Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ἡ Μεγαλοκωνσταντίνειος Ἀκρόπολις καί τό ἱερό Κέντρον ἤ καί Κοινόβιον τοῦ Ὀρθοδόξου Καθολικοῦ Ἡσυχασμοῦ ἐν τῇ νῆσῳ Κύπρῳ ἡἹερά Μονή Σταυροβουνίου, ὑποδέχθηκεν μετά βαΐων καί κλάδων τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κ. Εἰρηναῖον μετά τῆς συνοδίας αὐτοῦ. Ἀνάμεσα στην σερβική συνοδία του, ξεχώρισεν ὁ γράφων τόν θεοφιλέστατον Χωρεπίσκοπον Ἀμαθοῦντως κ. Νικόλαον ἀλλά καί τόν θεοφιλέσταστον Χωρεπίσκοπον Καρπασίας κ. Χριστοφόρον.Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Χρυσόστομος Β΄ δέν ἦτο παρών, ἄν καί ὁ ἅγιος Σερβίας μετακινεῖτο, ἄν καλῶς ἐπαρετήρησα, μέ τό ἀρχιεπισκοπικόν ὄχημαν αὐτοῦ. Τέτοια μεγάλη ἀστυνομική δύναμις ὡς πρός τί Μακαριώτατε; (Τέσσερα-πέντε περιπολικά, τέσσερις ἀστυνομικές μοτοσυκλέτες μέ δεκάδες, ἔνστολους καί μέ πολιτικά, ἀστυνομικούς!) Ποιός κινδυνεύει; Καί ἀπό τί; Τέτοια μεγάλη ἀστυνομική περιφρούρησις γιά ποῖον; Γιά τούς χωρεπισκόπους μας ἤ ἀποκλειστικά γιά τόν Σερβίας; Τέτοιες φαιδρές ὑπερβολές νά μή ἐγίνοντο καί θά ἦτο καλύτερος ὁ κόσμος. Οὔτε κἄν πρόσεξα τόν σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κιτίου κ. Χρυσόστομον ἤ καί τόν σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τριμυθοῦντως κ. Βαρνάβαν Σταυροβουνιῶτη!... Προφανῶς, εἴχαν μᾶλλον ἄλλες σημαντικώτερες δουλειές νά πράξωσι, ἀντί νά συμπαρασταθῶσι εἰς τέτοια πολύ σπάνια ἐπίσημον ἐπίσκεψη ἐκ τῆς Σερβίας, εἰς τό Μοναστήριν τους.Ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας μετά τῆς Συνοδίας αὐτοῦ, προχώρησε τιμητικῶς εἰς τό Καθολικόν τῆς ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου, ὅπου τοῦ ἐψάλλει τό πολυχρόνιον καί ἔπειτα ἀντηλάχθησαν οἱ καθιερωμένες ὁλιγόλεπτες ὁμιλίες ἀβροφροσύνης. Τήν ὁμιλίαν τῆς μεγαλόπνοης ὑποδοχῆς ἐκ μέρους τοῦ ἁγίου Γέροντος καί Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου κυρίου Ἀθανασίου Σταυροβουνιῶτη, τήν διενήργησεν, ὁ περίφημος Πνευματικός τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἱερομόναχος κύριος Διονύσιος Σταυροβουνιώτης.Ὀρθοστατῶν ἀγέρωχος, ἀγέραστος, ἀειθαλῆς καί ἀκμαῖος εἰς τό Ἡγουμενικόν θρονίν του, πλησίον τοῦ Σέρβου Πατριάρχου κ. Εἰρηναίου, σιωπηλός, πράος, ἀνεξίκακος, ταπεινός ἐν Χριστῷ καί ἀδιαλείπτως προσευχόμενος, ὁ πολυσήμαντος ἔν ζωῇ ἅγιος Γέρων, καί πολύχρονος φύλαξ τοῦ Παναγίου καί Ζωοποιοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς μετέωρης ἀετοφωλιᾶς τῆς Κύπρου μας ὁ Ἀρχιμανδρίτης