ΑΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ. ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ.

Ο ΗΡΩΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1821

1821, ὁ ῾Ελληνικός Λαός, ὀλιγάριθμος, ρακένδυτος, νηστικός, βασανισμένος, ὑπόδουλος, ἐπαναστάτησε ἐναντίον μιᾶς ἰσχυρῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, πού τήν ἔτρεμε ὅλη ἡ Εὐρώπη καί τήν ὑπεστήριζε ἡ ἀνθελληνική «Ἱερά Συμμαχία» τῶν μεγάλων Δυνάμεων, τό ΝΑΤΟ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης!

Χωρίς καμμιά ὑποστήριξη, λίγο ἐξοπλισμένος μέ ἀπηρχαιωμένα καριοφίλια καί γιαταγάνια καί ἀνοργάνωτος, ἀγωνίσθηκε ἡρωϊκά ἐναντίον ἑνός πολυάριθμου, πάνοπλου καί ὀργανωμένου στρατοῦ, καί, ὤ τοῦ θαύματος! τόν ἐνίκησε!!!

Καί αὐτό τό πέτυχε ὁ ῾Ελληνικός Λαός, διότι στηρίχθηκε στά πνευματικά του ἐφόδια. ᾿Ενίκησαν οἱ ὀλίγοι Ἕλληνες, ἐξοπλισμένοι μέ ἐλάχιστα ὑλικά ἐφόδια, ἀλλά πάνοπλοι ψυχικά! Νίκησε ἡ βαθειά καί φλογερά πίστη τους στόν ΧΡΙΣΤΟΝ, ἡ πεποίθηση στό δίκαιο τοῦ ἀγώνα τους, ἡ ἀπόφαση τῆς θυσίας, ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, ὁ πόθος τῆς ἐλευθερίας, ἡ ῾Ελληνορθόδοξη ἐνάρετη ψυχή τους!

Ἄλλωστε καί πρίν τό 1821 ὁ ῾Ελληνικός Λαός εἶχε κατορθώσει, μέ τή βοήθεια τοῦ λατρευτοῦ του ΧΡΙΣΤΟΥ καί μέ τήν πνευματική του πανοπλία, ἕνα μεγαλύτερο θαῦμα, τήν ἡρωϊκή του ἀντίσταση ἐπί Τουρκοκρατίας!

Κατά τά 400 ζοφερά αὐτά ἔτη, ὁ Λαός μας ὑπέφερε καρτερικά ἀμέτρητα δεινά καί κακουχίες. Ἔζησε μέ βάσανα, ὡστόσον ὅμως μέ Ὀρθόδοξο γενναῖο φρόνημα!

῾Η Ὀρθόδοξη ᾿Εκκλησία διαπαιδαγωγοῦσε Χριστιανικά τόν ὑπόδουλο Λαό μας, τοῦ ἔδιδε τήν πνευματική δύναμη τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἀντίστασης, τοῦ μάθαινε γράμματα μέ τά κρυφά σχολειά καί τόν βοηθοῦσε νά διατηρεῖ τήν Ἐθνική συνείδησή του καί τήν ἐλπίδα τῆς ἐλευθερίας.

Οἱ ταλαιπωρίες ἐνδυνάμωναν τόν ῾Ελληνικό Λαό, ὁ ὁποῖος μέ ἀγῶνες καί θυσίες ἐπετέλεσε γενναίους καί ἀπαράμιλλους πνευματικούς ἄθλους, ἐκ τῶν ὁποίων μεγαλύτεροι ἦσαν τά Μαρτύρια τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων!

Τό ῎Εθνος μας 400 ἔτη μέσα στό καμίνι τῆς δουλείας, σκληραγωγήθηκε καί λαμπρύνθηκε ψυχοπνευματικά καί ἀπέκτησε μεγάλες καί ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐφεδρεῖες σέ ἀνθρώπους ἠθικούς καί πνευματικούς, πραγματικούς Χριστιανούς!

