Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

 

 

ΑΠΟ: Δημήτριος  Μ. Ἀραμπατζόγλου – Αἰρω-Βαινόπουλος

 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

Ἀγαπητοί μου, Ἀγαπηταί μου,

Τὸ κείμενον ὃν σᾶς ἀποστέλλω εἶναι τὸ σημαντικότερον βίντεο τὸ ὁποῖον ἔχω ἀκούσει εἰς τὸ διαδίκτυον. Φέρει τὸν τίτλον Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ καὶ τὴν ἐπραγματοποίησεν ἐν ἔτει 1967 ὁ Μάριον Φαγκὰν, εἷς ἀμερικανὸς συγγραφεὺς, παραγωγὸς καὶ σκηνοθέτης τοῦ θεάτρου καὶ τοῦ κινηματογράφου.

Τὰ ὅσα ἀναφέρει εἶναι συγκλονιστικὰ.

Ξεχάσετε τὰ ὅσα σᾶς ἔχουν μάθει εἰς τὰ σχολεῖα διὰ τὴν ἱστορίαν ἀπὸ τὸ 1750 καὶ μετά.

Ἀκοῦστε καὶ μελετῆστε μὲ ἰδιαιτέραν προσοχὴν τὰ ὅσα ἀναφέρει ὁ Φαγκὰν καὶ μάλιστα μὲ στοιχεῖα.

Έπειδὴ λοιπὸν ἔκρινα ἐτοῦτο τὸ βίντεο τόσον συγκλονιστικὸν, ἀφιέρωσα πολὺν χρόνον διὰ νὰ τὸ ἀπομαγνητοφωνήσω. Ὑπ’ ὅψιν ὅτι εἶναι 2 ὧρες καὶ 10 λεπτὰ καὶ δὲν ἔχει εἰκόναν. Μόνον ἦχον. Τὰ σημαντικότερα σημεῖα κατὰ τὴν κρίσιν μου τὰ ἔχω ὑπογραμμίσει ἢ τὰ ἔχω καταγράψει μὲ ζωηροὺς μελανοὺς χαρακτῆρας. Καὶ εἶναι ἀρκετὰ ταῦτα. Τὴν ἀπομαγνητοφώνησιν κατέγραψα εἰς τὸ πολυτονικὸν σύστημα γραφῆς καὶ εἰς τὴν γλῶσσαν τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ χρησιμοποιῶμεν ἁπαξάπαντες οἱ Ἕλληνες ἕως ὅτου ἑπιστρέψωμεν εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀττικὴν διάλεκτον.

Ἐντὸς παρενθέσεων ἔχω καταγράψει τὰς ἰδικάς μου παρατηρήσεις.

Δύνασθε νὰ τὸ ἀκούσητε εἰς τὴν κατωτέρω ἠλεκτρονικὴν διεύθυνσιν. Εἶναι ὅμως εἰς τὴν Ἀγγλικὴν μὲ μετάφρασιν εἰς τὴν Δημοτικήν.

https://www.youtube.com/watch?v=4gjZ4WoidaY

 

Μετὰ τὸ πέρας ταύτης τῆς ἀπομαγνητοφωνήσεως ἀκολουθεῑ μία ἄλλη διὰ τὴν δρᾶσιν τῶν Ρότσιλντ εἰς Ἀμερικήν. Τιτλοφορεῖται: RÖTHSCHILDS τὸ ξεκίνημα. Συγκρίνατε τὰ ὅσα θὰ διαβάσετε ἐδῶ μὲ αὐτὰ τῆς προηγουμένης. Ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ λόγος – ὁμιλία τοῦ John Fitzerald Kennendy τοῦ 1963. Εἰς τὴν συνέχειαν ἀναφέρομαι εἰς τὰ διεθνῆ γεγονότα καὶ ἀκολούθως εἰς τὴν Ἑλλάδα, τὴν ἑλληνικὴν πολιτικὴν ἱστορίαν καὶ τὰ βασικότερα πρόσωπα αὐτῆς καὶ τοὺς πολιτικοὺς οἵτινες ἐκυβέρνησαν καὶ κυβερνοῦσι αὐτὴν τὴν χώραν. Τὴν πατρίδα μας.

Μέρος 1ον: Ἡ ἠχογράφησις ἥτις ἀκολουθεῖ ἀποτελεῖ τὴν πλέον ἐνδιαφέρουσαν ἀλλὰ καὶ τρομακτικοτέραν πραγματικὴν ἱστορίαν τῆς συγκλονιστικοτέρας συνωμοσίας εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ πλανήτου. Τὴν ἠχογράφησιν ἐπραγματοποίησεν τὸ 1967 ὁ Marion Fagan. Ὁ Φαγκὰν ἦτο εἷς ἀμερικανὸς συγγραφεύς, παραγωγὸς καὶ σκηνοθέτης θεάτρου καὶ κινηματογράφου καὶ ἓν μεγάλον ὄνομα εἰς τὸ Μπρόντγουέϊ τῆς Νέας Ὑόρκης.

Ἐπραγματοποίησεν τὴν ἠχογράφησιν ταύτην μὲ τὴν ἐλπίδαν ὅτι θὰ εἰσήρχετο καὶ θὰ ἐγίνετο γνωστὴ ἐντὸς κάθε ἀμερικανικῆς οἰκίας.

Κάθε Ἕλλην πρέπει νὰ ἀκούσῃ καὶ νὰ κατανοήσῃ ὅλην τὴν ὁμιλίαν διότι τὸν ἀφορᾶ. Θὰ κατανοήσῃ ποίους ἐξυπηρετοῦσιν οἱ πολιτικοί μας, διατὶ ἄλλα λέγουσι καὶ ἄλλα πράττουσι, ποῦ ὁδηγοῦσι τὴν χώραν καὶ πολλὰ ἄλλα ἀκόμη. Ἀκούσατε: (Ἐδῶ ἀρχίζει ὁ Φαγκὰν τὴν ὁμιλίαν του).

 

Διατὶ καὶ πῶς τὰ Ἠνωμένα Ἔθνη (Ο.Η.Ε.) εἶναι ἡ βάσις τῆς μεγάλης συνωμοσίας διὰ νὰ καταστρέψῃ τὴν κυριαρχίαν τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καὶ νὰ ὑποδουλώσῃ τοὺς ἀμερικανοὺς πολίτας εἰς μίαν παγκόσμιον δικτατορίαν τοῦ Ο.Η.Ε. εἶναι ἓν πλῆρες καὶ παντελῶς ἄγνωστον μυστήριον διὰ τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ. Ὁ λόγος δι’ αὐτὴν τὴν ἀδιαφορίαν τοῦ τρομακτικοῦ κινδύνου διὰ τὴν χώραν μας (ὁμιλεῖ διὰ τὰς Η.Π.Α.) καὶ διὰ ὁλόκληρον τὸν ἐλεύθερον κόσμον, εἶναι ἁπλός. Οἱ ἀθέατοι ἐγκέφαλοι τῆς πανμεγίστης αὐτῆς συνωμοσίας, ἔχουσι ἀπόλυτον ἔλεγχον ΟΛΩΝ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ένημερώσεως (Μ.Μ.Ε.), ἰδιαιτέρως τῆς Τηλεοράσεως, τοῦ Ραδιοφώνου, τοῦ Τύπου καὶ τοῦ Ηοllywood.

Ἅπαντες γνωρίζομεν ὅτι τὸ Στέϊτ Ντηπάρτμεντ, τὸ Πεντάγωνον καὶ ὁ Λευκὸς Οἶκος κατέχουσι τὸ δικαίωμα καὶ τὴν δύναμιν νὰ διαχειρίζονται τὰς εἰδήσεις. Νὰ μὴν μᾶς λέγωσι τὴν ἀλήθειαν ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ θέλωσι νὰ πιστέψωμεν. Ἔχουσι λάβει ἐτούτην τὴν δύναμιν κατόπιν ἐντολῆς τῶν ἀθεάτων ἀφεντικῶν των, τὰ ὁποῖα ἐπεννόησαν καὶ διευθύνωσι τὴν μεγάλην συνωμοσίαν καὶ σκοπός των εἶναι νὰ διεξάγωσι πλύσιν ἐγκεφάλου εἰς τοὺς ἀνθρώπους ὥστε νὰ ἀποδεχθῶσι τὸ “δόλωμα” τῆς εἰρήνης διὰ νὰ μετατρέψωσι τὰς Η.Π.Α. εἰς μίαν ὑπόδουλον μονάδαν τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως τοῦ Ο.Η.Ε.

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ ἔχετε ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι ἡ λεγομένη ἀστυνομικὴ δρᾶσις τοῦ Ο.Η.Ε. εἰς τὴν Κορέαν, ὅπου αἱ Η.Π.Α. ἐπολέμησαν καὶ ὅπου 150.000 ἐκ τῶν νέων πολιτῶν μας ἐδολοφονήθησαν καὶ ἠκρωτηριάσθησαν, ἦτο μέρος τοῦ σχεδίου. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος ἀπὸ τὸ Κογγρέσσον εἰς τὸ Βιετνὰμ, ὅπου τὰ παιδιά μας πεθαίνουσι, εἶναι ἐπίσης μέρος τοῦ σχεδίου. Καθὼς ἐπίσης τὸ σχέδιον ἐναντίον τῆς Ροδεσίας καὶ τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς ὅπου καὶ ἐκεῖ τὰ παιδιά μας θὰ πεθαίνωσι, εἶναι μέρος τοῦ σχεδίου τοῦ Ο.Η.Ε.

Ὡστόσο τὸ σημαντικὸν διὰ ὅλους τοὺς Ἀμερικανοὺς, ὅλας ἐσᾶς τὰς μητέρας ποὺ τὰ ἀγόρια σας ἀπέθανον εἰς τὴν Κορέαν καὶ τώρα πεθαίνουσι εἰς τὸ Βιετνὰμ, εἶναι νὰ γνωρίζητε ὅτι οἱ ἡγέται μας εἰς τὴν Οὐάσιγκτον τοὺς ὁποίους ἡμεῖς ἐκλέξαμε διὰ τὴν προστασίαν τοῦ Ἔθνους μας καὶ τοῦ Συντάγματός μας, εἶναι ΠΡΟΔΟΤΑΙ καὶ ὅτι ὄπισθεν αὐτῶν εὑρίσκεται μία μικρὰ ὀμὰς ἀνθρώπων τῆς ὁποίας κύριος σκοπὸς εἶναι νὰ ὑποδουλώσῃ ὁλόκληρον τὸν πλανήτην εἰς τὸ σατανικόν των σχέδιον τῆς μίας καὶ μοναδικῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως.

Διὰ νὰ σᾶς καταδείξω τώρα μίαν σαφὴν εἰκόναν ἐτούτου τοῦ σατανικοῦ σχεδίου, θὰ ὑπάγω ὀπίσω χρονικῶς εἰς τὴν ἔναρξίν του εἰς τὸ μέσον τοῦ 1.700 καὶ θὰ κατονομάσω ὅσους ἔθεσον εἰς ἐφαρμογὴν αὐτὸ τὸ σχέδιον καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ σᾶς μεταφέρω εἰς τὴν παροῦσαν, τὴν σημερινὴν κατάστασιν τοῦ σχεδίου ἐτούτου.

Διὰ περαιτέρω πληροφορίας καὶ διὰ νὰ ἔχετε καλλιτέραν κατανόησιν τῶν ὅσων θὰ εἴπω, ἂς μοῦ ἐπιτραπῇ τώρα νὰ διευκρινίσω ἕναν ὅρον τὸν ὁποῖον χρησιμοποιεῖ τὸ F.B.I. Πρόκειται διὰ τὴν ἔκφρασιν “αὐτὸς εἶναι ἕνας φιλελεύθερος”. Ὁ ἐχθρός μας δῆλα δὴ οἱ συνωμόται τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως, ἔχουσι χρησιμοποιήσει καὶ χρησιμοποιοῦσι τὴν ἔκφρασιν ταύτην “φιλελεύθερος”, ὡς κάλυψιν διὰ τὰς δραστηριότητάς των. Ἀκούγεται τόσον ἀθῶον καὶ τόσον ἀνθρωπιστικὸν τὸ νὰ εἶσαι  “φιλελεύθερος”. Ἐστὲ βέβαιοι ὅτι ὅστις αὐτοαποκαλεῖται ἢ περιγράφεται ὡς “φιλελεύθερος” δὲν εἶναι παρὰ εἷς ἐρυθρὸς (κομμουνιστὴς) εἰς τὴν πραγματικότηταν.

Ἐτοῦτον τὸ σατανικὸν σχέδιον ἐξεκίνησεν τὴν δεκαετίαν τοῦ 1760 ὅταν ἐνεφανίσθῃ ὑπὸ τὸ ὄνομα Ἰλλουμινάτι (Πεφωτισμένοι). Ἐτούτους τοὺς Ἰλλουμινάτι τοὺς ὀργάνωσεν κάποιος Ἄνταμ Βάϊσχάουπτ, γεννημένος ἑβραῖος, ὅστις ἠσπάσθη τὸν καθολικισμὸν καὶ ἔγινεν καθολικὸς ἱερεύς. Ἀκολούθως καὶ κατόπιν ἐντολῆς ἀπὸ τὴν νέαν ὀργανωμένην βουλὴν τοῦ Ρότσιλντ, ἀπεστάτησεν καὶ ὀργάνωσεν τοὺς Ἰλλουμινάτι.

Φυσικὰ οἱ Ρότσιλντς ἐχρηματοδότησαν έτούτην τὴν διαδικασίαν καὶ ὅλοι οἱ πόλεμοι ἔκτοτε, ἀρχίζοντας μὲ τὴν Γαλλικὴν Ἐπανάστασιν, ἔχουσι προωθηθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἰλλουμινάτι οἵτινες ἐλειτοῦργον ὑπὸ διαφόρους ὀνομασίας. Λέγω ὑπὸ διαφόρους ὀνομασίας, διότι ὅταν οἱ Ἰλλουμινάτι ἐξετέθησαν καὶ κατέστησαν “περιβόητοι”, ὁ Βάϊσχάουπτ καὶ ἅπαντες οἱ συνωμόται του ἤρχισαν νὰ λειτουργῶσι ὑπὸ διαφόρους ἄλλας ὀνομασίας.

Εἰς τὰς Η.Π.Α. ἀμέσως μετὰ τὸν 1ον παγκόσμιον πόλεμον, ἐγκαθίδρυσαν αὐτὸ ὃν ἀποκαλοῦσι “Συμβούλιον Ἐξωτερικῶν Σχέσεων” καὶ τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται συνήθως ὡς “C.F.R.”. Ἐτοῦτον τὸ C.F.R. εἶναι εἰς τὴν πραγματικότηταν οἱ Ἰλλουμινάτι ἐντὸς τῶν Η.Π.Α. Ἡ ἱεραρχία του, οἱ ἐγκέφαλοι οἵτινες τὸ ἐλέγχουσι εἰς μέγιστον βαθμὸν, εἶναι ἀπόγονοι τῶν ἀρχικῶν Ἰλλουμινάτι, συνωμόται βεβαίως, οἱ ὁποῖοι διὰ νὰ ἀποκρύψωσι τὸ γεγονὸς ἐτοῦτο, ἔχουσιν οἱ πλείονες ἐξ αὐτῶν, ἀλλάξει τὰ οἰκογενειακά των ὀνόματα μὲ ἀμερικανικά. Έπὶ παραδείγματι τὸ ἀληθινὸν ὄνομα τῶν Dillons, Clarens καὶ Douglas Dillon, ἑνὸς γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν τῶν Η.Π.Α. Θὰ ἐπανέλθω εἰς ὅλα τοῦτα ἀργότερον. Ὑπάρχει μία παρομοία ἐγκατάστασις τῶν Ἰλλουμινάτι εἰς τὴν Ἀγγλίαν, ὅπου λειτουργοῦσιν ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ “Βritish Institute of International Affairs”.

Παρόμοιαι μυστικαὶ ὀργανώσεις τῶν Ἰλλουμινάτι ὑπάρχουσιν ἐν Γαλλίᾳ, Γερμανίᾳ καὶ ἄλλα ἔθνη, ὅπου λειτουργοῦσι μὲ διαφορετικὰ ὀνόματα. Καὶ ἅπασαι ταῦται αἱ ὀργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου τοῦ C.F.R. ἱδρύουσι συνεχῶς πολυαρίθμους θυγατρικὰς ὀργανώσεις αἱ ὁποῖαι ἔχουσι διεισδύσει εἰς κάθε φάσιν τῶν διαφόρων ὑποθέσεων τῶν ἐθνῶν. Ἀλλὰ κάθε φορὰν αἱ δραστηριότηται αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων ἦσαν καὶ εἶναι δημιουργημέναι καὶ ἐλεγχόμεναι ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς τραπεζίτας, οἵτινες ἦσαν ἀνέκαθεν καὶ ἐξακολουθοῦσι νὰ εἶναι ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τοὺς Ρότσιλντς.

Αἱ λεπτομέρειαι τοῦ πῶς ἐπέτυχον εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ C.F.R. ἐντὸς τῶν Η.Π.Α. καθὼς καὶ εἰς ἄλλα ἔθνη, εἶναι λίαν περίπλοκον νὰ περιγραφῶσιν ἐδῶ. Ἀλλὰ δύνασθε νὰ τὸ ἀνεύρητε καθ’ ὁλοκληρίαν εἰς τὸ δελτίον εἰδήσεων Νο 122 ὑπὸ τὸν τίτλον “ὁ Ο.Η.Ε. εἶναι γόνος τῶν Ἰλλουμινάτι” καθὼς καὶ εἰς τὸ δελτίον εἰδήσεων Νο 123 ὑπὸ τὸν τίτλον “C.F.R.”. Ἀποκαλύπτεται ἐξ ὁλοκλήρου ὡς Ἰλλουμινάτι. Ἀμφότερα δημοσιεύονται ἀπὸ τὴν κινηματογραφικὴν ἐκπαιδευτικὴν συντεχνίαν, ταχυδρομικὴ θυρὶς 46205 Hollywood Callifornia. Δύνασθε νὰ τὰ ἀγοράσητε πρὸς 50 σὲντς τὸ ἀντίτυπον γράφοντες εἰς τὴν ἀνωτέρω διεύθυνσιν.