κύριος Ἀθανάσιος Σταυροβουνιώτης. Ὁ ἅγιος Γέροντας Ἀθανάσιος μετά τῆς Στουδιτικῆς συνοδίας αὐτοῦ ἦτο ἐκεῖνος, ὡς γνωστόν, πού ἐπευλόγησεν καί διενήργησεν ῥωμαλέον ἀνοικτόν ἀντιρρητικόν καί ὁμολογιακόν ἀγώνα κατά τῶν Συγκρηστιστῶν ἐνοίκων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. Ὁ ἵδιος ὅσιος Γέρων, ὑπέγραψεν μάλιστα τήν περιβόητον «Ὁμολογία Πίστεως κατά τῆς Πανιαρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ἀλλά καί πάλιν ὁ ἴδιος συνυπέγραψε βροντερῶς κατά τῶν «Νεοεκκλησιολογικῶν» πλανῶν, αἱρέσεων καί κακοδοξιῶν τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου. Ἄς ἐμπνευσθῶμεν ἅπαντες ἐπί τῆς ἠχηρᾶς πνευματικῆς ζωηράδας τοῦ Γέροντος Καθηγουμένου κ. Ἀθανασίου.Πιθανολογῶ: ὅτι συγκεκριμένοι μεγαλόσχημοι Κληρικοί ἀπῶντες, ἀκόμη νά ἀντιληφθῶσι τήν μεγίστην πνευματική ζημείαν πού διέπραξαν στό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς μεγαλονήσου, ὑποδεχόμενοι καί διενεργοῦντες, συγκρητιστικά Διαθρησκειακά, ἄνομα Συνέδρια τοῦ Βελίαλ, μετά θεοστυγῶν Συμπροσευχῶν (2008 στήν ἱερά Ἀρχιεπισκοπή)· ὑποδεχόμενοι καί συνεργαζόμενοι ἀφελῶς μέ τόν ψευδοχριστιανιακόν Παπισμόν καί ἀντίχριστον Προτεσταντισμό (διά τοῦ ΠΣΕύδους) μέ τήν λεγόμενη Μεικτή Ἐπιτροπή Διαχριστιανικῶν Διαλόγων (2009 στήν Χλώρακα τῆς Πάφου) με τά γνωστά κωμικωτραγικά διαδραματισθέντα…· ὑποδεχόμενοι ἀφελῶς μέχρι καί τόν θρησκευτικόν πλανητάρχην πάπα Βενέδικτον μετά συμπροσευχῶν (2010 στήν Πάφον καί τήν Λευκωσία)· καί μέχρι πρότινος συνυπογράψαντες τά περιώνυμα καί ἀπαράδεκτα προβληματικά ψευδοσυνοδικά Κείμενα τῆς «πανορθόδοξης» Ληστρικῆς Συνόδου (2016) τῆς Κρήτης.Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, πρώτιστα προειδοποίησεν και ἀπείλησεν αὐστηρά το «οἰκουμενικόν» Πατριαρχεῖον, ὅτι για Ἐκκλησιολογικούς λόγους δέν θά προσερχόταν εἰς την κακοΣύνοδο τῆς Κρήτης· ἔπειτα διά στυγνῶν παρασκηνειακῶν ἐκβιασμῶν ἐκ μέρους τῶν κακόφρονων Ζηζιουλιστῶν, παρεσύρθην καί ὑπεχώρησεν ἄτακτα (ἡ Σερβική Ἐκκλησία), ἀλλά ἔπειτα, κατά την διάρκεια τῆς φιασκοΣυνόδου, ἀνένηψεν ἐπιτυχῶς καί ὁμολογιακῶς, διότι κατείχεν τά πρωτεία στούς ἰσχυροῦς καί ὁμολογητές Μητροπολῖτες, πού ἀρνήθησαν νά συνυπογράψωσι τά Φαναριώτικα ληστρικά ἀποφασισθέντα.Μᾶς τό ἐπιβεβαιώσαν σήμερον, οἱ Σέρβοι Ἱερᾶρχες, ὅτι τῷ ὅντι ΔΕΚΑ-ΕΠΤΑ (17) πανιερώτατοι Μητροπολῖτες τῆς ὁμόδοξης καί χιλιοταλαιπωρημένης Σερβίας μας, ἀρνήθησαν ὡς νέοι πολυδύναμοι Ἡρακλεῖς, νά ὑποκύψωσι, στά κακόβουλα αἱρετικά ἀποφασισθέντα καί στούς Φαναριώτικους μεφιστοφελικούς ἐκβιασμούς. Ἄς προβληματιστῶσι βαθέως οἱ ἐν Κύπρῳ καί ἐξ Ἑλλάδος «ὀρθόδοξοι» παντελῶς ἀδικαιολόγητοι ταγοί μας.Ἐπίσης, εἰς το Καθολικόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀντηλάχθησαν πολύτιμα δώρα, μεταξύ τοῦ Πατριάρχου Σερβίας μέ τόν Γέροντα Ἀθανάσιον. Ἄν πρόσεξα καλῶς, ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας δώρησε μίαν θαυματουργή καί ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας Τριχερούσης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Χιλανδαρίου. Δώρησε ἐπίσης καί πολύτιμα ἱστορικά βιβλία διά τό αἱματοβαμένον Κόσσοβον. Ἡ ἰδική μου ἔκπληξις ἦτο, ὅταν ὁ Σέρβος πατριάρχης εὐχαρίστησεν καί ὁμίλησεν στόν Γέροντα Ἀθανάσιον εἰς την Ἑλληνικήν Γλῶσσα. Εἰς την ὁμιλία του ἄκουγα Σέρβικα καί ἐμετέφραζεν κάποιος ἑλληνομαθεῖς Κληρικός τῆς συνοδίας του. Θεωρῶ, ὅτι ἀδίκως κατηγοροῦν τους Σέρβους διά δῆθεν Σλαβικόν ἐθνοφυλετισμόν. Ἔπειτα, ἐξεναγήθην (ὁ πατριάρχης) στούς μετέωρους πανοραμικοῦς ἐξῶστες καί βεράντες τῆς ἱερᾶς μονῆς Σταυροβουνίου, ὅπου ἐθαύμασεν ὁλάκερην τῆν ἁγιοτόκον Κύπρον. Στήν πορεία ὁδηγηθήκαμεν ἅπαντες πρός τό Μεγάλο Ἀρχονταρίκι καί ἐπίσημον Συνοδικόν τοῦ θεοσκέπαστου ἱεροῦ Κοινοβίου ὅπου μᾶς προσεφέρθησαν λιτά μοναστηριακά κεράσματα (γλυκόν, νεράκι καί καφές). Ἐκεῖ βέβαια ὁ πατριάρχης κ. Εἰρηναίος συζήτησεν (καί πάλιν στήν Ἑλληνικήν) μέ ἁπλᾶ ἐρωτήματα μέ τούς Σταυροβουνιῶτες πατέρες ὅπου καί ἔλαβεν εὐγενικῶς τίς ἀπαντήσεις.Ἐκεῖ στο Μέγα Συνοδικόν, μοῦ φάνηκε, ὅτι σάν ν΄ ἀνεγνώρισα τόν θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μπάτσκας κ. Εἰρηναίον Μπούλοβιτς. Ὁ ἴδιος ὁ ἐπίσκοπος Μπάτσκας ἦτο λήπτης (ἀπό Μοναχούς καί Λαϊκούς) εὔστοχων μέν ἐρωτημάτων (διότι ὁ πατριάρχης ἔγραφεν στό βιβλίον τῶν ἐπίσημων ἐπισκεπτῶν) ἀλλ΄ ἐξέφρασε δέ μερικές παράδοξες (ἐγκωμιαστικές καί ἀφελεῖς κατά τήν γνώμη μας) ἀπόψεις, ὑπέρ τοῦ Αἱρεσιάρχου Πάπα τῆς Ῥώμης, τίς ὁποῖες γιά τεχνολογικούς λόγους θά τίς διαπραγματευθοῦμε καί πάλιν λίαν προσεχῶς.Ἄν ὑφίστατο πράγματι φονταμενταλισμός, φανατισμός, σουπερορθοδοξισμός, ταλιμπανισμός καί ὅσα ἄλλα μύρια συκοφαντικά ληρρήματα μᾶς καταμαρτυρῶσι, οἱ στυγνοί Ἀρχιοικουμενιστές, κανονικά, ὁ θεοφ. Μπάτσκας θά ἔπρεπεν νά ἐκδιωχθή κλωτσηδόν ἀπό τήν ἱερά Μονή Σταυροβουνίου. Συνεπῶς, ὅσοι ὁμιλοῦν συχνά πυκνά, περί φανατισμοῦ, το πρῶτον ἁπλοῦν καί καλύτερον πράγμα πού ἔχωσι νά ἐνεργήσουν, εἶναι νά ἀγωράσουνε ἕναν γυάλινο καθρέφτην, ὥστε νά παρατηρήσουν προσεκτικά τό καθρέφτισμα τοῦ ἑαυτοῦ τους.