Ιουστινιανός Β΄: Ένας πραγματικά σκληρός αυτοκράτορας του Βυζαντίου