ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἡ μετάνοια εἶναι φάρμακο· ἐν τούτοις, ὅπως κάθε φάρμακο ἔχει ἡμερομηνία λήξεως. Αὐτή, εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ θανάτου ἤ ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου· ὁπότε καταπαύουν τά ἔργα των οἱ ἄνθρωποι καί τότε κανείς πλέον δέν θά δύναται νά ἐργάζεται τά ἔργα τῆς σωτηρίας καί τῆς μετάνοιας. «… ἔρχεται νύξ ὅτε οὐδείς δύναται ἐργάζεσθαι».

Ὁ Χριστός εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου· ἦλθε, ἐργάσθηκε ἐπί τῆς γῆς καί ἐργάζεται μέ τό  Σῶμά Του, τήν παρουσία Του, ἤτοι τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Οἱ ζητοῦντες τό φῶς, τό ἔχουν· μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, μέ ἁγίαν μυστηριακή ζωή καί πίστιν ἀκράδαντον στήν παραδεδομένη ἁγία διδασκαλία Του. Παραδείγματα ἱκανά οἱ Ἅγιοί Του διαχρονικά. Ἐνδεικτικά, ἄς δοῦμε εἰς τούς αἰῶνας, αὐτούς πού μετενόησαν πραγματικά. Ὁ βασιλιάς Μανασσής, ὁ ἄσωτος υἱός, ἡ γυναίκα ἀπό τῶν ὁρίων Τύρου καί Σιδῶνος πού ἰάθηκε ἡ θυγατέρα της, ὁ Ζακχαῖος, ἡ πόρνη, ὁ ληστής ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί ἄπειροι ἄλλοι.

Φρονοῦμε ὅμως, σεβαστή γερόντισσα, ὅτι χρειάζονται, γιά τήν μετάνοια τήν ἀληθινή καί τά καλά ἔργα. «Ποιήσατε καρπούς μετανοίας», λέγει ὁ Κύριος. Πολλοί μετανοοῦν, ὅμως ἀναβάλλουν τά ἔργα τῆς μετανοίας, τά ἔργα τῆς πίστεως. 

Ὁ ἥρωας τυφλός σήμερα δέν εἶχε αἰτία, εὐθύνη ἁμαρτίας, οὔτε οἱ γονεῖς του· γιά τήν ἀσθένεια, τήν τύφλωση. Ἐν τούτοις, ὁμολόγησε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ὑπερασπίστηκε τό μεσσιανικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἕως τέλους. Ἀπέναντι στό ἰσχυρό συνέδριο πού προσπάθησε μέ δόλιο τρόπο, νά διαβάλλει καί νά ἀμφισβητήσει τό θαῦμα τῆς πλήρους ἰάσεώς του, αὐτός ὁμολόγησε ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε ἀπό τόν Πατέρα τῶν οἰκτιρμῶν, τόν ποιητή τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί ὅτι εἶναι τό Φῶς τό ἀληθινό πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον.

Σαφῶς μόνον αὐτοί πού δέν ἀγαποῦν τό φῶς, διότι τούς βολεύει τό σκότος, ἐξαιτίας ὅτι τά ἔργα τους εἶναι πονηρά, ἀπομακρύνονται ἀπό τόν Μεσσίαν- Ἰησοῦν, τόν ἀληθινόν Θεόν.

Ἀποτέλεσμα τούτου τοῦ γεγονότος, εἶναι ὅτι στήν ἐποχή μας ὅσο ποτέ ἄλλοτε, οἱ πνευματικές ἀξίες παραθεωροῦνται, ὑποτιμῶνται, ὑβρίζονται καί βλασφημοῦνται. Σημαίνει αὐτό ὅτι εἴμαστε στά ἕσχατα τῶν ἑσχάτων. Καί βάσει τῶν προφητειῶν, πλησιάζουμε στό τέλος τῶν αἰώνων. Τά πυρηνικά ὅπλα ἔχουν ἀπασφαλιστεῖ καί ὑπολείπεται τό πάτημα ἑνός κουμπιοῦ. Οἱ Προφῆτες προεφήτευσαν, οἱ Ἀπόστολοι παρέλαβαν καί ἐδίδαξαν, οἱ Πατέρες ἐκήρυξαν, ἡ Ἐκκλησία διαφυλάττει ἀκέραια τά λόγια τοῦ Σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.Γνωρίζουμε λοιπόν ὅτι οἱ ἄνθρωποι στά ἕσχατα θἀ εἶναι ὅπως τήν ἐποχή τοῦ Νῶε καί τοῦ Λώτ. Ὁ Θεός μακροθυμεῖ ἀδελφοί. Ἐν τούτοις, τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων μαρτυροῦν ὅτι τό τέλος ἐγγύς.

