ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΤΙ ΑΠΕΚΡΥΨΕ Η Δ.Ι.Σ: «ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΛΟΓΟΝ ΚΥΡΙΟΥ, ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΟΔΟΜΩΝ· ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΝΟΜΟΝ ΘΕΟΥ, ΛΑΟΣ ΓΟΜΟΡΡΑΣ…».

Η ΗΠΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΟΜΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ-ΜΠΡΕΛΟΚ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…
Τι δεν είπε το Φανάρι τι απέκρυψε η Δ.Ι.Σ: «Ἀκούσατε λόγον Κυρίου, ἄρχοντες Σοδόμων· προσέχετε νόμον Θεοῦ, λαὸς Γομόῤῥας…»
Οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλὸν, λαὸς πλήρης ἁμαρτιῶν, σπέρμα πονηρὸν, υἱοὶ ἄνομοι.…
Φοβερὸν τὸ παρακούειν τῶν τοῦ Θεοῦ λόγων.…
Πᾶς γὰρ ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ἐκ τοῦ διαβόλου γεγέννηται. Καὶ ὁ Κύριος δὲ τοῖς πονηρευομένοις φησίν· Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ διαβόλου ἐστέ….
… παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνησι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.
Τοιοῦτοι δέ εἰσιν οἱ μὴ κατὰ λόγον, ἀλλὰ κατὰ
πάθος ζῶντες, ἐκ τῆς ἀλογίας πρὸς τὸν κτηνώδη βίον ὑποφερόμενοι.
Ἰδοὺ γὰρ (φησὶν) οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ, ἀπολοῦνται…..
Ἡ γῆ ὑμῶν ἔρημος· αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίκαυστοι· τὴν χώραν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι κατεσθίουσιν αὐτὴν, καὶ ἠρήμωται, κατεστραμμένη ὑπὸ λαῶν ἀλλοτρίων.
Ἐπειδὴ ἀπέγνω τῆς διορθώσεως, ἀπειλεῖ τὸν ἀφανισμόν..
loading...