Χρηματικό αντίτιμο στους κυνηγούς για κάθε αιδοίο θηλυκού αγριόχοιρου……Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια της διαχείρισης του πληθυσμού των αγριόχοιρων, της ενίσχυσης της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και της διαχείρισης εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους’  συκροτούνται συνεργεία από κυνηγούς με σκοπό τη θήρευση θηλυκών αγριόχοιρων.


Έτσι με την προσκόμιση κάθε αιδοίου ή κόλπου θηλυκού αγριόχοιρου που θα προσκομίζουν οι κυνηγοί στις κτηνιατρικές υπηρεσίας θα λαμβάνουν ένα χρηματικό αντίτιμο το οποίο θα καθοριστεί με ΚΥΑ που δημοσιευτεί άμεσα.


Η εγκύκλιος ακόμη αναφέρει :


Σχετικά με τη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, με στόχευση κυρίως τη μείωση του πληθυσμού των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών:


• Συγκροτούνται άμεσα σε κάθε Περιφέρεια, με πρωτοβουλία των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, τα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα τα οποία αποτελούνται από εκπροσώπους των οικείων Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, των Διευθύνσεων Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών) και των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών τα οποία θα παρέχουν σε μόνιμη βάση οδηγίες και κατευθύνσεις στις υπηρεσίες των κατά τόπους ΔΑΟΚ, τις εμπλεκόμενες Δασικές Υπηρεσίες (Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων) και στους κυνηγετικούς συλλόγους για την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, τον καθορισμό στόχων και τη ρύθμιση προτεραιοτήτων στη δράση τους, όπως και για τη λήψη επιπλέον μέτρων και δράσεων σύμφωνα με το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού Αγριόχοιρου που περιγράφεται στο Παράρτημα 1της ως άνω ΚΥΑ.


• Επισημαίνεται ότι στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) στα βόρεια σύνορα της χώρας (ΠΕ Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) η προσκόμιση ενήλικων θηλυκών θηρευμένων αγριόχοιρων χρήζει οικονομικής ενίσχυσης. Το κατ’ αποκοπή ποσό αυτής θα καθοριστεί στην προς δημοσίευση ΚΥΑ για την έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων για το έτος 2021.Κατά την υποβολή σχετικού αιτήματος στην αρμόδια κατά ΠΕ Κτηνιατρική Αρχή και προκειμένου να καταβληθεί στο δικαιούχο η εν λόγω ενίσχυση, απαιτείται από αυτόν η προσκόμιση τμήματος του γεννητικού συστήματος του θηλυκού αγριόχοιρου: αιδοίο, κόλπος.


Σχετικά με την εφαρμογή της παθητικής επιτήρησης σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών σε όλη την επικράτεια η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή και εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων αίματος και ιστών, νεκρών ή με ύποπτα συμπτώματα ή παθολογοανατομικά ευρήματα συμβατά με την ΑΠΧ, αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών:


• Επισημαίνεται η σημασία της εφαρμογής της, προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη ανίχνευση της εισόδου του νοσήματος στη χώρα μας.


• Τονίζεται η σημασία τήρησης των απαιτούμενων μέτρων βιοασφάλειας κατά τη διαχείριση των νεκρών ζώων.


• Επισημαίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε


α) κτηνοτρόφους, κυνηγούς, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, θηροφύλακες και πολίτες/ιδιώτες που συνδράμουν στον εντοπισμό και την ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των ΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών αγριόχοιρων κατόπιν τροχαίων ατυχημάτων,


β) κυνηγούς και θηροφύλακες που συνδράμουν στην υγειονομική διαχείριση του πτώματος των νεκρών αγριόχοιρων (υγειονομική ταφή υπό την εποπτεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών) μετά τη δειγματοληψία αυτών, γ) κυνηγούς και θηροφύλακες που συνδράμουν στη λήψη δειγμάτων από νεκρούς αγριόχοιρους και προσκόμισης αυτών στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των ΠΕ, μετά από εκπαίδευση από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας.


Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης θα καθοριστεί στην προς δημοσίευση ΚΥΑ έγκρισης προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος,

εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων για το έτος 2021.


Η συντακτική ομάδα του iHunt.gr

https://www.ihunt.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :