Κραυγή των φαρμακοποιών για την έλλειψη φαρμάκων! Ούτε τα γενόσημα δεν επαρκούν