Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας εις βάρος των διοριστέων της προκήρυξης 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ με το άρθρο 12 του Ν.3899/17-12-2010.

Είναι γνωστό πως υπάρχουν πολλές κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες του ΙΚΑ από υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να καθυστερούν χαρακτηριστικά όλες οι διοικητικές υποθέσεις των...
 υπηρεσιών του ΙΚΑ. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία, που δίνουν οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι των υπαλλήλων, συνολικά οι κενές οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού στο ΙΚΑ ανέρχονται σε 4.000, ενώ μόνο κατά το τελευταίο έτος συνταξιοδοτήθηκαν πάνω από 1.000 άτομα τα όποια δεν αντικαταστάθηκαν.Την διαπίστωση αυτή έχουν κάνει όλοι οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι των εργαζομένων στο ΙΚΑ.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εμείς είμαστε οι διοριστέοι ΙΚΑ της προκήρυξης ΙΚΑ 8Κ/2008 (ΦΕΚ 508,6-10-2008,Τ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π),οι οποίοι με υψηλά προσόντα και εμπειρία περιμένουμε εδώ και καιρό να μας καλέσει ο Φορέας μας το ΙΚΑ προκειμένου να συνεχιστούν οι ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του για τον ατομικό διορισμό των διοριστέων ΙΚΑ,γεγονός που θα βοηθούσε καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΙΚΑ.
Στην προκήρυξη 8Κ/2008 με (ΦΕΚ 508/6-10-2008) οι αιτήσεις της οποίας έληξαν στις 17-11-2008 προκηρύχτηκαν 1215 θέσεις ΠΕ- ΤΕ-ΔΕ, τακτικού προσωπικού, μεγάλος αριθμός από τις οποίες αφορούσαν θέσεις για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων των υπηρεσιών του ΙΚΑ(ΠΕ:200 θέσεις,ΤΕ:13θέσεις και ΔΕ:676 θέσεις).
Στην συγκεκριμένη προκήρυξη πολλές από τις θέσεις για το ΙΚΑ απαιτούσαν εξειδικευμένη τουλάχιστον διετή εμπειρία σε διοικητικοασφαλιστικά θέματα σε φορείς ασφάλισης ,πρόσθετα προσόντα και απαραίτητα πρόσθετα προσόντα ,πολλές από αυτές τις θέσεις αφορούσαν αποκλειστικά πολύτεκνους,τέκνα πολυτέκνων,ΑΜΕΑ,τρίτεκνους,οι οποίοι διορίζονται στην επαρχία με εντοπιότητα, όπου οι κενές οργανικές θέσεις ΙΚΑ είναι λίγες και επίσης πολλές θέσεις αφορούσαν γενική διοικητική εμπειρία από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
Δυστυχώς,παρά την επιλογή των διοριστέων από το Α.Σ.Ε.Π,το οποίο είναι η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή για τον καθορισμό των διοριστέων ,εντελώς πραξικοπηματικά και αδικαιολόγητα ψηφίστηκε τροπολογία (Ν. 3899/2010 ,άρθρο 12)(ΦΕΚ 212/17-12-2010 τ.Α'),
η οποία εξαιρεί από το πάγωμα των προσλήψεων και από την αναλογία 1:5 για την απορρόφηση των διοριστέων Α.Σ.Ε.Π ΜΟΝΟ τους διοριστέους της ΑΤΕ,τους οποίους και προσλαμβάνει άμεσα στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
παρακάμπτοντας τους διοριστέους ΙΚΑ της προκήρυξης 8Κ/2008,οι οποίοι έχουν επιλεχθεί με προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια και εμπειρία και διακόπτοντας βίαια την συνέχιση της απορρόφησης της προκήρυξης.
Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης ανακοινώθηκαν για τους ΤΕ στις 03-09-2009,οι οποίοι διορίστηκαν στο ΙΚΑ και εργάζονται κανονικά στον Φορέα ΙΚΑ, για τους ΠΕ στις 11-05-2010,οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν κανένα νέο από τον Φορέα σχετικά με την τύχη του διορισμού τους εδώ και οχτώ μήνες και για τους ΔΕ στις 01-12-2010 (ΦΕΚ 1180/13-12-10 τεύχος Γ)που και αυτοί με την σειρά τους παραμένουν στα αζήτητα..
Η απρόσμενη αυτή εξέλιξη με την έκδοση της ως άνω διάταξης αφήνει μετέωρους τους διορισμούς μας καθώς παρανόμως και αυθαιρέτως παραχωρούνται οι νόμιμα κατοχυρωμένες θέσεις ημών των επιτυχόντων της 8Κ/2008 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους επιτυχόντες της προκήρυξης 9Κ/2008 που διαγωνίστηκαν για την κάλυψη θέσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι προφανές ότι το εν λόγω άρθρο είναι καθ’ ολοκληρίαν άκυρο ως παράνομο και καταχρηστικό καθώς παραβιάζει βασικά συνταγματικά δικαιώματα μας.
Η διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 3899/2010 παραβιάζει ευθέως την συνταγματική αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, λαμβανομένου υπόψη ότι με την έκδοση αυτής της καταχρηστικής νομοθετικής ρύθμισηςπροσλαμβάνονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προτάσσονται ημών οι επιτυχόντες μιας άλλης μεταγενέστερης προκήρυξης του ΑΣΕΠ, οι οποίοι προορίζονταν να καλύψουν τις ανάγκες όχι ενός ασφαλιστικού φορέα αλλά μιας Τράπεζας η προκήρυξη της οποίας απαιτούσε διαφορετικά κριτήρια και προϋποθέσεις.
Επιπροσθέτως, υπάρχει διακριτική μεταχείριση ως προς το πρόσωπο των διοριστέων της προκήρυξης 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ έναντι των διοριστέων της προκήρυξης 9Κ/2008 οι οποίοι προτάσσονται ημών και ως προς το ότι η πλειονότητα των επιτυχόντων της Αγροτικής Τράπεζας σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπολείπονται κατά πολύ στα μόρια, κατά συνέπεια και στα προσόντα από τους επιτυχόντες της 8Κ/2008.
Με την εν λόγω παράνομη κυβερνητική επιλογή της πρόταξης των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παραβιάζεται ευθέως η αρχή της αξιοκρατίας: α) κατά το μέρος που κατά παρέκκλιση της προαναφερόμενης αναστολής προσλήψεων (άρθρο 11 του Ν. 3833/2010) οι επιτυχόντες στην ΑΤΕ προσλαμβάνονται στις δικές μας θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και β) παρότι οι διοριστέοι της 9Κ/2008 νομίμως καταταγήκαν στον πίνακα, δεν έχουν, όμως, τις ικανότητες και τα απαιτούμενα προσόντα για τις συγκεκριμένες θέσεις διότι υστερούν στις εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα ασφαλιστικά καθώς επιλεγήκαν για να επανδρώσουν όχι τον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα αλλά την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, που λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία.
Επίσης,να σας ενημερώσουμε ότι οι επιτυχόντες της κατηγορίας Τ.Ε. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της προκήρυξης 8Κ/2008 έχουν ήδη απορροφηθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες Π.Ε. και Δ.Ε. παραμένουμε αδιόριστοι και αναμένουμε ακόμα την πρόσληψή μας. Είναι φανερό ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί ανισότητα μεταξύ των επιτυχόντων - διοριστέων της ίδιας προκήρυξης (8Κ/2008) που διαγωνίστηκαν με πανομοιότυπες προϋποθέσεις και διαδικασίες, παραβιάζοντας το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος το οποίο επιτάσσει ίση μεταχείριση ομοίων καταστάσεων.

Τα ερώτηματα που προκύπτουν είναι εύλογα:
1. Ποιος είναι ο λόγος που προσλαμβάνονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι επιτυχόντες της προκήρυξης της ΑΤΕ με οριστικά αποτελέσματα το 2010, οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία, όταν από τους διοριστέους της προκήρυξης 8Κ/2008 που είχε θέσεις για το ΙΚΑ δεν έχει γίνει ακόμα πρόσληψη τους;
2.Για ποιό λόγο επιλέχθηκε να εξαιρεθεί η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων από έναν Νόμο (Ν.3833/2010,άρθρο 11,παρ.3) που ισχύει για όλους τους 'Eλληνες πολίτες;Πρέπει επιτέλους να διευκρινιστεί ποιά πρόσωπα και ποιούς σκοπούς εξυπηρετούσε αυτή η αιφνίδια και βιαστική εξαίρεση.
3.Yπάρχει η πολιτική βούληση την ύστατη στιγμή να διορθωθεί η κατάφορη αδικία και να διορισθούν παράλληλα οι επιτυχόντες της 8κ/2008,οι οποίοι και προηγούνταν;

Λόγω της κατάφορης αδικίας που συντελείται στο πρόσωπό μας προσφεύγουμε στην δημοσιοποίηση του θέματος προκειμένου να υπερασπιστούμε βασικές αρχές
που αφορούν την αξιοπρέπεια του Δημοσίου Υπαλλήλου που επιλέχτηκε από το ΑΣΕΠ,όπως είναι η αρχή της ισονομίας,της διαφάνειας,της αξιοκρατίας και ισότητας,οι οποίες αποτελούν βασικές και αδιαπραγμάτευτες αρχές για ένα κράτος Δικαίου.
Ζητάμε την άμεση απορρόφηση όλων των διοριστέων της προκήρυξης ΙΚΑ,8Κ/2008 και μάλιστα σε προτεραιότητα από τους διοριστέους της ΑΤΕ καθώς η 9κ/2008 διέκοψε απότομα την συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης των διοριστέων της 8κ/2008,προκήρυξη ΙΚΑ.
Θεωρούμε δεδομένη την δική σας συμπαράσταση και παρακαλούμε για την προβολή του θέματος προκειμένου να επιτευχθεί η δίκαιη διευθέτηση του ζητήματος.
Κύριο μέλημα όλων,πρέπει να είναι μία δίκαιη και άμεση λύση στο θέμα των διοριστέων IKA της προκήρυξης ΙΚΑ 8Κ/2008,διαφορετικά τίθεται σοβαρό θέμα ηθικής τάξης στους κόλπους του Δημοσίου Τομέα.
Μετά τιμής Η Διοικούσα Επιτροπή

160 σχόλια :

 1. ΚΑΛΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
  ΚΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΙΔΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΣΑΣ ΙΔΙΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΑΤΡΕΙ Α ΔΥΟ?????
  Ο ΕΝΑΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙ??????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΙΤΣΑ ΠΑΙΔΙΑ....ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΛΑΒΕΙ..ΝΑ ΧΕΙ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΗ ΚΟΡΩΝΗ ΒΕΒΑΙΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΚΤΥΠΑΕΙ ΤΗ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΟΥ ΤΗ ΚΟΠΑΝΑΝΕ....πΩΣ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΟΤΕ ΝΑ ΚΤΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΈΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΛΛΆ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΆ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΓΩΣΑΝ. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!!!! ΤΥΧΑΙΟ? ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΤΙΠΟΤΕ...
  ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΠΑΙΔΙΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτό είναι κατάντια για τη χώρα μας. Σε τι να πιστέψει κανείς πια? Υπάρχει πουθενά διαφάνεια?
  Ντροπή αλλά ποιός κοκκινίζει και ντρέπεται, όταν βλέπει απόμαχους της ζωής, που δούλεψαν σκληρά τόσα χρόνια, πληρώνοντας ασφαλιστικές εισφορές για να χορεύουν κάποιοι και δεν μπορεί να έχει την στοιχειώδη εξυπηρέτηση και περίθαλψη και περιμένει στις ουρές από τα μαύρα μεσάνυχτα μέσα στο κρύο ενώ άλλοι κάνουν πάρτυ εκατομμυρίων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΣΕΠ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:5(ENAΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ,ΠΕΝΤΕ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ)
  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ/2008;
  AYTO TO ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΝΟΧΗ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πολιτική πράξη ήταν όλο αυτό. Τι μπορεί να φανταστεί κανείς με αυτό το ευτράπελο. Το θεώρησαν και αυτό μετάταξη!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΗ ΒΡΗΚΑΤΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΙΚΑ??
  ΜΗΠΩΣ ΣΑΣ ΤΗ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΩΣΕ ΜΕΣΑ ΜΕ STAGE ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙ ΜΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ "ΠΑΙΔΙΑ" ΤΟΥ??
  ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ 8Κ ΓΙΑΤΙ ΗΘΕΛΕ
  ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ
  2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ!!!
  ΠΩΣ ΤΗ ΒΡΗΚΛΑΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΕ ΚΙΟΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ???
  ΛΙΓΗ ΤΣΙΠΑ ΡΕΕΕΕΕΕΕ........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. malon ise apo tous apotiximenous kai afto tzouzi para poli

   Διαγραφή
 11. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ...
  Η ΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ...& ΟΙ ΔΥΟ ΑΣΕΠ...
  ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑΡΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΝΑ ΜΗ ΜΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΕΝΩ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ... ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΕΣΑΣ ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕ? ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΛΙΓΟ ΤΙ ΛΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΤΗΝ ΠΑΛΕΥΕΙΣ ΚΟΠΕΛΙΑ?
  ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ STAGE ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ??!!!

  ΒΓΑΛΤΕ ΟΤΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΩΣ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ,Η ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΟΥΣΕ ΜΟΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΗΤΑΝ Η 9Κ/2008.ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Η ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΣΑΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ.ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΙΧΑΜΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 9Κ/2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ 8Κ/2008 ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ....ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008 ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.ΕΙΧΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ,ΕΙΧΕ ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ,ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ,ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ,ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ(ΕΡΓΟΥ,ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΕΠ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΙ,STAGE KΛΠ)ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΑΜΕΣΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ ΑΤΕ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.ΤΥΧΑΙΟ,ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ..
  ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕ 500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΤΗς ΑΤΕ ΕΙΧΑΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ..
  ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΠΟΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΟΥΛΕΨΕ ΜΕ STAGE ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΩΝ;
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ STAGE,ΕΙΧΕ ΟΜΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2008.
  ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ.ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΖΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ ΑΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΥΤΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ.
  ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΡΙΟΙ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
  ΓΙ'ΑΥΤΟ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ,ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ Η 9Κ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ...ΓΥΡΙΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΑΛΕΣΕ ΕΓΛΕΙΨΕ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΙ "ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΛΟΙ ΚΥΡΙΟΙ" ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ...ΑΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΥΟΥΟΥ...ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΓΚΙΑ.ΑΛΛΑ΄ ΕΜΠΟΔΙΑ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ..ΈΕΕ ΔΕ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΚΙΟΛΑΣ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ..ΣΗΜΕΡΑ Ο ΣΩΣΩΝ ΕΑΥΤΟ ΣΩΘΕΙΤΟ...ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΙ ΜΑΣ 'ΒΟΛΕΨΑΝ' ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΜΕ ΑΙΜΑ.ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΝΙΞΕΙ Κ Υ Ρ Ι ΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΣΙΠΑ....
  Α Σ Χ Ε Τ Ε...ΑΠΟ ΤΙΣ 1215 ΘΕΣΕΙΣ ΟΙ 250 ΗΤΑΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΒΓΑΖΑΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΣΥ ΕΒΓΑΖΕΣ ΔΑΝΕΙΑ....ΦΙΛΕΕΕΕΕ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΥΣΕΣ ΦΡΑΓΚΟΔΙΦΡΑΓΚΑ....ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΚΑΙ ΤΣΙΠΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΙΚΑ...ΟΤΑΝ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΕ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ααα ρε ξετσιπωτε να αγιασει το στομα σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΠΕΣ ΤΑ ΞΕΤΣΙΠΩΤΕ!ΟΧΙ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΤΗΣ 9Κ/2008,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΕ.
  ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙ ΡΟΥΣΦΕΤΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!ΘΑ ΣΑΣ ΦΤΥΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΟ ΙΚΑ,ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΟΥΣΦΕΤΙΟΥ!ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ ΑΤΕ,ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΦΕΙΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ.ΝΑ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΖΗΤΑΤΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Γιατί η 8κ δεν πήρε φεκ σαν προκήρυξη δεν ήταν μέσω ασεπ. Θα μας πουν τώρα και για τα stage. Όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία. Σιγά μη μας πουν κιόλας ότι τιμωρούν την 8κ για τα stage.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. H 8K/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΚΑ ΚΑΙ ΦΕΚ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΕΠ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 45.000 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Βρήκαν τώρα να ενοχοποιήσουν τα stage. Τη πάρτι τους κοίταξαν να βολέψουνν δημιουργώντας τέτοια κατάσταση. Σπέρνουν ανέμους και θα θερίσουν θύελες. Δεν κοιμάται η 8κ και το δικιο της θα το βρεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ό, τι νά'ναι...
  Αυτοί λένε ότι φτύσαν αίμα όταν πέρασαν από το βουλευτή για ρουσφέτι...
  Τι αίμα "γαλάζιο"??

  Και για να καταλάβω, η 9κ προκήρυξη του ΑΣΕΠ δεν ήταν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Βεβαίως ήταν προκήρυξη του ΑΣΕΠ και αφορούσε την Αγροτική Τράπεζα. Ξαφνικά όμως καταστρατηγήθηκε το ΑΣΕΠ, απαξιώθηκε η ισονομία και το κράτος δικαίου. Οι πολίτες χωρίζονται σε Α και Β κατηγορία για να τακτοποιηθεί η 9κ στο ΙΚΑ. Να μπούμε στη διαδικασία να το θεωρήσουμε πράσινο ρουσφέτι. Ξερεις κάτι τα πολιτικά φρονήματα δεν ήταν μέσα στα απαιτούμενα προσόντα της κάθε προκήρυξης. Η πολιτική βούληση όμως.......βολεύει κάποιους ενώ πετάει στα αζήτητα κάποιους άλλους. Μην παριστάνεται λοιπόν τους έξυπνους πετώντας ένα σωρό βολές για γαλάζιο και πράσινο αίμα. Δεν νομίζω ότι το ασεπ δεχόταν αντίγραφο της κομματικής ταυτότητας σε καμμιά προκήρυξη. Έλεος πιά!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Στο τελευταίο για την πολιτική βούληση θα συμφωνήσω...Και εκεί πρέπει να πιέσετε.
  Πώς μπλέξατε μέσα την άλλη προκήρυξη και πώς από τη μία καταστρατηγείται το ΑΣΕΠ και από την άλλη η 9κ είναι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. ΘΑ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΩ ΕΓΩ.ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 8Κ/2008 ΩΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΩΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΙΚΑ.ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΕΠ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΚΑΜΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ,Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΙΚΑ,ΤΗΣ 8Κ/2008.
  ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΣ ΠΡΙΝ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΠΩ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΞΗΣ.

  ΜΕ ΤΗΝ 9Κ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΠΡΩΤΑΚΟΥΣΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΤΟ 1/3 ΑΠΌ ΠΕΡΣΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΝΑ ΕΜΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ, ΑΦΟΤΟΥ ΟΜΩΣ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΠΣΙΤΟΛΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!!!ΟΠΟΤΕ ΕΚΕΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ!!! ΤΟ ΟΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΤΗ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 9Κ ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΟΥΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΦΗΜΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΛΝΑΝ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΥΠΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.

  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ, ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΟΤΙ ΤΗΣ 9Κ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2010 (ΔΗΛ. ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ), ΕΝΩ ΤΗΣ 8Κ ΜΟΛΙΣ ΤΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1:5!!

  ΑΥΤΑ...ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ...ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΑΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. ΝΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕ ΔΕΝ ΒΗΚΑΝ ΤΟ ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2010.ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕ ΤΗΣ 8Κ ΗΤΑΝ ΕΤΟΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΑ ΒΓΑΖΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ.ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 9Κ ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΔΕΙΣ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕ,ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΕ.ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ 800 ΜΟΡΙΑ!!!ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 8Κ/2008.ΕΠΙΣΗΣ,ΝΑ ΣΟΥ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 9Κ/2008 ΗΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2010 ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1;5(TYXAIO;ΔEN NOMIZΩ..)
  ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ ΑΤΕ ΕΙΧΑΤΕ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΟΡΓΩΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΝΟΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΚΑ,Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΚΑ 8Κ/2008.ΕΞΑΛΛΟΥ,ΕΔΩ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ 8Κ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ.
  ΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΕΧΕΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΑΣ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ!!..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΑΣ Η ΑΤΕ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 8Κ/2008.ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ 8Κ ΚΑΙ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΟΙ ΤΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ 8Κ ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ,ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΑΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Συγνωμη ποιος σαε ειπε επισημα οτι η προσληψη σας σταματησε λογω της 9κ ή των μεταταξεων?Σας το ειπε το ΙΚΑ αυτο?Μαλλον ξεχασατε οτι εισαστε παγωμενοι απο τον Μαρτη του 2010 και αυτο δεν εχει καμια σχεση με την 9κ.Γινονται προσπαθειες για την προσληψη σας το συντομοτερο δυνατο λογω των μεγαλων αναγκων του ΙΚΑ για προσωπικο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Εαν πάρουν άτομα απο την 9κ και καλύψουν κάποια κενά οι διοριστέοι της 8κ θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2013 για να διοριστούν σύμφωνα με τον νόμο.Πρέπει πρώτα λοιπόν να διοριστούν στο ΙΚΑ αυτοί που πέρασαν στην 8κ και μετά να καλύψουν τα
  επιπλέον κενά με τους διοριστέους της 9κ.Αυτο είναι το σωστό και το δίκαιο!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Τα κενα επισημα στο ΙΚΑ ειναι 4000, και τα ατομα που θα μπουν απο την 9κ δεν ειναι ουτε 600, πως λοιπον θα καλυψουν τις θεσεις της 8κ?Το οτι η 8κ πηγαινε μεχρι το 2013 εγινε πριν πολυ καιρο και δεν εχει καμια σχεση με την 9κ.Δεν γινεται να ξεπαγωσει μονο μια προκηρυξη ενω αλλες ειναι ακομα παγωμενες, αυτο που προσπαθει το ΙΚΑ να κανει ειναι να ξεμπλοκαρει την 8κ γιατι δεν καλυπτονται τα κενα της ουτε κατα διαννοια μονο με τις μεταταξεις και την 9κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. καλά τότε ας περιμένουμε όλοι μαζί 8κ 9κ και μετατάξεις από ΔΕΚΟ, χωρίς εξαιρέσεις και αμέσως μετά να μπούμε ένας ένας δίκαια και σύμφωνα με προτεραιότητα που έχουμε να καλύψουμε τα 4000 κενά που έχει το ΙΚΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ?ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 9Κ ΜΕ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ? ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ 800 ΜΟΡΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ?ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ?ΓΙΑΤΙ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΠΡΩΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝ...ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ..ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ?ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ?ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΩ 1400 ΜΟΡΙΑ ΤΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ 9Κ ΜΕ 94Ο ΜΟΡΙΑ....ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΞΕΡΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ?ΤΕΛΙΚΑ ΛΙΓΟ ΣΑΣ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΙΚΑ ? ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΗΠΩΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕ ΣΕ ΠΙΟ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ...ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Η 8Κ/2008 ΗΤΑΝ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2010;BΡΕ ΑΣΧΕΤΟΙ,Ο ΝΟΜΟΣ 3833/2010 ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ 8Κ.ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.ΒΕΒΑΙΑ ΕΣΕΙΣ ΓΛΕΙΨΑΤΕ,ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ,ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΑΣΕΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΛΙΓΑΚΙ.ΛΙΓΗ ΤΣΙΠΑ ΡΕΕΕΕΕΕΕ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Δεν γνωριζετε καθολου το θεμα κατι που φαινεται και απο το δελτιο τυπου αλλωστε. Σας εχουν απαντηση ηδη τα αρμοδια υπουργεια σε ολες τις επερωτησεις βουλευτων σας. Συνεχιστε ετσι....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ...ΜΗΝ ΑΓΧΩΝΕΣΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ ΝΑ ΚΥΛΙΣΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ Δ Ι Κ Α Σ Τ Ε Σ...ΑΑΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΘΥΜΙΣΩ ΠΗΓΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ Ε Φ Τ Α Ξ Α Ν ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΑΤΟΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΟΝΤΡΑ...Η ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΕ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. χαχαχαχα....ολοι τα ιδια ειστε μαγκες....αλλοι κ....γλυφουν για να μπουν και αλλοι κ...γλυφονται που μπηκαν...Ενα να ξερετε.....μην τους βαζετε ολους στο ιδιο χαρμανι...Υπαρχουν και αξιολογα ατομα που μπηκαν με το σπαθι τους και δεν εχουν ΚΑΜΙΑ σχεση με τα ρουφιανιλικια και τα τερτιπια που αναφερετε.Αλλα οποιος ειναι μαγκας και δεν τον αγγιζουν αυτα ας παει στον ιδιωτικο τομεα να κανει καλιμεντ..Γιατι καποιοι απο τους προλαλησαντες δεν εχουν δουλεψει ΠΟΤΕ στην ζωη τους και τωρα θιγονται γιατι τους εκαψε η σαλτσα...ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ...Κ......ΣΚΥΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Την απάντηση του ΑΣΕΠ στο κοινοβουλευτικό έλεγχο την είδατε? ή φάγατε το χρόνο σας να κάνετε τις εξετάσεις σας για να διοριστείτε? το δελτίο τύπου είναι ψαγμένο πολύ καλά γι αυτό δημοσιεύθηκε παντού παιδιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ.ΝΑ ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΕ.ΠΑΝΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΟΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Μεχρι να φτασεις στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ θα εχεις διοριστει στανταρ, οποτε μην περιμενεις να ερθει εκεινη η ωρα.Αντι να τρωγεστε με την 9κ και τις μεταταξεις που ξεχνατε να αναφερετε για καποιο λογο, παλεψτε να ξεπαγωσετε οπως κανανε τα παιδια του ΥΠΟΙΚ, α και να σου θυμισω οτι δεν μπορεις να ξεπαγωσεις μονο εσυ, αυτο θα γινει για ολες τις προκηρυξεις με οριστικα το 2010 οπως εγινε για ολες με οριστικα το 2009, ασχετως αν καπου εγιναν μεταταξεις.Εκτος αν προτιμας να κλεισει ο διοικητης το ΙΚΑ, και να σταματησουν οι εργασιες του μεχρι το 2013 που θα ερθει η σειρα σας, αν δεν επικεντρωθειτε στο να ξεπαγωσετε και οχι να μαλωνετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΚΑΤΙ ΔΙΟΤΙ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑ...
  ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ 9Κ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΕΣΑΣ?
  ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΟΥΤΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΥΤΕ Ο ΑΣΕΠ...
  ΔΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ? ΧΘΕΣ Η ΤΡΟΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. ΝΑΙ ΠΟΛΥ ΨΑΓΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ!!! ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ... ΜΟΝΟ ΣΕ Blogs ΥΠΑΡΧΕΙ. ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΑΣ! ΔΙΚΙΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΦΕΡΕΣΤΕ ΤΟ ΧΑΝΕΤΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΤΑΙΝΕ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Και τι θα γίνει αν πάτε στα δικαστήρια για ακύρωση της "εξαίρεσης" όπως το ονομάζετε?Δε νομίζω να καταφέρετε τίποτα εκτός από χαμένα λεφτά σε δικηγόρους διότι την 9κ δεν την έπιανε ο νόμος του 5:1 για πολλούς λόγους...

  Αλλά ας υποθέσουμε ότι το καταφέρατε και η 9κ σταματάει.Αντί να κάνετε κινήσεις για εσάς , θα έχετε στραφεί εναντίον άλλων που δεν εξυπηρετεί το σκοπό σας. Τι σχέση θα έχει αυτό με το δικό σας διορισμό, δε νομίζω να πιστεύετε, όπως λέει και ο παραπάνω, ότι όταν και αν κάποτε βγει αυτή η απόφαση θα προσληφθείτε αμέσως εσείς...Βάλτε μερικά χρονάκια ακόμα σε άλλα δικαστήρια για τη δική σας καθαρά υπόθεση και όταν περάσουν όλα αυτά τα χρόνια τότε φαντάζομαι ότι θα έχετε ήδη διοριστεί, δηλαδή τζάμπα λεφτά, νεύρα και ταλαιπωρία..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΔΕ ΘΑ ΚΟΙΜΟΜΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΗΣΥΧΑ..ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟ (ΟΧΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΟΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ..ΚΑΤΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΦΡΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ...ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΣΑ ΜΟΡΙΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΣ?
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΣ ΘΑ ΤΟ ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΚΥΡΙΕ "ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ"
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... Δ.Ε ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ Η΄ΣΑΣ ΞΕΦΥΓΑΝ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΟΠΩΣ ΚΙ Η ΑΤΕ..ΑΥΤΟ ΠΑΛΙ ΟΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ ΤΕΛΑΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ...
  ΤΩΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΟΥΤΙ ΜΠΟΥΤΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΤΕ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΠΙΑΝΕ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:5 KAI EΠΙΑΝΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΑΣΕΠ;
  KAI ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΧΩ ΝΑ ΠΑΩ ΤΟ ΕΞΗΣ:OI MONOI ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 40.000 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΙΚΑ ΤΗΣ 8Κ/2008.
  ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3899/2010,ΑΡΘΡΟ 12.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ...
  Ο Ν.3833 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 1:5 AΦΟΡΟΥΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΑΣΕΠ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ 2010.
  ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. ΚΑΜΜΙΑ ΣΑΛΤΣΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΚΑΨΕ ΦΙΛΕ ΔΙΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΑΣ ΑΛΛΟΙ ΕΤΡΕΞΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΕΨΑΝ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΝΟΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ..
  ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΕΣ "ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΟΥΤΙ-ΜΠΟΥΤΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ", ΕΧΟΝΤΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΕΤΟΙΟ ΚΛΙΜΑ, ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ...
  ΑΦΗΝΕΙΣ ΕΣΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ 9Κ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΡΙΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. ΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΑΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΤΟΥΣΑΤΕ ΕΥΝΟΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ.ΕΜΕΙΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ:KAI AYTOYΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΥΝΟΗΣΑΝ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Παρακαλώ απευθυνομαι στο Κο/Κα του ιδιωτικού τομέα...Αν είχες προσόντα φιλαράκι να έκανες αίτηση και πού ξέρεις μπορεί να ήσουν μέσα άμα είχες τα προσόντα...Αφού όμως δεν είχες τότε ρούφα τ΄αυγό σου κι ασχολείσου με τη δουλεία σου...
  Φαντάσου από τη ζήλεια βγάζεις τόση χολή και βρίζεις επειδή είσαι ΑΝΩΝΥΜΟΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Να το κερδίσετε και σας το εύχομαι ειλικρινά...Με τα ψέμματα όμως και τις ανακρίβειες που διαδίδετε για την 9κ και τα κομματικά γραφεία δε θα πάτε πουθενά...Αν ήταν έτσι θα είχε διοριστεί ήδη..
  Πιθανότατα όμως κρίνετε με βάση τον εαυτό σας. Να είναι τυχαίο που "συγκινήθηκαν" όλοι από την ΝΔ να καταθέσουν επίκαιρες ερωτήσεις? Μόνο μια παράταξη την καίει το άδικο, ή μήπως είναι "άδικο" μόνο για αυτή την παράταξη...?

  Όπως βλέπετε αυτός ο πόλεμος δεν εξυπηρετεί τίποτα, πέρα από τις όποιες κυβερνήσεις για να βάζουν τα μυρμήγκια να μαλώνουν...Βάλτε τα λοιπόν μαζί τους και όχι με αυριανούς συναδέλφους που δε σας φταίνε αν άλλοι σας έσπρωξαν εναντίον τους...Κι αυτοί στην τελική από το ίδιο ΑΣΕΠ ήταν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. ΝΑΙ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΑ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ 9Κ...
  ΤΟ 2ο ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΟ" ΑΠΟ ΟΛΑ, ΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΑΖΕΨΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. ΑΝ ΔΕ, ΕΧΕΤΕ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ "ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ" ΟΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΤΗΣ 9Κ
  (ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΑΝΑΛΥΣΩ ΕΔΩ)
  ΤΟΤΕ ΕΧΕΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΡΟΤΩΤΥΠΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ...
  ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΒΑΖΕ ΕΣΤΩ ΑΥΤΟ ΜΕΣΑ, ΑΝΤΕ,
  ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ ΜΕ ΑΥΤΟ,
  ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΞΩ ΠΑΡΕΑ,
  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ 9Κ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠ'ΟΥΔΕΝΙ ΝΑΙ ΣΤΗΝ 8Κ, ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. ΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 8Κ ΠΟΥ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΗΚΑΤΕ. ΑΠΟ ΙΕΚ, STAGE ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΜΗΠΩΣ; ΤΡΟΜΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ! ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ 9Κ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΗΚΑΝ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΤΥΧΙΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ 2-3 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ. ΟΤΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΔΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΥΑΛΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. ΑΑΑΑ ΠΑΠΑ...ΧΑΡΑΜΙΖΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 9Κ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ...ΤΡΕΛΗ ΑΔΙΚΙΑ..ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΡΕΜΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ 9Κ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΧΑΜΟΜΗΛΑΚΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΣΚΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ.ΠΑΙΡΝΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΙΚΡΙΑ ΜΟΥ ΠΙΣΩ...ΤΙ ΛΕΤΕ ΜΩΡΕ..ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΗΚΑΤΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΙ?ΤΟΣΟ ΧΑΜΗΛΑ ΠΕΣΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΑΤΕ ΧΑΡΤΙΑ ΚΟΤΖΑΜ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΡΙΟΙ Δ.Ε?ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙΤΕ ΣΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ..ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ Η ΚΛΑΣΗ ΣΑΣ..ΦΙΛΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ ΨΑΧΝΟΥΜΕ.ΑΝ ΔΕΝ ΗΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΟΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΟΙ .ΟΤΙ ΘΑ ΒΑΡΑΓΑΤΕ ΤΑ STAGE ΤΟ ΞΕΡΑΜΕ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΑΣ..ΤΑ STAGE ΣΑΣ ΠΟΝΑΝΕ ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΟΣ Ο ΚΟΠΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΕ "ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΙΔΙΑ" .250 ΘΕΣΕΙΣ ΗΤΑΝ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΙΔΡΩΣΑΜΕ ΝΑ ΤΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ.ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΕΙ ΗΣΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΙΝΑΤΕ ΝΠΔΔ.ΑΞΙΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΑΣ.ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΤΕ ΠΡΩΤΟΙ.ΒΟΛΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ, ΕΜΑΣ ΤΑ ΤΑΠΕΙΝΑ ΧΑΜΟΜΗΛΑΚΙΑ ΝΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. ΤΟ ΟΤΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΒΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΥΡΙΟΙ.ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΜΠΕΛΙΤΣΕΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ,ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΦΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΣΕΠ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ....
  ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΗΝ 8Κ/2008 ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕ.
  ΤΩΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΞΑΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟ ΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΙΚΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ..
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΨΩΡΟΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ,ΠΟΙΟΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ;
  OI ΠΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ 8Κ/2008 ΕΙΧΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2010.ΠΩΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΖΕΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ 3833/2010 ΠΕΡΙ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΤΟΥ 2010;
  ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΛΙΓΑΚΙ!ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ,ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ,ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΣΕΠ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ..
  ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 8Κ/2008 ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΟΥΛΕΣ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ,ΟΛΟΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
  ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Οσον αφορα το ελληνικο κοινοβουλιο να σας ενημερωσω για κατι που μπορειτε να το διαπιστωσετε και οι ιδιοι οτι το αρθρο 12 που αφορα την 9κ ψηφιστηκε στη συντριπτικη του πλειοψηφια απο ολους τους βουλευτες, και απο ολους αυτους που καταθετουν καθε εβδομαδα επερωτησεις στη βουλη για το θεμα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. ΑΛΛΟΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΕΤΑΝΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΟΤΣΑΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ!!!
  ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΖΩ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. ΤΙΣ ΤΑΜΠΕΛΙΤΣΕΣ ΠΟΥ ΛΕΣ ΤΙΣ ΦΟΡΑΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΑΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΠΣΙΤΡΕΦΕΤΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ?

  ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ "ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ" ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΙΚΑ ΚΤΛ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΟ ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ) ΑΛΛΑ Η ΑΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΙΔΗ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΛΕΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΒΟΛΕΥΕΙ.

  ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ Η 9Κ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΛΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΗΔΗ ΑΡΚΕΤΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΚΛΗΘΕΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΘΗΚΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΤΕ 'Η ΙΚΑ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΙΚΑ.

  ΚΑΝΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ, ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΤΕ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΟΣΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΑΚΗΡΥΓΜΕΝΗ "ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ", ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΒΓΑΛΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΣΑΣ "ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ" ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΒΓΗΚΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ "ΤΑΜΠΕΛΙΤΣΕΣ"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. ΤΟ ΤΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ....
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΛΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΑΣ ΟΧΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ..
  ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ 9Κ(ΟΣΟΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ)ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΗΣ 9K ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΚΕΨΗΣ..
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.
  ΕΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΠΡΕΠΕ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΣΕΙΣ ΩΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΝΑ ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΙΚΑ..
  ΤΕΛΟΣ,ΤΟ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΖΗΤΟΥΣΑΤΕ ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ,ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΤΩΣΕΤΕ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ...
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΟΠΟΥΝ ΤΑ ΓΕΛΙΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Δηλαδή τι ακριβώς θα ήθελες να κάνουμε αν είχαμε καλή πρόθεση?Μονο μη μου πεις καμιά χαζομάρα όπως γράφεται παραπάνω ότι εμείς επηρεάζουμε τα πάντα και έχουμε τόση εξουσία, ενώ σταμάτησε η απορόφηση μας και μείναμε ξεκρέμαστοι και άνεργοι ξαφνικά από το Μάρτιο!!

  Διότι όπως λες δεν είμαστε όλοι ίδιοι στην 9κ, όπως πιστεύω το ίδιο και για σας. Τώρα από που ξεφύτρωσε αυτή η Ελευθερία Μοσχονά που υπογράφει το κείμενο και αυτοβαφτίστηκε "Διοικούσα Επιτροπή" για να επιτεθεί με τέτοιο απαράδεκτο τρόπο παίρνοντας σας στο λαιμό της, αυτό πρέπει να το ψάξετε μόνοι σας γιατί σας έκανε μεγάλη ζημιά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΤΕ ΚΑΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟ ΙΚΑ.ΟΠΩΣ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΣΕ ΣΑΣ ΕΤΣΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΣΕ ΕΜΑΣ.ΕΝΝΟΩ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ.ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ ΙΚΑ...ΚΥΤΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ....ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΜΑΣ ΦΤΑΝΕΙ..ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΣ...ΟΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΑΣ ΑΡΚΕΙ..ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΘΥΜΙΣΩ ΚΑΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ...ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΤΗΣ ΚΝΕ ΠΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΙΖΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ. ΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ
  ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙΤΕ, ΔΕΝ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΑΜΕ ΠΟΤΕ, ΑΛΛΆ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ. ΔΕΝ ΠΗΡΑΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΑΚΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΙΚΑ,ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΡΩ ΠΟΥ ΦΤΑΙΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Δεν άντεξα να διαβάσω όλα τα σχόλια... Είναι πραγματικά κρίμα να κρίνουμε καταστάσεις που δεν ξέρουμε... Αν ψάξετε και μάθατε πώς οι της 9Κ μπαίνουμε στο ΙΚΑ θα δείτε πως δεν υπάρχει πουθενά ανάμειξη δική μας στο όλο θέμα... Εμείς αυτό που ζητούσαμε ήταν να διοριστούμε στην τράπεζα, που μας είχε παγώσει χωρίς να τίθεται εκ νόμου θέμα παγώματος (1:5) και να εφαρμοστεί και στη δική μας περίπτωση ο νόμος περί ισότητας σε όλους τους πολίτες... Επί μήνες η διοίκηση της τράπεζας μας έταζε λαγούς με πετραχείλια με απο κορύφωμα το ότι τελικά δε θα διοριστούμε καθόλου!!! Δε ζητήσαμε λοιπόν τις θέσεις σας!! Αυτές που είχαμε κερδίσει με τα προσόντα που το ΑΣΕΠ έκρινε, όπως και τα δικά σας, ότι αξίζουμε να δουλεύουμε στη συγκεκριμένη θέση..
  Στο κείμενό σας λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά.. Εμείς είμαστε μόλις 590.. Το ότι λοιπόν σας παίρνουμε τις θέσεις δεν ισχύει σε καμία περίπτωση... Αυτό που αγνοείτε είναι ότι ξέρουμε σε ποια θέση βρίσκεστε με τη διαφορά ότι δε ζητήσαμε ποτέ να σταματήσει ο διορισμός κάποιων για να μπούμε εμείς...
  Δεν έχει νόημα λοιπόν να τα βάζετε μαζί μας, αλλά να προσπαθήσατε όπως αγωνίστηκαν πολλοί από την 9Κ να λυθεί και το δικό σας μεγάλο αντικειμενικά πρόβλημα όπως πρέπει και είναι δίκαιο για σας!!
  Αλλά στην Ελλάδα βρισκόμαστε... Προτιμούμε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. ΛΟΙΠΟΝ,ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΝΩ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ.Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΚΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ . ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ,Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ...
  ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΑΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:5 KAI ME AΠΟΛΥΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ.
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΛΛΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΜΕΘΟΔΕΥΤΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ.ΕΠΟΜΕΝΩΣ,ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΤΕ ΕΝΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ.
  ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ ,Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΖΗΤΑΤΕ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Ε ρε γλέντια!!!!!!!!!!!!!!!

