ΑΔΕΣΠΟΤΑ..ΧΑΜΕΝΑ ΚΟΡΜΙΑ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Δ/νση: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου 

Τ.Κ.: 101 63 Αθήνα 

Πληρ.: Ν. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 

Τηλ.: 210 9098 574 

Email: [email protected] 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΨηΔ 22/03/2021 

Α. Π.: 8351 ΕΞ 2021

Θέμα: Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΟΡΜΙΑ» (κινηματογραφική ταινία τεκμηρίωσης), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΨΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ΄ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α΄116), όπως ισχύει 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με την υπ’ αρίθ. 5987 ΕΞ 2021/02.03.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 3 άρθρο 29 του ν.4487/2017 (Α’ 116), όπως ισχύει, το άρθρο 16 του π.δ. 40/2020 και την υπ’ αριθ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/559/26.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Β’ 660, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 4694 (ΦΕΚ 5347 Β’/05.12.2020)), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΟΡΜΙΑ» (κινηματογραφική ταινία τεκμηρίωσης), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΨΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» στις διατάξεις του Δ΄ κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116), για την ενίσχυση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της επιχορήγησης, σύμφωνα με το αρ. 62/27.01.2021 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29  του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αποτελεί αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και συγκεκριμένα πρόκειται για κινηματογραφική ταινία τεκμηρίωσης, το οποίο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας 59.11, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και 2 της υπ’ αριθ. 149/2020 ΚΥΑ (B’ 3272), όπως ισχύει. 

Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΨΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» 

Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος 3 της υπ’ αριθ. 149/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (B’ 3272), όπως ισχύει και συγκεντρώνει γενική συνολική βαθμολογία 32 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς. 

Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσέρων χιλιάδων πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ (144.587,00€)

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των πενήντα εφτά χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτά (57.834,80€, 

Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α’ 116), σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθ. 149/2020  κοινής υπουργικής απόφασης (B’ 3272). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) και της υπ’ αριθ. 149/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (B’ 3272), όπως ισχύουν. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 27-01-2021. 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

loading...