Υπουργείο Εργασίας: Πώς θα εργάζονται οι «ελαστικά» και κατά παραγγελία εργαζόμενοι και άνεργοι

Λαμβάνει σάρκα και οστά η πρόσφατη ρύθμιση για τις ελαστικές μορφές ή τη δεύτερη απασχόληση, ή την απασχόληση ανέργων
Στην κατοχύρωση της αμοιβής ανέργων η οποία θα ανέρχεται στο 25% των ωρών που θα απασχοληθούν σε μηνιαία βάση, καθώς λαμβάνει σάρκα και οστά η πρόσφατη ρύθμιση για τις ελαστικές μορφές ή τη δεύτερη απασχόληση, ή την απασχόληση ανέργων.
Ένας εργαζόμενος σε επιχείρηση που δεν μπορεί λόγω της φύσης της εργασίας του να γνωρίζει το ωράριο απασχόλησης κάθε μέρα θα μπορεί να συνάπτει σύμβαση κατά παραγγελία με τις εκτιμώμενες ώρες απασχόλησης του μήνα, με προκαθορισμένη αμοιβή για το 25% της απασχόλησης και με πρόβλεψη για υπερωριακή αμοιβή.
Πρόκειται για εγγυημένη αμοιβή-ακόμα και αν δεν εκτελεστεί-, καθώς θα έχει συναφθεί με συμβόλαιο.
Επίσης αν η σύμβαση κατά παραγγελία προβλέπει 100 ώρες τον μήνα, και ο εργαζόμενος απασχοληθεί τελικά 20 ώρες θα πληρωθεί τουλάχιστον για εργασία 25 ωρών που αντιστοιχεί στην εγγυημένη αμοιβή για το 25% της απασχόλησης, δηλαδή 100 Χ 0,25=25 ώρες.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:

1. Η εργασία θα πρέπει να παρέχεται εντός προκαθορισμένων ωρών και ημερών αναφοράς, τις οποίες ο εργοδότης υποχρεωτικά θα πρέπει εξ υπαρχής να έχει γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο.
2. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει ειδοποιηθεί από τον εργοδότη για την ανάθεση της εργασίας εγγράφως ή με γραπτό μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου (sms) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, σε εύλογο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την ανάληψη της εργασίας, πλην περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης, τον οποίο ο εργοδότης γνωστοποιεί στον εργαζόμενο.
3. Στην περίπτωση που η εργασία που ανατίθεται με σύμβαση κατά παραγγελία ακυρωθεί με υπαιτιότητα του εργοδότη, τότε ο εργαζόμενος θα πληρώνεται – αποζημιώνεται με το αντίστοιχο ωρομίσθιο για όλες τις ώρες εργασίας που δεν του ανατέθηκαν.
Αν δηλαδή ένας εργαζόμενος κληθεί από εργοδότη να εργαστεί για 10 ώρες ένα Σαββατοκύριακο σε επιχείρηση εστίασης, αλλά τελικά ο εργοδότης τον ενημερώσει ότι δεν θα τον χρειαστεί, ο εργαζόμενος θα πληρωθεί κανονικά το 10ωρο.
4. Ο εργαζόμενος δικαιούται να αρνηθεί την ανάληψη εργασίας.
Σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσμενής διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου από τον εργοδότη.
5. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή και πάντως πριν από την ανάληψη της εργασίας, ο εργοδότης ακυρώσει την ανάθεσή της, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο της εργασίας που δεν του ανατέθηκε.
6. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να συμφωνούν έναν ελάχιστο αριθμό αμειβόμενων ωρών εργασίας, αλλιώς η σύμβαση κατά παραγγελία είναι άκυρη.
7. Οι συμβάσεις κατά παραγγελία θα αναγγέλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και θα παρακολουθούνται από τους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής MyErgani.app.
8. Ο έλεγχος της εργασίας κατά παραγγελία θα διενεργείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και για όποιες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίες θα επιβάλλονται τα αντίστοιχα προβλεπόμενα πρόστιμα.
9. Επιπλέον άνεργος μπορεί να συνάψει συμφωνία για εκ περιτροπής απασχόληση το μήνα, χωρίς να χάνει το επίδομα από τη ΔΥΠΑ, αλλά να αφαιρούνται οι μέρες ανεργίας, γεγονός που σημαίνει ότι κερδίζει επιπλέον.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος συμφωνήσει με άλλο εργοδότη για δεύτερη εργασίας, τότε θα πρέπει να αναγγέλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ το καθεστώς της εργασίας, αλλά συμπληρωματικά πρέπει να δηλώνει και τα εξής:
– Το σύνολο των μηνιαίων συμφωνημένων ωρών απασχόλησης.
– Τις ημέρες και ώρες αναφοράς εντός των οποίων δύναται να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία.
– Τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα, που δεν μπορεί να υπολείπεται του ¼ των συμφωνημένων ωρών.
– Την αμοιβή που καταβάλλεται για τις εγγυημένες αμειβόμενες ώρες αλλά και την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία που πραγματοποιείται επιπρόσθετα ή πέραν των εγγυημένων αυτών ωρών, εφόσον έχει συμφωνηθεί ανώτερη αμοιβή.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

loading...