Θεωροῦμε ὡστόσο, ὅτι τό μικρό ποίμνιο τελικά θά μείνει. Ἡ ζύμη ὅπου θά ζυμώσει ὅλο τό φύραμα μέ θεϊκή παρέμβαση θά σωθεῖ. Γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι ὁ Κύριος ἀναφέρεται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στά μέλη της, ὅπου βιώνουν τήν ἀναστάσιμη χαρά, ὡς τέκνα ἀναστάσεως. Δηλαδή, τήν ἀπαρχήν ἄλλης βιοτῆς, ὅπου τά πυρηνικά ὅπλα καί ἡ ὅποια καταστροφική μανία, δέν θά ἔχουν ἐξουσία νά ἀγγίζουν οὔτε κατ’ ἐλάχιστον τήν ζωή τῶν πιστῶν ὀρθοδόξων.

Ὁ Κύριος βλέποντας, ὅτι οἱ σημερινοί ἄνθρωποι παραμένουν ἀμετανόητοι ἕως τέλους, κατά παραχώρησιν, θά ἐπιτρέψει νά φτάσουν στό ἀπόλυτο ἀδιέξοδο καί θά σαλευθοῦν οἱ νόες, ἐξαιτίας μεγάλων καταστροφῶν καί συμφορῶν  ἀπό τόν πολύ πόνο καί τήν ἀπορία. Δυστυχῶς τό αὐτεξούσιον καί ἡ βούλησις τῶν Νεοεποχιτῶν, ἐπέλεξε καί ἐπιλέγει αὐτό τό χάος, ἕως καί σήμερα.

Μακάρι νά ἐπικρατήσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά ἐπέλθει ἡ παγκόσμια μετάνοια. Παρά ταῦτα, τό μικρό ποίμνιο, ἡ ζύμη, οἱ υἱοί τῆς ἀναστάσεως, εἰσερχόμενοι στό ταμεῖο τους, ἤτοι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, θά περάσουν  τήν μπόρα τή δαιμονική, ὅπως ὅπως μέ ὑπομονή, ὡς τέκνα φωτός. Ὁ θάνατος, πρῶτος καί δεύτερος δέν θά τούς καταβάλλει. Ὁ Κύριος διαβεβαίωσε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θά ὑπάρχει ἕως τή Δευτέρα Παρουσία.

Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς πρῶτα «ἔγειρε τήν κεφαλήν» καί τότε ἐπέτρεψε νά Τόν πλησιάσει ὁ θάνατος· καί παρέδωσεν τό Πνεῦμα ὥστε νά ἐκπληρωθοῦν στό ἀκέραιον, ὅλες οἱ προφητεῖες περί τοῦ Μεσσίου. Ἀκριβῶς ἔτσι τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, οἱ υἱοί τῆς Ἀναστάσεως θά ζοῦν μέσα στό φῶς τοῦ Χριστοῦ, προφυλαγμένα ἀπό τήν καταστροφή καί τόν θάνατο πού θά ἐπιφέρει ἡ ἀποστασία τῶν πολλῶν, ἐξαιτίας τῆς ρήψης τῶν πυρηνικῶν.

Οἱ ἀμετανόητοι πού συνεχίζουν νά συκοφαντοῦν τό φῶς τῆς Ἀνάστασης, τό ἔργο τοῦ Μεσσίου καί τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Του, ἄς γνωρίζουν τί ἀκριβῶς τούς περιμένει. Οἱ Ὀρδόδοξοι χριστιανοί, πού σήμερα ἑορτάζουμε τό θαῦμα τῆς ὀμματώσεως, ἀπό τό χῶμα, τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, προσκυνοῦμε μετά ἀγαλλιάσεως καί ἀναστάσιμης χαρᾶς καί εἰρήνης τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστόν· καί πιστεύοντες ἐκ βάθους καρδίας τόν Ἰησοῦν Εἶναι, τόν  μόνον καί μοναδικόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου. Σ’ Αὐτόν ἡ Δόξα, τό Κράτος, ἡ Βασιλεία καί ἡ Δύναμις εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

loading...