Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἑλληνική. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία καί Ὀρθόδοξη!

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρόδωσε ἤδη στό Κολυμπάρι τήν ἐκκλησιολογική ... «Μακεδονία» Της !

τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
Τίς ἡμέρες αὐτές, τίς τόσο καθοριστικές γιά τόν εὐλογημένο καί ἔνδοξο ἀκριτικό τόπο μας, τήν Μακεδονία, ἐντείνονται οἱ προσπάθειες γιά τήν ἐξεύρεση βιώσιμης καί ὁριστικῆς λύσεως τοῦ προβλήματος τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων, τοῦ λεγομένου F.Y.R.O.M. Ἐντείνεται εὐλόγως καί ἡ ἀνησυχία μας, μήπως ἡ πολλαχῶς ἀποτυχοῦσα καί πολλάκις ἀπογοητεύσασα τήν Πατρίδα καί τό Γένος μας Κυβέρνηση τῶν ΣΥΡΙΖ.ΑΝΕΛ καί τῶν δορυφορικῶν τους «προοδευτικῶν συνιστωσῶν» (εἰκονομαχικῶν, ὁμοφυλοπροωθητικῶν, διαθρησκειοτρόφων, πολυτεκνοκτόνων, πατριδο-αλλεργικῶν, τρομοσυμβατῶν, ἀναρχογόνων κ.τ.σ.) δέν ἀρθεῖ στό ὕψος τῆς περιστάσεως καί ἐπιτρέψει στούς βορείους γείτονες αὐτοπροσδιορισμό πού θά ὑπονομεύσει καί «παγιδεύσει» μέ τήν ἐκρηκτική ὕλη τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ τήν (καί πάλιν καί πολλάκις) ἐκτεθειμμένη καί ὑπό πολλῶν ὑποβλεπομένη «πυριτιδαποθήκη» τῶν Ὀρθοδόξων (εἰσέτι) Βαλκανίων.

Ἐπισκόπων ἐθνικοφρονικές «κορῶνες» ...

Προκαλεῖ σαφῶς εὐχάριστη αἴσθηση ὁ ζῆλος μέ τόν ὁποῖον οἱ Ἀρχιερεῖς μας ἐδῶ στόν Ἑλληνικό Βορρᾶ, στίς ἀρχαιότατες χῶρες τῆς Ἑλλάδος, προασπίζονται (ἤ θά προασπισθοῦν τίς ἐρχόμενες ἑβδομάδες) τήν μοναδικότητα τοῦ ὀνόματός μας, τῆς Μακεδονίας, ἀκόμη καί ἄν οἱ ἴδιοι δέν εἶναι, ὡς συμβαίνει συνήθως, Μακεδόνες. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, ἄν ἕλκουν ἀπό τήν Μακεδονία μας τήν καταγωγή, θά ἔχουν παραλάβει μέ ζέση, καθώς ὅλοι μας οἱ ἐκ Δωριέων Μακεδνοί, μέσα ἀπό τίς διηγήσεις τῶν πάππων καί τῶν μαμμῶν μας, ἀπό τά αἱματοβαμμένα μνημεῖα τοῦ τόπου μας, ἀπό τό «πατριωτικό συλλογικό ἀσυνείδητο», τήν παρακαταθήκη τῆς θυσίας καί τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου, Πατριαρχικοῦ (δέν ταυτίζουμε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τόν αἱρεσιάρχη Προκαθήμενο, βεβαίως) καί Ρωμαίικου φρονήματος τῆς μαρτυρικῆς γῆς μας, τῆς πάλαι ποτέ κοσμοκράτειρας Μακεδονίας, τῆς γῆς τῶν ἡρώων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος!