  Λεφτά που θα βγάλουν κάποια λαμόγια δικηγόροι που στρέφουν κάποιους ταλαίπωρους εναντίον κάποιων άλλων ταλαίπωρων!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Ο κύριος Άγνωστος αναδημοσίευσε ένα όνομα που το παίζει εκπρόσωπος όλης της 8κ και μέλος μιας "Διοικούσας Επιτροπής" δημοσιεύοντας από μόνη της το όνομα της σε όλο το ίντερνετ.

  Δες εδώ
  http://thenewmail.blogspot.com/2011/02/blog-post_439.html
  Και εδώ
  http://kraxtis-gr.blogspot.com/2011/02/82008.html

  Αν αυτή θέλησε να σας πάρει όλους στο λαιμό της ανοίγωντας τέτοιο πόλεμο που εκθέτει και αδικεί πολλούς από εσάς, λύστε το μαζί της

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. ΚΥΡΙΕ ΚΑΝΕΝΑ ,ΚΥΡΙΕ ΑΓΝΩΣΤΕ TO ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΚΑ,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008 ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008.
  ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΤΟ Ε-ΜΑΙL AYTO ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΣΕΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ.ΠΡΩΤΑ ΓΙΝΕ ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ..
  ΕΑΝ ΗΞΕΡΕΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΘΑ ΕΒΛΕΠΕΣ ΟΤΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ.
  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΤΑΝ ΘΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ,ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ.
  ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. ΠΟΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ;ΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤOYΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΕ;EΔΩ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ.ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ ΤΟ ΑΣΕΠ,ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ,ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΘΕΣΕΩΝ .
  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΝΟΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ.ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ,Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΣΤΑΛΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΕ ΤΗΣ 8Κ/2008 ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ.ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;
  OTI O ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΗΤΑΝ ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΟΠΟΙΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. ΚΑΛΑ ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΟΥ!ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ;BΓΑΖΕΤΕ ΝΟΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΑΣ ΠΝΙΓΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ.ΕΦΟΣΟΝ ΠΗΡΑΤΕ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΑΣΕΠ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ...ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΛΑΣΠΟΛΟΓΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 9Κ ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΔΕ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.ΛΑΣΠΗ ΒΛΕΠΩ ΡΙΧΝΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΙΚΑ,ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ/2008.
  ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΒΓΑΛΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΥΤΗ Η ΚΑΡΑΜΕΛΑ.ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ.ΤΕΛΕΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. TI ΓΙΝΕΤΕ ΕΔΩ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ;ΠΡΟΣ ΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΤΗΣ 8Κ;ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΕ!!ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΙΚΑ!!ΑΣ ΜΗΝ ΧΑΛΑΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ.ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΣΑ ΛΕΜΕ ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΣΤΙΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ FACEBOOK.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. "...καθώς η 9κ/2008 διέκοψε απότομα την συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης των διοριστέων της 8κ/2008,προκήρυξη ΙΚΑ."
  Μήπως ήταν ο νόμος του 5:1 αυτός που σας φταίει?
  Αυτά, και τα ερωτήματα σας για το ποιός επιτίθεται σε ποιον, και τα "ανθρώπινα δικαιώματα"...

  Τα περί FACEBOOK δεν καταλαβαίνω γιατί σας αφορούν, τραβάτε ζόρι τώρα και με αυτό για την 9κ?

  Τέλος, καληνύχτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΡΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΣΤΗΣΑΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.ΣΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ Ε Λ Π Ι Ζ Ο Υ Ν ΟΤΙ Η ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΣ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ!!ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ..
  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΔΕ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ 9Κ ΜΕΧΡΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΑΣ.ΑΝ ΟΜΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ.ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΚΥΨΕΙ.ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ.ΤΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΝΟΗΤΟ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΚΙ ΕΤΣΙ ΑΚΟΜΑ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΚΟΜΑΤΙΚΟ..ΕΚΕΙ ΒΑΣΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΠΙΔΕΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. ΒΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;ETΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΕΙ.ΔΙΑΚΟΨΑΤΕ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΨΕ ΠΙΑ ΝΑ ΛΕΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ.Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:5 IΣΧΥΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΑΣΕΠ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ 2010 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΣΕΠ ΤΟΥ 2010.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΣΤΗΝ 8Κ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ.ΕΛΠΙΖΩ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Από νομική και μόνο άποψη το κείμενο έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε (και θα έπρεπε) να γραφεί αρκετά διαφορετικά.

  Δεν θα μπω στη λογική και την "παγίδα" να μιλήσω υπέρ ή κατά της μίας ή της άλλης προκήρυξης, δεν με αφορά άλλωστε, ωστόσο το κείμενο δείτε το ξανά, παιδιά, έχει αρκετά κενά.

  Καλή δύναμη και καλά τυχερά να έχετε, παιδιά. Το θέμα είναι ότι σε τούτη τη χώρα οι δικαστικές υποθέσεις αργούν χαρακτηριστικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. 1. Βρε παιδιά, απ'όσο γνωρίζω, η εξαίρεση της 9Κ από το "πάγωμα" έγινε πριν 1 χρόνο, γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε τότε; Που ήσασταν, σε άλλη χώρα;

  2. Το πρόβλημά σας δεν το καταλαβαίνω ποιο είναι, γιατί δεν σας εξαίρεσαν και εσάς από το "πάγωμα" ή γιατί εξαίρεσαν κάποιους;

  3. Τα "ειδικά" προσόντα, για να διοριστεί κάποιος σε έναν φορέα όπως το ΙΚΑ τα έχετε εσείς της 8Κ και μόνο, όταν η προκήρυξή σας απαιτούσε γνώση Η/Υ και μόνο σαν απαραίτητο προσόν, ενώ άλλες προϋποθέτουν και ένα advanced και διάφορα άλλα;

  4. Είναι παράνομη η παράγραφος του πολυνομοσχεδίου, που ψηφίστηκε το Δεκέμβρη και περιελάμβανε τη ρύθμιση της 9Κ, την οποία παρεμπιπτόντως (ρύθμιση για την 9Κ) ψήφισαν 200+ βουλευτές;;;

  Δίκιο έχετε να προσληφθείτε και με το καλό να γίνει, όμως το κείμενο εκφράζει μία κακεντρέχεια επιτρέψτε μου, τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω.

  Όπως κι αν έχει, καλή δικαίωση να έχετε. Αν και είναι σίγουρο ότι το 5
  αποχωρήσεις/1 πρόσληψη και το χρονοδιάγραμμα για σταδιακή απορρόφηση μέχρι 31/12/2013 δύσκολα βλέπω να αλλάζει.

