Από την κατάρρευση της ΕΣΣΔ στην άνοδο του πολυπολισμού