ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ  ΣΤΗ  ΘΡΗΣΚΕΙΑ! Η  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ  προδίδεται…

Μιά ἀπό τίς σατανικότερες ἐπιδιώξεις τοῦ “ὁδοστρωτήρα” τῆς παγκοσμιοποίησης εἶναι νά ρυθμίσει τί Θεό νά πιστεύουν οἱ λαοί καί πῶς νά τόν πιστεύουν. Καί μάλιστα σ’ αὐτό τόν τομέα οἱ διεθνεῖς συνωμότες δείχνουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ γνωρίζουν ὅτι ἡ θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο στήν πνευματική ἀνάπτυξη ἤ καθυστέρηση τῶν λαῶν.
Πρός ἐπίτευξη, λοιπόν, τῆς θρησκευτικῆς παγκοσμιοποίησης, δημιούργησαν τόν Οἰκουμενισμό, πού κηρύττει τό δογματικό καί θρησκευτικό συγκρητισμό καί ἐπιδιώκει τήν ἕνωση-συγχώνευση τῶν θρησκειῶν σέ μιά μασονική πανθρησκεία, ὅπου θά κυριαρχεῖ τό ψεῦδος, ἡ πλάνη, καί τελικά ὁ σατανισμός (γιά τήν ἀποδοχή τοῦ ὁποίου προετοιμάζουν τή νεολαία μέ τήν ἀνηθικότητα, μέ τή ΑΤΖΕΝΤΑ ΛΟΑΤΚΙ, μέ τό Χάρυ Πότερ, μέ τή Heavy metal, μέ τά ἀντίχριστα ὑποσυνείδητα μηνύματα, μέ τά δαιμονικά ἠλεκτρονικά παιχνίδια, μέ τόν ἀποκρυφισμό, μέ τίς διάφορες αἱρέσεις, μέ τήν ἐπιδιωκόμενη ἀντικατάσταση τῶν Θρησκευτικῶν ὑπό τῆς Θρησκειολογίας,  κ.ἄ.).
Καί γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὁ σατανικός αὐτός στόχος, πού ἑτοιμάζει τό ἔδαφος γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου 666, πρέπει νά πέσουν τά κάστρα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία κατέχοντας τήν μόνη Ἀληθινή Πίστη διώκει τό διάβολο καί ἐμποδίζει τήν πνευματική καί ἠθική ἐξαχρείωση τῆς ἀνθρωπότητας. Ἐπειδή ὅμως τά κάστρα πέφτουν πιό εὔκολα μέ προδοσία, γι’ αὐτό ἄρχισαν οἱ συνωμότες πρίν ἀπό πολλά ἔτη τή διάβρωσή τους.
Κατόρθωσαν μέ τό χρῆμα, τή ματαιοδοξία καί μέ ἐκβιασμούς ν’ ἀποκτήσουν ὡς συνεργάτες πολλούς προκαθημένους καί ἐκπροσώπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τούς ὁποίους εἰσήγαγαν ὡς μέλη στό μασονικό Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), βασικό ὄργανο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τό ὁποῖο ὑπηρετεῖ ἀνοικτά τά σχέδια τῆς ἀντίχριστης Νέας Τάξης καί ἔχει ὡς ἀπώτερο σκοπό τήν Πανθρησκεία.
Καί ἀφοῦ τούς ἐμπότισαν μέ τό παναιρετικό οἰκουμενιστικό πνεῦμα, τούς ἔπεισαν ν’ ἀρνηθοῦν τή μοναδικότητα τῆς ἀληθινῆς Ὀρθόδοξης Πίστης καί νά τήν προδώσουν…
Ἄρχισαν λοιπόν οἱ “ὀρθόδοξοι” οἰκουμενιστές τούς διάλογους καί τίς συμπροσευχές πρῶτα μέ αἱρετικούς, καί κατόπιν προχώρησαν καί μέ ἀλλόθρησκους…
Ἔτσι εἴδαμε πρωτοφανή λυπηρά γεγονότα· “ὀρθόδοξοι” Ἱεράρχες καί Πατριάρχες νά συμπροσεύχονται ἀκόμη καί μέ ἀλλόθρησκους (ἑβραίους, μουσουλμάνους, βουδιστές, εἰδωλολάτρες κ.ἄ.) καί νά κάνουν μαζί τους διαθρησκειακές συνάξεις καί τελετές, ὅπου διακηρύσσεται τό βλάσφημο μασονικό πιστεύω:
“ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν τόν ἴδιο Θεό, ὁ Χριστός εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἱδρυτές θρησκειῶν, ὅτι ἡ κάθε θρησκεία ἔχει ἕνα μέρος τῆς ἀλήθειας, καί ὅτι μέσῳ τῆς ἑνώσεως τῶν θρησκειῶν ἀναζητεῖται ἡ πλήρης κοινωνία μετά τοῦ Θεοῦ”…
Σέ λόγους του ὁ κ.Βαρθολομαῖος ἐξίσωσε τήν Θεόπνευ-στη Ἁγία Γραφή μέ τό Κοράνιο, ἀνέτρεψε τό Ἱερό Εὐαγγέλιο λέγοντας ὅτι αἱ ἐντολαί τοῦ Θεοῦ ἔχουν προσωρινή ἰσχύ καί ἔβρισε ὡς “τείχη αἴσχους” τούς Ἱερούς Κανόνες, καί ὡς «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως»  τούς Ὁμολογητές Ἁγίους Πατέρες μας, πού ἀντιστάθηκαν στήν προδοτική ἕνωση μέ τούς παπικούς. Ἐπίσης ἔχει προτείνει τήν κατάργηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν τίς συμπροσευχές μέ αἱρετικούς.
Ὁ κ. Βαρθολομαῖος καί οἱ οἰκουμενιστές συνιστοῦν νά τιμοῦμε τίς ἄλλες θρησκεῖες ὡς ἄλλη γνώση περί Θεοῦ, ἐνῶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐστηλίτευαν μετά ἱεροῦ ζήλου τίς διαβολικές πλάνες τῶν ἀλλοδόξων καί ἀλλοθρήσκων.
Τό πόσον ὑπόδουλος εἶναι ὁ Βαρθολομαῖος στούς ἐγκέφαλους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τό φανέρωσε κατά τή διαθρησκειακή συνάντησή του μέ τούς ἀντίχριστους ἑβραίους στή Θεσ/νίκη (27-29 Μαΐου 2003) καί μέ τή συμμετοχή του στίς ἑβραϊκές τελετές, ὅπου ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμο μέλος τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας.
Ἐκεῖ ἀρνούμενος τήν Θεϊκή προέλευση καί τή μοναδικότητα τῆς Ἀλήθειας τῆς Χριστιανικῆς Πίστης, ἐτόνισε ὅτι «ὁ Χριστιανισμός ἐπήγασε ἀπό τό λίκνο καί τούς ἀνθρώπους τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ἀλλά εἶχε μίαν διαφορετική ἀντίληψη περί Θεοῦ»…
Ἐπίσης ἐκεῖ κατηγόρησε ὅσους ἀντιδροῦν στόν Οἰκουμενισμό καί ἀνέχθηκε ἀδιαμαρτύρητα ν’ ἀκούει ἀπό τόν Ἀρχιραββίνο, ὅτι «οἱ Χριστιανοί ἔχουν διαστρέψει τήν Ἁγία Γραφή… καί δέν ἀποκλείεται οἱ μονοθεϊστικές θρησκεῖες ν’ ἀποκτήσουν ἕνα πιστεύω καί ἕνα ἀρχηγό», ἐννοώντας τόν ἑτοιμαζόμενο ἀπό τούς ἑβραίους “Μεσσία”, τόν Ἀντίχριστο (βλ. “Ὀρθόδ. τύπο” φ. 1507, σ.5  κ΄ “Ἅγ. Ἀγαθάγγελο” τ.197, σ.7).
Ὁ κ. Βαρθολομαῖος προσκαλώντας στά θεοφάνεια τόν προωθητή  τοῦ σοδομισμοῦ ὁμοφυλόφιλο κ.Κασελάκη φανερώνει ὅτι καί αὐτός ὅπως καί ἄλλοι οἰκουμενιστές (Ἐλπιδοφόρος Ἀμερικῆς κ.ἄ.) εἶναι ὀπαδοί ἤ συμβοηθοί τῆς ΑΤΖΕΝΤΑ ΛΟΑΤΚΙ…
Ἔτσι ἐμπράκτως ἀποδεικνύεται ὁ Βαρθολομαῖος, (καί ὅποιος τόν ἀκολουθεῖ καί τόν μιμεῖται), ὑβριστής τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου καί τῆς Ὀρθοδοξίας, μεγάλος συγκριτιστής καί ὀπαδός τῆς πανθρησκείας. Καί συμφώνως πρός τούς Ἱερούς Κανόνες, πού καταπατεῖ, εἶναι ἄξιος καθαιρέσως.
Τήν οἰκουμενιστική ἕνωση προωθεῖ καί ἡ Ε.Ε. μέ τό “συμβούλιο Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν” διοργανώνοντας συνέδρια “χριστιανῶν” καί ἀλλοθρήσκων.
Σ’ αὐτό συμμετέχουν καί τό Πατριαρχεῖο Κων/πόλεως καί ἡ Ἑλλαδική Κρατική ἐκκλησία, η οποία αντέδρασε τώρα χλιαρά στο νομοσχέδιο για τον “γάμο ομοφυλοφίλων”.
Αν το “ΟΧΙ” της νεοημερολογίτικης Εκκλησίας της Ελλάδος στο νομοσχέδιο για τον “γάμο ομοφυλοφίλων” είναι Γνήσιο και Ορθόδοξο, πρέπει αμέσως να αποχωρήσει από τό μασονικό ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ,
όπου η νεοημερολογίτικη Εκκλησία της Ελλάδος συμμετέχει και συμπροσεύχεται με αιρετικές “εκκλησίες”   (π.χ. Πρεσβυτεριανή εκκλησία, Λουθηρανική Εκκλησία, Επισκοπική εκκλησία κ.α.), αι οποίες όχι μόνο δέχονται και ευλογούν τον “γάμο ομοφυλοφίλων” αλλά χειροτονούν και φανερούς ομοφυλόφιλους σε ιερατικά αξιώματα..
“Ἡ ἀποστατημένη Δύση ἔχει ξεφύγει τόσο πολύ, ὥστε ἔφθασαν στό σημεῖο Ἀγγλικανοί καί Προτεστάντες νά χειροτονοῦν ὁμοφυλόφιλους ἄνδρες καί γυναῖκες, πάστορες καί παστορίνες, ἐπισκόπους καί ἐπισκοπίνες..
Τό λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) ἤ πιό σωστά τῶν αἱρέσεων, κάνει τά τελευταῖα χρόνια στά ἐπίσημα κείμενά του προσπάθεια θεολογικῆς κατοχύρωσης (!) τοῦ δικαιώματος στήν ὁμοφυ­λοφιλία.”
(Από ομιλία τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, Δρ Θεολογίας – Πτ. Φιλοσοφίας. Bλέπε https://www.orthodoxnet.gr/node/22).
Θα συνεχίσει η νεοημερολογίτικη Εκκλησία να συμμετέχει σαυτό το οικουμενιστικό συμβούλιο, που προάγει και την ΑΤΖΕΝΤΑ ΛΟΑΤΚΙ ;;
Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν προδοτῶν Βαρθολομαίου καί τῶν ἄλλων ψευτοορθοδόξων οἰκουμενιστῶν, ὑπέγραψαν μαζί μέ τούς αἱρετικούς τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2001 στό Στρασβοῦργο Οἰκουμενική Χάρτα, δηλαδή συνωμοτικό οἰκουμενιστικό ἀντορθόδοξο σχέδιο, γιά τό πῶς θά ἐργασθοῦν ὥστε νά ἐπιτύχουν «τελεία ἑνότητα τῶν πάντων» (“Ὀρθόδ. Τύπος”,  φ. 1443).
Ὑπό τοῦ ἰδίου συμβουλίου διωργανώθηκε στό Γκράτς Αὐστρίας (Ἰούλιος 2002) διάσκεψη θεολογικῶν σχολῶν τῆς Εὐρώπης, ὥστε ἡ οἰκουμενιστική σκέψη νά γονιμοποιήσει καί νά διαποτίσει ὅλο τό πρόγραμμα τῶν σχολῶν (“Ὀρθόδ. Τύπος” 6/9/2002, σ.5).
Μετά μέ τή ψευτοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου 2016 ἐκηρύχθη ἐπίσημα ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί οἱ αἱρετικοί ἀνεγνωρίσθηκαν ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ…
Καί ἐσχάτως οἱ οἰκουμενιστές ἀνεγνώρισαν τούς ἀχειροτόνητους οὐνιτίζοντας οὐκρανούς, οἱ ὁποῖοι διώκουν σκληρά τούς Ὀρθοδόξους….
Ἔτσι οἱ προδότες οἰκουμενιστές ψευτοορθόδοξοι «ἀμφισβητοῦν σαφῶς τό Πιστεύω τῆς Πίστεώς μας, λειτουργοῦν ἀνατρεπτικῶς καί ἰδοπεδωτικῶς πρός τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν, θυσιάζουν τήν Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τάς σκοπιμότητας τῆς ψευδεπιγράφου ἑνότητος, ἀκυρώνουν τούς Ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας», ὡς καταγγέλλει καί ὁ “Ὀρθόδοξος Τύπος”  (14/10/05,  σ.3).
Ἄρα, καθώς λέγει καί ὁ πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.:
«Οἱ διαχριστιανικές καί διαθρησκειακές συναντήσεις, ὁ Οἰκουμενισμός στό σύνολό του, ἀποτελεῖ ὄχι μόνο ἄρνηση τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου ἀλλά καί προσβολή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Μαρτύρων.
Ἡ ἐξίσωση τῶν θρησκειῶν καί τῶν αἱρετικῶν ὁμολογιῶν μέ τήν Ὀρθοδοξία κατεδαφίζει τήν Ἐκκλησία καί ἀκυρώνει τό κοσμοσωτήριο ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἦλθε στόν κόσμο ὡς ἡ μοναδική Ἀλήθεια καί ἡ μοναδική ὁδός σωτηρίας» (βλ. “Ὀρθόδ. Τύπο”  21/10/05,  σ.3).
Οἱ προδοσίες τῶν οἰκουμενιστῶν “ὀρθοδόξων” εἶναι ἀναρίθμητες καί καταγράφονται καί στό διαδίκτυο.
Τή ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ ἀντίχριστου Οἰκουμενισμοῦ μαρτυροῦν καί τά πολλά διαθρησκειακά συνέδρια, τά ὁποῖα διοργανώνονται μέ πρόσχημα τῆς ἀπατηλῆς νεοταξικῆς “εἰρήνης”.
Ἄν δέν ἀφυπνισθεῖ ὁ λαός ν’ ἀντιδράσει στή οἰκουμενιστική προδοσία, θά δοκιμάσει ἐκ Θεοῦ μεγάλες τιμωρίες, ἐφόσον συνεχίζει ν’ ἀκολουθεῖ τούς οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι θά τόν προτρέψουν νά πάρει καί τήν ἀντίχριστη νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα, ὅπως ἔκαναν καί μέ τά ἀντίθεα νέα ἐμβόλια.
Στήν παναιρετική οἰκουμενιστική προδοσία ἀντιστέκονται γενναία οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί (παλαιοημερολογῖτες), οἱ ἀποτειχισμένοι ἐκ τοῦ νέου ἡμερολογίου καί οἱ Ζηλωτές Ἁγιορεῖτες Πατέρες μαζί μέ τήν ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου, οἱ ὁποῖοι ἔχοντες ἱερό ζῆλο γιά τήν ἀκριβῆ τήρηση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, οὔτε χρήματα δέχονται νά λάβουν ἀπό τή δόλια Ε.Ε. καί οὔτε μνημονεύουν τόν αἱρετικά φρονοῦντα οἰκουμενιστή “πατριάρχη” Βαρθολομαῖο, διότι ὑπακούουν στά Ἱερά ἐντάλματα τῶν Ὁμολογητῶν Ἁγίων Πατέρων καί στήν Ἱερή Παράδοση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μέ τόν ΙΕ’ Ἱερό Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Ἁγίας Συνόδου προτρέπει νά διακόπτουμε ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία μέ τούς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι κηρύττουν αἱρετικές δοξασίες.
Βλέποντας οἱ οἰκουμενιστές τήν ἀντίσταση τῶν Ζηλωτῶν Πατέρων, ἔθεσαν πρό ἐτῶν σέ ἐνέργεια πανοῦργο σχέδιο, γιά νά τούς ἐκδιώξουν ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος.  Πρός τό παρόν τό προδοτικό Φανάρι ἔβαλε ὡς στόχο τούς Ἐσφιγμενῖτες.
Καί ἐνῶ ἀναγνωρίζει ὡς “ἀδελφές Ἐκκλησίες” τούς αἱρετικούς, ὅμως κήρυξε σχισματικούς τούς Ἐσφιγμενῖτες, δίνοντας τό ἐπιχείρημα στό Ἑλληνικό Κράτος γιά νά τούς ἀπελάσει.
Ὅθεν, ὅλοι οἱ πιστοί Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες βλέποντας τή συντελουμένη προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί τήν ἐπίθεση τῶν οἰκουμενιστῶν κατά τῶν Ὀρθοδόξων καθώς καί τήν ἐθνικοθρησκευτική μας ἀλλοτρίωση, ἄς ξυπνήσουμε ἀπό τό λήθαργο τῆς καλοπέρασης καί τῆς ἀδιαφορίας,
καί πρίν ἡ Πατρίδα μας μετατραπεῖ σέ μία διεφθαρμένη πολυεθνική καί πολυθρησκειακή ἐπαρχία τῆς οἰκουμενιστικῆς Ε.Ε. καί πρίν χάσει τήν Σκέπην τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας,
ἄς διορθωθοῦμε μέ τή μετάνοια καί μέ τήν ἐξάσκηση τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, καί ἀγαπημένοι καί ἑνωμένοι καί ἐλεύθεροι ἀπό ἐπιρροές διαβρωμένων προσώπων, ἄς ἐπιδοθοῦμε σέ ἀγῶνες πνευματικούς γιά τήν Πίστη μας, τήν ψυχή μας καί τήν Πατρίδα μας.
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ἤ ΘΑΝΑΤΟΣ!!!
 (Μητροπ. Ἀθανάσιος).
loading...