Μέ αὐτές τίς πνευματικές ἐφεδρεῖες ρίχτηκε ὁ Λαός μας τό 1821 σέ ἡρωϊσμούς, καί μέ θυσίες πέτυχε νά διώξει τή σκλαβιά καί νά κάμνει πραγματικότητα τό ὅραμα τῆς ᾿Ελευθερίας. Κατώρθωσε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τό Θαῦμα 1821!!!

Οἱ Πρόγονοί μας ὑπέφεραν, ἀγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν γιά τήν Πίστη τοῦ Χριστοῦ καί τήν Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος.

Σήμερα, ὅμως, οἱ ἀπόγονοί τους δέν ἐνδιαφέρονται νά μελετήσουν τήν ἔνδοξο ἱστορία τους. Λησμόνησαν οἱ περισσότεροι τά ᾿Ιδανικά, τίς θυσίες καί τούς γενναίους ἀγῶνες τους. Δέν αἰσθάνονται ἱερό χρέος ἀπέναντι αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι δόξασαν τό ῾Ελληνικό ὄνομα, καί δέν θεωροῦν ἱερό καθῆκον νά μιμηθοῦν τήν ἀρετή τους, τήν ἠθική τους, τήν εὐσέβειά τους, τόν πατριωτισμό τους καί τήν ἀνδρεία τους.

Γι’ αὐτό κάποιοι ἐντολοδόχοι τῆς Νέας Τάξης καί τῆς Μπίλντερμπεργκ, πληρωμένοι ἀπό τήν Ε.Ε., βρῆκαν εὐκαιρία νά ἀλλοιώσουν τά βιβλία τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καί νά ἐφαρμόζουν ἀντεθνικά καί ἀντιχριστιανικά προγράμματα…

Δυστυχῶς, ὁ δημιουργήσας τήν παγκοσμίου φήμης ῾Ιστορία σκληραγωγημένος, ἐγκρατής, φιλόσοφος, ἡρωϊκός, φιλελεύθερος, ἀδούλωτος, ἠθικός, Χριστολάτρης, πανέξυπνος Ἑλληνικός Λαός, ὁ ὁποῖος καί τό 1940 ἔδειξε τήν ἀνωτερότητά του, δέν εὐτύχησε νά ἔχει σήμερα ἀντάξιο διάδοχό του.

῾Ο σημερινός Ἑλληνικός λαός ἔχει ὑποστῆ φοβερή πνευματική καί ἠθική κατάπτωση… Δελεάσθηκε ἀπό τά δυτικά ἐπίχρυσα ἀντιχριστιανικά «ἰδεολογικά» μοντέρνα ρεύματα, παρεσύρθηκε ἀπό αὐτά καί ἔπεσε στό βοῦρκο τῆς ἀσεβείας, τῶν παθῶν, τοῦ sex, τῆς διαφθορᾶς καί τῆς ὑλοφροσύνης… ῎Ετσι, ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν Λυτρωτήν του ΧΡΙΣΤΟΝ καί ἀπό τά Ἰδεώδη τῆς Φυλῆς του. Μάλιστα στίς τελευταῖες δεκαετίες ἀλλοιώθηκαν πολύ τά ῾Ελληνορθόδοξα χαρακτηριστικά του.

Ἀπαρνηθείς ὁ Λαός μας τό ῾Ελληνοχριστιανικό βίωμά του, ἐγκατέλειψε τήν εὐλογημένη ἀγροτική ὑγιεινή ζωή καί τήν ἑλληνική ὕπαιθρο, ἡ ὁποία ἀνέθρεψε τόσες ἔνδοξες γενεές ῾Ελλήνων, καί ἔτρεξε ν᾿ ἀπολαύσει τή μοντέρνα ζωή τῶν πόλεων. Κλείστηκε στά τσιμεντένια κλουβιά, ἔβαλε γιά δάσκαλό του τή νεοταξική τηλεόραση, τά πονηρά καί βλακώδη τοῦ ἰντερνέτ καί τά ἀντιχριστιανικά media, ρίχθηκε στήν ἀπόλαυση τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν, ἔγινε δοῦλος τῆς ὕλης καί τῆς σάρκας, καί ἔθαψε τά Ἰδανικά του κάτω ἀπό τά τσιμέντα, τά σίδηρα, τά πλαστικά καί τά τσιπάκια τοῦ παρανοϊκοῦ «πολιτισμοῦ» του…