  Καλή δύναμη και καλή τύχη. Σίγουρα το να ζητάει κανείς τη θέση του και τη δουλειά του δεν πρέπει να θεωρείται αλλά ούτε και να είναι παράλογο. Σε τούτη τη μπανανία όμως καλούμαστε καθημερινά να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΨΗ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΛΑ ΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ.ΜΟΡΙΑ=ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΙΚΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΤΡΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ 8Κ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ Η 9Κ.ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΙΣΤΕ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ,Ο ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ.Η ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ Η ΚΑΝΕΝΑΣ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΗΚΟΤΗΤΑ..ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΩΝΕΙΑ "ΚΥΡΙΟΙ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ" ΚΟΨΤΕ ΤΗΝ ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΕΙΣΜΩΝΟΥΜΕ..ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΒΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ...ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ...ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΜΩΣ...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ.ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΕΙ..ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΚΑΤΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ 8Κ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ. ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΤΥΧΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 8Κ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ, ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΟΓΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ ΣΑΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ. ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 8Κ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΔΕ ΟΤΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΗΥΘΥΝΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 8Κ ΓΙΑΤΙ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΝ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΘΑ ΕΠΡΑΤΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΙΟ ΖΗΛΟ. ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕ ΝΟΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΔΩ ΘΙΓΕΤΑΙ Η ΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ, ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΤΡΑΠΕΛΟ ΚΙΑ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. ΑΓΝΩΣΤΕ ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ,ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΡΩΤΑΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ.ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ..
  Ο Ν.3899/2010,ΑΡΘΡΟ 12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΣΤΙΣ 17/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΑΙΡΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:5(KAI OXI 5:1 MOY ANAΦΕΡΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ)ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΑΣΕΠ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:5.
  ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΖΟΥΜΕ ΦΙΛΕ ΑΓΝΩΣΤΕ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΩΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΠΕΣ ΣΤΟ SITE NETRINO KAI DIORISMOS FORUM KAI ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΩ ΗΔΗ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ. ΟΜΩΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΤΣΙ. ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΡΩ ΒΡΗΚΑ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. Είμαι και εγώ επιτυχούσα στην 8κ, σαφώς και δε μου αρέσει η όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί όμως νομίζω πως δε φταίνε οι επιτυχόντες της 9κ.Κάποια στιγμή θα είμαστε συνάδελφοι είτε διοριστούμε πρώτοι είτε δεύτεροι. Αυτούς όμως που θεωρώ υπεύθυνους είναι οι άσχετοι που λαμβάνουν αποφάσεις "στο πόδι", προσπαθούν να καλύψουν κενά ,που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, με την προχειρότητα που τους χαρακτηρίζει.Η αδικία της 8κ ξεκίνησε πέρσι, όταν απομονώθηκαν 9 άτομα από τα προσωρινά αποτελέσματα (Χιονοδρομικό Βασιλίτσας) και με εντολή της Κα Γκερέκου εκδόθηκαν μεμονωμένα οριστικά και οι οποίοι διορίστηκαν το καλοκαίρι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ΔΕ, περιμέναμε οριστικά που τελικά εκδόθηκαν την 1η Δεκέμβρη.Δε μου φταίνε οι υποψήφιοι της 9κ, δεν ξέρω αν έχουν περισσότερα ή λιγότερα προσόντα και δε με αφορά. Αυτό που πιστεύω είναι, πως όλοι αυτοί που αποφασίζουν για το μέλλον όλων μας και θεωρούν τους εαυτούς τους ειδήμονες θα πρέπει να παραδεχτούν την ασχετοσύνη τους και να αποσυρθούν λόγω βλακείας.
  Όλα τα παραπάνω αποτελούν καθαρά προσωπική άποψη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η 8Κ ΔΕΥΤΕΡΗ Η ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Η ΚΑΝΕΝΑΣ. ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΜΟΝΑΧΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ. ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 9Κ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΑΡΙΘΜΟΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 8 ΚΑΙ 9Κ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η 8Κ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΝΑ ΞΕΝΙΤΕΥΤΕΙ? ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!! ΠΟΛΥ ΥΠΕΡΑΝΩ ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ ΤΗΣ 8Κ... ΑΛΛΑ Η ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Η ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΤΗΣ 9Κ ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΕΙ ΔΙΠΟΡΤΟ Η ΕΤΣΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. ....αλλά πολύ εύκολα βγάζεις συμπεράσματα!!!! Γιατί πολύ απλά, το πρώτο που ξεκαθάρισα είναι πως δε μου αρέσει αυτή η κατάσταση, δεύτερον σαφώς και τάσσομαι υπέρ του να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, όμως μάλλον θα πρέπει να διευκρινίσουμε το ποιος πραγματικά μας φταίει.Αυτό που φαίνεται σε όλα τα blogs, είναι μια φαγωμάρα μεταξύ των υποψηφίων της 8κ και της 9κ, δίνοντας την εντύπωση πως δε διεκδικούμε αλλά ζητάμε να τσακωθούμε... Γι' αυτό και έγραψα το σχόλιο.Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν, θα πρεπε να τα βάλουμε και με τους συνυποψηφίους της 8κ που εδώ και καιρό είναι διορισμένοι...
  Τέλος, ούτε υπεράνω είμαι ούτε και δείχνω και δίπορτο σίγουρα δεν το έχω. Μου φταίνε λάθος πολιτικοί χειρισμοί και μια δυσμενής πολιτική κατάσταση που δύσκολα φαίνεται να ξεκαθαρίζει...
  Και για να το ελαφρύνω.... όλοι θα διοριστούμε...όταν γίνει στάση πληρωμών στο Δημόσιο γιατί πολύ απλά θα είμαστε ΤΣΑΜΠΑ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΦΤΑΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ ΤΩΡΑ ΕΣΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ. ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΑΘΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ? Η 10Κ Η 11Κ Η ΟΠΟΙΑ Κ ΝΑ ΗΤΑΝΕ ΑΝ ΣΕ ΠΕΤΟΥΣΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΕΣ? ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ? ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ 9Κ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ. ΜΟΙΡΑΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΘΙΓΕΤΑΙ Η 9Κ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Η ΟΛΟΙ Η ΚΑΝΕΝΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΛΥΣΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΚΩΣ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΟΜΩΣ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ. ΜΑΚΑΡΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΘΑ ΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΜΠΑ ΜΙΣΘΟ ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΛΙΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ. ΟΧΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΩΣ ΕΔΩ. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ. ΑΣ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΖΕΡΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΨΕ?!!
  ΤΕ ΛΕΣ ΡΕ ΦΙΛΕ, ΕΙΠΑΜΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΙ Η 9Κ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΗ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. Ο ΘΥΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 9Κ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΙΔΗ "ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΗΚΑΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΟΥΝ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΝ ΑΜΕΣΩΣ....ΤΙ ΚΡΙΜΑ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΜΟΥ ΟΔΥΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΣΑΝ ΑΜΕΣΩΣ..ΑΛΗΘΕΙΑ.ΔΕ ΘΑ ΜΕ ΧΑΛΑΓΕ ΚΑΘΟΛΟΥ.ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΩΝΕΤΑΙ?ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ ΨΑΧΝΟΥΜΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. ΕΠΙΣΗΣ Ο ΘΥΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ "ΠΟΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ" ΣΕ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΜΕ ΑΠΟ 200-800 ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΤΟ "ΓΑΛΑΖΙΟ" ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΜΕ ΤA STAGE ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. Επι της ουσίας, υπάρχει καμία βάσιμη "καινούργια "πληροφορία για το τι τελικά μας περιμένει, η φαγονόμαστε μεταξύ μας άδικα???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. ΦΙΛΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΡΕ ΠΑΝΩ ΠΑΝΩ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ? ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΓΕΣ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΕ ΕΙΧΑΝ ΣΟΥΤΑΡΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ. ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ, ΤΟ ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ ΤΟ ΕΙΠΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΑΜΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΤΣΑΜΠΑ. ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 106. ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕΝΕΙΣ ΤΣΑΜΠΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 9Κ. ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 107. ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ 9Κ,ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΕΑΝ ΟΝΤΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΤΕ ΑΠΛΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΤΕ Η ΕΑΝ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΣΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ8Κ.
  ΤΡΕΞΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΘΕΣΑΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 8Κ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΚΑ,8Κ/2008.ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ,ΔΕΝ ΣΑΣ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΣΤΕ....ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗΣΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ.ΓΙ'ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ.ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ 9Κ,ΤΡΕΞΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΑ ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 108. Όχι έκθεσαν αλλά εξέθεσαν, που θέλετε και διορισμό. Μάθετε τα στοιχειώδη της ελληνικής γλώσσας, ρε παιδιά, ντροπή... Αν είναι δυνατόν.
  Σαν το κοκόρια τρώγεστε πάντως και οι 2, συνεχίστε έτσι, εύγε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. ΑΝΩΝΥΜΕ ΕΣΕΝΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΑΥΤΟ ΣΕ ΠΕΙΡΑΞΕ;ENA ΛΑΘΟΣ ΛΟΓΩ ΒΙΑΣΥΝΗΣ;ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΙ 40.000 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ 800 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
  ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 110. Συγνώμη αλλά αυτό ούτε σαρδάμ είναι ούτε ξέφυγε, μάλλον...πέτυχε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 111. Το τι θα πετύχει συνάδελφε, από την 9κ περίμενε και θα το μάθεις πολύ σύντομα. Τότε ίσως ξυπνήσεις και δεν θα σε πειράζουν τα σαρδάμ της 8κ, αλλά οι αθλιότητες και οι ψευτιές που σου σερβίρανε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 112. ΚΑΛΑ,ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΑΣ(9Κ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 9Κ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΣΑΤΕ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΑΤΕ ΝΑ ΜΕΤΡΑΤΕ ΦΡΑΓΚΟΔΙΦΡΑΓΚΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΤΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.ΑΝΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΑΣ ΑΝΕΧΤΗΚΑΜΕ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. Συνέδελφε χωρίς την 8κ θέλεις να πεις θα μετρούσαν φραγκοδίφραγκα και θα πουλούσαν δάνεια στους απελπισμένους. Έχεις δίκιο γιατί πάνω στα δικά μας πτώματα πέρασαν και θα περάσουν κι άλλοι για να πάνε στο ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ ΟΠΑΔ και δεν ξέρω και που αλλού αλλά έτσι κι αλλιώς πτώματα θέλουν από τα πτώματα μας θα περάσουν πρώτα και μετά θα πετύχουν τους στόχους τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 114. Τι προσπαθούν να κάνουν στον ΟΑΕΕ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. Πήγαινε στο υπουργείο Εργασίας και Εσωτερικών να μάθεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 116. ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ 9Κ,ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ.Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΙΚΑ ΤΗΣ 8Κ.ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΞΕΘΕΣΑΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ(Ν.3899,ΑΡΘΡΟ 12)ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ(ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ..)ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,Η ΟΠΟΙΑ ΠΛΕΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ,ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΑΣ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ,ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 117. Ένα πράγμα να έχετε στο μυαλό σας ότι ψηφίστηκε η ευνοική αυτή ρύθμιση ενώ ίσχυε το μνημόνιο, κόντρα στο μνημόνιο και δεν θα αργούσε να γίνει αυτό αντιληπτό. Και ενώ για όλο τον κόσμο ίσχυε η αναλογία 5 αποχωρούν ένας διορίζεται για σας υπήρξαν άλλοι νόμοι οι υπόλοιποι πολίτες είναι β κατηγορίας. Παραγκωνίζετε την προτεραιότητα, τον ασεπ, το σύνταγμα. Ούτε καν ανήκετε σε τομείς υγείας παιδείας και ασφάλειας. Πρέπει να διορθωθεί αυτή η αδικία πριν να γίνετε βούκινο παντού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 118. τελικά σε ποιον δικηγόρο έχετε πάει βρε παιδιά;Να πάω και εγω,απο 8/κ ΔΕ πολυτεκνη με εμπειρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 119. 8κ 2008 αδιόριστοι
  Κλειστή ομάδαΤα μέλη εμφανίζονται δημόσια, το περιεχόμενο όχι — 8k2008@groups.facebook.com


  ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ΠΑΙΔΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 120. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008
  Ανοιχτή ομάδα

  2 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 121. Ύστερα απο τις δηλώσεις Ραγκούση για "πάγωμα προσλήψεων",καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ πρόκειται δυστυχώς για το γνωστό "ο θάνατός σου η ζωή μου"!!!!Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε οι της 9Κ δεν σας παίρνει και πολύ ούτε καν να μιλάτε στα blogs!Η παραμικρή παρατυπία να γίνει θα μας βρείτε μπροστά σας!!!!Δεν έχω καμία πρόθεση να φανώ εμπαθής ,αλλά εδώ πρόκειτε για το μέλλον το δικό μου και της οικογενειάς μου και δεν πρόκειτε να χαριστώ σε κανέναν ειδικά για κάτι που ΚΈΡΔΙΣΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΆ ύστερα απο πολλά χρόνια δουλειάς και σπουδών!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 122. Κανείς δεν χαρίζεται σε κανέναν και καλά κάνει, δυστυχώς έτσι είναι, ο θάνατος του ενός η ζωή του άλλου. Και αυτό συμβαίνει κυρίως σε συμμετέχοντες ιδίων διαγωνισμών.

  Μακάρι να τελειώσει η ιστορία το συντομότερο δυνατό, γιατί σε τούτη τη χώρα καλούμαστε καθημερινά να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες.

