας

Ἐπειδή ὄταν ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴχομεν Ὄμηρον, ἐσεῖς τότε ὄχι μόνον δέν ὑπήρχατε εἰς τήν Μακεδονίαν, ἀλλά οὔτε κάν εἰς τήν Βαρδάσκαν. Καί λέγομεν τοῦτο διότι μέρος του Βασιλείου τοῦ Φιλίππου Β! ἔχει ἀποσπασθεῖ βιαίως ἔξ αἰτίας τῶν (συμμάχων) ἀπό τήν μητέρα Ἑλλάδα.

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θά σᾶς ἐξηγήσωμεν ὅτι αὐταί αἱ λέξεις εἶναι ἀρχαιοεληνικαί καί σημαίνουν: Ἀριστοτέλης, αὐτός πού ἔχει ἄριστον τέλος εἰς τόν σκοπόν του. Φίλιππος, εἶναι σύνθετος ἀπό τήν λέξιν φίλος καί ἵππος. Ἀλέξανδρος, εἶναι σύνθετος, ἀπό τό ἀλέξω+ ἄνδρας, ἀποκρούω τούς ἄνδρες. Μακεδονία ἀπό τό Μακεδνός πού σημαίνει ψηλός, μακρύς. Βουκεφάλας τό ὄνομα τοῦ ἀλόγου του. Ἡ λέξις εἶναι σύνθετος ἀπό τό βοῦς καί κεφάλι, διότι τό κεφάλι τοῦ ἀλόγου του εἶχεν ὄψιν βοός.

Ἔχετε καί ἕναν ὑπουργόν ἐξωτερικῶν πού τόν λένε Νίκολα Ντιμιτρόφ Никола Димитров. Βεβαίως καί τό ὄνομα του εἶναι ἀρχαιοελληνικόν, ἀλλά οὔτε ὁ ἴδιος δέν γνωρίζει τί σημαίνει. Νικόλαος, λέξις σύνθετος ἀπό τό νίκη +λαός, δηλ. αὐτός ποῦ ὁδηγεῖ σέ νίκη τόν λαόν του, καί Δήμητριος προέρχεται ἀπό τήν θεά Δήμητρα. Ἡ γραφή σας ὁμοιάζει ὀλίγον μέ τήν Ἑλληνικήν διότι οἱ μοναχοί ἀλλά καί ἀδελφοί Κύρριλος 826-869 καί Μεθόδιος 815-885 καταγόμενοι ἀπό τήν Θεσσαλονίκη εἶναι αὐτοί πού ἐκχριστιάνισαν τούς Σλάβους καί διέδωσαν καί τό Ἑλληνικόν ἀλφάβητον.

Γνωρίζεται ὅτι ὁ Φιλίππος Β! (382-336) ἴδρυσεν τήν Ἡράκλειαν τῆς Λυγκηστῖδος τό σημερινόν Μοναστήρι, ἐπειδή ἦτο ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους.

Γνωρίζετε ὅτι οἱ πρόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου συμμετεῖχον εἰς τούς Ὀλυμπιακούς ἀγώνας, πού ἐξ ὁρισμοῦ ἀπό τό ἔτος ἐνάρξεως αὐτῶν τό 776 Π.Χ ἕως καί τό 56 Μ.Χ συμμετεῖχον μόνον Ἕλληνες.

Ὁ Βασιλεύς Ἀλέξανδρος Α! ἔλαβεν μέρος εἰς τήν 80ην Ὀλυμπιάδα τό 460 Π.Χ

Ὁ Βασιλεύς Ἀρχέλαος Περδίκας ἔλαβεν μέρος εἰς τήν 93ην Ὀλυμπιάδα τό 408 Π.Χ

Ὁ Βασιλεύς Φίλιππος Β! πατήρ του Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀνεδείχθη τρεῖς φορές Ὀλυμπιονίκης εἰς τήν ἀρματοδρομίαν. Καί δέν εἶναι μόνον αὐτοί πού συμμετεῖχαν.

Γνωρίζετε ὅτι οἱ Ἕλληνες διά νά ἀντιμετωπίσουν τούς Πέρσας πού εἶχον ἔλθει μέ ἑκατοντάδες χιλιάδων μισθοφόρους διά νά καταλλάβουν τήν Ἑλλάδα, ἔκαμαν εἰς τήν Κόρινθον, δύο πανελλήνια συνέδρια τό πρῶτον ἐγένετο ἐπί Βασιλείας Φιλίππου πατρός τοῦ Μ. Ἀλέξάνδρου καί τό δεύτερον ἐπί Βασιλείας Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Γνωρίζεται ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶχεν πολεμικόν στόλον ἀποτελούμενον ἀπό 150 τριήρεις ἐκ τῶν ὁποίων αἱ 29 ἦσαν Ἀθηναϊκαί. Ὁ δέ ναύαρχος τοῦ στόλου ἦτο ὁ Νέαρχος ἀπό τήν Κρήτη ὁ ὁποῖος ἔφθασεν καί ἐξερεύνισεν τόν Ἰνδόν ποταμόν.

Γνωρίζετε ὅτι μετά τήν μάχην τῆς Ἰσσοῦ ὁ Ἀλέξανδρος γράφει εἰς τόν Δαρεῖον,«Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς τήν Μακεδονίαν καί τήν ἄλλην Ἑλλάδα κακῶς ἐποίησαν ἡμᾶς οὐδέν προηδικημένοι. Ἐγώ δέ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών κατασταθείς καί τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας, διέβην εἰς τήν Ἀσίαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν».Πηγή ΑΡΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 2.14.4
ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕ ΔΑΦΝΙΝΟΝ ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ

ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ο ΗΝΙΟΧΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΑΡΜΑ

ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗΝ ΔΙΟΣ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΝΔΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΗ ΜΕ ΔΑΦΝΙΝΟΝ ΣΤΕΦΑΝΙ.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕ ΛΕΟΝΤΟΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΣ ΙΠΠΕΑΣ-- ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ο ΔΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΟΥ
loading...
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

1 σχόλιο :

 1. Η προσωπική φρουρά του Μ. Αλεξάνδρου, ήταν 1000 στρατιώτες και αξιωματικοί,
  περιτό να πούμε ότι όλα τα ονόματα στην ελληνική γλώσσα έχουν ετυμολογικό νόημα,

  Εδώ μερικά ονόματα, ο καθένας σημαίνει κάτι, όχι για τους σλάβους βέβαια,
  όπου λένε την Θεσσαλονίκη (Θεσσαλών-Νίκη) σαν σολούν!

  Macedonian Officers and theirs names

  Alexanders Guard
  Attalos
  Hegelochos son of Hippostratos
  Parmenion son of Philotas
  Philotas son of Parmenion
  Kleitos(Melas-Dark) son of Dropides
  Kleitos (Lefkos-White)
  Antipatros
  Antigonos son of Philippos
  Alketas son of Orontes and Perdikkas’ Brother
  Amyntas son of Andromenes
  Simmias son of Andromenes
  Attalos
  Polemon
  Polyperchon son of Simmias
  Koinos a son-in-law of Parmenion
  Hephaistion
  Leonnatos
  Krateros
  Etairoi-Companions
  Erigyios son of Larichos
  Laomedon son of Larichos
  Harpalos son of Machatas
  Ptolemy son of Lagos
  Nearchos son of Androtimos
  Somatophylakes
  Admetos
  Seleukos son of Antiochos
  Ptolemaios
  Arybbas
  Demetrios
  Menes son of Dionysios
  Peukestas son of Alexandros
  Lysimachos son of Agathokles
  Aristonous son of Peisaios
  Peithon son of Krateuas
  Autodikos son of Agathokles
  Amyntas son of Alexandros
  Alexandros son of Polyperchon
  Ptolemaios son of Ptolemaios
  Philippos
  Antikles
  Antipatros
  Aphthonetos
  Aphthonios (Elaptonius)Archedamos
  Aretis
  Charikles
  Epimenes
  Eurylochos
  Excipinus
  Gorgatas
  Gorgias
  Hekataios
  Hermolaos
  Iolaos
  Metron
  Philippos son of Antipatros
  Philotas son of Karsis
  Sostratos son of Amyntas
  Alexandros
  Charos
  Hegesimachos (Simachos)
  Limnaios
  Nikanor
  Pausanias
  Pausanias of Orestis
  Philippos son of Agathokles
  Commanders of Hypaspists
  Nikanor son of Parmenion
  Neoptolemos
  Addaios
  Timandros
  Antiochos
  Atarrhias son of Deinomenes
  Philotas
  Amyntas
  Antigonos
  Amyntas Lynkestes
  Theodotos
  Hellanikos

  ΑπάντησηΔιαγραφή