Διαστράφηκε τό πνεῦμα καί ἡ καρδιά του… Ἀλλοιώθηκε δέ καί σωματικά ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό τά βιομηχανοποιημένα βλαβερά «τρελά» ξενόφερτα μεταλλαγμένα τρόφιμα καί ποτά. Ἀπό ὑγιής, λεβεντόσωμος, σφριγηλός, λεπτός καί σκληραγωγημένος, κατήντησε ἀρρωστιάρης, μαμόθρεπτος, μέ πλαδαρές περιττές σάρκες καί ἔγινε θῦμα τοῦ ἐκφυλιστικοῦ unisex…

Ρίχθηκε δέ καί στήν ὑποδουλωτική ἐξάρτηση τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας δεχόμενος νά τό ἁλυσοδένουν μέ τά ἀνελεύθερα ἠλεκτρονικά συστήματα Σένγκεν, TAXIS, ΔΙΑΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, κ.ἄ., τά ὁποῖα φακελλώνουν τούς ἀνθρώπους, περιορίζουν τίς ἀτομικές ἐλευθερίες καί ἑτοιμάζουν μέ τήν προσχεδιασμένη φασιστική ἐπιβολή τῶν νέων ταυτοτήτων, τῆς ἀχρήματης κοινωνίας, τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης καί τοῦ διαβολικοῦ τσιπαρίσματος, τή δικτατορία τῆς Νέας Τάξης καί τοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ ὁποίου τόν ἀριθμό 666 (χξστ΄) χρησιμοποιοῦν ὡς διεθνή κωδικό…

Στήν πλειονότητα τοῦ Λαοῦ μας δυστυχῶς ἔσβησε σχεδόν ὁ φλογερός καί ἀνιδιοτελής πόθος γιά τήν εὐσέβεια, τήν ἀλήθεια, τή δικαιοσύνη, τήν ἠθική, τήν ἐλευθερία, τήν ἀλληλεγγύη, γιά ἀγῶνες πνευματικούς, κοινωνικούς, ἐθνικούς, ἀνθρωπιστικούς καί ἀπελευθερωτικούς.

Οὕτω πλέον δέ φιλοσοφεῖ, δέν προβληματίζεται σοβαρά γιά τά μεγάλα ᾿Εθνικά, ᾿Εκκλησιαστικά καί κοινωνικά προβλήματα καί δέν ἀποφασίζει ν᾿ ἀγωνισθεῖ γενναία γιά τήν ὀρθή ἀντιμετώπιση καί ἐπίλυσή τους. Ἀκόμη, καί ὅταν οἱ διάφοροι ἀσεβεῖς βλασφημοῦν τήν Πίστη του, δέν αἰσθάνεται ἱερό χρέος νά ἐξεγερθεῖ ἐναντίον αὐτῶν. Ὅταν ὅμως θίξουν τήν τσέπη του, τό «βόλεμά» του καί τήν ὁμαδάρα του, διαμαρτύρεται ἔντονα.

῾Ως ἄβουλος σχεδόν μάζα ἀκολουθεῖ ὁ Λαός μας τούς προπαγανδιστές τῆς ῾Ενωμένης Εὐρώπης, τῆς Παγκοσμιοποίησης, τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τῆς Νέας Ἐποχῆς, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ…

Ἔχει σχεδόν τυφλωθῆ πνευματικά καί ἀδυνατεῖ νά ἐννοήσει εὐκρινά τήν δολιότητα ὅλων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι τώρα ἐτοιμάζουν τήν ὑποδούλωσή του καί τόν τάφο του…

Ἐνῶ ἄλλοι λαοί ξύπνησαν καί ἀντιδροῦν δυναμικά διαμαρτυρόμενοι ἐνάντια στά γενετικά ὀλέθρια ἐμβόλια, στήν woke ἀτζέντα, στήν ἐπιβολή τῆς ἀνωμαλίας καί στό τσιπάρισμα, ὁ ἀπόγονος ἡρώων καί Ἁγίων λαός μας κοιμᾶται σάν τίς κότες (ὅπως τόν χλευάζουν οἱ ἐμπαῖκτές του)…, καί δέχεται παθητικά ὅλη τή δόλια προπαγάνδα τοῦ ψεύδους, τῆς ἀπάτης, τῆς ἀνωμαλίας, τῆς συνωμοσίας καί τοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ…

Διά τά «30 ἀργύρια», τά δόλια πακέτα – ἐπιδοτήσεις τῆς Ε.Ε. καί γιά τά ἐπιδόματα πού τοῦ δίνουν οἱ ἀπατεῶνες τρομοκράτες του, προδίδει τήν Ὀρθοδοξία καί πωλεῖ προδοτικά στούς ἀνθέλληνες καί ἀντίχριστους νεοταξῖτες ἡγέτες τῆς Ε.Ε., τήν Ἐθνική κυριαρχία, ἀνεξαρτησία καί ᾿Ελευθερία τῆς Πατρίδας του, πού ἀποκτήθηκε μέ τόσα προγονικά αἵματα καί ἀγῶνες.

Κατήντησε δέ καί καρπαζοϊσπράχτορας τῶν σιωνιστῶν, τῶν Εὐρωπαίων, τῶν Ἀμερικάνων, τῶν Τούρκων, τῶν Σκοπιανῶν, τῶν Ἀλβανῶν, τῶν λαθρομεταναστῶν κ.ἄ. μέ τίς συνεχεῖς προδοτικές ὑποχωρήσεις τῶν δειλῶν πολιτικῶν…

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ εἶναι ἡ συμμαχία τῆς Ἑλλάδας μέ τά ὄργανα τῆς συνωμοτικῆς «Νέας Τάξης»…

Τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας διαγράφεται ζοφερό…, ἀφοῦ δολοφονεῖται ἀπό τούς ἴδιους τούς Ἕλληνες μέ τήν ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας καί μέ τίς ἐκτρώσεις…
Ἡ νέα γενιά ἀποφεύγει τόν εὐλογημένο γάμο καί προτιμᾶ τήν ἀσύδοτη ζωή, τό σέξ, τήν ἀτιμία, τά διαζύγια, τήν ἀνωμαλία (τήν ὁποίαν τώρα καί τήν ἐνομιμοποίησαν οἱ νεοταξίτες πολιτικοί καί τήν εἰσαγάγουν μαζί μέ τήν ἀντίχριστη θρησκειολογία στήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων, προξενώντας ἐθνικό ὄλεθρο…)…

Μετά ἀπό μερικές δεκαετίες οἱ Ἕλληνες θά εἶναι μειοψηφία στήν Πατρίδα τους, πού μέ τήν ἀνοχή τῶν προδοτῶν πολιτικῶν συνεχῶς κατακλύζεται ἀπό λαθρομετανάστες, τούς ὁποίους βοηθεῖ οἰκονομικά ἡ νεοταξική Ε.Ε., γιά νά μετατραπεῖ ἡ Ἑλλάδα σέ μιά πολυεθνική χώρα, σ’ ἕνα Κόσσοβο, σέ μιά Συρία…

Ἤδη ἄρχισαν νά ἀνεγείρονται πολλά τζαμιά στή χώρα μας καί οἱ ξένοι ἀπαιτοῦν τά δικαιώματά τους… Πῶς, ὅμως, λέγουμε ὅτι τιμᾶμε τούς Ἥρωες τοῦ 1821, ὅταν ἀφήνουμε νά κτισθοῦν σέ δημόσιους χώρους μεγάλα τζαμιά, τή στιγμή, πού οἱ μουσουλμάνοι καταστρέφουν τούς Ὀρθόδοξους Ναούς στήν Κύπρο καί στό Κόσσοβο καλυπτόμενοι ἀπό τούς Νατοϊκούς;