Θαύμασα, τήν θεάρεστον πραότητα, την καλή ὑπομονήν καί ἀτσαλένια ἀνοχήν τῶν Μοναχῶν Σταυροβουνιωτῶν πατέρων, ἐνῷ προσωπικῶς μέσα μου σιγοέβραζα διά τίς Μπουλοβίτσιες ἀσυναρτησίες πού ἄκουγα.Κοντολογίς μᾶς ἔλεγεν: ὅτι ὁ Πάπας δέν διεκδικεῖ πλέον τό Πρωτεῖον του! Ὅτι, ὁ Πάπας καί πάλιν, δέν ἡγεῖται τοῦ Οὐνιτισμοῦ!! Ὅτι δῆθεν, ὁ σεβασμ. Ἀθανάσιος Γιέφτις εἶναι παραδοσιακός! Ὁ Θεός πράγματι νά μᾶς ἐλεήσει. Πολύ πιθανόν, ᾆραγέ ἀπό τήν τιτάνια παραδοσιαρχικότητα του ἐξεπάστρεψεν ὁλοσχερῶς τόν κανονικόν Μητροπολίτην Ράσκας καί Πριζρένης κ. Ἀρτέμιον καί τόν Πρωτοσύγγελον αὐτοῦ Ἱερομόναχον Συμεών Βιλόφσκυ; Ποῖον νά πρωτοπιστέψει κανεῖς; Τόν πάπα Φραγκίσκο, τόν Ἀρτέμιον, τόν Γιέφτιτς ἤ τόν Μπούλοβιτς; Σημασία ἔχει πλέον, ὅτι το παπικόν Πρωτεῖον, τό διεκδικεῖ πρακτικῶς ὁ ἰδικός μας ὀρθόδοξος(;!) Πατριάρχης τοῦ Γένους μας. Καί τοῦτο εἶναι τό καινοφανές, ὕψιστον δείγμα, ἀλλοιώσεως, τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως.Τέλος, μᾶς ἐνημέρωσε ὁ ἅγιος Μπάτσκας (κρατηθεῖτε καλά): ὅτι ὁ Φραγκολατίνος Ποντίφηκας εἶναι ἄνθρωπος ταπεινός, δηλαδή ἄνθρωπος ἀρετῆς!!! Τάδε ἔφη: ὁ Ζαρατουστρομπούλοβιτς! Κάποιος ἄλλος θερμόαιμος γνωστός Σταυροβουνιώτης Λαϊκός, ὁ φωτορεπόρτερ τῆς μονῆς, ἀκούγωντας τα ὅλα αὐτά, διεμαρτυρήθην κάπως ἔντονα, κατά τοῦ Μπούλοβιτς, καί μάλιστα σέ ὑψηλόν τόνον ὅπερ καί τό ἐπαραδέχθην ἄμεσα ὁ ἴδιος δημόσια. Ὅμως ὁ ἀγαπητός Χωρεπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, δέν ἔχασε τήν εὐκαιρία, καί τόν ἐπανέφερε ἀμέσως στή τάξη. Ὁ Μπούλοβιτς πάντως ἐδέχθην ἄγριον μπούλιν… ἀπό λαϊκόν προσκυνητήν! Τοῦτο εἶναι πλέον γεγονός.Μία ἔρευνα νά διεξάγει κανεῖς, γίνεται φανερόν, ὅτι ὁ Μπάτσκας συμμετείχεν ἐνεργῶς σέ ἀνίερες καί ἀντικανονικές Συμπροσευχές μετά αἱρετικῶν Καρδιναλίων. Μήπως οἱ φίλοι του παπικοί Καρδινάλιοι τοῦ ἀλλοίωσαν τά θεολογικά ἀντανακλαστικά; Ἡ σημαίνουσα παροιμία «δείξε μου τόν φίλο σου νά σέ πῶ ποιός εἶσαι» προσμετράει στά καθ΄ ἡμᾶς; Ἐν τέλει μήπως ὁ Μπούλοβιτς εἶναι ὀρκισμένος Λατινόφρων; Ἀδελφοί και πατέρες, λόγῳ σωματικῆς ἐξάντλησις ἀπό το ταξίδι, δέν ξέρω τί νά πρωτοσκεφθῶ. Πάντως ἕναν εἶναι τό μόνον σίγουρον, ὄτι τέτοιον δικηγόρον τοῦ Διαβόλου δέν ἐξανασυνάντησα στήν ζωή μου. Νά άποπειραθῶ νά τό παραφράσω ἀπό τά Λατινικά τό γνωστόν «servus servorum Dei»;«Servus servorum advocatus Diaboli»?Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηὈρθόδοξος Θεολογῶν

ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.


Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

2 σχόλια :

 1. Αδύνατος ο υπολογισμός της περιουσίας που διαθέτουν δεκάδες πλούσιες μονές. Καταθέσεις ακόμα και εκατομμυρίων ευρώ, ακίνητα, χιλιάδες στρέμματα γης και μετοχές.

  Γνώρισαν την απλόχερη γαλαντομία των βυζαντινών κατακτητών, ενώ άλλες πέτυχαν την έκδοση σουλτανικών φιρμανίων, επί των Οθωμανών, που τους παραχωρούσαν γη και ύδωρ.

  Σήμερα ορισμένες επαναφέρουν από το χρονοντούλαπο ξεχασμένα βεράτια ή διατάγματα και διεκδικούν κολοσσιαίες εκτάσεις.

  Ένα στοιχείο που δυσκολεύειτον υπολογισμό της περιουσίας των μονών του Αγίου Ορους, είναι ότι λόγω αυτοδιοικήτου η μοναστηριακή περιουσία παραμένει επτασφράγιστο μυστικό του ηγουμένου και του οικονόμου της μονής.

  Γιά τους αφελείς το "Αγιο" Όρος είναι τόπος "πνευματικός"
  Πίσω από την "πνευματικότητα" βρίσκεται μία τεράστια ανώνυμη εταιρία.
  Τουριστικές εκτάσεις, αστικά ακίνητα (οικόπεδα, κτίρια),
  μετοχές σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα, μισθώματα, καταθέσεις, ομόλογα, κληροδοτήματα, δωρεές.

  Βιασμοί, ιδιαίτερα νεαρών μοναχών, ακόμα και κτηνοβασίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἔχετε διαβάσει την Εἰσήγηση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν σχεδόν 80 σελίδες Περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας;

  Προφανῶς ΟΧΙ!

  Μελετήστε τήν παρακαλῶ καί ξαναπροσέλθετε διά σοβαρόν διάλογον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]