  Προσωπικά φίλε μου δεν διακρίνω 8Κ ή 9Κ ή 10Κ αλλά την ανάγκη δικαίωσης των προσπαθειών μας σε μία χώρα, που μόνο τα στραβά ξέρει να εφαρμόζει.

  Μακάρι το "παραμύθι" μας να έχει happy end το συντομότερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 123. Διαφωνώ άγνωστε με την τοποθέτησή σου.Δεν επιτρέπεται σε διοριστέους ΑΣΕΠ να έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορά και να συναινούν στην τακτική "πατάω επί πτωμάτων" προκειμένου να βολευτώ εγώ και να ξεβολέψω κάποιους άλλους διότι τότε δεν έχουμε καμμία διαφορά από εκείνους που χτυπούν πολιτικές πόρτες εκτός ΑΣΕΠ...
  Υπήρχαν και υπάρχουν άλλες λύσεις που κάνουν και την διαφορά επιπέδου και ήθους..
  Και για την ιστορία η 8κ/2008 είναι η προκήρυξη ΙΚΑ και η 9κ/2008 είναι η προκήρυξη της ΑΤΕ.
  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 124. Και αν ξεκίνησαν να διορίζουν κάποιους από την Αγροτική στην Αγροτική θα έπρεπε να απαιτήσετε το αυτονόητο να σας πάρουν όλους. Γιατί και στην 8κ έκαναν διορισμούς και την άφησαν ημιτελή γιατί μπαίνετε τώρα εσείς. Και το προβλημα μας δεν είναι να μπείτε, καλως να ορίσετε αλλά θα μπείτε μαζί με μας όχι χωρίς εμάς. Να στο πω και αλλιώς εμείς είμαστε οι νοικοκυραίοι και εσείς οι φιλοξενούμενοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 125. Λυπάμαι πραγματικά εάν με τα λόγια μου προσέβαλα το "ήθος" και το "επίπεδο" κάποιων ανθρώπων , το "πατάω επι πτωμάτων"το ανέφερα ως μια πραγματικότητα που βιώνω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.Επειδη λοιπόν ποτέ μου δεν αδίκησα άνθρωπο και αυτό το λέω με μεγάλη υπευθυνότητα,δεν θέλω και να με αδικούν!!!!Ολα αυτά φίλοι μου είναι κατάθεση ψυχής και όχι αντιδικία με συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων που έχουν μάθει το παράθυρο στη ζωή τους και όχι την πόρτα!!!! Στις 28/2/2011 εγώ δεν θα πάρω τον μισθό μου διότι το κρατος μας αποφάσισε πως η εταιρεία που δουλεύω πρέπει να κλείσει!!!!Εσεις λοιπόν οι ηθικολόγοι του blog θα μου δανείσετε για να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 126. Εσύ από 28.2 θα πάψεις να έχεις μισθό, άλλοι δεν έχουν από πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν είχαν βγει τα οριστικά της 9Κ και άρχισε ο εμπαιγμός, φίλε μου.

  Για πολλούς από αυτούς έμαθαν ότι πέρασαν (ας όψεται η τεχνολογία) και το κλίμα στη δουλειά τους "βάρυνε" μέχρι που τους έδιωξαν.

  Εσύ που ήσουν τότε, για να τους δανείσεις να πληρώσουν κι εκείνοι τις υποχρεώσεις τους;
  Επιπλέον σε ποια μερίδα αναφέρεσαι, όταν μιλάς για "παράθυρα";

  Ας μην βλέπουμε το νόμισμα μονόπλευρα λοιπόν. Και το "ή μαζί ή κανένας" δεν έχει καμία λογική, ούτε και εφαρμογή φυσικά.

  Με το καλό να έρθουν οι διορισμοί όλων των παιδιών. Και τονίζω το "όλων", γιατί ο καθένας (και μόνο) ξέρει τι πραγματικά περνάει.

  Δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεφύγει και όλοι μαλώνουμε σαν τα κοκόρια αναζητώντας και διεκδικώντας το δίκιο μας μέχρι την ώρα του πολυπόθητου διορισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 127. ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ "ΚΑΛΟΣΥΝΗ" ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΩ ΜΕΣΑ!!!!""ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ....."ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ??????Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΟΜΩΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ!!!!ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 128. ΑΓΑΠΗΤΟΙ "ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ" ΤΗΣ 9Κ,ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΕΙΣ ΠΗΡΑΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ?ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΚΗ!ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΙΡΕΣΤΕ!!ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΘΥΜΑΤΑ ΓΙΝΑΤΕ ΘΥΤΕΣ?ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΠΗΚΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΛΥΣΗ?ΤΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.....
  ΤΩΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ"Η ΜΑΖΙ Η ΚΑΝΕΙΣ"ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΚΑΝΑΤΕ ΘΑ ΛΟΥΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΣΕΒΕΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 129. Συνάδελφοι,ετοιμαζόμαστε για κινητοποιήσεις.Η παρουσία μας θα είναι δυναμική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 130. Είμαστε όλοι σε ετοιμότητα για πορεία διαμαρτυρίας. Πρέπει να επικρατήσει δικαιοσύνη επιτέλους σε αυτή τη χώρα και να υπάρξει ισονομία. Ας μείνει και κάτι όρθιο!! Σύσωμη η 8κ 2008 ΠΕ και ΔΕ θα βρεθεί στους δρόμους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 131. Kalimera sinadelfoi!Sas metafero ta teleutaia nea pou ematha apo idiaitera egkyrh pigi tou forea mas(ika)!!!O diorismos den tha kathisterisi allo, tha ginei amesa dioti h anagki pou exoun gia atoma einai poli megalh!emeis oi ths 8k tha dioristoume kanonika stis theseis stis opoies petixame, oi tis 9k tha dioristoune se theseis analoga me tis anagkes tou forea!malista perimenei h dioikisi tou ika dieukrinisi gia to an emeis tha prepei na simperilifuoume stin egkiklio Ragousi h oxi!opote as anamenoume ligo akomi prin kinitopoihthoume!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 132. Η κινητοποίηση δεν θα σταματήσει όπως και η πορεία διαμαρτυρίας. Επιβάλλεται αυτή τη στιγμή.
  Έχει ήδη οργανωθεί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 133. Α!ΚΑΛΑ!ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΑ ΔΕΙ ΟΛΑ!ΤΙ ΛΕΣ ΒΡΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ Η ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ..
  ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ο ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ..!!!
  ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΜΕ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΟΡΙΣΟΥΝΕ?
  ΜΗΝ ΤΣΙΜΠΑΤΕ ΠΑΙΔΙΑ!ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 134. DEN PAS NA KANEIS KAI KOLOTOUMPES!THES NA KINITOPOIHTHEIS KINHTOPOIHSOU, DEN SOU EIPE KANEIS TO ANTITHETO!!!!ASE TOUS PALIKARISMOUS KAI MATHE NA DIAVAZEIS!EAN O RAGKOUSIS DEN MAS SIMPERILAVEI STIN EGKIKLIO MPOREI NA PROSLIFTHOUME KAI AURIO!ALLIOS STIN ANAMONI ME TIS UPOLOIPES PROKIRIXEIS!!ADE KAI KALO VOLI!ME SENA MPROSTARI POU ALLA DIAVAZEIS KAI ALLA KATALAVAINEIS!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 135. ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΟΥΜ. Η 8Κ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ. ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΔΙΚΙΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 136. ΑΝΩΝΥΜΕ,ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙΣ ΕΙΡΩΝΙΚΑ.ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΟΙΟΣ ΓΕΛΑΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 137. ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ 9Κ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ. ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ Κ ΜΙΑ ΛΑΜΠΑΔΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΒΡΗΚΑΝ ΦΟΡΕΑ Κ ΣΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΕΤΑΞΕΙ Η ΑΤΕ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΒΑΖΑΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΚΕΙ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΣΑΣΤΑΝ ΟΠΟΤΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 138. Πολύ υποτιμητικά μιλάς. Τι θα πει μας έβγαλαν από τα άχρηστα; Δεν το καταλαβαίνω. Να μιλάς καλύτερα και επιπλέον να χρησιμοποιείς και κανένα ελληνικό λεξικό που και που.

  Πάντως πέραν αυτών το δελτίο μπάζει κυριολεκτικά από πολλά σημεία και αυτό είναι δείγμα πολλών πραγμάτων, που δεν οφελεί να αναλύσουμε εδώ. Πάρτε μπρατσάκια λοιπόν και καλό κολύμπι. Αρκετά ασχοληθήκαμε με άτομα που, ή δεν ξέρουν να διαβάζουν και να ερμηνεύουν, ή απλά θέλουν να κάνουν το άσπρο μαύρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 139. 9Κ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟ!..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 140. ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΣΑΣ ΦΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 141. Να σταματήσετε να μιλάτε τόσο υποτιμιτικά κύριοι από την 9κ, γιατί η νομοθετική ρύθμιση που σας ψηφισαν με τόσο ζήλο, μπάζει νερά από παντού. Και κρατήστε κανένα μπρατσάκι για τον εαυτό σας. Γιατί ή ναυαγοσώστη θα χρειαστείτε ή θα μαζέψετε τα κουβαδάκια σας και πάτε σε άλλη παραλία. Αρκετά ασχοληθήκαμε μαζί σας. Καλύτερα το θέμα θα το δουν αυτόί που πραγματικά προστατεύουν τους θεσμούς και τη Δημοκρατία. Παραπήγε η βαίτσα μαζί σας. Ποιοί νομίζετε ότι είστε και συμπεριφέρεστε με τόση έπαρση. Για την ενημέρωσή σας σας τονίζω ότι αυτή η κυβέρνηση προστατεύει την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Επεκτείνει το ρόλο του ασεπ ο οποίος είναι ανεξάρτητη αρχη, και διασφαλίζει την διαδικασία των διορισμών με νόμο. Δεν συμφέρει λοιπόν καμμιά κυβέρνηση να στιγματιστεί και να στοχοποιηθεί, επειδή έσεις θέλετε να καταστρατηγήσετε τα πάντα. Ως εδώ και μη παρέκει!! Αρκετά Επιτέλους με την ανώφελη αλαζονεία σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 142. 9Κ ΠΕΣ ΑΛΕΥΡΙ....Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΓΥΡΕΥΕΙ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 143. Είμαι απλός αναγνώστης του μπλόκ και βλέποντας το δελτίο τύπου για μια ακόμη φορά αντιλαμβάνομαι ότι σ΄αυτή τη χώρα έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Πως είναι δυνατόν να υπαάρχουν διοριστέοι για το ΙΚΑ και στη θέση τους να διορίζονται επιτυχόντες από άλλη προκήρυξη? Πως είναι δυνατόν επιτυχόντες μιας προκήρυξης να έχουν διοριστεί με φεκ και να μη διορίζονται στην Αγροτική? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε Δημοκρατία θα πρέπει ο πρόεδρος ο οποίος πραστατεύει το σύνταγμα να παρέμβει γιατί γίναμε ζούγκλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 144. "Για την ενημέρωσή σας σας τονίζω ότι αυτή η κυβέρνηση προστατεύει την αξιοκρατία και τη διαφάνεια"

  Ποια κυβέρνηση; Αυτή η κυβέρνηση που μας έχει ήδη πουλήσει ΟΛΟΥΣ στους αλήτες του εξωτερικού; ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;

  Για κοίτα λίγο καλύτερα τι προδοσίες έχει διαπράξει αυτή η κυβέρνηση πριν της δώσεις ξανά ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν είμαστε καλά μου φαίνεται.

  Κι όσο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος θωρητικά προστατεύει το Σύνταγμα, μόνο αυτό δεν έχει κάνει. Δεν το έκανε με το αντισυνταγματικό μνημόνιο, θα το κάνει σε σχέση με ο,τιδήποτε άλλο; Δε νομίζω. ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 145. τρελό ξεκατινιασμα η 8Κ !! Με τις μεταταξεις στο ικα δεν εχει κανενας θεμα ?? εχει πεσει πεινα κ σε λιγο θα φατε κ τη μανα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 146. Η 8Κ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ ΑΤΕ (9Κ/2008)ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΝ ΒΟΥΛΗ!! ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ ΙΚΑ(8Κ/2008) ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 147. ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗς ΑΤΕ ΜΕΤΑΦΕΡΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ(600 ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ!!) ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 148. ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΑΣ ΚΟΦΤΕΙ ΠΟΥ ΟΙ 600 ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ......ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ... ΧΑΧΑ . ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΑΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ Η ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ Η 9Κ??? ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 149. Θλιβερό πραγματικά..Δεν ανήκω σε καμία προκήρυξη κατ'αρχήν. Ο λόγος για τον οποίον έγινε η διάκριση υπέρ της 9Κ πιστεύω πως είναι ο εξής απολούστατος:Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.Εφ'όσον οι επιτυχόντες της 9Κ μοιραία θα στρέφονταν δικαστικά κατά της ΑΤΕ μετά το φαλιμέντο,αποφασίστηκε άρον-άρον η απορρόφηση τους στο ΙΚΑ, το οποίο παραγματικά χρειάζεται προσωπικό μιας και σύντομα θα ενσωματωθούν σχεδόν όλοι οι φορείς σε αυτό.Και έτσι η ΑΤΕ απαλλάχτηκε με μιας από το πρόβλημα. Τώρα, όπως οι της 8Κ δεν έχουν τη δύναμη να επισπεύσουν τον διορισμό τους, έτσι πιστεύω πως και οι της 9Κ δεν είχαν τη δύναμη να επηρρεάσουν για να γίνει εξαιρεθούν από το "1 προς 5" και να γίνει ότι έγινε.Πέραν τούτου, είναι σαφές ότι μας κυβερνούν άτομα ηλίθια και επικίνδυνα, εξού και η επίμαχη τροπολογία. Με θλίβει στ'αλήθεια που βλέπω να στρέφεται με τέτοιο μένος η μία κοινωνική ομάδα κατά της άλλης, ο ένας ταλαιπωρημένος κατά του άλλου. Στραφείτε κατά της διοίκησης,όχι εναντίον του συνανθρώπου σας. Κρίμα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 150. ΣΩΣΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΧΟΛΙΟ.ΑΠΛΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΩ ΟΤΙ ΟΙ 9Κ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ(ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΑΠΟ ΤΟ 1:5. ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΦΕΤΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΕΝΑΤΝΙΟΝ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ. ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΚΑΙ ΤΙΣ 2 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΑΜΕΣΑ ΑΝ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 151. ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ 8Κ ΚΟΥΝΗΘΗΤΕ ΚΑΝΤΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΕΓΩ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΜΑΝΑ ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΤΩ;ΣΑΣ ΧΑΛΑΣΕ;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 152. 8Κ ΒΡΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ...ΕΛΕΟΣ ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ;ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΚΑ; ΘΑ ΧΟΥΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΡΕ ΟΥΣΤ ΟΥΣΤ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 153. Δεν είμαι επιτυχών σε κάποιο από τα 2 αλλά με λύπη μου διαπιστώνω ότι οι πολιτικοί καταφέραν και μεταβιβάσαν το πρόβλημα σε σας. Φάτε τις σάρκες σας εσείς και αυτοί 1 χαρά γλεντάνε. Η παλιά καλή τακτική. Διαίρε και βασίλευε.
  Το χειρότερο όλων ειναι ότι και οι 2 πλευρές έχετε τα δίκια σας. Παραδεχτείτε το.
  Μακάρι να είχα 1 μαγικό ραβδάκι να σας πάρω και τους 2!!! Θα μπορούσατε άραγε να συνυπάρξετε στο ίδιο γραφείο; Θα μπορούσατε να δουλέψετε για το καλό του ΙΚΑ και όχι να βγάλετε τα μάτια σας; Τέλος σαν Ελληνα φορολογούμενο, θα με εξυπηρετούσατε ποτέ ή θα είσαστε απορροφημένοι από τη φαγωμάρα σας;
  Φοβάμαι ότι θα φάτε τα μούτρα σας και οι 2. Οι μοναδικοί ωφελημένοι της υπόθεσης θα είναι οι δικηγόροι σας. Το κράτος χέστηκε αν θα μπείτε εσείς ή οι άλλοι.
  Και αν δεν μπεί κανένας ακόμα καλύτερα γιατί θα δηλώνουν λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Αμφιβάλετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 154. το ποιός έχει δίκιο και πόιός έχει άδικο θα το δούμε στα δικαστήρια. Ακούς εκεί από προκήρυξη που αφορούσε ΝΠΙΔ ξαφνικά ούτε από μετάξη τους κάνουν ΝΠΔΔ, που γίνονται αυτά στη Μπανανία? Για ανασκουμπωθείτε λίγο και δείτε την αδικία που γίνεται όχι μόνο εις βάρος της 8κ αλλά και όλων των υπολοιπων διοριστέων που έχουν οριστικά αποτελέσματα το 2010 και να ξεχωρίσουμε τα ερίφια από τους λύκους. Σε λίγες μέρες τα νεότερα για τη νομοθετική ρυθμισούλα που εν μέσω ενός κρίσιμου νομοσχεδίου πέρασε σχεδόν απαρατήρητη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 155. ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΣΑΣ ΦΑΓΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΣΗΤΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΟΥΣΤ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΣ 8Κ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 156. Έξυπνε από την 9κ που δεν είσαι και μοσχάρι κάτσε να δεις τι έχει να γίνει και πως θα διοριστείς τελικά γιατί μάλλον το μυαλό σου μπάζει νερά. Αναμένονται σοβαρές αποκαλύψεις και ένα κανάλι ξαναχτυπά. Μαζί και όλοι οι διοριστέοι ασεπ με αποτέλεσματα το 2010. Και να σου πω και κάτι άλλο κράτα το μίσος σου και τη κακία σου και κάντα σάλάτα μαζί με τον νόμο που σας βολέψανε. Μεγάλη μας σκασίλα αν θα μας μισείς ή δεν θα μας μιλάς εσύ και οι όμοιοι σου. Αλλά τέτοιο επίπεδο έχετε και τέτοια αλαζωνεία. Έτσι θα εξυπηρετείτε και τους ασφαλισμένους? Ούτε από μετάταξη δεν είστε. και ΝΠΔΔ από τον ιδιωτικό τομέα? Πως γίνονται αυτά Δεν τα λέτε και στους Έλληνες φορολογούμενους αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 157. Τι χαζά λέτε; Ποιοι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι; Οι υπάλληλοι της ΑΤΕ; Ξέρετε εσείς πολλούς ιδιωτικούς υπαλλήλους που ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ; Πάτε καλά ή σας ξεφεύγουν τέτοιες ανοησίες; Η ΑΤΕ είναι του κράτους. Το Δημόσιο κατέχει το 78% περίπου της τράπεζας. Η ΑΤΕ είναι ΝΠΙΔ και ΟΧΙ απλή ΑΕ. Το ότι δεν είναι ΝΠΔΔ δεν σημαίνει ότι δεν είναι δημόσια. Ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και είναι κρατική. Γι'αυτό και προσλαμβάνει μέσω ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ φροντίζει για τις ενέργειες που απαιτούνται για την πρόσληψη προσωπικού του ΣΤΕΝΟΥ και ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, των ΟΤΑ κλπ. ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Για όνομα του Θεού επιτέλους. Σταματείστε να ψεύδεστε και να συκοφαντείτε. Η 9κ έπρεπε να είχε διοριστεί από πέρυσι τον Μάιο, το αργότερο. Πριν το πάγωμα των προσλήψεων που έτσι κι αλλιώς δεν την αφορούσε, και πριν το μνημόνιο. ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ δεν έγιναν οι διορισμοί αυτοί και γι'αυτό ψηφίστηκε ο νόμος του Δεκεμβρίου, που ψηφίστηκε για να καλύψουν τα νώτα τους οι παρανομούντες. Γιατί δεν λέτε για την ΠΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των θέσεών μας και την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μεταφορά μας στο ΙΚΑ με τον νόμο αυτό; ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΙΚΑ, γιατί ο νόμος του Δεκεμβρίου μας έλεγε "ΙΚΑ ή ανεργία". Λέτε να προτιμάμε την ανεργία; ΑΔΙΚΕΙΣΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. Γι'αυτό, σταματείστε τα ψέμματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 158. Τα δικαστήρια και οι συνταγματολόγοι θα αποφασίσουν τι είναι ΝΠΙΔ και τι ΝΠΔΔ και που βρίσκεται η παρανομία. Και επιτέλους σταματείστε να μας συκοφαντείτε λέγοντας μας ψεύτες, γιατί το παρατραβήξατε, μας κάνετε πιο δυνατούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή