Τι σημαίνει ο χορός του Ησαΐα; Και γιατί χορεύει ο ιερέας τους νεονύμφους τρεις φορές γύρω από το τραπέζι στο κέντρο της εκκλησίας;

Ως γνωστόν το τραπέζι που βρίσκεται στο κέντρο του ναού συμβολίζει την Αγία Τράπεζα. Για τον λόγο αυτό στο τραπέζι επάνω βρίσκεται και το ευαγγέλιο και πάνω σ” αυτό τοποθετεί ο ιερέας τα δακτυλίδια των νεονύμφων, καθώς και τα στέφανα.


Ο κύκλος γύρω από το τραπέζι συμβολίζει την αιωνιότητα του γάμου και την πρόσκληση των μελλονύμφων να εισέλθουν δια του μυστηρίου του γάμου τους στην ουράνια βασιλεία του Θεού, δηλ. στον Παράδεισο.

Κατά την τέλεση της ιερολογίας του γάμου, μετά την ευλογία και την προσφορά του κοινού ποτηρίου γίνεται ο χορός του Ησαΐα. Παρόμοιος χορός απαντάται στη λειτουργική μας Παράδοση και κατά τις χειροτονίες και των τριών βαθμών της ιεροσύνης, δηλ. του διακόνου, πρεσβυτέρου και επισκόπου. Κατά την ακολουθία του γάμου και κατά τον χορό του Ησαΐα, προηγείται ο ιερέας βαστώντας στα χέρια του το Ευαγγέλιο και δηλώνοντας διά του συμβόλου αυτού την πορεία που καλούνται να διανύσουν οι νεόνυμφοι, που είναι πορεία με γνώμονα και φαροδείκτη τον Χριστό μας.

Ο κυκλικός χορός αποτελεί έκφραση χαράς και ευφροσύνης των νεονύμφων και όλης της χριστιανικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό σ” αυτή τη χαρά απαραιτήτως, συμμετέχει ενεργά και μάλιστα σε πρώτη θέση ο ιερέας, για να δείξει τον τρόπο της πραγματικής πανηγυρικής ατμόσφαιρας του μυστηρίου του γάμου μέσα στην Εκκλησία. Κατά τον π. Κων/νο Καλλίνικο ο χορός αποτελεί «ζωηράν έκφρασιν πνευματικής αγαλλιάσεως επί τη άνωθεν εκχυθείση θ. δωρεά» .

Ένας άλλος συμβολισμός των τριών κύκλων στο γάμο γύρω από το τραπέζι είναι η πορεία προς την αιωνιότητα και προς την ατελεύτητη χαρά της βασιλείας του Θεού.

Ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης αναφέρει σχετικά: «Και ευθύς λαμβάνων (ο ιερεύς) αυτούς (τους νεονύμφους) εκ των χειρών, ως προς το θυσιαστήριον άγει και χορείαν ποιούμενος, άδει μετά των ψαλλόντων εν Χριστώ ευφραινόμενος το «Άγιοι Μάρτυρες», ως επί χειροτονία και το «Δόξα σοι» φησί «Χριστέ ο Θεός, αποστόλων καύχημα». Κοινωνοί γαρ Χριστού και των αγίων αυτού οι ευσεβώς και σωφρόνως ζήσαντες και ότι ου σαρκί μόνον, αλλά ψυχή μάλλον χρη συνάπτεσθαι δια τε της ορθής ημών πίστεως και των της ευσεβείιας θεοφιλών έργων, ίνα και αληθής η συζυγία και γάμος αμίαντος και κοινωνοί ώσι Χριστού και των αγίων αυτού» (Διάλογος, κεφ. 282).

Για το χορό του Ησαΐα στο γάμο αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο π. Κων/νος Καλλίνικος: «Η στιγμή αυτή είναι επισημότατη. Διότι ου μόνον διαλαλεί με τον παραστατικώτερον τρόπον την πνευματικήν και ουράνιον επιθυμίαν επί τη τελούμενη μυστική συμμίξει των ψυχών και τον σκοπόν του χριστιανικού γάμου, ερχομένου εκάστοτε όπως δια της μορφώσεως νέων αδελφών του Χριστού, συνεχίση επί γης το απολυτρωτικόν μυστήριον του Εμμανουήλ, ου μόνον διδάσκει ότι υπάρχει και εν αυτώ έτι τω γάμω, χριστιανικώς λαμβανομένω, παρθενία και εγκράτεια, καίτοι υπό άλλην έννοιαν, η δε χριστιανική παστός έχει διαγεγραμμένον σκοπόν, αλλά και επιθέτει την νομικήν σφραγίδα επί του συνοικεσίου αμετάθετον και απαράγραπτον. Αληθώς• εάν πάντα τα προηγηθέντα λάβωσι χώραν, χωρίς ακόμη να κυκλωθή τό δισκέλιον (=τραπέζι) τρίς, το νομικώς έγκυρον του γάμου δύναται να προσβληθή. Αλλ” αφ” ης εψάλη το «Ησαΐα», η ένωσις κατησφαλίσθη απόρθητος».

Επίσης ο χορός του Ησαΐα είναι ένας ύμνος προς την Παναγία, η οποία αξιώθηκε για την ταπεινοσύνη της και την αρετή της να συλλάβει με τρόπο θαυματουργικό και να γεννήσει τον Ιησού Χριστό, το Θεάνθρωπο και Σωτήρα μας.

Η Θεοτόκος, κατά την ορθόδοξη διδασκαλία, είναι των «βροτών η σωτηρία» (δ´ τροπ. η´ ωδής Ακαθ. ύμνου), η «τον αχώρητον Θεόν εν γαστρί χωρήσασα» (θ´ ωδή Μ. Τρίτης), το «δοχείον του αστέκτου» και το «χωρίον του απείρου Πλαστουργού» (θ
καταβ. Πεντηκοστής), «η μόνη άμωμος εν γυναιξί» (γ´ τροπ. θ´ ωδής Ακαθ. ύμνου), η «γέφυρα» η «μετάγουσα τους εκ γής προς ουρανόν» (γ´ οίκος Ακαθ. ύμνου), «του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις», «των δακρύων της Εὔας η λύτρωσις» (α´ οίκος Ακαθ. ύμνου), είναι αυτή από την οποία σαρκώθηκε, «εξ ής Θεός εσαρκώθη» (κάθισμα Θεοτοκίο του Όρθρου πλαγ. Δ´ ήχου), ο Λόγος του Θεού και πάμπολλα άλλα.

Η σεμνή κόρη της Ναζαρέτ, αυτή «η δούλη Κυρίου», ήταν η ενσάρκωση της απόλυτης υπακοής στο Θεό· ήταν η ταπεινή και αθόρυβη εργάτρια των εντολών του Θεού· απέπνεε το άρωμα της ανεπιτήδευτης και πραγματικής ευλάβειας· ήταν ολοκληρωτικά αφοσιωμένη στο Θεό· ήταν κατά κυριολεξία «κεχαριτωμένη», την είχε δηλαδή επισκιάσει πέρα για πέρα η χάρη του Θεού. Γι᾿ αυτό και κρίθηκε άξια της ύψιστης τιμής να κυοφορήσει το Σωτήρα του κόσμου, να γίνει βοηθός του Θεού στο έργο της αποκατάστασης και της δικαίωσης του ανθρώπου, να γίνει «η πύλη της σωτηρίας» (ιθ´ οίκος Ακαθ. ύμνου) για το ανθρώπινο γένος. Γι᾿ αυτό τη μακαρίζουν «πάσαι αι γενεαί».

Υπόδειγμα προς μίμηση, λοιπόν, άριστο η Παναγία. Υπογραμμός και οδοδείκτης για την πορεία των νεονύμφων. Αν γνήσια είναι η προσπάθειά τους προς την κατεύθυνση αυτή, προς το δρόμο που μας υπέδειξε εκείνη, τότε πλούσια θα είναι η αμοιβή και η «ανταπόδοση» του Θεού, τότε ευλογημένη θα είναι η συμβίωσή τους και ολοκληρωμένη η οικογενειακή τους χαρά και ευτυχία.

Γι᾿ αυτό κάθε δοξολογία προς τον Υιό της Παρθένου είναι ταυτόχρονα μακαρισμός προς την Παναγία Μητέρα.

Η μνεία του Προφήτη Ησαΐα στο τροπάριο έχει φυσικά το λόγο της. Ο Ησαΐας προφήτευσε αρκετούς αιώνες πρό Χριστού τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού με τα εξής λόγια· «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει· και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ» (7,14).

Το όνομα Εμμανουήλ είναι εβραϊκό και σημαίνει «μεθ᾿ ημών ο Θεός». Η λέξη Ανατολή στους Εβραίους είχε και θρησκευτικό χαρακτήρα· «Ιδού ανήρ, Ανατολή όνομα αυτώ», λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας (6,12). Ανατολή, λοιπόν, είναι ο ίδιος ο Θεός, «η άναρχος Θεότης» κατά τον Ισίδωρο τον Πηλουσιώτη. «Επεσκέψατο ημάς ανατολή εξ ύψους» λέει ο ευαγγελιστής Λουκάς (α´ 78) και εννοεί το Χριστό που κατέβηκε από τον ουρανό με τη θεία του ενανθρώπηση. Στην υμνογραφία των Χριστουγέννων ῾ο Χριστός αποκαλείται «Ήλιος της Δικαιοσύνης», «εξ ύψους ανατολή» και «ανατολή ανατολών» (βλ. απολυτ. και εξαποστειλ. της εορτής).

Τί μπορεί να σημαίνει όμως το τροπάριο αυτό για τους νεονύμφους; Οπωσδήποτε πέρα από το χαρμόσυνο τόνο του που διαχέεται και αντανακλάται στα πρόσωπα των νεονύμφων που αξιώθηκαν κι αυτοί να «χορέψουν το χορό του Ησαΐα», κατά τη λαϊκή έκφραση, και πέρα από την ενδόμυχη προσμονή να χαρούν κι αυτοί τη χαρά της τεκνογονίας, το σπουδαιότερο μήνυμα του τροπαρίου προς τους νεονύμφους, είναι άλλο.

Με το «Ησαΐα χόρευε…» η Ακολουθία του στεφανώματος φτάνει στο αποκορύφωμά της. Η στιγμή αυτή είναι επίσημη. Μετά το «χορό του Ησαΐα» είναι αδύνατο πια να προσβληθεί νομικά το έγκυρο του γάμου και κατασφαλίζεται μια για πάντα και αμετάθετα η ένωση, ο δεσμός των νεονύμφων.

Ο θρησκευτικός αυτός χορός ερμηνεύεται ως έκφραση πνευματικής και ουράνιας ευθυμίας για τη μυστική ένωση των νεονύμφων και πνευματικής αγαλλίασης για την έκχυση σ᾿ αυτούς «άνωθεν» της θείας χάρης και δωρεάς.

Με το «χορό του Ησαΐα» διαλαλείται ακόμη, κατά τον παραστατικότερο τρόπο, ο σκοπός του γάμου, ο οποίος βέβαια αποβλέπει στη δημιουργία οικογένειας, στη γέννηση δηλαδή και στη μόρφωση νέων μελών της Εκκλησίας του Χριστού· εξασφαλίζεται έτσι, με την ενεργό συμμετοχή του ανδρόγυνου, η συνέχεια στο απολυτρωτικό έργο του Εμμανουήλ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι χορούς με θρησκευτικό χαρακτήρα, ζωηρότερους μάλιστα, συναντούμε και στην Π.Δ. (π.χ. Έξοδ. 15,20–21), αλλά και στην ελληνική αρχαιότητα, όπως π.χ. φανερώνει ο ευριπίδειος στίχος· «στήσομεν άρ᾿ αμφί βωμόν, ώ πάτερ, χορούς;» (Ιφιγ. εν Αυλίδι, στίχ. 676). Για όλα αυτά τα επιπρόσθετα στοιχεία βλ. Κ. Καλλινίκου «Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ», Αθήναι 1958, σελ. 555–556.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Ησαΐας ήταν Εβραίος προφήτης, ένας από τους Μεγάλους Προφήτες και χαρακτηρίζεται ο σημαντικότερος προφήτης, μιας και προφήτευσε τη γέννηση του Ιησού. Το όνομά του στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει “ο Θεός σώζει”. Ο Ησαΐας:

-Γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ περί το 765 π.Χ. και ήταν αριστοκρατικής καταγωγής.

-Το 738 π.Χ., όταν κάποια μέρα βρισκόταν στο ιερό, είδε τον Κύριο καθισμένο σε ψηλό θρόνο και ο ναός πλημμύριζε από φως. Τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ στέκονταν γύρω από το θρόνο και δοξολογούσαν το Θεό.

-Τότε, ένα από τα εξαπτέρυγα, έχοντας λαβίδα στο χέρι, πήρε ένα αναμμένο κάρβουνο από το θυσιαστήριο και αγγίζοντας μ’ αυτό τα χείλη του Ησαΐα του είπε ότι με τον τρόπο αυτό καθαρίζονται οι αμαρτίες του και ότι θα προφητεύσει.

-Παρ’ ότι, λέγεται ο χορός του Ησαΐα, οι νεόνυμφοι δεν χορεύουν, αλλά περιφέρονται τρεις φορές γύρω από την Αγία Τράπεζα. Τρεις φορές λόγω της Αγίας Τριάδος και κυκλικά που συμβολίζει την αιωνιότητα, την πίστη στο Χριστό που δεν έχει αρχή και τέλος όπως και ο γάμος.

-Την ώρα που το ζευγάρι χορεύει τον χορό του Ησαΐα οι καλεσμένοι ρίχνουν ρύζι για να “ριζώσει” ο γάμος τους.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

23 σχόλια :

 1. ΤΕΤΑΡΤΟΚΟΣΜΙΚΟΙ ΘΡΗΣΚΟΠΛΗΚΤΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανάμεσα στα λόγια που λέει ο παπάς κατά την
  διάρκεια της τελετής γάμου, ακούγεται το όνομα "Θάμαρ" .

  Στον πολύ κόσμο, το όνομα "Θάμαρ", δεν λέει
  τίποτε, εν τούτοις το όνομα «Αυνάν» κάτι, ίσως, να λέει (βλέπε "αυνανισμός").

  Στην Βίβλο μαθαίνουμε, πως ο Αυνάν κλήθηκε, από τον
  πατέρα του Ιούδα, να αντικαταστήσει τον αδελφό του, Ηρ (τον
  σκότωσε ο Θεός, χωρίς να αναφέρεται ο λόγος), και να γονιμοποιήσει την
  -χήρα πλέον- νύφη του Θάμαρ. Επειδή όμως,
  σύμφωνα με αυτό το εβραϊκό έθιμο, τα παιδιά που θα γεννιόταν, δεν θα
  θεωρούνταν παιδιά τού Αυνάν, αλλά παιδιά του αδελφού του Ηρ, ο
  Αυνάν αρνείται να εκσπερματώσει στον κόλπο της και προτιμά το έδαφος.
  Αυτή η άρνηση τού Αυνάν,
  εξοργίζει τον Θεό και τον στέλνει στα "θυμαράκια".

  Ίσως αξίζει να γίνει αναφορά εδώ,
  στην επιλεκτική οργή τού Κυρίου, καθώς στην περίπτωση τού θεοσεβή Λωτ,
  ο οποίος γκάστρωσε τις δυο του κόρες, δεν είδε και δεν άκουσε τίποτε...

  Στον Ιούδα, απομένει ένας ακόμη γιος, ο Σηλώμ. Είναι όμως
  ανήλικος. Έτσι, μέχρις ότου γίνει αυτό, ο Ιούδας στέλνει την Θάμαρ να
  μείνει στο πατρικό της. Μετά από μερικές ημέρες, ο Ιούδας χάνει και την
  γυναίκα του Σουά και για να γεμίσει λίγο τη ζωή του, μεταβαίνει στην
  Θαμνά. Η Θάμαρ
  πληροφορείται αυτή την μετάβαση τού πεθερού της και τότε...

  Η συνέχεια στο θεϊκό κείμενο (Γένεσις, 38: 14-19).

  Η χήρα Θάμαρ, αφού ντύνεται πόρνη, καλύπτοντας
  το πρόσωπό της εξαπατά,
  τον χήρο πεθερό της κάνει έρωτα μαζί του (και γκαστρώνεται
  μάλιστα), λαμβάνοντας ως ενέχυρο το δακτυλίδι του, έως ότου της στείλει
  το κατσικάκι που τής υποσχέθηκε.

  Ας παρακάμψουμε τα ηθικά μηνύματα που εκπέμπει τον εν λόγω θεόπνευστο κείμενο.
  Επιστρέφουμε στο μυστήριο του γάμου.
  Τί εύχεται ο παπάς στην νύφη, μόλις περνάει στο δάκτυλό της το δακτυλίδι τού γάμου;
  "Να λάμπει ο δακτύλιός σου, ως ο δακτύλιος τής Θάμαρ"!

  Δηλαδή η πόρνη Θάμαρ που συνευρέθη με τον πεθερό της για ένα δακτυλίδι, εμφανίζεται
  ως πρότυπο ηθικής! Η νύφη
  εξομοιώνεται με μια πόρνη!

  Μήπως κάνετε
  τώρα κι έναν συνειρμό με το πορνικό πέπλο τής Θάμαρ και το
  πέπλο τής νύφης;

  Σε άλλο σημείο, ο παπάς εύχεται στη νύφη: "...και συ νύμφη, μεγαλύνθητι ως Σάρα...".

  Ποιά ήταν η Σάρα; Πόρνη σύζυγος του Αβραάμ (του προπάτορα των χριστιανών, που δοξολογείται καθημερινά στους ναούς), ο οποίος την εξέδιδε στους Αιγυπτίους!

  Σαν να μη έφθαναν όλα αυτά, χορεύουν και τον χορό του Εβραίου ψευτοπροφήτη Ησαϊα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε καίει η αλήθεια του Χριστού ε;

   Διαγραφή
  2. ΠΟΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΡΕ ΒΛΗΜΑ????? ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΜΟΤΙ ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΘΙΕ, ΑΛΛΟΣ ΤΡΙΜΑΛΑΚΑΣ ΜΑΣ ΗΡΘΕ

   Διαγραφή
 3. ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΑΡΑ ΤΟΝ ΙΣΑΙΑ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ.ΑΜΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΠΥΡΑΚΙΑ.ΒΑΛΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ.ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΟΛΟ ΕΒΡΑΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣ.ΑΚΟΥΣΕΣ ΠΟΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ,ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ,Η ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΥ ΦΩΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ ΤΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ.ΑΙΜΟΜΙΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΣΥ ΖΩΟ ΑΚΟΥΣΕΣ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕΣ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΘΕΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΜΕ ΤΙΣ 3 ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ???? ΠΧ.12ΘΕΟ????

   Διαγραφή
 4. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ:
  Ο ΑΙΜΟΜΙΚΤΗΣ ΛΩΤ,
  ΟΙ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΑΒΡΑΑΜ, ΙΣΑΑΚ,
  ΟΙ ΠΟΡΝΕΣ ΣΑΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΡ, Ο ΑΥΝΑΝΙΣΤΗΣ ΑΥΝΑΝ, Ο ΨΕΥΤΟΠΡΟΦΗΤΗΣ
  ΗΣΑΪΑΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΑ ΜΕ ΕΝΟΧΛΟΥΝ.
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ, ΠΟΥ ΕΝΩ ΠΛΗΡΩΝΕΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,
  ΤΟΥΣ ΔΟΞΟΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΑ
  ΗΘΙΚΗΣ!
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. AYTA ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ.ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΠΑΝΤΡΕΙΑ,ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΥΣ ΕΙΣΤΕ ΓΚΟΪΜ (ΚΟΙΝΩΣ ΚΤΗΝΗ), Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑ ΦΙΛΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΑΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΧΕΡΙ.
  ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙΣ ΕΝΑ ΜΥΘΟ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ.

  ΕΚΕΙΝΟ ΠΑΝΤΩΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΘΕΟΥΣ, ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΝΕΣΚΗΨΕ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΡΗΜΩΣΑΝ!! ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΝ ΘΕΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ!!!

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΛΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 49 ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΤΙΠΟΤΑ ΕΠΕΣΕ "ΔΙΑΝΑ" Σ' ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙΣ Ή ΠΟΝΗΡΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΚΑΛΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΟΥΝ.

  ΛΙΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΜΕ ΣΦΑΓΕΣ, ΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΥΣ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. ΑΡΠΑΓΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ κλπ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΘΑ ΣΕ ΦΩΤΙΣΕΙ (ΟΙ ΑΝΝΑ Η ΚΟΜΝΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΙΑΔΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ ΜΥΡΙΖΕ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ, ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ). ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΑ ΜΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΠΡΙΝ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΙ ΕΝΟΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.
  ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΚΟΙΝΙ, ΣΕΜΝΑ ΛΟΙΠΟΝ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ.

  ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ,ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΛΕΥΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ,ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗΣΕΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΩ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΛΟΓΙΚΗΣ,ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΣ.ΓΙΑ ΒΑΛΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΣΟΥ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΕ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΕΒΑΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΡΤΗ ΜΑΚΗ ΝΑ ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ ΣΕ ΤΟΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ,ΜΕΤΑΑΑΑΑ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ,ΑΛΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΕΠΟΧΗ..

   ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ ΕΚΕΙΝΕΣ ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΡΑΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΙΧΝΕ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΑΛΤΕΡ,ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΗ ΨΑΧΝΟΜΑΙ ΕΓΩ???

   ΕΝΤΑΞΕΙ,ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕ Ο "ΘΕΟΣ",ΕΓΙΝΕ ΜΕΓΑΛΟΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΤΥΧΙΑ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΠΙΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ‘ΘΕΟ" ΚΡΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΜΑΞΙ ΤΟΥ,Ο ΜΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΚΕ ΤΥΧΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ ΣΑΝ ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ,ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ,ΑΥΤΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ,ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΙΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ..

   ΟΜΩΣ ΡΕ ΜΑΚΗ ΑΠΟΞΕΧΑΣΤΗΚΕΣ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΟΙ ΑΓΡΙΟΦΩΝΑΡΕΣ ΣΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΟΠΗΚΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙ,ΕΧΑΣΕΣ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΜΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΣΤΟ "ΘΕΟ"?? ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΘΥΜΙΣΩ ΜΑΚΗ..!!!!

   https://www.youtube.com/watch?v=xZAlKEdmjCY

   ΣΑΣ ΧΑΙΡΕΤΩ...!!!

   Διαγραφή
  2. ΟΥΣΤ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΟ 12ΘΕΕ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΗ

   Διαγραφή
  3. ΑΦΗΣΤΕ ΤΙ ΕΙΠΑ ΠΡΙΝ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΚΟΥΡΑΖΕΙ...

   ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΡΙΟΦΩΝΑΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΤΕ ΠΡΙΝ ΒΡΕΙ Η ΤΟΥ ΒΡΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ,ΝΑ ΤΟΝ ΗΡΕΜΙΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ...!!!!

   https://www.youtube.com/watch?v=tOBugICklXg

   Διαγραφή
  4. ΟΥΤΕ 12ΘΕΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΓΕΝΙΚΕ ΚΥΡΙΕ ΑΒΡΑΑΜ ΟΥΤΕ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ...

   Ελληνισμός σημαίνει ένα πνεύμα ελεύθερο που ερευνά διαρκώς και αμφισβητεί τα πάντα μέχρι την τελική κατάκτηση της αλήθειας και όχι το σκοταδιστικό “πίστευε και μη ερεύνα”.

   Ελληνισμός σημαίνει την καλλιέργεια της λογικής, της σύνεσης, του μέτρου, του κάλλους και της σοφία και όχι της ευπιστίας, της δεισιδαιμονίας, της ανοησίας, της ασχήμιας και της άγνοιας.

   Ελληνισμός σημαίνει έναν ύμνο για τη ζωή και τον έρωτα και όχι τον αναχωρητισμό, τον ευνουχισμό, την σκυθρωπότητα, τον πόνο και την κακομοιριά.
   Έλληνας σημαίνει χαρά και χαμόγελο και όχι “ιερή” θλίψη, δυστυχία και συμφορά. Ο Ελληνισμός είναι ανθρωποκεντρικός και όχι θεομανής.

   Ελληνικός πολιτισμός πάλι σημαίνει την άθληση, εξάσκηση κι ενδυνάμωση του σώματος και όχι την εξασθένισή του με παραταταμένες γονυκλισίες, νηστείες ή αγρυπνίες.

   Η Ελληνική φιλοσοφική σκέψη δε γνωρίζει τις λέξεις “πίστη”, “δόγμα”, “αίρεση”, “σχίσμα” και “Σατανάς” που είναι καθαρά χριστιανικά επινοήματα και παράγωγα της μισαλλόδοξης, ζηλόφθονης και εκδικητικής φύσης του αιμοβόρου φυλετικού θεού της Παλαιάς Διαθήκης.

   Πώς λοιπόν προσπαθούν κάποιοι να συνταιριάξουν δόλια το φως με το σκοτάδι, τη γνώση με την αμάθεια ή την εγρήγορση με το αφιόνι; Ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός ήταν ένα λαμπρό φως και ο χριστιανισμός ήταν και είναι ένα απύθμενο σκοτάδι μιας άφρονης δεισιδαιμονίας και προκατάληψης τελείως ασυμβίβαστος με αυτόν, διαμετρικά αντίθετος και εσαεί χωρισμένος, ανταγωνιστικός και πολέμιος, όπως ακριβώς το Ελληνικό με το Εβραϊκό πνεύμα.

   Διαγραφή
  5. ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ ΝΑ ΦΤΥΝΟΥΝ ΛΑΣΠΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΩΣΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥΣ,ΤΟΣΟ ΔΟΛΙΟΙ ΤΟΣΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟΙ...!!!!

   Διαγραφή
  6. ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΤΡΙΜΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΡΗΖΕΙ ΤΟΝ ΜΠΟΥΤΣΟΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΠΕΡΙ ΔΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΟΥΧΕΣΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΘΕΤΟ ΑΙΣΤΑΔΙΑΛΑ ΡΕ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑ ΚΑΘΙΚΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΠΥ ΠΟΝΟΥ ΡΕΜΑΛΙΑ 12000 ΚΟΣΜΟ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΤΕ ΜΟΥΝΟΣΚΥΛΑ, ΘΑ ΣΑΣ ΓΑΜΗΣΟΥΝΕ ΜΟΛΙΣ ΣΑΣ ΔΟΥΝΕ

   Διαγραφή
  7. ΟΧΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΛΙ ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΣΟΥ ΠΑΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ???

   ΠΑΝΩ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ 120.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΝΕ ΞΑΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 600 ΔΙΣ$ ΚΑΙ 2.3 ΤΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π/Τ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥ,ΕΜΑΣ ΜΗ ΜΑΣ ΕΝΩΧΛΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΕ ΕΦΟΡΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΑΒΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ...

   ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΞΩΦΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ...

   Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ,ΑΣΚΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ» ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΕΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ...ΔΕΙΤΕ.!!
   http://alfeiospotamos.gr/?p=22804

   ΕΔΩ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ,ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ...
   http://alfeiospotamos.gr/wp-content/uploads/2016/07/Screenshot-11-1.png

   «Σας διαβιβάζουμε την εξώδικη δήλωση του κ. Αρτέμη Σώρρα , λόγω αρμοδιότητας»
   1=Προς: ΥΠ.ΟΙΚ.
   2=Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
   3=Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης.)..

   ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙ "ΚΥΡΙΟ",ΟΜΩΣ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΠΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ ΟΤΙ ΨΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΣΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΣΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟ Η ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...

   ΑΥΤΑ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ 30.000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ??

   ΣΑΣ ΠΑΩ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ,Ο ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ,ΘΑ ΤΟΥ ΛΕΓΑΜΕ ΦΥΓΕ ΦΥΓΕ??

   ...ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΝΟ ΤΟΥΣ..!!!

   ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΑΣ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΟΛΟΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗΣ ΑΘΩΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΜΕ ΒΟΥΝΟ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΑΣ,ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ...

   Διαγραφή
  8. ΣΩΠΑΑΑΑ ΡΕ!ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΧΘΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΗΓΕ Ο ΓΥΦΤΟΣ???? Η ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΠΑΛΙ ΕΡΗΜΗΝ!ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΕΞΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 12ΘΕΟ ΖΩΟ!!!!! ΟΠΟΤΕ ΤΟΝ ΒΟΛΕΥΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ!

   Διαγραφή
  9. ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΠΡΟΧΘΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ???? ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕ ΣΗΚΩΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥ ΒΩΣΝΥ!!!!!!!ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   Διαγραφή
  10. ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΡΕ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΡΥΒΕΤΕ?

   Διαγραφή
  11. ΓΙΑ ΤΟ 12ΘΕΟ ΕΧΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΧΙΛΙΟΣΤΗ ΦΟΡΑ,ΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΦΤΥΝΕΤΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΕΙΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΣ...

   ΞΑΝΑΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΚΙ'ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΛΑ...!!!

   ΘΑ ΑΓΝΟΗΣΩ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ΤΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ...

   ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΗΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ...

   http://alfeiospotamos.gr/wp-content/uploads/2015/06/11407079_940181702698787_3866888989518111399_n.jpg

   ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ "ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ" ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥΣ,ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ,ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ,ΕΒΡΑΙΟΥ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ ΡΟΤΣΑΙΛΝΤ.

   ΜΕΤΑ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕΙ,ΟΥΤΕ ΕΝΑ..!!!
   ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ 20 ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΕ ΜΟΝΟ ΑΘΩΟΣ ΘΑ ΛΕΝΕ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ...

   Διαγραφή
  12. ΠΩΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΖΩΟ?
   ΜΕΤΡΗΤΑ????? Η ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ??? ΜΑΛΑΚΑ 12ΘΕΕ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΗ

   Διαγραφή
 8. Μόνο αμόρφωτοι και απαίδευτοι άνθρωποι, όπως οι νομάδες γιδοβοσκοί Ισραηλίτες της προϊστορικής εποχής χρειάζονταν έναν μπαμπούλα πατριαρχικό θεό και ένα πέτρινο εγχειρίδιο 10 εντολών προκειμένου να ακολουθήσουν έναν ηθικό κώδικα ώστε να μην κλέβουν, σκοτώνουν και πηδάνε τη γυναίκα του γείτονα...

  Ήρθαν λοιπόν οι τσοπαναραίοι, κι αφού γκρέμισαν όλο τον αρχαίο πολιτισμό - τη δική μας αρχαία κληρονομιά - μας επέβαλαν, χωρίς να μας ρωτήσουν, την "τέλεια" θρησκεία τους.

  Αυτοδιορίστηκαν "ποιμένες" και μας χάρισαν τον - όχι και τόσο κολακευτικό - προσδιορισμό του "ποιμνίου". Εξαιτίας δηλαδή της αγάπης τους για μας, αποφάσισαν εμείς να βόσκουμε κι αυτοί να μας βόσκουν. Κι ούτε λόγος να γίνεται για την απλή αλήθεια που λέει ότι ποτέ κανένα ποίμνιο, ποτέ κανένα κοπάδι, δεν εκτρέφεται προς όφελος δικό του, αλλά πάντοτε προς όφελος του τσοπάνη!...

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]