Ὁ διώκτης τῶν Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί ἀθωωτής τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ἔχει ἤδη προειδοποιήσει (ἐδῶ): «Θέλουν νά δώσουν τό ὄνομα Μακεδονία σέ γειτονική χώρα καί θά τό δεχτεῖτε; Ρωτῆστε καί τό λαό. Δέ θέλουμε ἀναταραχές». Παλαιότερα, τό 2011 εἶχε δηλώσει (ἐδῶ): «Δέν μποροῦν νά λεχθοῦν ποτέ “Μακεδονία”, οὔτε μέ ὄνομα πού νά ἔχει τή ρίζα τῆς λέξεως “Μακεδονία”. Ἔχουν ὡραιότατα ὀνόματα παλαιά ἀπό τήν χώρα στήν ὁποία βρίσκονται».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, ἀπό τούς χαριζομένους καί αὐτός στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διεκήρυξε (ἐδῶ) ἐπίσης πρό ἑνός μηνός: «Ἐμεῖς ἐπιμένουμε καί διατρανώνουμε πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί Ἑλληνική». Εἶμαι βέβαιος, ὅτι περαιτέρω ἔρευνα θά ἀποκάλυπτε καί ἄλλες παρόμοιες δηλώσεις Μητροπολιτῶν, πρόσφατες καί μή.

Πολύ ὡραῖα ! Προφανῶς, οἱ Ἱεράρχες μας ἀντιλαμβάνονται, ἄν καί δέν προαπαιτεῖται γιά τήν ἐπισκοποποίηση ἡ ἀκριβής γνώση τῆς γεωπολιτικῆς, ὅτι ἡ ἀπόδοση στούς Σλαύους γείτονές μας ὀνόματος συνθέτου μέ τή λέξη «Μακεδονία», ἀποτελεῖ ἐθνική ἀπειλή, ὡς κατοχυρωμένο «προηγούμενον» (“precedent”) ὁμολογίας ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας τῶν Σκοπιανῶν Νοτιοσλαύων, ὡς ἀπομείωση τῆς ἑλληνικῆς «ἀποκλειστικότητος» ἐπί παντός μακεδονικοῦ πράγματος, μέ ἀποτέλεσμα τήν διεκδίκηση καί σλαυικοῦ χρωματισμοῦ ἐπ΄ αὐτῶν, ἀλλά καί ὡς ὡρολογιακή βόμβα σέ περίπτωση (μή γένοιτο) μελλοντικῆς ὑποτέλειας τοῦ χώρου τῆς κεντρικῆς μας Μακεδονίας σέ ἑτερώνυμους ἐχθρούς (ὁπότε οἱ Σκοπιανοί πλέον θά μονοπωλοῦν ἐν παντί τό ὄνομα) κ.λπ. κ.ο.κ.
... καί ἐκκλησιολογικές «κοτρῶνες»
Ἀπορῶ, δέν κατέστη δυνατόν ἡ ἴδια κοινή (παραγωγική) λογική νά ἐπικρατήσει καί στήν λήψη ἀποφάσεων στή φαρμακερή Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου; Διότι κατά κοινή παραδοχή τῶν ἐπαϊόντων, ἡ θεολογική καί ἰδίως ἐκκλησιολογική λεπτότητα τῶν Ἱεραρχῶν μας ἐδοκιμάσθη στό Κολυμπάρι κολυμβῶσα καί ... ἀπεπνίγη ! Τό ὅτι τό «Σύμβολον τῆς Πίστεως Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως» (τό γνωστό μας «Πιστεύω» ... ) ρητῶς διαγορεύει ὅτι πιστεύομεν «εἰς Μίαν Ἐκκλησίαν», δέν ἐβάρυνε ἆραγε διόλου στήν συνείδηση ἐκείνων πού ὑπέγραψαν (καί ὅσων στήν Ἱ. Σ. Ἱ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόν Νοέμβριο τοῦ 2016 προσυπέγραψαν καί ἐπικύρωσαν), ὅτι οἱ ἑτερόδοξοι εἶναι καί κεῖνοι «Ἐκκλησίες», κατά τήν 6η παράγραφο τοῦ σχετικοῦ ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου τοῦ Κολυμπαρίου («Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον»), ὅτι δηλ. ἀποδέχθηκαν «τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς [τῆς Ὀρθοδόξου] ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν;». Δέν λυπήθηκαν τούς καματηρούς ἀγῶνες τῶν Πατέρων κατά τῶν αἱρέσεων; Δέν σεβάσθηκαν τό θεόσδοτο δικαίωμα τῶν αἱρετικῶν ἑτεροδόξων νά μάθουν τήν Ἀλήθεια, ὅτι ἡ Μία (μόνη) Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος; Δέν φοβήθηκαν τά θεόπνευστα λόγια (7ος ἱ. Κανών τῆς Γ΄Οἰκ., Ϛ΄ καί ζ΄Πράξεις τῆς 8ης Οἰκ. Συνόδου) πού ἐπαπειλοῦν βαρέα σέ ὅσους ἀθετοῦν ἤ ἀλλοιώνουν τό Σύμβολο τῆς Πίστεως;

Ὥστε ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος, ἀντίθετα μέ τήν Μακεδονία, χῶρο ἐπίγειο καί οἰκεῖο, δέν θεωρεῖ ὅτι ὀφείλει νά τηρήσει τήν ἴδια στάση καί γιά τήν Ἐκκλησία, χῶρο τῶν «οὐρανίων δογμάτων» ! Δέν θεωρεῖ ὅτι ὄφειλε νά πεῖ, προσαρμόζοντας τά παραπάνω λόγια του: «Θέλουν νά δώσουν τό ὄνομα Ἐκκλησία σέ φαινομενικῶς γειτνιάζουσα ὁμολογία καί θά τό δεχτεῖτε; Ρωτῆστε καί τό λαό. Δέ θέλουμε ἀναταραχές». Ἤ, «δέν μποροῦν νά λεχθοῦν ποτέ “ Ἐκκλησία”, οὔτε μέ ὄνομα πού νά ἔχει τή ρίζα τῆς λέξεως “ Ἐκκλησία”. Ἔχουν ὡραιότατα ὀνόματα παλαιά ἀπό τόν θεολογικό χῶρο στόν ὁποῖο βρίσκονται, Σεβηριανοί, Μονοφυσῖτες, Παπικοί, Λουθηρανοί κ.λπ.». Λοιπόν, δύο μέτρα καί δύο σταθμά, ὁ Παναγιώτατος μήπως; Ἀλλά πόση ἡ ὑπεροχή τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τήν Μακεδονία ! Καί ὄχι μόνον αὐτό, ὄχι μόνον ὁ ἴδιος «δέν ἐρώτησε τόν λαό», οὔτε τόν ἐνημέρωσε, ἀλλά καί διώκει ἀπηνῶς ὅσους ἀγωνίζονται ὑπέρ τῶν πατροπαραδότων τούτων δογμάτων.

Τί ὡραῖα θά ἦταν ἄν ἀκούγαμε στήν ἐκκλησιαστική της ἐκδοχή θαρραλέα καί τήν ὡς ἄνω ὁμολογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους: «Ἐμεῖς ἐπιμένουμε καί διατρανώνουμε πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καί Ὀρθόδοξη»! Ἄλλα, ὅμως, ἔπραξε ὁ ἅγιος Κίτρους ἀθωώνοντας στή Ἱερά Σύνοδο τό αἱρετικό Κολυμπάρι ! Μήπως, δύο μέτρα καί δύο σταθμά καί ἐδῶ ; !

«Εἶναι», θά ποῦν κάποιοι προδότες καί οἱ ὑπηχοῦντες, «θέμα νοηματοδοτήσεως τοῦ ὅρου “ Ἐκκλησία”»! Μά, καί μέ τήν Μακεδονία ἔτσι δέν εἶναι; Γιατί ἐκεῖ, λοιπόν, ἀγωνίζονται, διαμαρτύρονται, διακηρύσσουν, προειδοποιοῦν, ὄχι ὅμως γιά τό Κολυμπάρι; Διότι δῆθεν ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀήττητος; Διότι «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς» (Ματθ. 16, 18), ὁπότε δέν κινδυνεύει; Ναί, βεβαίως, ἡ Ἐκκλησία θεοφθόγγως δέν κινδυνεύει, ἀλλά κινδυνεύουν τά μέλη Της νά πέσουν σέ αἵρεση, καί μάρτυρες τούτου οἱ ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων ψυχῶν τῆς σταδιακῶς ἀπο-ορθοδοξοποιημένης χριστιανικῆς Δύσεως. Καί ἐκεῖ ὑπῆρχε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας!

Ἡ «ἀνθρωπάρεσκος ἀντιμεταχώρησις» ...
Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι οἱ Ἐπίσκοποί μας, δυστυχῶς, πλήν μιᾶς μειονότητος, εἴτε δέν πιστεύουν στήν ὕπαρξη πραγμάτων ἀξιακῶς ὑπερτέρων, ὑπεροχικῶς ἀνωτέρων ἀπό τήν ἐπίγεια Πατρίδα, ἐν προκειμένῳ ἀπό τήν Μακεδονία μας (ἀποδεικνύμενοι αἱρετικοί ἐθνοφυλετιστές, κατά τό Κολυμπάρι), εἴτε εἶναι ἐκκλησιολογικῶς ἀμαθεῖς (γι΄ αὐτό καί προσλαμβάνουν συχνότατα ἔμμισθους θεολογικούς «ΟΦΑ» συμβούλους καί ὑπομνηματιστές), εἴτε, γιά νά μή στενοχωροῦν ἐκείνους τούς ὁποίους φοβοῦνται, ἀκολουθοῦν τήν εὔκολη λύση τῆς «ἀνθρωπαρέσκου ἀντιμεταχωρήσεως». Ποιά εἶναι αὐτή;

Παρατηρεῖστε, παρακαλῶ, ὅτι πλεῖστοι Ἐπίσκοποί μας σέ ἐθνικά θέματα ἀναδεικνύονται Παπαφλέσσαι! Καί πλεῖστοι τῶν πολιτικῶν μας ταγῶν, στά θέματα Ὀρθοδοξίας, προκύπτουν σχεδόν ὁμολογηταί! Γιατί; Ἐπειδή ἀκριβῶς δέν εἶναι ὁ τομεύς εὐθύνης τους! Οὔτε τούς Ἀρχιερεῖς θά κατηγορήσει κανείς κυρίως γιά τήν ἀπομείωση ἐθνικῶν συμφερόντων, οὔτε τούς πολιτικούς κυρίως γιά τήν προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ἑκάτερος θά ἐπικαλεσθεῖ τήν ἁρμοδιότητα τοῦ ἄλλου (ἐνθυμεῖσθε τό κλασσικό ἀρχιεπισκοπικό ἐκεῖνο «ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό Ὑπουργεῖο Παιδείας»;). Ἀντιθέτως, κάνοντας «ἀντιμεταχώρηση», ἐπεκτείνεται ἑκάτερος ὑπερβολικῶς στόν γειτνιάζοντα χῶρο, μόνον καί μόνον γιά νά προσπορισθεῖ εὔνοια («Τί πατριώτη Δεσπότη πού ἔχουμε, ἰσάξιος τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη!»· ἤ «Πόσο εὐλαβής εἶναι ὁ Βουλευτής μας, ὅλο γιά τήν Ὀρθοδοξία μιλάει»). Ἀλλά στόν ἴδιό τους τομέα εὐθύνης καθίστανται σέ πολλές περιπτώσεις, πλήν τῶν γνωστῶν ἐπαινετῶν ἐξαιρέσεων, μειοδότες τῶν ἀνατεθειμμένων σέ αὐτούς καθηκόντων, εἴτε ἱεροδογματικῶν καί κανονικῶν, εἴτε ἐθνικο-πολιτικῶν ἀντιστοίχως. Ποῦ, ἆραγε, ταξινομοῦνται οἱ ἐθνικόφρονες Ἐπίσκοποί μας; Ὑπάρχει ἄλλη ἐξήγηση πού μᾶς διέφυγε;

Μακάρι νά ἀναλογιστοῦν καί νά ἐντραποῦν οἱ ἁμαρτήσαντες ἐκκλησιαστικοί μας Ταγοί τήν σύγκριση τοῦ κινδύνου προδοσίας τῆς Μακεδονίας μας, μέ τήν ἤδη συντελεσθεῖσα ἀπό αὐτούς προδοσία ὡς πρός τήν ὁμολογία τῆς μοναδικότητος τῆς ἁγίας ἐκκλησιαστικῆς ... «Μακεδονίας», τῆς Ὀρθοδοξίας (σύμφωνα μέ τήν ἐτυμολογία τοῦ λεξικογράφου Ἡσυχίου, «μακεδνός» σημαίνει «οὐράνιος» ἤ «μετέωρος»: «μακεδνά σκῦλα, τά οὐράνια καί μεγάλα· ἤ ὅτι τά τρόπαια μετέωρα ἵσταται»). Ἄς φεισθοῦν, ἐπιτέλους, οἱ Ταγοί μας τῶν μακεδνῶν Τροπαίων τῆς οὐρανίου Ὀρθοδοξίας !

Ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης ὁρίζει ἐπακριβῶς, εἰς πεῖσμα ἀναξίων τινῶν Ποιμένων, τί εἶναι Ἐκκλησία καί ὅτι δέν εἶναι προτεραιότητα οἱ θεσμοί καί οἱ «τοῖχοι», ἀλλά ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ ὀρθοπραξία: «Τό ὅτι Ἐκκλησία εἶναι τό σύνολο τῶν πιστῶν πού ἔχει συγκροτηθεῖ ἀπό τήν ὀρθή πίστη καί τόν ὀρθό τρόπο ζωῆς εἶναι φανερό σέ αὐτούς πού ἔχουν γευθεῖ τήν σοφία [...] ἄλλο εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ἄλλο ὁ Ναός, γιατί ἡ πρώτη ἀποτελεῖται ἀπό ἄμεμπτες ψυχές, ἐνῷ ὁ Ναός κτίζεται μέ πέτρες καί ξύλα [...] Ὁ Βασιλεύς τῶν οὐρανῶν δέν ἦλθε ἐδῶ γιά χάρη τῶν τοίχων, ἀλλά τῶν ψυχῶν».

«Ὅτι γάρ τό ἄθροισμα τῶν ἁγίων τό ἐξ ὀρθῆς πίστεως καί πολιτείας ἀρίστης συγκεκροτημένον Ἐκκλησία ἐστί, δῆλόν ἐστι τοῖς σοφίας γευσαμένοις [...] ἄλλο ἐστίν Ἐκκλησία καί ἄλλο ἐκκλησιαστήριον· ἡ μέν γάρ ἐξ ἀμώμων ψυχῶν συνέστηκε, τό δ΄ ἀπό λίθων καί ξύλων οἰκοδομεῖται [...] Οὐ γάρ τοίχων ἕνεκεν, ἀλλά ψυχῶν, δεῦρ’ ἐπεφοίτησεν ὁ τῶν οὐρανῶν Βασιλεύς» (PG 78, 685Α – ΕΠΕ 2, 356).Καλή μετάνοια στούς πεπτωκότες, καλή καί ἀπερίτρεπτη ὑπομονή καί ὁμολογία στούς ἐκκλησιαστικούς, οὐρανίους καί ὑψίφρονες, τούς ἀληθεῖς, «Μακεδόνες».
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

16 σχόλια :

 1. Η λέξη σεραφείμ ή σεραφίμ (Εβρ. שׂרפים‎, σεράφ στον ενικό) προέρχεται από την εβραϊκή λέξη σαράφ, που σημαίνει «καίω, καθαρίζω με φωτιά».

  Πολλά εβραϊκά ονόματα χρησιμοποιούν οι εβραιογενείς
  θρησκείες (Χριστιανισμός και Μουσουλμανισμός).
  Το Αβραάμ έγινε από τους Μουσουλμάνους Ιμπραήμ,
  το Ιωσήφ Γιουσούφ, το Μωυσής έγινε Μούσα.....

  Εβραϊκά ονόματα είναι:
  Αδάμ, Εύα, Άννα,
  Βαρνάβας, Γαβριήλ, Δανιήλ, Ελισσαίος, Εμμανουήλ, Εφραίμ, Ζαχαρίας, Ηλίας,
  Ησαϊας, Ιάκωβος, Ιεζεκιήλ, Ιερεμίας, Ιορδάνης, Ιωάννης, Ιωνάς, Ιωσήφ, Λάζαρος, Μαρία, Μιχαήλ, Ναθαναήλ, Ραφαήλ, Σάββας, Σαμουήλ,
  Σάρρα, Σεραφείμ, Συμεών, Χερουβείμ, κ.ά.

  Δίνετε στα ελληνόπουλα ονόματα των ενδόξων προγόνων μας.
  Τώρα αν κάποιος Έλληνας έχει εβραϊκό όνομα δεν
  πρέπει να νιώθει ενοχές, γιατί άλλοι
  πιθανότατα από άγνοια, το επέλεξαν γι αυτόν.

  Η επιλογή
  εβραϊκού ονόματος ως "πνευματικού", είναι ηθικά και εθνικά απαράδεκτη.
  Επίσης απαράδεκτο να δίνει μαθήματα πατριωτισμού.
  Δεν μπορεί να έχει δύο συνειδήσεις.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 0 σιωνισμος εξαγοραζει και συνειδησεις ακομα.
   με τον χριστιανισμο οι εβραιοι γινανε κοσμοκρατορες.
   οι λαοι χασανε την εθνικη τους ταυτοτητα.
   ετσι προετοιμασανε την ανθρωποτητα για την παγκοσμιοποιηση που εχει ξεκινησει. θελουνε αβουλα προβατα τους πολλους και παμπλουτους πολυ πολυ λιγους

   Διαγραφή
  2. ********************************************
   8.47
   Λες αυτές τις αερολογίες προφανώς, γιατί δεν έχεις να καταλογίσεις τίποτε το μεμπτό εναντίον του Χριστού και της διδασκαλίας του. Σε καταλαβαίνω πλήρως.

   Τα αμερικάνικα ο ν ό μ α τ α, οι αμερικάνικες ονομασίες π.χ. Μπέτυ, μπαρ, κόφι χάουζ, καφετέρια, σνακ μπαρ, αουτο σέρβις κ.λ.π.
   είναι εθνικά και ηθικά π α ρ α δ ε κ τ ά,
   μας δίνουν μαθήματα π α τ ρ ι ω τ ι σ μ ο ύ και
   μαρτυρούν ότι έχουμε μ ί α συνείδηση.

   Ερώτημα:
   Πόσα θέλεις να μη μας τρελάνεις;
   *****************************************

   Διαγραφή
 2. ξερω μια μπαργουμαν μπετυ. ας λεγεται και φλουφλης. οχι ομως και πατριωτης με εβραικο ονομα. μη τρελαθουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Μάρκος (Μπότσαρης) δεν ήταν Έλληνας;
   Ο Ιωάννης (Μακρυγιάννης) δεν ήταν Έλληνας;
   Ο Ανδρέας (Μιαούλης) δεν ήταν Έλληνας;

   (Επέλεξα ονόματα Εβραϊκά, ονόματα μαθητών του Χριστού).

   Διαγραφή
  2. ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΟΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΣ.
   ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ, ΟΤΑΝ ΗΣΟΥΝ ΕΝΗΛΙΚΟΣ, ΕΠΕΛΕΞΕΣ ΕΒΡΑΙΚΟ ΟΝΟΜΑ.
   ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΩΡΑ;
   Ή ΕΛΛΗΝΑΣ Ή ΕΒΡΑΙΟΣ.

   Διαγραφή
  3. Εσύ γελοιοποιείς τον ίδιο τον εαυτό σου μ' αυτά που γράφεις. Διότι μας λες, χωρίς να το καταλαβαίνεις, ότι το όνομα δεν έχει καμιά σχέση με την ιθαγένειά μας, με την εθνική μας συνείδηση. Π.χ. ο Ανδρέας (Μιαούλης) είναι Έλληνας μολονότι έχει εβραϊκό όνομα.

   Εγώ όμως που επέλεξα το όνομα Σεραφείμ ή ο πατέρας που επέλεξε να δώσει στο παιδί του το όνομα Σεραφείμ, είμαστε ... Εβραίοι. Δηλαδή άλλαξε αυτομάτως η ιθαγένεια και από Έλληνες γίναμε ... Εβραίοι.
   Ομολογώ ότι τέτοιον τετραπέρατο άνθρωπο, σαν εσένα, πρώτη φορά συναντώ στη ζωή μου.

   Διαγραφή
  4. @ 1.49 μμ
   Πες μας ποιο νηπιαγωγείο τελείωσες να πάμε κι εμείς να μορφωθούμε και να γίνουμε πανέξυπνοι.

   Διαγραφή
  5. ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΗ ΖΩΟΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΨΩΡΙΑΡΗ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΗΣ ΜΑΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

   Διαγραφή
 3. " ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων

  τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν

  μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν

  ἔχουσι..."

  Σωκράτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. *********************************************
   Αυτό γιατί το έγραψες;
   Δεν ξέρουμε ότι η πατρίδα είναι υπεράνω του πατρός, της μητρός και υπεράνω όλων των προγόνων;
   Δεν λέει πουθενά όμως ότι η πατρίδα ευρίσκεται υπεράνω της Πίστεως στον Θεό.

   Κολοκοτρώνης:
   "Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να
   τη στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε
   πρώτα υπέρ Π ί σ τ ε ω ς κι ύστερα υπέρ Πατρίδος".

   Δηλαδή ο Κολοκοτρώνης μας λέει πεντακάθαρα ποιος είναι Έλλην Πατριώτης.

   Μήπως ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν Έλλην; Ε;
   *****************************************

   Διαγραφή
  2. *************************************
   "μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων

   τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν

   μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν

   ἔχουσι"
   _________________
   Απόδοση στην νεολληνική γλώσσα:

   ''Από τη μητέρα και από τον πατέρα και από όλους τους άλλους προγόνους το πολυτιμότερο πράγμα είναι η πατρίδα και σεβαστότερο και αγιώτερο και σε ανώτερη θέση, κατά τη γνώμη των θεών και των φρονίμων ανθρώπων''.
   ******************************************

   Διαγραφή
 4. Έσπασαν τα μούτρα τους οι αντιπαθούντες την Ορθοδοξία, ναι ή όχι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. αυτα του εμαθε ο παπας, αυτα ειπε.
  για τον Αδαμ,την Ευα, τον Αβρααμ.
  μηπως ακουσε, διαβασε κατι για τον Σωκρατη;
  τον αφορισε ο πατριαρχης, μαζι με Υψηλαντη, Μπουμουλινα.
  αυτα δεν στα ειπαν στο κατηχητικο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. *******************************************
   Αυτά τα είπαν σε σένα και τα έχαψες.

   1) Εσύ δεν διάβασες ότι οι αρχαίοι Έλληνες θανάτωσαν τον Σωκράτη, επειδή δεν συμφωνούσε με τις καθιερωμένες αντιλήψεις περί θεών.
   Εμείς διαβάσαμε για τον Σωκράτη, γι' αυτό το ξέρουμε.

   2) Αυτός ο Πατριάρχης που αποκήρυξε την Επανάσταση του 1821, ήταν όμηρος και αιχμάλωτος των Τούρκων. Όσα είπε τα είπε υπό την απειλή των όπλων. Αυτό το ήξεραν οι επαναστατημένοι Έλληνες, γι' αυτό οι Έλληνες δεν έδωσαν καμιά σημασία. Αυτόν τον Πατριάρχη, αμέσως μετά την αποκήρυξη της Επανάστασης, τον σκότωσαν οι Τούρκοι με μαρτυρικό θάνατο.
   Αυτό μας έμαθαν στο κατηχητικό, αυτό που εσύ το αγνοείς τελείως.
   ****************************************

   Διαγραφή
  2. Γιάννης Καλογερόπουλος
   26 Δεκεμβρίου 2017 στις 12:56 π.μ. ·
   ΠΕΡΙ < Α - Ω > ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΥ ......
   ΕUΛΟCΗΣΟΝ
   ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΣΚΟΥΛΗΚΟΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ...........

   '' Evolution and the Bible is same story''.

   Α - Ω Τime Lords
   The secrets they don't want you to know

   Masonic 'Saturni illuminati' Key links - Takeover of Time & spase

   Satan's Time Lords, Saturn worship is Satan worshiping. Saturn talisman of the Solar System - Satan - collector harverter of via ''Saturn's hexagonal wormhole''.

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=715949641944536&set=p.715949641944536&type=3&theater

   ΠΕΡΙ < Α - Ω > ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΥ ......
   ΕUΛΟCΗΣΟΝ
   ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΣΚΟΥΛΗΚΟΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ...........

   " Η εξέλιξη και η βίβλος είναι η ίδια ιστορία

   Α - Ω Τime Lords
   Τα μυστικά που δεν θέλουν να ξέρεις

   Μασονικό "saturni πεφωτισμένοι" κλειδιά - κατάληψη του χρόνου & spase

   Οι άρχοντες του χρόνου του Σατανά, η λατρεία του Κρόνου είναι λατρεία του Σατανά. Φυλαχτό του Κρόνου του ηλιακού συστήματος - σατανάς - συλλέκτης harverter από την εξαγωνικό σκουληκότρυπα του Κρόνου

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=715949641944536&set=p.715949641944536&type=3&theater

   Διαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]