Ἡ ἀδιαφορία μας καί ἡ παθητική ἀποδοχή τῶν νεοταξικῶν συνωμοσιῶν θά μᾶς ὁδηγήσει στόν ἐθνικό ὄλεθρο. Ἔτσι ὅ,τι δέ μπόρεσαν νά μᾶς κάνουν τόσους αἰῶνες οἱ ἐχθροί μας μέ τόσους διωγμούς καί πολέμους, κινδυνεύουμε ἐξ αἰτίας τῆς πνευματικῆς μας κατάπτωσης νά τό πάθουμε στό ἐγγύς μέλλον ἀπό τούς νεοταξῖτες τῆς Ε.Ε. καί ἀπό τά ἐδῶ ὄργανά τους…

Δυστυχῶς, σήμερα ἡ μέν Πατρίδα μας ὑποδουλώνεται στά καταχθόνια σχέδια τῆς ἰσοπεδωτικῆς Παγκοσμιοποίησης, ἡ δέ Ἁγία Ὀρθοδοξία πολεμεῖται καί ὑβρίζεται μέ πολλούς τρόπους καί προδίδεται ἀπό ψευτορθόδοξους ρασοφόρους οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι ὑποτάσσονται στούς νεοταξῖτες ἀντίχριστους ἡγέτες καί σπεύδουν νά ἑνωθοῦν μέ τόν αἱρεσιάρχη Πάπα καί μέ ὅλους τούς αἱρετικούς, γιά νά ἐπιβληθεῖ ὁ ἀντίχριστος Οἰκουμενισμός καί, τελικά, ἡ μασονική πανθρησκεία τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ ἐπερχόμενου Ἀντιχρίστου 666.

Ἑλληνικέ Λαέ, ἄν ἡ Πολιτική καί ἡ Ἐκκλησιαστική ἡγεσία τῆς Πατρίδος μας γονατίζει ἐμπρός στά ὄργανα τῆς ἀντίχριστης καί ἀνθελληνικῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἐμεῖς ἄς μή τούς ἀκολουθήσουμε στήν προδοσία καί ἄς μιμηθοῦμε τούς Προγόνους μας.

Ἄς ἐπανέλθουμε στόν Ὀρθόδοξο ἐνάρετο τρόπο ζωῆς καί ἄς ἀντισταθοῦμε σέ κάθε τι πού θίγει τήν Πίστη μας, τήν Πατρίδα μας, τήν ἠθική μας καί τήν Ἐλευθερία μας, γιά τά ὁποῖα θυσιάστηκαν οἱ ἔνδοξοι Πρόγονοί μας.

Καί τώρα ἄς ἀποτινάξουμε τήν προδοτική φοβία, ἀδράνεια καί ἡττοπάθεια, καί ἄς ξεσηκωθοῦμε νά ἐπανέλθει ἡ ἑλληνική παιδεία καί ἡ ἑλληνική οἰκογένεια στό σωτήριο δρόμο τῆς Ἑλληνορθόδοξης Ἐθνικῆς Παράδοσης καί νά καταργηθῆ κάθε τι τό ἀνθελληνικό, ἀνώμαλο καί ἀντιορθόδοξο καί νά ἀκυρωθεῖ καί τό ἐπερχόμενο σατανικό τσιπάρισμα 666, ἄν θέλουμε νά μᾶς ἐλεήσει ὁ Χριστός καί ἄν ἐπιθυμοῦμε νά λεγόμεθα ἀπόγονοι τῶν ἐνδόξων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί ὄχι προδότες.

ΑΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ.
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ.
Επίσκ. Αθανάσιος
(Μάρτιος 2024).

/filoiierasmonisagiasskepiskerateas.wordpress.com

 

loading...