Αὐτὰ τὰ δελτία εἰδήσεων ἀποκαλύπτουσι τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχικῶν ἱδρυτῶν τῶν Ἰλλουμινάτι καὶ τὰ ἀμερικανικὰ ὀνόματα τῶν ἀπογόνων των εἰς τὸ σημερινὸν C.F.R. Τώρα θὰ ὑπάγω ὀπίσω εἰς τὰς δραστηριότητας τῶν ἀρχικῶν Ἰλλουμινάτι συνωμοτῶν.

Ὅπως ἀποκαλύπτει τὸ δελτίον εἰδήσεων Νο 122, εἷς κλάδος τῆς οἰκογενείας τῶν Ρότσιλντς εἶχε χρηματοδοτήσει τὸν Ναπολέοντα. Ἕτερος κλάδος, τῶν Ρότσιλντς ἐπίσης, ἐχρηματοδότησε τήν Βρεττανίαν, τὴν Γερμανίαν καὶ τὰ ἄλλα ἔθνη εἰς τοὺς πολέμους τοῦ Ναπολέοντος. (Ἰδική μου παρατήρησις: Προσέξτε ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται: Τὸ διαίρει καὶ βασίλευε θὰ τὸ συναντήσωμεν εἰς ὅλας των τὰς ἐνεργείας).

Εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τοὺς πολέμους τοῦ Ναπολέοντος οἱ Ἰλλουμινάτι ὑπέθεσαν ὅτι ὅλα τὰ ἔθνη ἦσαν τόσον ἄπορα καὶ τόσον ἐξηντλημένα ἀπὸ αὐτοὺς, ὥστε θὰ ἦσαν χαροὺμενα διὰ οἱανδήποτε λύσιν. Οὕτως τὰ ἀνδρείκελα τῶν Ρότσιλντς ἵδρυσαν αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἀποκαλοῦσι “Συνέδριον τῆς Βιέννης” εἰς τὸ ὁποῖον προσεπάθησαν νὰ δημιουργήσωσι τὴν πρώτην Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν. Τήν πρώτην προσπάθειά των διὰ μίαν παγκοσμίαν κυβέρνησιν. Ἐπίστευον δὲ ὅτι ἅπαντα τὰ ἡγετικὰ στελέχη τῶν εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων ἦσαν τόσον ὑποχρεωμένα εἰς αὐτοὺς, ὥστε θὰ τοὺς ὑπηρετοῦσαν εἴτε προθύμως, εἴτε ἀπροθύμως ὡς ἀνδρείκελά των.

Ὁ Τσάρος τῆς Ρωσίας ὅμως ἐμύρισε τὴν “βρώμαν” τῆς συνωμοσίας καὶ τὴν τορπίλισεν καθ’ ὁλοκληρίαν. Ὁ ἐξοργισμένος Νάθαν Ρότσιλντ, ὁ τότε ἐπὶ κεφαλῆς αὐτῆς τῆς δυναστείας, ὁρκίσθῃ ὅτι ἡμέραν τινα θὰ καταστρέψῃ τὸν Τσάρον καὶ ἅπασαν τὴν οἰκογένειάν του. Καὶ ὅντως οἱ ἀπόγονοί του ἐπραγματοποίησαν τὴν ἀπειλὴν ταύτην τὸ ἔτος 1917. Εἰς τὸ σημεῖον ἐτοῦτο λάβετε ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι οἱ Ἰλλουμινάτι δὲν ἱδρύθησαν διὰ νὰ ἔχωσιν αἱ πράξεις των βραχεῖαν χρονικὴν ἐμβέλειαν.

Κανονικῶς εἷς οἱοσδήποτε συνωμότης εἰσέρχεται εἰς μίαν συνωμοσίαν ἔχων τὴν προσδοκίαν νὰ ἐπιτύχῃ τὸν σκοπόν του κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ βίου του. Ἀλλὰ τοῦτο δὲν ἴσχυε μὲ τοὺς Ἰλλουμινάτι Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐλπίζουσι νὰ ἐπιτύχωσι τὸν στόχον των κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ βίου των. Ἀλλὰ δὲν πτοοῦνται εἰς περίπτωσιν μὴ ἐπιτεύξεως τοῦ στόχου – σκοποῦ των, διότι λειτουργοῦσι μὲ πολὺ μεγάλην χρονικὴν ἐμβέλειαν. Ἀκόμη καὶ ἐὰν χρειασθῶσι δεκάδας ἐτῶν ἢ καὶ αἰώνων. Ἔχουσι διαπαιδαγωγήσει τοὺς ἀπογόνους των νὰ συνεχίσωσι τὴν συνωμοσίαν μέχρι τελικῆς ἐπιτεύξεως τοῦ συνωμοτικοῦ των στόχου. Τώρα ἂς ἐπιστρέψωμεν εἰς τὴν γέννησιν – δημιουργίαν τῶν Ἰλλουμινάτι.

Ὁ Ἄνταμ Βάϊσχάουπτ  ἦτο εἷς ἐκπαιδευμένος Ἰησουΐτης, καθηγητής τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου, ὅστις ἐδίδασκεν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἴνγκολστάντ, ὅταν ἀπεστάτησεν ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸν διὰ νὰ ἀσπασθῇ τὴν ἐωσφορικὴν – σατανικὴν συνωμοσίαν. Ἦτο τὸ ἔτος 1770 κατὰ τὸ ὁποῖον οἱ ἐπαγγελματίαι δανεισταὶ χρημάτων, (διάβαζε τοκο – γλύφοι ἀγαπητὲ ἀναγνώστα), ἡ τότε προσφάτως ὀργανωθεῖσα βουλὴ τῶν Ρότσιλντς τὸν ἐχρησιμοποίησαν διὰ νὰ διορθώσῃ καὶ νὰ ἐκσυγχρονίσῃ τὰ “πρωτόκολλα τῆς Σιὼν” (τοῦ Σιωνισμοῦ), τὰ ὁποῖα εἶχον σχεδιασθεῖ διὰ νὰ δώσωσιν εἰς τὴν Συναγωγὴν τοῦ Σατανᾶ, ἥτις ὀνομάσθη οὕτως ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν, ἀπόλυτον παγκόσμιον κυριαρχίαν, ὥστε νὰ δύνανται νὰ ἐπιβάλλωσι τὴν ἐωσφορικὴν των ἰδεολογίαν ἐπάνω εἰς ὅτι θὰ ἔχει ἀπομείνῃ ἀπὸ τὴν ἀνθρωπίνην φυλήν, μετὰ τὸν τελευταῖον κοινωνικὸν κατακλυσμὸν μὲ τὴν χρήσιν σατανικοῦ δεσποτισμοῦ.

 

ΜΕΡΟΣ 2ον. Ὁ Βάϊσχάουπτ ὁλοκλήρωσεν τὸ ἔργον του τo Μαΐο τοῦ 1776. Τώρα γνωρίζετε διατὶ η 1η  Μαΐου εἶναι μία μεγάλη ἡμέρα διὰ ὅλα τὰ κομμουνιστικὰ ἔθνη ἔως καὶ σήμερον.

Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, τὴν 1ην Μαΐου 1776 ὁ Βάϊσχάουπτ ὁλοκλήρωσεν τὸ ἔργον του καὶ ἵδρυσεν ἐπισήμως τὸ τάγμα τῶν Ἰλλουμινάτι διὰ νὰ θέσῃ εἰς ἐφαρμογὴν τὰ σχέδιά του τὰ ὁποῖα ἀπῆτον τὴν καταστροφὴν ὅλων τῶν κυβερνήσεων καὶ ὅλων τῶν θρησκειῶν.

Ὁ σκοπὸς οὖτος θὰ ἐπιτυγχάνετο διαιρῶν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ἀντίπαλα στρατόπεδα καὶ εἰς διαρκῶς αὐξανομένους ρυθμοὺς καὶ ἀριθμοὺς εἰς πολιτικὰ, οἰκονομικά, κοινωνικὰ καὶ ἄλλα θέματα.

Πρόκειται διὰ τὰς ἰδίας συνθήκας τὰς ὁποῖας ἔχομεν εἰς τὴν χώραν μας σήμερον (ὁμιλεῖ διὰ τὰς Η.Π.Α. τὸ 1967).

Αἱ ἀντίπαλαι πλευραὶ οὕτως θὰ ὁπλίζοντο καὶ θὰ τοὺς παρήχετο περιστατικόν τινὰ τὸ ὁποῖον θὰ τοὺς προεκάλῃ νὰ πολεμήσωσι καὶ νὰ ἀποδυναμωθῶσι καὶ σὺν τῷ χρόνῳ νὰ καταστρέψωσι ἐθνικὰς κυβερνήσεις καὶ θρησκευτικὰ ἱδρύματα. Καὶ τὸ λέγω καὶ πάλιν. Αἱ ἰδίαι ἀκριβῶς συνθῆκαι ἐπικρατοῦσιν εἰς τὸν πλανήτην καὶ σήμερον.

Εἰς τὸ σημεῖον ἐτοῦτο ἐπιτρέψατέ μου νὰ τονίσω ἓν κύριον χαρακτηριστικὸν τῶν σχεδίων τῶν Ἰλλουμινάτι. Ὅταν καὶ ἐὰν τὰ σχέδιά των διὰ παγκόσμιον ἔλεγχον, τὰ πρωτόκολλα τῶν σοφῶν  τῆς Σιὼν ἔχουσιν ἀνακαλυφθῇ καὶ ἐκτεθῇ, θὰ ἔχωσιν ἐξαλείψῃ ὅλους τοὺς ἑβραίους ἀπὸ προσώπου γῆς προκειμένου νὰ ἐκτρέψωσι τὰς ὑποψίας ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ των. Ἐὰν νομίζητε ὅτι αὐτὸ εἶναι παρατραβηγμένον, νὰ ἔχετε ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι αὐτοὶ ἐπέτρεψαν τὸν Χίτλερ, ἕναν φιλελεύθερον σοσιαλιστήν, ὅστις ἐχρηματοδοτήθη ἀπὸ τοὺς Κrupp, Kennedy, Warburgs καὶ τοὺς Ρότσιλντς νὰ ἀποτεφρώσῃ 600.000 ἑβραίους.

Τώρα διατὶ οἱ συνωμόται ἐπέλεξον τὸ ὀνομα Ἰλλουμινάτι διὰ τὴν σατανική των ὀργάνωσιν. Ὁ ἴδιος ὁ Βάϊσχάουπτ εἶπεν ὅτι ἡ λέξις ταύτη προήρχετο ἀπὸ τὸν ἐωσφόρον (σατανὰ) καὶ σημαίνει κάτοχοι τοῦ φωτός, χρησιμοποιὼν τὸ ψεῦδος ὅτι ὁ σκοπός του ἦτο νὰ ἐπιφέρῃ μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν, διὰ νὰ ἐπιτρέψῃ εἰς ὅσους εἶχον ηὐξημένην νοητικὴν ἱκανότηταν, νὰ κυβερνήσωσι τὸν κόσμον καὶ νὰ ἀποτρέψωσιν ὅλους τοὺς πολέμους εἰς τὸ μέλλον.

Ἐν συντομίᾳ, χρησιμοποιὼν τὴν φράσιν “εἰρήνη εἰς τὸν κόσμον” ὡς δόλωμα, ἀκριβῶς ὅπως τὸ ἴδιον δόλωμα ἡ “εἰρήνη” ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τοὺς συνομώτας τὸ 1945 διὰ νὰ ἐπιβάλλωσι τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἐπὶ ἡμῶν, ἐπαναλαμβάνω ἀπὸ τοὺς Ρότσιλντς, προσέλαβεν 2.000 πληρωμένους ἀκολούθους οἱ ὁποῖοι ἦσαν οἱ πλέον εὐφυεῖς ἄνθρωποι εἰς τὸν χῶρον τῶν τεχνῶν καὶ τῶν γραμμάτων, τὴν ἐκπαίδευσιν, τὰς ἐπιστήμας, τὰ οἰκονομικὰ καὶ τὴν βιομηχανίαν.

Ἐν συνεχείᾳ ἵδρυσεν “στοὰς τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς”, Μασονικὰς στοὰς, διὰ νὰ εἶναι τὰ μυστικὰ ἀρχηγεῖα των. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι πάντα ταῦτα τὰ ἔπραξεν λαμβάνων διαταγὰς ἀπὸ τὴν βουλὴν τῶν Ρότσιλντς.

Τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τοῦ σχεδίου τοῦ Βάϊσχάουπτ ἀπῆτον ἀπὸ τοὺς Ἰλλουμινάτι νὰ πράξωσι τὰ κάτωθι διὰ νὰ τοὺς βοηθήσῃ νὰ πραγματοποιήσωσι τὸ σχέδιόν των.

Νο 1: Ἐχρησιμοποίησεν χρηματικὴν καὶ σεξουαλικὴν δωροδοκίαν διὰ νὰ ἀποκτήσῃ τὸν ἔλεγχον τῶν ἀνδρῶν οἵτινες κατέχουσιν ἤδη ὑψηλὰς θέσεις εἰς τὰ διάφορα ἐπίπεδα ὅλων τῶν κυβερνήσεων ἀλλὰ καὶ εἰς ἑτέρους τομεῖς.

Μόλις τὰ πρόσωπα εἶχον ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὰ ψέμματα, τὰς πλάνας καὶ τοὺς πειρασμοὺς τῶν Ἰλλουμινάτι, τότε θὰ τοὺς εἶχον ὑπὸ καθεστὼς δουλείας ἐφαρμόζοντες καὶ ἄλλας μορφὰς ἐκβιασμοῦ ὅπως ἀπειλὰς οἰκονομικῆς καταστροφῆς, θὰ τοὺς ἐξέθετον δημοσίως καὶ θὰ ὑφίσταντο σωματικὰς ζημίας, ἀκόμη καὶ θάνατον τῶν ἰδίων ἢ ἀγαπημένων των οἰκογενειακῶν προσώπων.

Ἔχετε συνειδητοποιήσει πόσα πολλὰ κορυφαῖα στελέχη τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως εἰς τὴν Οὐάσιγκτον ἐλέγχονται κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἀπὸ τὸ C.F.R.; Ἔχετε συνειδητοποιήσει πόσους πολλοὺς ὁμοφυλόφιλους εἰς τὸ Στέϊτ Ντηπάρτμεν, τὸ Πεντάγωνον, εἰς ὅλας τὰς ὁμοσπονδιακὰς ὑπηρεσίας, ἀκόμη καὶ εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον ἐλέγχουσι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον;

Νο 2: Οἱ Ἰλλουμινάτι καὶ οἱ καθηγηταὶ εἰς τὰ κολλέγια καὶ τὰ πανεπιστήμια θὰ ἐκαλλιέργον μαθητάς, οἱ ὁποῖοι διέθετον ἐξαιρετικὰς διανοητικὰς ἱκανότητας καὶ οἱ ὁποῖοι ἀνήκουσιν εἰς πλουσίας οἰκογενείας μὲ διεθνεῖς τάσεις καὶ θὰ τοὺς ἐπρότεινον διὰ εἰδικὴν ἐκπαίδευσιν εἰς τὸν διεθνισμόν. Τοιαύτην ἐκπαίδευσιν παρεῖχον μὲ τὴν χορήγησιν ὑποτροφιῶν εἰς ἐκείνους ἅτινας ἐπέλεγον οἱ Ἰλλουμινάτι. Αὐτὸ σᾶς δὶδει μίαν ἰδέαν διὰ τὸ τὶ εἶναι μία “Rhodes” ὑποτροφία. Σημαίνει κατήχησιν εἰς τὸ νὰ ἀποδεχθῇς τὴν ἰδέαν ὅτι μόνον μία παγκόσμιος κυβέρνησις θὰ ἔθετεν ἓν τέλος εἰς τὸ νὰ διεξάγονται πόλεμοι καὶ διαμάχαι. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἐπωλήθησαν τὰ Ἠνωμένα Ἔθνη εἰς τὸν ἀμερικανικὸν λαόν.

Εἷς ἐκ τῶν πλέον ἀξιολόγων Rhodes μελετητῶν τοὺς ὁποίους ἔχομεν εἰς τὴν χώραν μας, εἶναι ὁ γερουσιαστὴς William J. Fulbright. Ὁρισμένας φορὰς ἀναφέρεται ὡς Half Bright.  Ὁλόκληρος ἡ καταγραφὴ τῆς ψηφοφορίας του θυμίζει Ἰλλουμινάτι.

Ἅπαντας μὲ αὐτὴν τὴν ὑποτροφίαν, ἐν πρώτοις θὰ τοὺς ἔλεγον καὶ ἀκολούθως θὰ τοὺς ἔπειθον ὅτι ἄνδρες μὲ εἰδικὸν ταλέντον καὶ μυαλόν, ἔχουσι τὸ δικαίωμα νὰ κυβερνῶσι τοὺς ὀλιγότερον χαρισματικούς, μὲ τὴν αἰτιολογίαν ὅτι αἱ μάζαι δὲν γνωρίζωσι τὶ εἶναι καλλίτερον δι’ αὐτοὺς σωματικῶς, νοητικῶς καὶ πνευματικῶς.

Ἐκτὸς τοῦ Rhodes καὶ παρομοίας ὑποτροφίας, ὑπάρχουσι σήμερον τρεῖς εἰδικαὶ σχολαὶ Ἰλλουμινάτι αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται εἰς τὸ Γκόρντον Τάουν ἐν Σκωτίᾳ, είς τὸ Σάλεμ Γερμανίας καὶ εἰς τὰ Ἀνάβρυτα τῆς Ἑλλάδος.

Αἱ τρεῖς ταῦται εἶναι αἱ γνωσταὶ ἀλλὰ ὑπάρχουσι καὶ ἕτεραι αἱ ὁποῖαι διατηροῦνται μυστικαί. (Ὑποσημείωσις ἰδική μου: Ὅσοι δὲν κατάγεσθε ἢ δὲν διαμένετε ἐν Ἀθῆναις γνωρίζετε ποῦ εὑρίσκονται τὰ Ἀνάβρυτα;).

Ὁ πρίγκηψ Φίλιππος, ὁ σύζυγος τῆς βασιλίσσης τῆς Βρεττανίας Ἐλισάβετ ἦτο ἐκπαιδευμένος εἰς τὸ Γκόρντον Τάουν μὲ τὴν προτροπὴν τοῦ ἄρχοντος Louis Mountbatten τὸν θεῖον του ἕναν συγγενὴν τῶν Ρότσιλντς, ὅστις ἓγινε ναύαρχος τοῦ στόλου τῆς Μεγάλης Βρεττανίας μετὰ τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον.

Νο 3: Ἅπαντες οἱ ἐπηρεασμένοι ἄνθρωποι παγιδευμένοι ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῶν Ἰλλουμινάτι σὺν οἱ μαθηταὶ οἵτινες ἐμορφώθησαν καὶ ἐξεπαιδεύθησαν εἰδικῶς, ἐπρόκειτο νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὡς πράκτορες καὶ νὰ τοποθετηθῶσιν ὅπισθεν τῶν σκηνῶν ὅλων τῶν κυβερνήσεων ὡς εἰδικοὶ καὶ ἐμπειρογνώμονες, ἔτσι ὥστε νὰ συμβουλεύωσι τὰ κορυφαῖα στελέχη εἰς τὸ νὰ υἱοθετήσωσι πολιτικάς, αἱ ὁποῖαι θὰ ἐξυπηρέτον τὰ μυστικὰ σχέδια τῶν Ἰλλουμινάτι διὰ παγκόσμιον κυριαρχίαν καὶ θὰ ἔφερον τὴν καταστροφὴν τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν Θρησκειῶν αἱ ὁποῖαι εἶχον ἐκλεγεῖ ἢ διορισθεῖ, νὰ ἐξυπηρετήσωσι.

Γνωρίζετε πόσοι τοιοῦτοι ἄνδρες λειτουργοῦσι εἰς τὴν ἰδικήν μας κυβέρνησιν τὴν στιγμὴν ταύτην; Rusk, Mc Namara, Hubert Humphrey, Fulbright, Keekle καὶ πολλοὶ ἄλλοι. (Ἰδική μου ἐρώτησις: Γνωρίζετε ἀγαπητοί μου πόσοι τοιοῦτοι ὑπάρχωσιν ἐν Ἑλλάδι σήμερον;)

Νο 4: Ἴσως τὸ σημαντικότερον σημεῖον εἰς τὸ σχέδιον τοῦ Βάϊσχάουπτ, ἦτο νὰ ἀποκτήσῃ ἀπόλυτον ἔλεγχον τοῦ τύπου ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, τὸ μόνον μέσον μαζικῆς ἐνημερώσεως διὰ τὴν διανομὴν πληροφοριῶν εἰς τὸ κοινόν, ἔτσι ὥστε ἅπασαι αἱ εἰδήσεις καὶ αἱ πληροφορίαι νὰ ἠδύναντο νὰ παραποιηθῶσι, μὲ στόχον νὰ πεισθῶσι τὰ πλήθη ὅτι μόνον μία παγκόσμιος κυβέρνησις εἶναι ἡ μόνη λύσις εἰς πολλὰ καὶ ποικίλα προβλήματά μας. Τώρα γνωρίζετε ποῖος κατέχει καὶ ἐλέγχει τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεώς μας; Πρακτικῶς ἅπαντα τὰ κινηματογραφικὰ στούντιο εἰς τὸ Χόλλυγουντ ἀνήκουσιν εἰς τοὺς Lehmans, εἰς τὴν ἑταιρείαν Kuhn Loeb, εἰς τὴν Goldman Sahs καὶ εἰς ἄλλους διεθνεῖς τραπεζίτας. (Ὑποσημείωσις ἰδική μου: Σᾶς θυμίζουσι κάτι ἀγαπητοί μου τὰ ὀνόματα τοῦτα μὲ τὰ τρία μνημόνια μετὰ τὸ 2009;).

Ὅλα τὰ ἐθνικὰ ραδιοφωνικὰ καὶ τηλεοπτικὰ κανάλια τῆς χώρας ἀνήκουσι καὶ ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς ἰδίους διεθνεῖς τραπεζῖτας. Τὸ ἴδιον ἰσχύει καὶ διὰ κάθε ἁλυσίδαν τῶν μητροπολιτικῶν ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν καθὼς καὶ εἰς τὰς ὑπηρεσίας τύπου σύρμα ὅπως τὴν Αssosiated Press, United Press International κ.τ.λ.

Αἱ ὑποτιθέμεναι κεφαλαὶ ὅλων αὐτῶν τῶν μέσων ἐνημερώσεως εἶναι ἁπλῶς ἡ πρόσοψις διὰ τοὺς διεθνεῖς τραπεζῖτας οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν σειράν των συνθέτουσι τὴν ἱεραρχίαν τοῦ C.F.R. τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ σημερινὸν Ἰλλουμινάτι εἰς τὴν Ἀμερικήν.

Τώρα δύνασθε νὰ κατανοήσητε διατὶ ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ Πενταγώνου, ὁ Sylvester, διεκήρυξεν ὅτι ἡ κυβέρνησις κατέχει τὸ δικαίωμα νὰ εἴπῃ ψέμματα εἰς τὸν λαόν. Αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἐννοοῦσε, ἦτο ὅτι ἡ ἐλεγχόμενη ἐκ τοῦ C.F.R. κυβέρνησις ἡμῶν εἶχεν τὴν δύναμιν νὰ ψεύδεται καὶ νὰ τὴν πιστεύωσι.

Ἂς ἐπανέλθωμεν ὅμως εἰς τὰς πρῶτας ἡμέρας τῶν Ἰλλουμινάτι.

Ἐπειδὴ ἡ Βρεττανία καὶ ἡ Γαλλία ἦσαν αἱ δύο μεγαλλίτεραι παγκόσμιαι δυνάμεις τῶν τελευταίων ἐτῶν τοῦ 18ου αἰῶνος, ὁ Βάϊσχάουπτ διέταξε τοὺς Ἰλλουμινάτι νὰ ἀρχίσωσι τοὺς ἀποικιακοὺς πολέμους καὶ τὸν ἐπαναστατικὸν πόλεμόν μας διὰ νὰ ἀποδυναμώσῃ τὴν Βρεττανικὴν Αὐτοκρατορίαν καὶ ὀργάνωσεν τὴν Γαλλικὴν ἐπανάστασιν διὰ νὰ καταστρέψῃ τὴν Γαλλικὴν Αὐτοκρατορίαν.

Ἐσχεδίασεν ἔτσι ὥστε ἡ Γαλλικὴ ἐπανάστασις νὰ ἀρχίσῃ τὸ 1789. Ὡστόσο τὸ 1784 μία πραγματικὴ πράξις τοῦ Θεοῦ, ἐνεχείρισεν εἰς τὴν κυβέρνησιν τῆς Βαυαρίας τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ἅτινα ἀπεδείκνυον τὴν ὕπαρξιν τῶν Ἰλλουμινάτι. Ταῦτα τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα θὰ ἠδύναντο νὰ εἶχον σώσῃ τὴν Γαλλίαν, ἐὰν ἡ γαλλικὴ κυβέρνησις δὲν εἶχεν ἀρνηθῇ νὰ τὸ πιστέψῃ.

 

ΜΕΡΟΣ 3ον. Aὕτη ἡ θεϊκὴ πράξις ὲπραγματοποιήθη κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον:  Ἦτο τὸ 1784 ὅτε ὁ Βάϊσχάουπτ ἐξέδωσεν τὰς διαταγάς του διὰ τὴν γαλλικὴν ἐπανάστασιν. Εἷς γερμανὸς συγγραφεὺς ἐπ’ ὀνόματι Zweigt τὸ ἔβγαλεν ὑπὸ μορφὴν βιβλίου. Περιεῖχεν ὁλόκληρον τὴν ἱστορίαν τῶν Ἰλλουμινάτι καὶ τὰ σχέδια τοῦ Βάϊσχάουπτ. Ἓν ἀντίγραφον τοῦ βιβλίου ἐτούτου ἐστάλλη εἰς τοὺς Ἰλλουμινάτι ἐν Γαλλίᾳ μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ροβεσπιέρρον, εἰς τὸν ὁποῖον ὁ Βάϊσχάουπτ εἶχεν ἀναθέσει νὰ στήσῃ τὴν Γαλλικὴν ἐπανάστασιν. Ὁ ταχυδρόμος ἐκτυπήθη καὶ ἐφονεύθη ὑπὸ κεραυνοῦ, καθὼς διήρχετο ἐν μέσῳ τοῦ Rawleston εἰς τὴν πορείαν του ἀπὸ Φραγκφούρτην πρὸς Παρισίους. Ἡ ἀστυνομία εὐρῆκεν τὰ ἔγγραφα εἰς τὸ σῶμα του καὶ τὰ παρέδωσεν εἰς τὰς ἀρμοδίους ἀρχάς. Ἡ Βαυαρικὴ κυβέρνησις ἐδιέταξεν τὴν ἀστυνομίαν νὰ ἐρευνήσῃ τὰς προσφάτως ὀργανωμένας ὑπὸ τοῦ Βάϊσχάουπτ μασονικὰς στοάς.Ὅλα τὰ πρόσθετα ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ἅτινα ἀνεκαλύφθησαν, ἔπεισαν τὰς ἀρχὰς ὅτι τὰ ἔγγραφα ἦσαν γνήσια ἀντίγραφα τῆς συνωμοσίας μὲ τὰ ὁποῖα οἱ Ἰλλουμινάτι ἐσχεδίαζον νὰ χρησιμοποιήσωσι πολέμους καὶ ἐπαναστάσεις διὰ νὰ ἐπιφέρωσι τὴν δημιουργίαν μίας παγκοσμίου κυβερνήσεως μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς Ρότσιλντς, αἱ ἀρμοδιότηται καὶ ἡ λειτουργία τῆς ὁποίας ἀμέσως μετὰ τὴν ἵδρυσίν της, θὰ ἦσαν ἀκριβῶς αἱ ἰδίαι μὲ αὐτὰς τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν σήμερον. Τὸ 1785 ἡ Βαυαρικὴ κυβέρνησις ἔθεσεν ἐκτὸς νόμου τοὺς Ἰλλουμινάτι καὶ ἔκλεισεν τὰς μασονικὰς στοὰς τοῦ Βάϊσχάουπτ. Τὸ 1786 ἐδημοσίευσαν ὅλας τὰς λεπτομερείας τῆς συνωμοσίας. Ὁ ἀγγλικὸς τίτλος δημοσιεύσεως εἶναι “Τὰ ἀρχικὰ γραπτὰ τῆς τάξεως καὶ αἰρέσεως τῶν Ἰλλουμινάτι”. Ἀντίγραφα ὁλοκλήρου τῆς συνωμοσίας ἐστάλησαν πρὸς ἅπαντας τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης.

Ἀλλὰ ἡ δύναμις τῶν Ἰλλουμινάτι, ἡ ὁποία εἰς τὴν πραγματικότηταν ἦτο ἡ δύναμις τῶν Ρότσιλντς, ἦτο τόσον μεγάλη, ὥστε ταύτη ἡ προειδοποίησις ἠγνοήθη. Παρ’ ὅλα ταῦτα ἡ λέξις “Ἰλλουμινάτι” κατέστη “βρώμικος” λέξις καὶ τὴν ἀπέκρυψον.

Τὴν ἰδίαν χρονικὴν περίοδον ὁ Βάϊσχάουπτ διέταξεν τοὺς Ἰλλουμινάτι νὰ διεισδύσωσιν εἰς ὅλας τὰς μασονικὰς στοὰς καὶ νὰ διαμορφώσωσι τὰς ἰδικάς των μυστικὰς ὁμάδας ἐντὸς ὅλων τῶν μυστικῶν κοινωνιῶν.

Μόνον ἐκείνοι οἱ μασῶνοι οἱ ὁποῖοι ἀπεδείχθησαν διεθνισταὶ καὶ ἐκείνοι τῶν ὁποίων ἡ συμπεριφορὰ ἀπεδείκνυε ὅτι εἶχον ἀποστατήσει ἀπὸ τὸν Θεόν, ἐμυήθησαν εἰς τοὺς Ἰλλουμινάτι.

Ἔκτοτε οἱ συνωμόται ἐφόρεσαν τὸν μανδύαν τῆς φιλανθρωπίας καὶ τοῦ ἀνθρωπισμοῦ διὰ νὰ ἀποκρύψωσι τὰς έπαναστατικὰς καὶ ἀνατρεπτικὰς δραστηριότητάς των. Προκειμένου νὰ διεισδύσῃ ἐντὸς μασωνικῶν στοῶν εἰς τὴν Βρεττανίαν, ὁ Βάϊσχάουπτ ἐκάλεσεν τὸν Τζὼν Ρόμπινσον εἰς τὴν Εὐρώπην. Ὁ Ρόμπινσον ἦτο εἷς ὑψηλόβαθμος μασῶνος εἰς τὴν “ἱεροτελεστίαν τῆς Σκωτίας”. Διετέλεσεν καθηγητὴς φυσικῆς φιλοσοφίας εἰς τὸ πανεπιστήμιον  τοῦ Ἐδιμβούργου καὶ γραμματεὺς τῆς βασιλικῆς ἑταιρείας τοῦ Ἐδιμβούργου. Ὁ Ρόμπινσον δὲν ἐπείσθη ἀπὸ τὸ ψέμα ὅτι ὁ σκοπὸς τῶν Ἰλλουμινάτι ἦτο ἡ δημιουργία μίας φιλανθρωπικῆς κοινωνίας ἀλλὰ ἐκράτησεν τὰς ἀντιδράσεις μέσα του λίαν καλῶς, ὥστε τὸν ἐνεπιστεύθησαν καὶ τοῦ ἔδωσαν ἓν ἀντίγραφον τῆς ἀναθεωρημένης συνωμοσίας τοῦ Βάϊσχάουπτ διὰ νὰ τὸ κρατήσῃ καὶ νὰ τὸ μελετήσῃ. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ ἀρχηγοὶ τῶν κρατῶν ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκκλησίας εἰς τὴν Γαλλίαν παρεπλανῶντο καὶ ἐσυνέχιζον νὰ ἀγνοῶσι τὰς προειδοποιήσεις ποὺ τοὺς ἐδίδοντο, ἡ ἐπανάστασις ἐξέσπασεν τὸ 1789, ὅπως εἶχεν προγραμματίσει ὁ Βάϊσχάουπτ.

Προκειμένου νὰ προειδοποιήσῃ ἄλλας κυβερνήσεις, τὸ 1798 ὁ Ρόμπινσον ἐδημοσίευσεν ἕν βιβλίον μὲ τὸν τίτλον “Ἀπόδειξις μίας συνωμοσίας διὰ νὰ καταστρέψῃ ὅλας τὰς κυβερνήσεις καὶ Θρησκείας” ἀλλὰ αἱ προειδοποιήσεις του ἠγνοήθησαν, ἀκριβῶς ὅπως ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς ἀγνοεῖ ὅλας τὰς προειδοποιήσεις τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ C.F.R.

Ἐδῶ τώρα εἶναι κάτι τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἐνοχλήσῃ πολλοὺς οἱ ὁποῖοι θὰ τὸ ἀκούσωσι ἀλλὰ ὑπάρχει τεκμηριωμένη ἀπόδειξις ὅτι ὁ ἰδικός μας Τόμας Τζὲφερσον καὶ ὁ Ἀλεξάντερ Χάμιλτον ἔγιναν μαθηταὶ τοῦ Βάϊσχάουπτ. Ὁ Τζέφερσον ἦτο εἷς ἐκ τῶν δυναμικοτέρων ὑπερασπιστῶν τοῦ Βάϊσχάουπτ ὅταν εἶχε τεθεῖ ἐκτὸς νόμου ἀπὸ τὴν κυβέρνησίν του. Καὶ ἦτο ὁ Τζέφερσον ὅστις εἶχεν εἰσαγάγει τοὺς Ἰλλουμινάτι εἰς τὴν τότε προσφάτως ὀργανωθεῖσαν στοὰν τῆς “ἱεροτελεστίας τῆς Σκωτίας” εἰς τὴν Νέαν Ἀγγλίαν.

Τὸ 1789 ὁ Τζὼν Ρόμπινσον ἐπροειδοποίησεν ὅλους τοὺς μασωνικοὺς ἡγέτας εἰς τὴν Ἀμερικήν, ὅτι οἱ Ἰλλουμινάτι εἶχον διεισδύσει εἰς τὰς στοάς των καὶ τὴν 19ην Ἰουλίου τοῦ 1789 ὁ David Papen, ὁ πρόεδρος τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ ἐξέδωσεν τὴν ἰδίαν προειδοποίησιν εἰς τὴν τάξιν τῶν ἀποφοίτων καὶ ἔδωσεν καὶ διάλεξιν διὰ τὴν ἐπιρροὴν ποὺ εἶχον οἱ Ἰλλουμινάτι εἰς τὴν ἀμερικανικὴν πολιτικὴν καὶ θρησκείαν. Ὁ John Quinsly Adams ὅστις εἶχεν ὀργανώσει τὰς μασωνικὰς στοὰς εἰς τὴν Νέαν Ἀγγλίαν, ἐξέδωσεν καὶ αὐτὸς τὰς ἰδικάς του προειδοποιήσεις. Ἔγραψεν τρεῖς ἐπιστολὰς εἰς τὸν συνταγματάρχην William L. Stone, ἕναν κορυφαῖον μασῶνον, εἰς τὸν ὁποῖον ἔλεγεν ὅτι ὁ Τζέφερσον ἐχρησιμοποίη μασωνικὰς στοὰς διὰ ἀνατρεπτικοὺς σκοποὺς τῶν Ἰλλουμινάτι. Αἱ τρεῖς ταῦται ἐπιστολαὶ εὑρίσκονται τὴν στιγμὴν ταύτην εἰς τὴν βιβλιοθήκην Whittenburg τῆς Φιλαδελφείας. Ἐν ὁλίγοις ὁ Τζέφερσον, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος, ἦτο μέλος τῶν Ἰλλουμινάτι, ὁ ὁποῖος τουλάχιστον ἐν μέρει ἀντιπροσωπεύει τὴν κατάστασιν τοῦ κόμματος τὴν στιγμὴν ταύτην καὶ μέςῳ τῆς διεισδύσεως τοῦ ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος, δὲν ἔχωμεν τίποτα ἀπολύτως ἀπὸ πιστὸν ἀμερικανισμὸν σήμερον.

Ταύτη ἡ καταστροφικὴ ἄρνησις εἰς τὸ συνέδριον τῆς Βιέννης, ἥτις ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὸν Τσάρον τῆς Ρωσίας, δὲν ἐκατέστρεψεν τὴν συνωμοσίαν τῶν Ἰλλουμινάτι . Ἁπλῶς τοὺς ἐξηνάγκασεν νὰ υἱοθετήσωσι μίαν νέαν στρατηγικὴν, συνειδητοποιώντας ὅτι ἡ ἰδέα τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως,  εἶχεν πρὸς τὸ παρὸν νεκρωθεῖ. Διὰ νὰ κρατήσωσι τὸ σχέδιόν των ἐν ζωῇ, θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ πράξωσιν αὐξάνοντες τὸν ἔλεγχόν των εἰς τὸ χρηματικὸν σύστημα τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν. Ἐνωρίτερον ὅμως εἶχεν παραποιηθεῖ ἡ ἔκβασις τῆς μάχης τοῦ Βατερλώ. Ὁ Ρότσιλντ εἶχε διαδώσει τὴν φήμην ὅτι ὁ Ναπολέων εἶχεν νικήσει εἰς τὴν μάχην. Τοῦτο προεκάλεσεν ἕναν τρομερὸν πανικὸν εἰς τὴν χρηματιστηριακὴν ἀγορὰν τῆς Ἀγγλίας. Ὅλαι αἱ μετοχαὶ εἶχον πέσει κατακορύφως, πρακτικῶς εἰς τὸ μηδὲν καὶ ὁ Νάθαν Ρὸτσιλντ ἠγόρασεν ὅλας τὰς μετοχὰς διὰ σχεδὸν δέκα λεπτὰ εἰς τὴν τιμὴν τοῦ δολλαρίου. Αὐτὸ τοῦ ἔδωσεν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῆς οἰκονομίας τῆς Ἀγγλίας καὶ σταδιακῶς ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης. Τοιουτοτρόπως ἀμέσως μετὰ ποὺ τὸ κογγρέσσον τῆς Βιέννης εἶχεν γυρίσει εἰς μπούμεραγκ, ὁ Ρότσιλντ ἐξηνάγκασεν τὴν Βρεταννίαν νὰ δημιουργήσῃ μίαν νέαν τράπεζαν τῆς Ἀγγλίας τὴν ὁποίαν εἶχεν ὑπὸ ἀπόλυτον ἔλεγχον ἀκριβῶς ὅπως ἀργότερον μὲ τὸν Τζέϊκομπ Σήηφ, ἐσχεδίασεν τὸν νόμον τῆς ἰδικῆς μας ὁμοσπονδιακῆς τραπέζης, ἡ ὁποία ἔδωσεν εἰς τὴν βουλὴν τοῦ Ρότσιλντ ἕναν μυστικὸν ἔλεγχον τῆς οἰκονομίας τῶν Η.Π.Α.

Τώρα ὅμως ἄς σταθῶμεν εἰς τὰς δραστηριότητας τῶν Ἰλλουμινάτι εἰς τὰς Ἠνωμένας Πολιτείας.

Τὸ 1826 ἕνας λοχαγός, ὁ William Morgan, ἀπεφάσισεν ὅτι ἦτο τὸ καθῆκον του νὰ ἐνημερώσῃ ἅπαντας τοὺς μασώνους καὶ τὸ εὐρὺ κοινόν, ποία ἦτο ἡ πλήρης ἀλήθεια σχετικῶς μὲ τοὺς Ἰλλουμινάτι, τὰ μυστικὰ των σχέδια καὶ τοὺς ἐπιδιωκομένους σκοπούς των, ἀκόμη καὶ νὰ ἀποκαλύψῃ τὰς ταυτότητας τῶν ἐγκεφάλων τῆς συνωμοσίας. Οἱ Ἰλλουμινάτι ἐδίκασον ἀμέσως τὸν Μόργκαν καὶ τὸν κατεδίκασον διὰ προδοσίαν. Διέταξαν κάποιον Richard Howard, ἕναν ἄγγλον Ἰλλουμινάτι, νὰ τὸν ἐκτελέσῃ διὰ προδοσίαν.

Ὁ Morgan εἶχεν εἰδοποιηθεῖ καὶ προσεπάθησεν νὰ διαφύγῃ εἰς τὸν Καναδὰν ἀλλὰ ὁ Howard τὸν ἐπρόφθασεν πλησίον τῶν συννόρων, πλησίον τῶν καταρρακτῶν τοῦ Νιαγάρα διὰ νὰ ἀκριβολογῶμεν, ὅπου καὶ τὸν ἐδολοφόνησεν. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώθη ἀπὸ μίαν ἔνορκον δήλωσιν, ἥτις διεξήχθη εἰς Νέαν Υόρκην ἀπὸ κάποιον Avery Allen, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν ἤκουσεν τὸν Howard νὰ παρουσιάζῃ τὴν ἔκθεσίν του διὰ τὴν ἐκτέλεσιν εἰς μίαν συνεδρίασιν τῶν Knights Templers εἰς τὸ Str. John’s Hall εἰς τὴν Νέαν Υόρκην. Εἶπεν ἐπίσης ὅτι εἴχανε γίνει συμφωνίαι διὰ νὰ ἀποστείλλωσι τὸν Howard ὁπίσω εἰς τὴν Ἀγγλίαν. Ταύτη ἡ ἔνορκος βεβαίωσις τοῦ Allen ἔχει καταγραφεῖ εἰς τὰ ἀρχεῖα τῆς Νέας Ὑόρκης.

Ἐλάχιστοι μασῶνοι καί ὀλιγότεροι ἀπὸ τὸ εὐρὺ κοινὸν γνωρίζωσι ὅτι ἡ γενικὴ ἀποδοκιμασία δι’ αὐτὸ τὸ περιστατικὸν τῆς δολοφονίας, προεκάλεσεν περίπου τὸ ἥμισυ ὅλων τῶν μασώνων εἰς τὴν Βόρειον δικαιοδοσίαν τῶν Η.Π.Α., νὰ ἀποχωρήσωσι. Ἀντίγραφα τῶν πρακτικῶν τῆς συνεδριάσεως διὰ τὴν συζήτησιν τοῦ θέματος τούτου, ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχωσι εἰς ἀσφαλεῖς χείρας καὶ ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ μυστικότης τονίζει τὴν δύναμιν τῶν ἐγκεφάλων τῶν Ἱλλουμινάτι, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποτρέπουν τοιαῦτα φοβερὰ γεγονότα τῆς ἱστορίας, ἀπὸ τὸ νὰ διδάσκονται εἰς τὰ σχολεῖα μας.

Εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ 1850 οἱ Ἰλλουμινάτι ἐπραγματοποίησαν μίαν μυστικὴν συνάντησιν εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη ἀπὸ ἕναν Βρεττανὸν Ἰλλουμινάτι ἐπ’ ὀνόματι  Wright. Εἰς τοὺς παρευρισκομένους εἶπον ὅτι οἱ Ἰλλουμινάτι ἐσχεδίαζον νὰ ἑνώσωσι τὰς μηδενιστικὰς καὶ ἀθέους ὁμάδας μὲ ὅλας τὰς ἄλλας ἀνατρεπτικὰς, εἰς μίαν διεθνὴν ἡ ὁποία θὰ ἐγίνετο γνωστὴ ὡς κομμουνισταί.

 

ΜΕΡΟΣ 4ον: Ἡ λέξις αὐτὴ «κομμουνισταὶ» ἐνεφανίσθη διὰ πρώτην φορὰν τότε καὶ προορίζετο νὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς τὸ ὑπέρτατον ὅπλο των.  Μία «τρομακτικὴ» λέξις διὰ νὰ τρομοκρατήσωσι ὁλόκληρον τὸν κόσμον καὶ νὰ ὁδηγήσωσι τοὺς τρομαγμένους λαοὺς εἰς τὸ σχέδιον τῶν Ἰλλουμινάτι διὰ τὴν παγκόσμιον κυβέρνησιν. Συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον ἐτοῦτο, ὁ κομμουνισμός, ἐπρόκειτο νὰ χρησιμοποιηθῆ διὰ νὰ καταστῆ δυνατὸν διὰ τοὺς Ἰλλουμινάτι, νὰ ξεκινήσωσι μελλοντικοὺς πολέμους καὶ ἐπαναστάσεις.

Ὁ Κλίντον Ροῦσβελτ εἷς ἄμεσος πρόγονος τοῦ Φραγκλίνου Ροῦσβελτ, ὁ Horace Greeley καὶ ὁ Charles Dana, οἱ ἀνώτεροι ἐκδόται τῶν ἐφημερίδων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἐδιορίσθησαν διὰ νὰ ἡγηθῶσι μίας ἐπιτροπῆς διὰ τὴν ἄντλησιν χρημάτων διὰ τὴν νέαν ἐπιχείρησιν. Βεβαίως τὰ περισσότερα χρήματα παρέχοντο ἀπὸ τοὺς Ρότσιλντς καὶ τὰ χρήματα αὐτὰ τὰ ἐχρησιμοποίησαν διὰ τὴν χρηματοδότησιν τοῦ Κὰρλ Μὰρξ (διάβαζε Μαρντοχάϊ ἀγαπητὴ ἀναγνώστρια καὶ ἀναγνώστα. Ἧτο υἱὸς ραββίνου.) καὶ τοῦ Ἕγκελς, ὅταν ἔγραψαν τὸ «κομμουνιστικὸν μανιφέστον» καὶ τὸ «κεφάλαιον» εἰς τὸ Σόχον τῆς Ἀγγλίας. Καὶ τοῦτο καταδεικνύει ἐπ’ ἀκριβῶς ὅτι ὁ κομμουνισμὸς δὲν εἶναι μία ἰδεολογία ἀλλὰ ἕν μυστικὸν ὅπλον διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν σκοπῶν τῶν Ἰλλουμινάτι.

Ὁ Βάϊσχάουπτ ἀπεβίωσεν τὸ 1830 ἀλλὰ πρὸ τοῦ θανάτου του ἑτοίμασεν μίαν ἀναθεωρημένην ἐκδοχὴν τῆς παλαιὰς συνωμοσίας ἡ ὁποία ὑπὸ διάφορα ψευδώνυμα, θὰ ὀργάνωνε, θὰ ἐχρηματοδότη, θὰ ἐκαθοδήγῃ καὶ θὰ ἤλεγχε ὅλας τὰς διεθνεῖς ὀργανώσεις καὶ ὁμάδας, προωθώντας τοὺς πράκτοράς των εἰς ἐκτελεστικὰς θέσεις εἰς τὴν κορυφήν.

Εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας ἔχομεν τοὺς Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Jack Kennedy, Johnson, Rask, McNamara, Fulbright καὶ ἄλλους ὡς κύρια παραδείγματα. Ἐπὶ πλέον δὲ ἐνῶ ὁ Κὰρλ Μὰρξ ἔγραφε τὸ «κομμουνιστικὸν μανιφέστον» ὑπὸ τὰς ὁδηγίας μίας ὁμάδος Ἰλλουμινάτι, ὁ καθηγητὴς Karl Ritter τοῦ πανεπιστημίου τῆς Φραγκφούρτης, ἔγραφεν τὴν ἀντίθεσιν, ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν μίας ἅλλης ὁμάδος Ἰλλουμινάτι. Ἡ ἰδέα ἦτο ὅτι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κατευθύνουν ὅλην τὴν συνωμοσίαν, θὰ ἠδύναντο νὰ χρησιμοποιήσωσι τὰς διαφορὰς εἰς αὐτὰς τὰς δύο λεγομένας ἰδεολογίας, διὰ νὰ διαιρέσωσι ὅλο καὶ μεγαλλίτερα τμήματα τῆς ἀνθρωπίνης φυλῆς εἰς ἀντίπαλα στρατόπεδα, ἔτσι ὥστε νὰ δύνανται νὰ τοὺς ὁπλίζωσι καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ τοὺς κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου, εἰς τὸ νὰ πολεμῶσι καὶ νὰ καταστρέφωσι ὁ εἷς τὸν ἄλλον. Καὶ κυρίως νὰ καταστρέψωσι ὅλα τὰ πολιτικὰ καὶ θρησκευτικὰ ἱδρύματα.

Τὸ ἔργον ὅν ἐξεκίνησεν ὁ Ritter, ἐσυνεχίσθη καὶ μετὰ τὸν θάνατόν του καὶ ὁλοκληρώθη ἀπὸ τὸν γερμανὸν φιλόσοφον Φρειδερῖκον Γουλιέλμον Νίτσε ὅστις ἵδρυσεν τὸν Νιτσεϊσμόν, ὁ ὁποῖος ἀργότερον ἀνεπτύχθη εἰς Φασισμὸν καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς Ναζισμὸν καὶ ἐχρησιμοποιήθη διὰ νὰ δημιουργηθῆ ὁ 1ος καὶ ὁ 2ος παγκόσμιος πόλεμος.

Τὸ 1834 ὁ Ἰταλὸς ἐπαναστατικὸς ἡγέτης Τζιζέπι Μαζίνι ἐπελέχθη ἀπὸ τοὺς Ἰλλουμινάτι, διὰ νὰ κατευθύνῃ τὸ ἐπαναστατικὸν των πρόγραμμα εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον. Τοὺς ὑπηρέτησεν πιστῶς εἰς τὸν σκοπὸν αὐτὸν μέχρι τοῦ θανάτου του τὸ 1872.

Ἀλλὰ μερικὰ ἔτη πρὸ τοῦ θανάτου του ὁ Μαζίνι εἶχε δελεάσει ἕναν ἀμερικανὸν στρατηγόν, τὸν Ἄλμπερτ Πάϊκ (Albert Pike) ἐντὸς τῶν Ἰλλουμινάτι. Τοῦ Πάϊκ τοῦ ἄρεσε πολὺ ἡ ἰδέα τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως καὶ τελικῶς ἔγινεν ὁ ἀρχηγὸς τῆς συνωμοσίας τοῦ ἐωσφόρου.

Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1859 καί 1871 ὁ Πάϊκ ἐπεξεργάσθη ἕν στρατιωτικὸν σχέδιον διὰ τρεῖς παγκοσμίους πολέμους καὶ διαφόρους ἐπαναστάσεις εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον, μὲ τὰς ὁποίας ὁ ἴδιος ἐθεώρησεν ὅτι ἡ συνωμοσία θὰ εἰσήρχετο εἰς τὸν τελικόν της σκοπὸν καὶ στάδιον τὸν 20ὸν αἰῶνα. Σᾶς ὑπενθυμίζω καὶ πάλιν ὅτι τοὺς συνωμότας δὲν τοὺς ἐνδιέφερεν ἠ ἄμεσος ἐπιτυχία. Ἄπαντα λειτουργοῦσι μὲ μεγίστην χρονικὴν ἐμβέλειαν.

Ὁ Πάϊκ ἐξετέλεσεν τὸ μεγαλλίτερον μέρος τοῦ σχεδίου του ἐν τῆ οἰκία του εἰς τὸ Λὶτλ Ρὸκ τῆς πολιτείας τοῦ Ἀρκάνσας. Ὅμως ὀλίγα ἔτη ἀργότερον, ὅταν αἱ μασωνικαὶ στοαὶ τῶν Ἰλλουμινάτι κατέστησαν ὕποπται καὶ ὡς ἐκ τούτου περιῆλθον εἰς δυσμένειαν λόγῳ τῶν ἐπαναστατικῶν δραστηριοτήτων τοῦ Μαζίνι εἰς τὴν Εὐρώπην, ὁ Πάϊκ ὀργάνωσεν αὐτό τὸ ὁποῖον ὀνόμασεν τὸ νέον καὶ ἀναμορφωμένον «Palladian Rite». Ἴδρυσεν τρία ἀνώτατα συμβούλια. Ἕν εἰς τὸ Τσάρλεστον τῆς νοτίου Καρολίνας, ἕν εἰς τὴν Ρώμην καὶ ἕν τρίτον εἰς τὸ Βερολίνον καὶ ἀνέθεσεν εἰς τὸν Μαζίνι νὰ δημιουργήσῃ 33 ὑποδεέστερα συμβούλια εἰς στρατηγικὰ σημεῖα ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. Ἀπὸ τότε αὐτὰ ἦσαν τὰ μυστικὰ ἀρχηγεῖα τοῦ παγκοσμίου ἐπαναστατικοῦ κινήματος.

Πολὺ πρίν ὁ Μαρκόνι ἀνακαλύψη τὸ ραδιόφωνον, οἱ ἐπιστήμονες τῶν Ἰλλουμινάτι εἶχον ἐξεύρει τὰ μέσα διὰ τὸν Πάϊκ καὶ διὰ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τῶν συμβουλίων του, νὰ ἐπικοινωνοῦν κρυφίως.

Ἦτο ἡ ἀνακάλυψις αὐτοῦ τοῦ μυστικοῦ ποὺ ἐπέτρεψεν εἰς τὰς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν νὰ κατανοήσωσι πὼς προφανῶς ἄσχετα μεταξύ των γεγονότα, ὅπως ἡ δολοφονία ἑνὸς αὐστριακοῦ πρίγκηπος εἰς τὸ Σαράγεβον, ἐπραγματοποιήθη ταυτοχρόνως εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον, ἥτις ἐξελίχθη εἰς ἕν πόλεμον ἤ μίαν ἐπανάστασιν.

Τοῦ Πάϊκ τὸ σχέδιον ἦτο λίαν ἁπλὸν καὶ ἀπεδείχθη καὶ ἀποτελεσματικόν. Ἐκάλλει τὸν κομμουνισμόν, τὸν φασισμόν, τὸν πολιτικὸν σιωνισμὸν καὶ ἄλλα διεθνῆ κινήματα νὰ ὀργανωθῶσι καὶ νὰ χρησιμοποιηθῶσι διὰ νὰ ξεκινήσωσι τρεῖς παγκοσμίους πολέμους καὶ τουλάχιστον δύο μεγάλας ἐπαναστάσεις.

Ὁ 1ος παγκόσμιος πόλεμος θὰ ἐπραγματοποιεῖτο διὰ νὰ δυνηθῶσι οἱ Ἰλλουμινάτι νὰ καταστρέψωσι τὸν Τσαρισμὸν εἰς τὴν Ρωσίαν ὅπως εἶχεν ὁρκισθεῖ ὁ Ρότσιλντ εἰς τὸ συνέδριον τῆς Βιέννης ὅταν ὁ Τσάρος τοῦ ἐχάλασεν τὰ σχέδια καὶ νὰ μετατρέψῃ τὴν Ρωσίαν εἰς ἕν προπύργιον τοῦ α-Θέου κομμουνισμοῦ.

Αἱ διαφοραὶ αἵτινες ἐδημιουργήθησαν ἀπὸ τοὺς πράκτορας τῶν Ἰλλουμινάτι μεταξὺ τῆς Βρεττανικῆς καὶ Γερμανικῆς αὐτοκρατορίας, θὰ ἐχρησιμοποιοῦντο διὰ νὰ ξεκινήσωσι αὐτὸν τὸν πόλεμον. Ὅταν ὁ πόλεμος θὰ εἶχεν τελειώσῃ, θὰ ἔκτιζον τὸν κομμουνισμὸν καὶ θὰ τὸν ἐχρησιμοποίουν διὰ νὰ καταστρέψωσι ἄλλας κυβερνήσεις καὶ νὰ ἀποδυναμώσωσι τὰς θρησκείας.

Τὸν  2ον παγκόσμιον πόλεμον ὅταν καὶ ἐὰν ἦτο ἀπαραίτητος, θὰ τὸν ἤρχιζον χρησιμοποιῶντες τὰς ἀντιπαραθέσεις μεταξὺ τῶν φασιστῶν καὶ τῶν πολιτικῶν σιωνιστῶν. Καὶ ἐδῶ ἄς σημειωθῆ ὅτι ὁ Χίτλερ ἐχρηματοδοτήθη ἀπὸ τὸν Κρούπ, τοὺς Βάρμπουγκ, τοὺς Ρότσιλντς καὶ ἄλλους διεθνεῖς τραπεζίτας καὶ ὅτι ἡ σφαγὴ τῶν ὑποτιθέμενων 6 ἑκ. ἑβραίων ὑπὸ τοῦ Χίτλερ, δὲν ἐνόχλησεν οὐδόλως τοὺς ἑβραίους διεθνεῖς τραπεζίτας. Ἡ σφαγὴ ταύτη ἦτο ἀναγκαία προκειμένου νὰ δημιουργηθῆ εἰς ὅλον τὸν κόσμον μῖσος ἐναντίον τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ καὶ νὰ ἐπιφέρῃ τὸν πόλεμον ἐναντίον του. Ἐν ὀλίγοις ὁ 2ος παγκόσμιος πόλεμος θὰ διεξήγετο διὰ νὰ καταστρέψῃ τὸν Ναζισμὸν καὶ νὰ αὐξήσῃ τὴν δύναμιν τοῦ πολιτικοῦ σιωνισμοῦ ἔτσι ὥστε νὰ ἠδύνατο νὰ δημιουργηθῆ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ εἰς τὴν Παλαιστίνην.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 2ου παγκοσμίου πολέμου θὰ ἐξηκολούθον νὰ οἰκοδομῶσι τὸν διεθνὴν κομμουνισμὸν μέχρις ὅτου ἡ δύναμίς του ἐξισωθεῖ μὲ ἐκείνην τῆς ἑνωμένης χριστιανοσύνης. Ὅταν φθάσῃ εἰς αὐτὸ τὸ σημεῖον, θὰ τὸν ἐδιατῆρον καὶ θὰ τὸν ἐκράταγον ὑπὸ ἔλεγχον ὅσον ἐχρειάζετο, μέχρι τὸν τελικὸν κοινωνικὸν κατακλυσμόν.

Ὅπως γνωρίζομεν τώρα, ὁ Ροῦσβελτ, ὁ Τσῶρτσιλ καὶ ὁ Στάλιν, ἔθεσαν εἰς ἐφαρμογὴν ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν πολιτικὴν καὶ ὁ Τροῦμαν, ὁ Ἀϊζενχάουερ, ὁ Κέννεντυ καὶ ὁ Τζόνσον, συνεχίζωσι τὴν ἰδίαν ἀκριβῶς πολιτικήν.

Τὸν 3ον παγκόσμιον πόλεμον θὰ τὸν ἀρχίσωσι χρησιμοποιῶντες τὰς λεγομένας ἀντιπαραθέσεις, τοὺς πράκτορας τῶν Ἰλλουμινάτι, οἱ ὁποῖοι θὰ λειτουργῶσι κάτω ὑπὸ οἰονδήποτε νέον ὄνομα μεταξὺ τῶν ἡγετῶν τοῦ πολιτικοῦ σιωνισμοῦ καὶ τῶν ἡγετῶν τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου.

Αὐτὸς ὁ πόλεμος θὰ κατευθύνεται μὲ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε ὅλον τὸ Ἰσλάμ καὶ ὁ πολιτικὸς σιωνισμός, τὸ Ἰσραὴλ, νὰ καταστρέψῃ ὁ εἷς τὸν ἄλλον, ἐνῶ τὴν ἰδίαν στιγμὴν τὰ ὑπόλοιπα ἔθνη διηρημένα διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν ὑπὸ αὐτὸ τὸ θέμα, θὰ ἐξαναγκασθῶσι νὰ διέλθωσι ἀπὸ μίαν κατάστασιν πλήρους ἐξαντλήσεως σωματικῶς, ψυχικῶς, πνευματικῶς καὶ οἰκονομικῶς.

Τώρα βεβαίως ἕν σκεπτόμενον πρόσωπον δύναται νὰ ἀμφιβάλλῃ ὅτι ἡ σκευωρία ἥτις εὑρίσκεται ἐν ἐξελίξει εἰς Ἐγγύς, Μέσην καὶ Ἄπω Ἀνατολήν, ἔχει σχεδιασθεῖ διὰ νὰ ἐπιτευχθῆ ἐτοῦτος ὁ σατανικὸς στόχος;

Ὁ ἴδιος ὁ Πάϊκ προεῖπεν πάντα ταῦτα εἰς μίαν δήλωσίν του πρὸς τὸν Μαζίνι τὴν 15ην Αὐγούστου 1871. Κατ’ αὐτὴν ἐδήλωσεν ὅτι ὅταν ὁ 3ος παγκόσμιος πόλεμος τελειώσῃ, αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι θὰ φιλοδοξῶσι διὰ ἀναμφισβήτητον παγκόσμιον κυριαρχίαν, θὰ προκαλέσωσι τὸν μεγαλλίτερον κοινωνικὸν κατακλυσμὸν ὅστις θὰ ἔχει γίνῃ ποτέ.

Παραθέτω τὰ δικά του λόγια ὅπως εἶναι διατυπωμένα εἰς τὴν ἐπιστολὴν τὴν ὁποίαν ἔγραψεν πρὸς τὸν Μαζίνι καὶ ἡ ὁποία ἐπιστολὴ ἔχει πλέον καταγραφεῖ εἰς τὸ βρεττανικὸν μουσεῖον εἰς τὸ Λονδῖνον, Ἀγγλία. Εἶπεν: «Θὰ ἀμολήσωμεν τοὺς μηδενιστὰς καὶ τοὺς ἀθέους καὶ θὰ προκαλέσωμεν ἕναν τρομερὸν κοινωνικὸν κατακλυσμὸν ὁ ὁποῖος μὲ ὅλη του τὴν φρίκην θὰ καταδείξῃ μὲ σαφήνειαν εἰς ὅλα τὰ ἔθνη τὴν ἐπίδρασιν τοῦ ἀπολύτου ἀθεϊσμοῦ, τὴν προέλευσιν τῆς ἀγριότητος καὶ τῆς πλέον αἱματηρᾶς ἀναταραχῆς. Τότε παντοῦ οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ ὑπερασπισθῶσι τοὺς ἑαυτούς των ἐναντίον τῆς μειονότητος τοῦ ἐπαναστατικοῦ κόσμου καὶ θὰ ἐξολοθρεύσωσι αὐτοὺς τοὺς καταστροφεῖς τοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ τὰ πλήθη ἀπογοητευμένα μὲ τὸν Χριστιανισμόν, τοῦ ὁποίου τὰ πνεύματα θὰ τελῶσι ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴν ἄνευ κατευθύνσεως καὶ ἡγεσίας καὶ ἀνήσυχα διὰ ἕν ἰδανικὸν ἀλλὰ δίχως νὰ γνωρίζωσι πρὸς τὰ ποῦ θὰ πρέπει νὰ διοχετεύσωσι τὴν λατρείαν των, θὰ λάβωσι τὸ ἀληθινὸν Φῶς μέσῳ τῆς καθολικῆς ἐκδηλώσεως τοῦ καθαροῦ δόγματος τοῦ ἐωσφόρου (σατανὰ) καὶ φέρνοντάς το ἔξω τελικῶς εἰς δημοσίαν θέαν. Μία ἐκδήλωσις ἡ ὁποία θὰ προκύψῃ ἀπὸ ἕν γενικὸν ἀντιδραστικὸν κίνημα ὅν θὰ ἀκολουθήσῃ τὴν καταστροφὴν τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ ἀ-Θεϊσμοῦ κατακτώντας καὶ τὰ δύο καὶ ἐξολοθρεύοντάς τα τὴν ἰδίαν στιγμήν».

 

ΜΕΡΟΣ 5ον: Ὅταν ὁ Μαζίνι ἀπεβίωσεν τὸ 1872, ὁ Πάϊκ ἀνέδειξεν ἐπαναστατικὸν ἡγέτην ἕναν ἄλλον ὀνόματι Adrian Lemmy. Τὸν Lemmy μὲ τὴν σειρά του τὸν διεδέχθη ὁ Λένιν καὶ ὁ Τρότσκι καὶ ἀκολούθως ὁ Στάλιν. Αἱ ἐπαναστατικαὶ δραστηριότηται ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν, ἐχρηματοδοτήθησαν ἀπὸ Βρεττανούς, Γάλλους, Γερμανοὺς καὶ Ἀμερικανοὺς διεθνεῖς τραπεζίτας οἱ ὁποῖοι ἐκυριαρχοῦντο ἅπαντες ἀπὸ τὴν βουλὴν τοῦ Ρότσιλντ.

Ὑποτίθεται ὅτι πρέπει νὰ πιστέψωμεν ὅτι οἱ σημερινοὶ διεθνεῖς τραπεζίται εἶναι μόνον τὰ ἐργαλεῖα καὶ οἱ πράκτορες τῆς μεγάλης συνωμοσίας ἀλλὰ εἰς τὴν πραγματικότηταν εἶναι οἱ ἐγκέφαλοι ὅπισθεν πάντων τούτων.

Ἐνῶ τὸ εὑρὺ κοινὸν τελεῖ ὑπὸ πλύσιν ἐγκεφάλου ἀπὸ ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς «ἐνημερώσεως» διὰ νὰ πιστεύῃ ὅτι ὁ κομμουνισμὸς εἶναι ἕνα κίνημα τῶν λεγομένων «ἐργαζομένων», ἡ πραγματικότης εἶναι ὅτι βρεττανικαὶ καὶ ἀμερικανικαὶ μυστικαὶ ὑπηρεσίαι κατέχουσι αὐθεντικὰ ἔγγραφα ἀποδεικτικῶν στοιχείων ὅτι οἱ διεθνεῖς φιλελεύθεροι οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦσι μέσω τῶν διεθνῶν τραπεζικῶν οἴκων των, ἰδιαιτέρως μέσω τῆς βουλῆς τῶν Ρότσιλντς, ἔχουσι χρηματοδοτήσει καὶ τὰς δύο πλευρὰς κάθε πολέμου καὶ ἐπαναστάσεως ἀπὸ τὸ 1776.

Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι σήμερον ἀποτελοῦσι τὴν συνωμοσίαν, τὸ C.F.R εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας, κατευθύνουσι τὰς κυβερνήσεις τὰς ὁποίας κρατοῦσι εἰς τὴν τοκογλυφίαν μέσω μεθόδων, ὅπως τὸν νόμον τῆς ὁμοσπονδιακῆς τραπέζης εἰς τὴν Ἀμερικὴν διὰ τὴν καταπολέμησιν τῶν πολέμων, ὅπως εἰς τὸ Βιετνὰμ τὸ ὁποῖον ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, ὥστε νὰ προωθηθῶσι τὰ σχέδια Ἰλλουμινάτι τοῦ Πάϊκ, διὰ νὰ φέρῃ τὸν κόσμον εἰς ἐκεῖνο τὸ στάδιον τῆς συνωμοσίας, ὅπου ὁ ἀ-Θεϊστικὸς κομμουνισμὸς καὶ τὸ σύνολον τοῦ Χριστιανισμοῦ νὰ ἐξαναγκασθῆ εἰς ἕναν 3ον παγκόσμιον πόλεμον εἰς κάθε ἔθνος ὅν ἀπομένει, καθὼς καὶ εἰς διεθνῆ κλίμακαν.

Ἡ ἕδρα τῆς μεγάλης συνωμοσίας εἰς τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1700 ἦτο εἰς τὴν Φραγκφούρτην, Γερμανίαν, ὅπου εἶχεν ἱδρυθεῖ ἡ βουλὴ τοῦ Ρότσιλντ ἀπὸ τὸν Mayar Amschel καὶ ἄλλους διεθνεῖς χρηματοδότας, οἵτινες εἶχον κυριολεκτικῶς πωλήσει τὴν ψυχή των εἰς τὸν διάβολον. Μετά τὴν ἀποκάλυψίν των ὑπὸ τῆς Βαυαρικῆς κυβερνήσεως τὸ 1786, οἱ συνωμόται μετέφερον τὴν ἕδρα των εἰς Ἐλβετίαν καὶ ἀκολούθως εἰς Λονδῖνον.

Μετὰ τὸν 2ον παγκόσμιον πόλεμον ὅτε καὶ ὁ Τζέϊκομπ Σήηφ, ὁ πράκτωρ τῶν Ρότσιλντς εἰς Ἀμερικὴν ἀπεβίωσεν, ἡ ἕδρα των εἰς Ἀμερικὴν εἶναι εἰς τὸ Harold Pratt Building εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην καὶ οἱ Ρόκφέλερς, οἱ ὁποῖοι ἀρχικῶς ἦσαν καθοδηγούμενοι τοῦ Σήηφ, ἔχουσι ἀναλάβει τὸν χειρισμὸν τῶν οἰκονομικῶν εἰς Ἀμερικὴν διὰ τοὺς Ἰλλουμινάτι.

Εἰς τὰ τελικὰ στάδια τῆς συνωμοσίας ἡ παγκόσμιος κυβέρνησις θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν βασιλέα-δικτάτορα ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τὸ C.F.R. καὶ ὁλίγους δισεκατομμυριούχους, οἰκονομολόγους καὶ ἐπιστήμονας οἵτινες θὰ ἔχωσι ἀποδείξῃ τὴν ἀφοσίωσίν των εἰς τὴν μεγάλην συνωμοσίαν. Ἅπαντες οἱ ὑπόλοιποι θὰ ἐνσωματωθῶσι εἰς μίαν τεραστίαν συσσώρευσιν, ἀνάμειξιν φυλῶν, πραγματικοὶ σκλάβοι.

Ἐπιτρέψατέ μου τώρα νὰ σᾶς καταδείξω κατὰ ποῖον τρόπον ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνησις ἡμῶν καὶ ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς ἔχουσι ἀπορροφηθεῖ εἰς τὸ σχέδιον τῆς παγκοσμίου κυριαρχίας, τῆς μεγάλης συνωμοσίας τῶν Ἰλλουμινάτι καὶ νὰ ἔχετε πάντοτε ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἐδημιουργήθησαν διὰ νὰ ἐπιτευχθῆ ἡ στέγασις δι’ ἐκείνην τὴν παγκόσμιον, τὴν ἀποκαλουμένην «φιλελεύθερον» συνωμοσίαν.

Τὰ πραγματικὰ θεμέλια τοῦ σχεδίου τῆς ἐξαγορᾶς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἐτέθησαν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς περιόδου τοῦ ἐμφυλίου πολέμου μας. Ὄχι ὅτι ὁ Βάϊσχάουπτ καὶ οἱ προηγούμενοι ἐγκέφαλοι εἶχον ποτὲ ἀγνοήσει τὸν νέον κόσμον, ὅπως ἔχω ἤδη ἀναφέρει, ὁ Βάϊσχάουπτ εἶχε τοὺς πράκτορές του ἐγκατεστημένους ἐδῶ, ἤδη ἀπὸ τὸν ἐπαναστατικὸν πόλεμον. Ἀλλὰ ὁ Τζὼρτζ Οὐάσινγκτον ἦτο ἐξυπνότερος αὐτῶν.

Ἦτο κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ποὺ οἱ συνωμόται ἐξεκίνησαν τὰς πρώτας συγκεκριμένας προσπαθείας των. Γνωρίζομεν ὅτι ὁ Judah Benjamin, κύριος σύμβουλος τοῦ  Jefferson Davis, ἦτο πράκτωρ τοῦ Ρότσιλντ.

Γνωρίζομεν ἐπίσης ὅτι ὑπῆρχον πράκτορες τοῦ Ρότσιλντ ἐγκατεστημένοι εἰς τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον τοῦ Ἀβραὰμ Λίνκολν οἱ ὁποῖοι προσεπάθησαν νὰ τὸν ἐξαπατήσωσι εἰς μίαν οἰκονομικὴν συμφωνίαν μὲ τὴν βουλὴν τοῦ Ρότσιλντ ἀλλὰ διέγνωσεν τὸ σχέδιόν των καὶ τοὺς ἀπέρριψεν καὶ τοιουτοτρόπως ἐγεννήθη ἡ ἀθάνατος ἔχθρα τῶν Ρότσιλντς, ἀκριβῶς ὅπως ἔπραξεν ὁ ρῶσσος Τσάρος ὅταν ἐτορπίλισεν τὴν πρώτην των Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν εἰς τὸ συνέδριον τῆς Βιέννης.

Ἔρευναι διὰ τὴν δολοφονίαν τοῦ Λίνκολν, ἀπεκάλυψαν ὅτι ὁ δολοφόνος ὁ Booth, ἦτο μέλος μίας μυστικῆς συνωμοτικῆς ὁμάδος. Τὸ ὄνομα τῆς ὁμάδος δὲν ἀπεκαλύφθη ποτὲ καὶ παραμένει μυστήριον, ὅπως μυστήριον παραμένει καὶ ἡ δολοφονία τοῦ Τζὰκ Κέννεντυ. Ἀλλὰ εἶμαι σίγουρος ὅτι δὲν θὰ παραμείνῃ μυστήριον διὰ πολὺ ἀκόμη.

Τὸ τέλος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου κατέστρεψεν προσωρινῶς ὅλας τὰς πιθανότητας τῆς βουλῆς τῶν Ρότσιλντς διὰ νὰ ἀποκτήσωσι τὸν ἔλεγχον τοῦ χρηματικοῦ μας συστήματος, ὅπως ἐκατόρθωσαν εἰς τὴν Βρεττανίαν καὶ εἰς ἄλλα ἔθνη τῆς Εὐρώπης. Λέγω προσωρινῶς διότι οἱ Ρότσιλντς καὶ οἱ ἐγκέφαλοι τῆς συνωμοσίας ποτὲ δὲν παραδίδονται. Δι’ αὐτὸ ἔπρεπε νὰ ξεκινήσωσι καὶ πάλιν ἀπὸ τὴν ἀρχὴν ἀλλὰ δὲν ἔχασαν χρόνον δι’ αὐτό.

Ὁλίγον μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἐμφυλίου πολέμου εἷς νεαρὸς μετανάστης ὅστις ἀπεκάλη τὸν ἑαυτόν του Τζέϊκομπ Σήηφ (Jacob Schiff), κατέφθασεν εἰς Νέαν Ὑόρκην. Ὁ Τζέϊκομπ ἦτο εἷς ἀνὴρ μὲ μίαν ἀποστολὴν διὰ τὴν βουλὴν τοῦ Ρότσιλντ. Ὁ Τζέϊκομπ ἦτο υἱὸς ἑνὸς ραββίνου. Ἐγεννήθη εἰς μίαν ἐκ τῶν βουλῶν τοῦ Ρότσιλντ εἰς Φραγκφούρτην Γερμανίας. Δὲν θὰ διεισδύσω βαθέως εἰς τὸ παρελθόν του. Τὸ σημαντικὸν εἶναι ὅτι ὁ Ρότσιλντ ἀνεγνώρισεν εἰς αὐτὸν ὄχι μόνον ἕναν πιθανὸν «μάγον» χρημάτων ἀλλὰ τὸ σημαντικότερον εἶναι ὅτι διέγνωσεν εἰς αὐτὸν τὰς κρυμμένας μακιαβελικάς του ἰδιότητας, αἱ ὁποῖαι θὰ ἠδύναντο, ὅπως καὶ τὸ ἔπραξαν, νὰ τὸν καταστήσωσι ἔναν ἀνεκτίμητον λειτουργὸν εἰς τὴν μεγάλην παγκόσμιον συνωμοσίαν.

Μετὰ ἀπὸ μίαν σχετικῶς σύντομον περίοδον ἐκπαιδεύσεως εἰς τὴν τράπεζαν τοῦ Ρότσιλντ εἰς Λονδῖνον, ὁ Τζέϊκομπ ἀνεχώρησεν διὰ τὴν Ἀμερικὴν μὲ ὁδηγίας νὰ ἀγοράσῃ ἕναν τραπεζικὸν οἶκον, ὁ ὁποῖος θὰ ἦτο ἡ εἴσοδος διὰ τὴν ἀπόκτησιν τοῦ ἐλέγχου τοῦ χρηματικοῦ συστήματος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Εἰς τὴν πραγματικότηταν ὁ Τζέϊκομπ ἦρθεν ἐδῶ διὰ νὰ πραγματοποιήσῃ τέσσαρας συγκεκριμένας ἀποστολάς.

Ὑπ’ ἀριθμὸν 1 καὶ ἡ πλέον σημαντικὴ ἦτο νὰ ἀποκτήσῃ τὸν ἔλεγχον τοῦ χρηματικοῦ συστήματος τῆς Ἀμερικῆς.

Ὑπ’ ἀριθμὸν 2. Νὰ ἐξεύρῃ ἐπιθυμητοὺς ἄνδρας οἵτινες διὰ τιμήματος τινός, θὰ ἦσαν πρόθυμοι νὰ ὑπηρετήσωσι ὡς ἀνδρείκελα διὰ τὴν μεγάλην συνωμοσίαν καὶ νὰ τοὺς προωθήσῃ εἰς ὑψηλὰς θέσεις εἰς τὴν ὁμοσπονδιακὴν κυβέρνησίν μας, εἰς τὸ κογκρέσον μας, εἰς τὸ Ἀνώτατον Δικαστήριον τῶν Η.Π.Α. καθὼς καὶ εἰς ὅλας τὰς ὁμοσπονδιακὰς ὑπηρεσίας.

Ὑπ’ ἀριθμὸν 3. Νὰ δημιουργήσῃ διαμάχας μειονοτικῶν ὁμάδων εἰς ὅλα τὰ ἔθνη. Ἰδιαιτέρως μεταξὺ τῶν λευκῶν καὶ τῶν μαύρων.

Ὑπ’ ἀριθμὸν 4. Νὰ δημιουργήσῃ ἕν κίνημα διὰ νὰ καταστρέψῃ τὰς θρησκείας εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας ἀλλὰ ὁ Χριστιανισμὸς νὰ εἶναι ὁ κύριος στόχος.

Προηγουμένως ἐδήλωσα ὅτι ὁ Τζέϊκομπ Σήηφ ἦρθεν εἰς τὴν Ἀμερικὴν μὲ διαταγὰς ἀπὸ τὸν Ρότσιλντ διὰ νὰ πραγματοποιήσῃ τέσσαρας συγκεκριμένας ὁδηγίας. Τὸ πρῶτον καὶ σημαντικότερον ἦτο νὰ θέσῃ ὑπὸ τὸν ἔλεγχόν του τὸ χρηματικὸν σύστημα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἄς ἀκολουθήσωμεν τὰ βήματα τοῦ Σήηφ διὰ τὴν πραγματοποίησιν αὐτῆς τῆς ὁδηγίας.

Τὸ πρῶτον βῆμα ἦτο νὰ ἀγοράσῃ ἕναν τραπεζικὸν οἶκον ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἕνα εἷδος οἴκου τὸν ὁποῖον θὰ εἶχεν ὑπὸ ἀπόλυτον ἔλεγχον, διὰ τὸν ἐγκλωβισμὸν τοῦ χρηματικοῦ μας συστήματος. Μετὰ ἀπὸ προσεκτικὴν ἔρευναν ὁ Τζέϊκομπ ἠγόρασεν μίαν συνεργασίαν εἰς μίαν ἐπιχείρησιν, ἥτις ὀνομάζετο Kuhn and Loeb. Ὅπως ὁ Σήηφ ἔτσι καὶ ὁ Kuhn καὶ ὁ Loeb ἦσαν μετανάσται ἀπὸ γερμανικὰ ἑβραϊκὰ γκέτο. Ἦρθαν εἰς τὰς Η.Π.Α. εἰς τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1840. Ἀμφότεροι ἤρχισαν τὴν ἐπαγγελματική των καριέραν ὡς πλανόδιοι μικροπωληταὶ πακέτων.

Εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς δεκαετίας 1850, συνεκέντρωσαν τὰ κέρδη των καὶ ἐδημιούργησαν ἕνα κατάστημα ἐμπορευμάτων εἰς τὸ Λαφαγιέτ, Ἰντιάνα ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Kuhn and Loeb», ἐξυπηρετῶντες τοὺς ἐποίκους εἰς τὸν δρόμον των πρὸς τὴν Δύσιν ἐντὸς τῶν βαγονιῶν (τῶν τραίνων).

Εἰς τὴν διάρκειαν τῶν ἐπομένων ἐτῶν ἔστησαν παρόμοια καταστήματα εἰς τὸ Σινσινάτι καὶ τὸ St. Louis. Εἰς τὴν συνέχειαν προσέθεσαν ἐνεχυροδανεισμὸν εἰς τὰς ἐμπορικάς των ἐπιδιώξεις. Ἀπὸ ἐκεῖ ἕως τὸν δανεισμὸν χρημάτων ἦτο ἕν μικρὸν καὶ γρήγορον βῆμα. Kuhn and Loeb ἦτο μία πολὺ γνωστὴ ἰδιωτικὴ τραπεζικὴ ἑταιρεία καὶ ἦτο αὐτὴ ποὺ ὁ Τζέϊκομπ ἠγόρασεν.

Ὁλίγον ἀργότερον ἀφ’ ὅτου ἔγινεν συνέταιρος εἰς τὴν  Kuhn and Loeb, ὁ Σήηφ ἐνυμφεύθη τὴν κόρην τοῦ Λοέμπ τὴν Τερέζαν καὶ ἀκολούθως ἠγόρασεν τοὺς τόκους τοῦ Kuhn καὶ μετέφερεν τὴν ἐπιχείρησιν εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην καὶ τὸ «Kuhn and Loeb» ἔγινεν «Kuhn and Loeb & Co» διεθνεῖς τραπεζίται, μὲ τὸν Τζέϊκομπ Σήηφ πράκτορα τοῦ Ρότσιλντ, φαινομενικῶς ὁ μοναδικὸς ἰδιοκτήτης. Εἰς ὅλην τὴν καριέραν του αὐτὸ τὸ μεῖγμα τοῦ Ἰούδα καὶ Μακιαβέλι, ὁ πρῶτος ἱεράρχης τῆς μεγάλης συνωμοσίας τῶν Ἰλλουμινάτι εἰς τὴν Ἀμερικήν, ἐπόζαρε ὡς εἷς γενναιόδωρος φιλάνθρωπος καὶ ὡς ἕνας ἄνθρωπος μὲ μεγάλην ἁγιότηταν. Ὁ κανὼν τῆς συγκαλύψεως ὅστις εἶχεν ὁρισθεῖ ἀπὸ τοὺς Ὶλλουμινάτι.

 

ΜΕΡΟΣ 6ον. Ὅπως ἔχω δηλώσει τὸ πρῶτον μεγάλο βῆμα τῆς συνωμοσίας ἦτο ἡ παγίδευσις τοῦ χρηματικοῦ μας συστήματος. Διὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ στόχου ἐτούτου ὁ Σήηφ θὰ ἔπρεπε νὰ λάβῃ πλήρην συνεργασίαν τῶν τότε μεγάλων τραπεζικῶν στοιχείων εἰς Ἀμερικὴν καὶ αὐτὸ ἦτο εὐκολότερον εἰς τοὺς λόγους, παρὰ εἰς τὴν πράξιν. Ἀκόμη καὶ ἐκεῖνα τὰ ἔτη ἡ Wall Street ἦτο ἡ καρδία τῆς ἀμερικανικῆς χρηματαγορᾶς καὶ ὁ JP Morgan ἦτο ὁ δικτάτοράς της.

Ἑπόμεναι εἰς τὴν σειρὰν ἦσαν ἡ Drexels καὶ ἡ Biddles τῆς Φιλαδελφείας. Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι χρηματοδόται, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἐκυριαρχοῦντο ἀπὸ αὐτὰς τὰς τρεῖς τραπέζας ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Μόργκαν. Καὶ οἱ τρεῖς ἦσαν ὑπερήφανοι, ἀγέρωχοι, ἀλαζονικοὶ ἡγεμόνες.

Τὰ πρῶτα ἔτη ἔβλεπον τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὰ γερμανικὰ ἑβραϊκὰ γκέτο μὲ ἀπόλυτον περιφρόνησιν ἀλλὰ ὀ Τζέϊκομπ ἐγνώριζεν πῶς νὰ τὸ ξεπεράσῃ αὐτό. Τοὺς ἔρριξεν μερικὰ «κόκκαλα» τοῦ Ρότσιλντ. Τὰ ἐν λόγῳ «κόκκαλα» ἦσαν ἡ διανομὴ εἰς τὴν Ἀμερικὴν ἐπιθυμητῶν εὐρωπαϊκῶν μετοχῶν καὶ ὁμολόγων.

Ἀκολούθως ἀνεκάλυψεν ὅτι ἐκράτει εἰς χείρας του ἕν ἀκόμη ἰσχυρότερον ὅπλον, τὸ ἀκόλουθον: Κατὰ τὰς δεκαετίας αἱ ὁποῖαι ἠκολούθησαν τὸν ἐμφύλιον πόλεμόν μας, αἱ βιομηχανίαι μας ἤρχισαν νὰ αὐξάνονται μὲ ταχὺν ρυθμόν. Εἴχαμε νὰ κατασκευάσωμεν μεγάλους σιδηροδρόμους, ἐξορύξεις πετρελαίου, βιομηχανίας χάλυβος, κλωστοϋφαντουργίας. Πάντα ταῦτα ἀπῆτον μεγάλας χρηματοδοτήσεις. Ἕνα μεγάλο τμῆμα αὐτῶν ἔπρεπε νὰ προέλθῃ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν καὶ αὐτὸ ἐσήμαινε τὴν βουλὴν τοῦ Ρότσιλντ. Τότε ἀκριβῶς ἦτο ποὺ ὁ Σήηφ κατέστη λίαν χρήσιμος. Ἔπαιξεν ἕν λίαν ἔξυπνον παιχνίδι. Ἀνεδείχθη ὁ προστάτης Ἅγιος τοῦ John D. Rockefeller, Edward R. Harriman καί Andrew Carnegie. Ἐχρηματοδότησεν τὴν ἑταιρείαν Standard Oil διὰ τὸν Rocky, τὴν σιδηροδρομικὴν αὐτοκρατορίαν διὰ τὸν Harriman καὶ τὴν αὐτοκρατορίαν τοῦ χάλυβος διὰ τὸν Carnegie. Ἀλλὰ ἀντὶ νὰ κρατήσῃ ὅλας τὰς ἄλλας βιομηχανίας διὰ τὴν Kuhn, Loeb & Co, ἤνοιξεν τὰς θύρας διὰ τὴν βουλὴν τοῦ Ρότσιλντ εἰς τὸν Μόργκαν, εἰς τὸν Biddle καὶ τὸν Drexel. Μὲ τὴν σειράν του ὁ Ρότσιλντ ἐκανόνισεν τὴν δημιουργίαν εἰς τὸ Λονδῖνον καὶ τοὺς Παρισίους εὐρωπαϊκῶν κλάδων τῶν τριῶν αὐτῶν ἀλλὰ πάντα εἰς τὴν βάσιν ἑταιρικῶν σχέσεων μὲ τοὺς ὺφισταμένους τοῦ Ρότσιλντ ὅστις ἦτο λίαν σαφὴς πρὸς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἄνδρας, ὅτι ὁ Σήηφ θὰ ἦτο τὸ ἀφεντικὸν εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην.

Τοιουτοτρόπως, μὲ τὴν ἀλλαγὴν τῆς ἑκατονταετηρίδος, ὁ Σήηφ εἶχεν αὐστηρὸν ἔλεγχον τοῦ συνόλου τῆς τραπεζικῆς ἀδελφότητος εἰς τὴν Wall Street, ἡ ὁποία ἔκτοτε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Σήηφ περιελάμβανε τὴν Lehman Brothers, τὴν Goldman Sachs καὶ ἄλλας διεθνεῖς τραπέζας μὲ ἐπὶ κεφαλῆς ἄνδρας, τοὺς ὁποίους ἐπέλεξαν οἱ Ρότσιλντς. Αὐτὸ ἐσήμαινεν ἐν ὁλίγοις τὸν ἔλεγχον τῶν χρηματικῶν δυνάμεων τοῦ Ἔθνους μας καὶ τότε ἦτο ἕτοιμος διὰ τὸ μέγα ἄλμα, δῆλα δὴ τὴν παγίδευσιν τοῦ ἐθνικοῦ μας χρηματικοῦ συστήματος. Συμφώνως ὅμως μὲ τὸ σύνταγμά μας, ὅλος ὁ ἔλεγχος τοῦ χρηματικοῦ μας συστήματος ἀνήκει ἀποκλειστικῶς εἰς τὸ Κογγκρέσσον μας.

Τὸ ἐπόμενον σημαντικὸν βῆμα τοῦ Σήηφ ἦτο νὰ παραπλανήσῃ τὸ Κογγκρέσσον μας, ὥστε νὰ προδώσῃ αὐτὸ τὸ συνταγματικὸν διάταγμα καὶ νὰ παραδώσῃ τὸν ἔλεγχον εἰς τὴν ἱεραρχίαν τῆς μεγάλης συνωμοσίας τῶν Ἰλλουμινάτι. Διὰ νὰ νομιμοποιήσῃ τὴν παράδοσιν ταύτην καὶ νὰ καταστήσῃ τοὺς ἀνθρώπους ἀνήμπορους νὰ ἀντισταθῶσι, θὰ ἦτο ἀπαραίτητον νὰ θεσπίσῃ μίαν εἰδικὴν νομοθεσίαν τὸ Κογγκρέσσον. Διὰ νὰ τὸ ἐπιτύχῃ αὐτό, θὰ ἕπρεπε ὁ Σήηφ νὰ διοχετεύσῃ ἀνδρείκελά του καὶ εἰς τὰ δύο σώματα τοῦ Κογγκρέσσου. Ἀνδρείκελα ἀρκετὰ ἰσχυρὰ ὥστε νὰ ἠδύναντο νὰ ὁδηγήσωσι τὸ Κογγκρέσσον εἰς τὸ νὰ ὑπερψηφίσῃ ἕν τοιοῦτον νομοσχέδιον.

Ἐξ ἴσου ἤ ἔτι σπουδαιότερον ἦτο νὰ ἐμφυτεύσῃ ἕνα ἀνδρείκελόν του εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον. Ἕναν πρόεδρον δίχως ἀκεραιότηταν καὶ δίχως ἐνδοιασμούς, ὅστις θὰ ὑπέγραφεν τὸ διάταγμα αὐτὸ εἰς νόμον. Διὰ νὰ τὸ ἐπιτύχῃ ἐτοῦτο, θὰ ἔπρεπε νὰ κερδίσῃ τὸν ἔλεγχον εἴτε τοῦ Ρεμπουμπλικανικοῦ, εἴτε τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος. Τὸ Δημοκρατικὸν κόμμα ἦτο τὸ πλέον εὐάλωτον, τὸ πλέον «πεινασμένον» ἐκ τῶν δύο. Ἐκτὸς τοῦ Grover Cleveland οἱ δημοκρατικοὶ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ τοποθετήσωσι τινὰ ἐκ τῶν ἰδικῶν των ἀνδρῶν εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον πρὸ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου.

Ὑπῆρχον δύο λόγοι διὰ τοῦτο. Ὁ πρῶτος ἦτο ἡ ἔνδοια τοῦ κόμματος καὶ ὁ δεύτερος ὅτι οἱ συνειδητοὶ ρεμπουμπλικανοὶ ψηφοφόροι ἦσαν περισσότεροι τῶν δημοκρατικῶν. Τὸ θέμα τῆς ἐνδοίας δὲν ἦτο μέγα θέμα ἀλλὰ αὐτὸ τῶν ψηφοφόρων ἦτο μία διαφορετικὴ ἱστορία. Ὅπως ὅμως ἀνέφερα προηγουμένως, ὁ Σήηφ ἦτο λίαν ἔξυπνος. Καὶ ἐδῶ ὑπεισέρχεται ἡ ἀποτρόπαιος δολοφονικὴ μέθοδος ἥτις χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τῶν ψήφων. Ἡ λύσις δι’ αὐτῆς τῆς μεθόδου καταδεικνύει πόσον ὀλίγον οἱ ἑβραῖοι διεθνεῖς τραπεζίται νοιάζονται διὰ τοὺς φυλετικοὺς των ἀδελφούς, ὅπως θὰ διαπιστώσετε.

Ξαφνικὰ γύρω στὰ 1890 ἐξέσπασεν ἕν κῦμα διωγμῶν εἰς Ρωσίαν. Πολλαὶ χιλιάδαι ἑβραίων, (ἐτοῦτοι ἦσαν Χάζαροι) ἄνδρες, γυναῖκαι καὶ παιδία, ἐσφαγιάσθησαν ἀπὸ τοὺς Κοζάκους καὶ ἄλλους ἀγρότας. Παρόμοιοι διωγμοὶ μὲ παρομοίαν σφαγὴν ἑβραίων ἐξέσπασεν καὶ εἰς Πολωνίαν, Ρουμανίαν καὶ Βουλγαρίαν. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ διωγμοὶ εἶχον ὑποκινηθεῖ ὑπὸ πρακτόρων τοῦ Ρότσιλντ. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦτο νὰ κατακλύσωσι τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας τρομοκρατημένοι ἑβραῖοι πρόσφυγες ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔθνη καὶ τοῦτον ἐσυνεχίσθη τὰς ἐπομένας δύο ἤ τρεῖς δεκαετίας ἐπειδὴ οἱ διωγμοὶ ἐσυνεχίζοντο καθ’ ὅλον αὐτὸ τὸ διάστημα. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ πρόσφυγες ἐβοηθήθησαν ἀπὸ αὐτοαποκαλουμένας «ἀνθρωπιστικὰς ἐπιτροπάς», αἱ ὁποῖαι εἶχον συσταθεῖ ἀπὸ τὸν Σήηφ, τοὺς Ρότσιλντς καὶ ὅλους τοὺς ὑποτακτικούς των.

(Ἰδική μου ὑποσημείωσις: 1. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἑβραῖοι ἦσαν Χάζαροι. 2. Συγκρίνατε ἐτοῦτο μὲ τοὺς ἐθελοντὰς καὶ τὰς μὴ κυβερνητικὰς ὀργανώσεις ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας M.K.O.).

Οἱ πρόσφυγες ἐπῆγαν εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην ἀλλὰ αἱ «ἀνθρωπιστικαὶ ἐπιτροπαὶ» τῶν Σήηφ-Ρότσιλντ, ἐξηῦρον τρόπους νὰ μετακινήσωσι πολλοὺς ἐξ αὐτῶν εἰς ἄλλας μεγάλας πόλεις ὅπως εἰς τὸ Σικάγον, Βοστώνην, Φιλαδέλφειαν, Ντητρόϊντ, Λὸς Ἄντζελες κ.λ.π.

Ὅλοι των μετετράπησαν συντόμως εἰς πολιτογραφημένους πολίτας καὶ καθοδηγήθησαν εἰς τὸ νὰ ἐγγραφῶσι ὡς δημοκρατικοί. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ὅλη αὐτὴ ἡ ἀποκαλουμένη «μειονότης», κατέστη ψηφοφόρος τοῦ δημοκρατικοῦ κόμματος εἰς τὰς κοινότητάς των. Ὅλοι ἐλεγχόμενοι καὶ κατευθυνόμενοι ἀπὸ τοὺς ἀποκαλουμένους «εὐεργέτας των».

(Τὸ ἴδιον θὰ συμβῆ καὶ ἐδῶ μὲ τὴν σχεδιαζομένην πολιτογράφησίν των καὶ τὴν ἀλλαγὴν τῶν διατάξεων καὶ τοῦ νόμου περὶ Ἰθαγενείας. Τὸ σχέδιόν των εἶναι νὰ ψηφίσωσι εἰς ἕν δημοψήφισμα διὰ τὴν Θράκην καὶ τὴν Μακεδονίαν ὥστε νὰ ἀνακηρύξωσι αὐτονόμους ἤ καὶ ἀνεξαρτήτους ἐτοῦτας τὰς Ἑλληνικὰς περιοχάς).

Εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὴν εἴσοδον τῆς 20ῆς ἑκατονταετηρίδος, κατέστησαν ζωτικῆς σημασίας παράγοντες εἰς τὴν πολιτικὴν ζωὴν τοῦ ἔθνους μας. Ταύτη ἦτο μία ἐκ τῶν μεθόδων τὰς ὁποίας ὁ Σήηφ ἐχρησιμοποίησεν διὰ νὰ ἐμφυτεύσῃ ἄνδρας ὡσὰν τὸν Νέλσον Ἄντριτς εἰς τὴν Γερουσίαν μας καὶ τὸν Γούντροου Οὐϊλσον εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον.

Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἐπιτρέψατέ μου νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω μίαν ἐπὶ πλέον σημαντικὴν ἀποστολὴν, ἥτις εἶχεν ἀνατεθεῖ εἰς τὸν Σήηφ, ὅταν εἶχε ἀποσταλεῖ εἰς τὴν Ἀμερικήν. Ἀναφέρομαι εἰς αὐτὴν τῆς καταστροφῆς τῆς ἑνότητος τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ μὲ τὴν δημιουργίαν μειονοτικῶν ὁμάδων καὶ φυλετικῶν διαμαχῶν.

Μὲ τοὺς διωγμένους ἑβραίους πρόσφυγας εἰς τὴν Ἀμερικήν, ὁ Σήηφ ἐδημιούργησεν μίαν ἕτοιμον μειονοτικὴν ὁμάδαν διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν. Ἀλλὰ οἱ  ἑβραῖοι εἰς τὸ σύνολόν των ἦσαν τρομοκρατημένοι ἀπὸ τοὺς διωγμοὺς καὶ δὲν θὰ ἠδύναντο νὰ δημιουργήσωσι μίαν τοιαύτην ὁμάδαν βίας ὥστε νὰ καταστρέψωσι τὴν ἑνότηταν τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ.

Ἀλλὰ μέσα εἰς τὴν Ἀμερικὴν ὑπῆρχεν ἤδη μία ἕτοιμος, ἄν καὶ μέχρι τώρα  κοιμισμένη μειονοτικὴ ὁμάς, αὐτὴ τῶν νέγρων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἠδύναντο νὰ πυροδοτηθῶσι εἰς τὸ νὰ προκαλέσωσι διαδηλώσεις, ταραχάς, λεηλασίας, δολοφονίας καθὼς καὶ κάθε ἄλλο εἶδος ἀνομίας. Τὸ μόνον τὸ ὁποῖον ἐχρειάζετο, ἦτο νὰ τοὺς ἐρεθίσωσι καὶ νὰ τοὺς ἀφυπνίσωσι.

Ἀπὸ κοινοῦ αὐταὶ αἱ δύο μειονοτικαὶ ὁμάδαι κατευθυνόμεναι ὀρθῶς, θὰ ἠδύναντο νὰ χρησιμοποιηθῶσι διὰ νὰ δημιουργήσωσι τὴν ἰδίαν ἀκριβῶς διαμάχην εἰς τὴν Ἀμερικὴν ποὺ θὰ ἐχρειάζοντο οἱ Ἰλλουμινάτι διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ σκοποῦ των.

Τὴν ἰδίαν ἀκριβῶς στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Σήηφ καὶ οἱ συν-συνωμόται του ἐσχεδίαζον τὴν παγίδευσιν τοῦ χρηματικοῦ μας συστήματος, ἐτελειοποῖον ἐπίσης σχέδια, διὰ νὰ κτυπήσωσι τὸν ἀνυποψίαστον ἀμερικανικὸν λαὸν μὲ μίαν ἐκρηκτικὴν καὶ τρομακτικὴν φυλετικὴν ἀναταραχὴν ἤτις θὰ ἐδίχαζεν τοὺς ἀνθρώπους εἰς κλάσματα μίσους καὶ θὰ ἐδημιούργη χάος εἰς ὅλον τὸ ἔθνος, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς ὅλα τὰ κολλέγια καὶ πανεπιστήμια, προστατευόμενα ὅλα ἀπὸ τὰς ἀποφάσεις τοῦ Earl Warren καὶ ἀπὸ τοὺς ἡγέτας μας εἰς Οὐάσιγκτον. Βεβαίως ἡ τελειοποίησις τῶν σχεδίων ἐτούτων ἀπήτη χρόνον καὶ ἄπειρον ὑπομονὴν διὰ νὰ ὀργανωθῶσι.

Διὰ νὰ ἐξαλείψω τώρα ὅλας τὰς ἀμφιβολίας, θὰ χρειασθῶ μερικὰ λεπτά, διὰ νὰ σᾶς δώσω ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τοῦ σχεδίου ἐτούτου τῆς φυλετικῆς διαμάχης. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἔπρεπε νὰ δημιουργήσωσι τὰς ἡγεσίας καὶ τὰς ὀργανώσεις, μὲ τὰς ὁποίας θὰ προσέλκυον ἑκατομμύρια κορόϊδα νέγρους καὶ ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔπραττον τὰς ἐπιδείξεις καὶ θὰ διέπραττον τὰς ταραχάς, τὰς λεηλασίας καὶ τὴν ἀνομίαν. Ἔτσι τὸ 1909 ὁ Σήηφ, οἱ Lehmans καὶ ἄλλοι συνωμόται, ὀργάνωσαν καὶ ἐγκαθίδρυσαν τὴν ἐθνικὴν ἕνωσιν διὰ τὴν πρόοδον τῶν ἐγχρώμων ἀτόμων, γνωστὴν ὡς «NAACP». Οἱ πρόεδροι, οἱ διευθυνταὶ καθὼς καὶ οἱ νομικοὶ σύμβουλοι, ἦσαν πάντα λευκοὶ ἄνδρες, ἑβραῖοι, οἵτινες ἐδιορίσθησαν ἀπὸ τὸν Σήηφ. Καὶ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας.

Ἐν συνεχείᾳ ἐν ἔτει 1913 ἡ ὁμὰς τοῦ Σήηφ ὀργάνωσεν τὸ «Anti-Defamation League of the Binai B’ rith» κοινῶς γνωστὸν ὡς ADL, διὰ νὰ χρησιμεύῃ διὰ ὅλην τὴν μεγάλην συνωμοσίαν. Σήμερον αὐτὸ τὸ ἀπαίσιον ADL διατηρεῖ πλέον τῶν 2.000 γραφείων καθ’ ἅπασαν τὴν χώραν μας, τὰ ὁποῖα συμβουλεύουσι καὶ ἐλέγχουσι πλήρως κάθε δρᾶσιν τοῦ NAACP, πυρῆνος τοῦ Ἀστικοῦ Συνδέσμου ὅλων τῶν ὑπολοίπων ὀργανώσεων τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων τῶν νέγρων καθ’ ἅπασαν τὴν χώραν, συμπεριλαμβανομένων τοιούτων ἡγετῶν ὅπως ὁ Μάρτιν Λοῦθερ Κίγκ, Stockely, Carmichael, Bayard Rustin καὶ ἄλλοι ὅμοιοί των.

 

ΜΕΡΟΣ 7ΟΝ: Ἐπὶ πλέον τὸ ADL ἀπέκτησεν τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῶν διαφημιστικῶν προϋπολογισμῶν πολλῶν πολυκαταστημάτων, ἁλυσίδων ξενοδοχείων καὶ βιομηχανικῶν χορηγῶν τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ ραδιοφώνου. Ἐπίσης διαφημιστικῶν ἑταιρειῶν προκειμένου νὰ ἐλέγχωσι εἰς τὴν πράξιν σχεδὸν ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καὶ νὰ ἐξαναγκάσωσι ὅλας τὰς πιστὰς ἐφημερίδας νὰ διαστρεβλώνωσι καὶ νὰ παραποιῶσι τὰς εἰδήσεις καὶ ἀκόμη νὰ ὑποκινῶσι καὶ ταυτοχρόνως νὰ δημιουργῶσι συμπάθειαν διὰ τὴν ἀνομίαν καὶ τὴν βίαν τῶν νέγρων συμμοριτῶν. Ἐδῶ εἶναι ἀποδεικτικὰ ἔγγραφα ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ σκοπίμου σχεδίου των διὰ νὰ ὑποκινήσωσι τοὺς νέγρους εἰς ὅλην τὴν ἀνομίαν των.

Ἐν ἔτει 1910 τὶς ἐπ’ ὀνόματι Ἴσραελ Ζάνγκγουϊλ (Israel Zangwill) ἔγραψεν ἕν θεατρικὸν ἔργον ὑπὸ τὸν τίτλον «The Melting-Pot». Ἦτο καθαρὴ προπαγάνδα διὰ νὰ λυπηθῶσι τοὺς νέγρους καὶ τοὺς ἑβραίους, διότι ἡ παράστασις ὑποτίθεται ὅτι ἔδειχνε ὅτι ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς διέπραττεν διακρίσεις καὶ διώξεις εἰς βάρος τῶν ἑβραίων καὶ τῶν νέγρων.

Κατὰ τὴν στιγμὴν ἐκείνην οὐδεὶς ἐφαίνετο νὰ εἶχεν συνειδητοποιήσει ὅτι ἦτο μία παράστασις προπαγάνδας, διότι ἦτο πολὺ ἔξυπνα γραμμένον. Ἡ προπαγάνδα ἦτο ἐξόχως περιβεβλημένη εἰς τὴν πράγματι πολὺ μεγάλην ψυχαγωγίαν τῆς παραστάσεως καὶ ἦτο μία μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ Broadway.

Ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ὁ θρυλικὸς Diamond Jim Brady ἐσυνήθιζεν νὰ παραθέτῃ ἕν συμπόσιον εἰς τὸ διάσημον ἐστιατόριον Delmonico τῆς Νέας Ὑόρκης μετὰ τὴν ἐναρκτήριον παράστασιν ἑνὸς δημοφιλοῦς ἔργου. Διοργάνωσεν ἕν τοιοῦτον πάρτυ διὰ τοὺς πρωταγωνιστὰς τοῦ «The Melting-Pot», διὰ τὸν συγγραφέαν, τὸν παραγωγὸν καὶ ὲπιλεγμένας διασημότητας τοῦ Broadway.

Μέχρι τότε εἶχα ἤδη κάνει μίαν προσωπικὴν ἐπιτυχίαν εἰς τὸ θέατρον τοῦ Broadway καὶ εἶχα προσκληθεῖ εἰς αὐτὸ τὸ πάρτυ. Ἐκεῖ ἐγνώρισα τὸν George Bernard Shaw καὶ ἕναν ἑβραῖο συγγραφέα ἐπ’ ὀνόματι Israel Cοhen. Ὁ Zangwill, ὁ Shaw καὶ ὁ Cοhen ἦσαν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐδημιούργησαν τὸ Fabian Society εἰς Ἀγγλίαν καὶ εἶχον συνεργασθεῖ στενῶς μὲ ἕναν ἑβραῖον ἐκ Φρανγκφούρτης ἐπ’ ὀνόματι Mordicai (Μαρδοχάϊ) ἀλλὰ εἶχεν μετατρέψει τὸ ὄνομά του εἰς Κὰρλ Μὰρξ.

Λάβετε ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι ὁ μαρξισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμὸς ἤρχισαν νὰ πρωτοεμφανίζονται ἐκείνην τὴν ἐποχὴν καὶ οὐδεὶς ἔδωσεν ἰδιαιτέραν προσοχὴν εἰς αὐτὰ τὰ δύο ὀνόματα. Οὐδεὶς ἐπίσης ὑποψιάζετο τὴν προπαγάνδαν εἰς τὰ γραπτὰ τῶν τριῶν αὐτῶν λίαν λαμπρῶν συγγραφέων.

Εἰς ἐκεῖνον τὸ συμπόσιον ὁ Ἴσραελ Κοὲν μοῦ εἶπεν ὅτι ἠσχολήθη μὲ τὴν συγγραφὴν ἑνὸς βιβλίου τὸ ὁποῖον θὰ ἦτο μία συνέχεια τοῦ «The Melting-Pot» τοῦ Ζάνγκγουϊλ (Zangwill). Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου του θὰ ἦτο: «Ἕνα φυλετικὸν πρόγραμμα διὰ τὸν 20ον αἰῶνα».

Τὴν ἐποχὴν ἐκείνην εἶχα ἀπορροφηθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὴν ἐργασίαν μου ὡς θεατρικὸς συγγραφεὺς καὶ ὅσον σημαντικὸς καὶ νὰ ἦτο ὁ τίτλος ἐτοῦτος, ποτὲ δὲν εἶχα καταλάβει τὸν πραγματικόν του σκοπόν, οὔτε μὲ ἐνδιέφερε νὰ μελετήσω τὸ βιβλίον.

Ξαφνικὰ ὅμως μὲ ἐκτύπησεν μὲ τὴν δύναμιν μίας βόμβας ὑδρογόνου, ὅταν ἠγόρασα μίαν ἐφημερίδαν μὲ ἕν ἄρθρον τὸ ὁποῖον ἐδημοσιεύετο ἀπὸ τὴν Washington D.C. Evening Star, τὸν Μάϊον τοῦ 1957. Tὸ ἄρθρον ἐτοῦτο ἦτο ἕν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίον «Ἕνα φυλετικὸν πρόγραμμα διὰ τὸν 20ον αἰῶνα» τοῦ Ἴσραελ Κοὲν καὶ λέγει ἐπ’ ἀκριβῶς ὅπως σᾶς διαβάζω:

«Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅτι τὸ πλέον ἰσχυρὸν ὅπλον τοῦ κόμματός μας εἶναι ἡ φυλετικὴ ἔντασις, προβάλλοντας τὴν συνείδησιν τῶν μαύρων φυλῶν αἱ ὁποῖαι ἔχουσι καταπιεσθεῖ ὑπὸ τῶν λευκῶν ἐπὶ αἰῶνας. Δυνάμεθα νὰ τοὺς μετακινήσωμεν εἰς τὸ πρόγραμμα τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος. Εἰς τὴν Ἀμερικὴν θὰ στοχεύσωμεν εἰς μίαν πανοῦργον νίκην. Ἐνῶ θὰ ἔχωμεν ἐρεθίσῃ τὴν μειονότηταν τῶν νέγρων ἐναντίον τῶν λευκῶν, θὰ καλλιεργήσωμεν μεταξὺ τῶν λευκῶν ἕν συναίσθημα ἐνοχῆς ὅτι ἐκμεταλλεύονται τοὺς νέγρους. Θὰ βοηθήσωμεν τοὺς νέγρους νὰ ἀνέλθωσι εἰς ἐξεχούσας θέσεις εἰς ὅλας τὰς ἐκφάνσεις τοῦ δημοσίου βίου. Εἰς τὰ ἐπαγγέλματα καὶ εἰς τὸν κόσμον τοῦ ἀθλητισμοῦ καὶ τῆς ψυχαγωγίας. Μὲ αὐτὸ τὸ κῦρος ὁ νέγρος θὰ δυνηθῆ νὰ συνδεθῆ διὰ γάμου μὲ τοὺς λευκοὺς καὶ θὰ ἀρχίσῃ μία διαδικασία ἥτις θὰ παραδώσῃ τὴν Ἀμερικὴν εἰς τὸν ἰδικόν μας σκοπόν».

Τὸ ἴδιον ἄρθρον εἰσήχθη εἰς τὰ πρακτικὰ τοῦ κογγκρέσσου τὴν 7ην Ἰουνίου 1957 ἀπὸ τὸν ἀντιπρόσωπον Thomas G. Abernethy. Τοιουτοτρόπως ἡ γνησιότης τοῦ ἀποσπάσματος ἐτούτου ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ Κοὲν εἶχεν καθιερωθεῖ πλήρως.

Τὸ μοναδικὸν ὅμως ἐρώτημα τὸ ὁποῖον ἀπέμεινεν εἰς τὸ μυαλό μου ἦτο ἐὰν αὐτὸ θὰ ἀντιπροσώπευεν τὴν ἐπίσημον πολιτικήν, σχέδιον τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ἤ ἁπλῶς μίαν προσωπικὴν ἔκφρασιν τοῦ ἰδίου τοῦ Κοέν. Ὡς ἐκ τούτου ἀναζητοῦσα περισσοτέρας ἀποδείξεις καὶ τὰς εὕρηκα εἰς ἕν ἐπίσημον φυλλάδιον, τὸ ὁποῖον ἐδημοσιεύθη τὸ 1935 ἀπὸ τὸν ἐπίσημον ἐκδότην τῆς Workers’ Library Publishers τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς Νέας Ὑόρκης.

Τὸ φυλλάδιον ἐτοῦτο εἶχεν τίτλον «Οἱ νέγροι εἰς μίαν σοβιετικὴν Ἀμερικήν». Ἐκαλοῦσε τούς νέγρους νὰ ξεσηκωθῶσι, νὰ σχηματίσωσι μίαν σοβιετικὴν πολιτείαν εἰς τὸν Νότον καὶ νὰ καταθέσωσι αἴτησιν διὰ εἰσαγωγὴν εἰς τὴν Σοβιετικὴν Ἕνωσιν. Περιεῖχεν μίαν σταθερὰν δέσμευσιν ὅτι ἡ ἐξέγερσις θὰ ὑπεστηρίζετο ἐξ ὅλων τῶν κόκκινων ἀμερικανῶν καὶ ἐξ ὅλων τῶν ἀποκαλουμένων «φιλελευθέρων».

Εἰς τὴν σελίδαν 38 ὑπεσχέθη ὅτι μία σοβιετικὴ κυβέρνησις θὰ παρεῖχεν μεγαλλίτερα ὀφέλη εἰς τοὺς νέγρους ἀπὸ ὅ,τι εἰς τοὺς λευκούς. Καὶ ἐτοῦτο τὸ ἐπίσημον κομμουνιστικὸν φυλλάδιον ἐδεσμεύθη καὶ πάλιν ὅτι…. παραθέτω: «Οἱαδήποτε πράξις διακρίσεως ἤ προκαταλήψεως ἐναντίον ἑνὸς νέγρου θὰ κατατάσσεται ὡς ἔγκλημα συμφώνως πρὸς τὸν ἐπαναστατικὸν νόμον».

Ἡ δήλωσις ταύτη ἥτις ἐδημοσιεύθη τὸ 1913 ἀπέδειξεν ὅτι ἐτοῦτον τὸ ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ Ἴσραελ Κοὲν, ἦτο ἕν ἐπίσημον διάταγμα τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καὶ ἄμεσα συνδεδεμένον μὲ τὸ σχέδιον τῶν Ἰλλουμινάτι διὰ παγκόσμιον ἐπανάστασιν τὸ ὁποῖον ἐξεδώθη ἀπὸ τὸν Γουάϊσχάουπτ καὶ ἀργότερον ἀπὸ τὸν Ἄλμπερτ Πάϊκ.

Παραμένει τώρα ἕν μόνον ἐρώτημα καὶ ἀπομένει νὰ ἀποδειχθῆ, ὅτι τὸ κομμουνιστικὸν καθεστὼς ἐλέγχεται ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸν ἀμερικανὸν Τζέϊκομπ Σήηφ καὶ τὸν Ρότσιλντ τοῦ Λονδίνου, ἐγκεφάλους τῆς μεγάλης συνωμοσίας. Θὰ δώσω τὰς ἀποδείξεις αὐτὰς ὀλίγον ὑστερότερον, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀπομακρύνωσι ἀκόμη καὶ τὴν τελευταίαν ἀμφιβολίαν ὅτι τὸ κομμουνιστικὸν κόμμα ὅπως τὸ γνωρίζωμεν, ἐδημιουργήθη ὑπὸ αὐτῶν τῶν ἐγκεφάλων (τοὺς καπιταλιστάς), ὅτι ὁ Σήηφ, οἱ Βάρμπουργκς  καὶ οἱ Ρότσιλντς ἐσχεδίασαν καὶ ἐχρηματοδότησαν ὁλόκληρον τὴν Ρωσικὴν ἐπανάστασιν, τὴν δολοφονίαν ἐπίσης τοῦ Τσάρου καὶ τῆς οἰκογενείας του καὶ ὅτι ὁ Λένιν, ὁ Τρότσκυ καὶ ὁ Στάλιν ἔλαβον τὰς διαταγάς των ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸν Σήηφ καὶ τοὺς ἄλλους καπιταλιστὰς τοὺς ὁποίους ὑποτίθεται ὅτι πολεμῶσι.

Τώρα δύνασθε νὰ ἰδῆτε διατὶ ὁ ἄθλιος ὁ Earl Warren καὶ οἱ ἐξ ἴσου αἰσχροὶ δικασταί του εἰς τὸ Ἀνώτατον Δικαστήριον, ἐξέδωσαν τὴν περιβόητον καὶ προδοτικὴν ἄρσιν τῶν διακρίσεων λευκῶν καὶ μαύρων τὸ 1954. Ἦτο διὰ νὰ βοηθήσῃ καὶ νὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ σχέδιον τῶν συνωμοτῶν Ἰλλουμινάτι διὰ νὰ δημιουργήσωσι ἔντασιν καὶ διαμάχας μεταξὺ νέγρων καὶ λευκῶν. Δύνασθε νὰ ἰδῆτε διατὶ καὶ πάλιν ὁ ἴδιος ὁ Earl Warren ἐξέδωσεν τὴν ἀπόφασίν του διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τῶν Χριστιανικῶν Προσευχῶν καὶ τῶν Χριστουγεννιάτικων καλάντων εἰς τὰ σχολεῖα μας. Τὸ ἔπραξαν διὰ νὰ καταστρέψωσι τὸν Χριστιανισμόν.

Δύνασθε νὰ ἰδῆτε διατὶ ὁ Ἀϊζενχάουερ παρὰ τὰς τόσας ἀπροσαρμόστους συνταγματικὰς ἀπαγορεύσεις, ἔστειλεν ὁμοσπονδιακοὺς στρατιώτας εἰς μίαν πολιτείαν τοῦ νότου διὰ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἄρσιν τῶν διακρίσεων λευκῶν καὶ μαύρων. Ὅπως καὶ ὁ Κέννεντυ ἔπραξεν τὸ ἴδιον. Καὶ δύνασθε ἀκόμη νὰ ἰδῆτε διατὶ ὁ Τζόνσον καὶ 66 γερουσιασταὶ παρὰ τὰς διαμαρτυρίας τοῦ 90% τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ, ἐψήφισεν διὰ τὴν προξενικὴν συνθήκην ἥτις ἀνοίγει ὀλόκληρον τὴν χώραν μας εἰς ρώσσους κατασκόπους καὶ σαμποτέρ. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ 66 γερουσιασταὶ εἶναι οἱ Benedict Arnolds (προδόται) τοῦ 20οῦ  αἰῶνος. Ἔγκειται εἰς τὰς χεῖρας σας νὰ ἐξαναγκάσῃ ὅλος ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς τὸ κογγρέσσον, τοὺς ἐκλεγμένους ὑπαλλήλους μας, νὰ συλλάβωσι αὐτοὺς τοὺς ἀμερικανοὺς προδότας διὰ ἐσχάτην προδοσίαν καὶ ὅταν ἀποδειχθῆ ἡ ἐνοχή των, νὰ ἔχωσι ἅπαντες τὴν τιμωρίαν ἥτις προβλέπεται διὰ τοὺς προδότας, οἵτινες βοηθοῦσι καὶ ἐνθαρρύνουσι τοὺς ἐχθρούς μας.

(Ἰδική μου ὑποσημείωσις: Τὸ ἴδιον ἀκριβῶς ἀγαπητοί μου πρέπει νὰ γίνῃ καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 1974 καὶ μέχρι σήμερον).

Εἰς αὐτὸ ἐπίσης συμπεριλαμβάνεται νὰ διεξαχθῶσι ἔρευναι ἀπὸ τὸ κογγρέσσον διὰ τὸ C.F.R. καθὼς καὶ δι’ ὅλα τὰ μέτωπά των, ὅπως τὸ ADL, τὸ NAACP, τὸ SNIC καθὼς καὶ τέτοια ἐργαλεῖα τῶν Ἰλλουμινάτι ὅπως ὁ Martin Louther King. Τοιαῦται ἔρευναι θὰ ἀποκαλύψωσι πλήρως ὅλους τοὺς ἡγέτας εἰς τὴν Οὐάσσινγκτον καὶ τοὺς Ἰλλουμινάτι καθὼς καὶ πάσας τὰς συνεργασίας των καὶ τοὺς συνεργάτας των ὡς προδότας, οἵτινες ἐκπληρώνουσι τὸ σχέδιον τῶν Ἰλλουμινάτι. Θὰ ἀπεκάλυπτεν πλήρως τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ὡς τὸ ἐπιδιωκόμενον ἐπίκεντρον ὁλοκλήρου τοῦ σχεδίου καὶ νὰ ἐξαναγκάσῃ τὸ κογγρέσσον νὰ ἐξάγῃ τὰς Η.Π.Α. ἐκ τοῦ Ο.Η.Ε. Καὶ νὰ ἐξωβελίσῃ τὸν Ο.Η.Ε. ἀπὸ τὰς Η.Π.Α. Διὰ τὴν ἀκρίβειαν νὰ καταστρέψῃ τὸν Ο.Η.Ε. καὶ τὸ σχέδιον καθ’ ὁλοκληρίαν.

Πρὶν κλείσω τὴν ἑνότηταν ταύτην, θὰ ἤθελα νὰ ἐπαναλάβω καὶ νὰ ἐπιμείνω εἰς ἓν βασικὸν σημεῖον τὸ ὁποῖον σᾶς ἱκετεύω νὰ μὴν λησμονήσητε ποτὲ ἐὰν θέλετε νὰ σώσωμεν τὴν χώραν μας διὰ τὰ παιδιά σας καὶ τὰ παιδιά των. Ἰδοὺ τὸ σημεῖον:

-Κάθε ἀντισυνταγματικὸν καὶ παράνομον νομοσχέδιον ποὺ ἐψηφίσθη ἀπὸ τὸν Woodrow Wilson, τὸν Franklin Roosewelt, ἀπὸ τὸν Truman, τὸν Eisenhower καὶ τὸν Kennendy καὶ ποὺ τώρα ψηφίζονται παρόμοια ἀπὸ τὸν Τζόνσον, εἶχεν ἄμεσον σχέσιν μὲ τοὺς συνωμότας Ἰλλουμινάτι καὶ τὸ προαιώνιον σχέδιόν των, τὸ ὁποῖον ὁρίστηκεν ἀπὸ τὸν Βάϊσχάουπτ καὶ τὸν Ἄλμπερτ Πάϊκ. Κάθε φαύλη ἀπόφασις ἥτις ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν προδότην Earl Warren καὶ τοὺς ἐξ ἴσου προδοτικοὺς δικαστὰς τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, εἶχεν ἄμεσον σχέσιν μὲ ὅ,τι ἀπήτη τὸ σχέδιον τῶν Ἰλλουμινάτι. Ὅτι ἅπασαι αἱ προδοσίαι τὰς ὁποίας διέπραξεν τὸ Στέϊτ Ντηπάρτμεντ μας ὑπὸ τὸν Rusk καὶ ἐνωρίτερον ὑπὸ τὸν John Foster Dulles καὶ τὸν Marshall, ὅλαι αἱ προδοσίαι ἐπίσης τὰς ὁποίας διέπραξεν ὁ Μὰκ Ναμάρα καὶ οἱ προκάτοχοί του, εἶχον ἄμεσον σχέσιν μὲ τὸ σχέδιον τῶν Ἰλλουμινάτι διὰ τὴν κυριαρχίαν τοῦ πλανήτου.

 

MEΡΟΣ  8ον. Ἡ ἀπίστευτος προδοσία ἐπίσης ἀπὸ διάφορα μέλη τοῦ κογγρέσσου μας, εἰδικῶς ἀπὸ τοὺς 66 γερουσιαστὰς οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν τὴν προξενικὴν συνθήκην, ἔχει διαπραχθεῖ ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῶν Ἰλλουμινάτι.

Τώρα θὰ ἐπιστρέψω εἰς τὴν παγίδευσιν τοῦ χρηματικοῦ μας συστήματος ἀπὸ τὸν Τζέϊκομπ Σήηφ καὶ τὰς προδοτικὰς ἐνεργείας αἱ ὁποῖαι ἠκολούθησαν. Θὰ ἀποκαλύψω ἐπίσης τὸν ἔλεγχον ποὺ εἶχεν ὁ Σήηφ καὶ ὁ Ρότσιλντ ὄχι μόνον ἐπὶ τοῦ Καρόλου Μὰρξ ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ Λένιν, Τρότσκυ καὶ Στάλιν, οἱ ὁποῖοι ἐδημιούργησαν τὴν ἐπανάστασιν εἰς τὴν Ρωσίαν καὶ ὀργάνωσαν τὸ κομμουνιστικὸν κόμμα.

Ἦτο τὸ 1908 ὅτε ὁ Σήηφ ἀπεφάσισεν ὅτι εἶχεν ἔλθει ἡ ὥρα διὰ τὴν κατάσχεσιν τοῦ χρηματικοῦ μας συστήματος. Οἱ ἐπὶ κεφαλῆς ὑπασπισταί του εἰς αὐτὴν τὴν κατάσχεσιν ἦσαν ὁ Colonel Edward Mandell House τοῦ ὁποίου ὁλόκληρος ἡ καρριέρα ἦτο αὐτὴ τοῦ διευθύνοντος συμβούλου καὶ ταχυμεταφορέως τοῦ Σήηφ ὅπως θὰ καταδείξω, ὁ Bernard Berouk καὶ ὁ Herbert Lehman.

Τὸ φθινόπωρον ἐκείνου τοῦ ἔτους συνεκεντρώθησαν εἰς μίαν μυστικὴν σύσκεψιν τοῦ Hunt Club εἰς τὸ Jeckle Island ποὺ ἀνήκει εἰς τὸν J.P. Morgan, τὸν Jeckle Island, Γεωργία.

Μεταξὺ τῶν παρευρισκομένων ἦτο ὁ J.P. Morgan, ὁ John D. Rockefeller, ὁ Colonel House, ὁ Γερουσιαστής Nelson Aldrich, ὁ Σήηφ, ὁ Stillman καὶ ὁ Vandelip τῆς Νέας Ὑόρκης Νational City Bank, ὁ W. καὶ ὁ J. Seligman, ὁ Eugene Myer, ὁ Bernard Berouhk, ὁ Herbert Lehman, ὁ Paul Warburg, μὲ λίγα λόγια ὅλοι οἱ διεθνεῖς τραπεζῖται εἰς τὴν Ἀμερικήν. Ὅλοι των μέλη τῆς ἱεραρχίας τῆς μεγάλης συνωμοσίας τῶν Ιλλουμινάτι. Μία ἑβδομάδα ἀργότερον ἐνεμφανίσθησαν μὲ αυτὸ τὸ ὀποῖον οἱ ἴδιοι ἀποκαλοῦσι Ὀμοσπονδιακὸν Ἀποθεματικὸν Σύστημα (F.E.D.). Ὁ Γερουσιαστὴς Aldrich ἦτο τὸ ἀνδρείκελον ποὺ θὰ τὸ ἐπέρναγεν ἀπὸ τὸ Κογγκρέσσον ἀλλὰ τὸ ἐκράτησαν εἰς ἑκκρεμότητα διὰ ἕναν κύριον λόγον. Θὰ ἔπρεπε πρῶτα νὰ “ἐμφυτέψωσι” τὸν ἄνδρα των, ἕνα ὑπάκουον ἀνδρείκελον εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον, διὰ νὰ ὑπογράψῃ τὸν Νόμον Ὀμοσπονδιακοῦ Ἀποθέματος (Federal Reserve Act). Ἐγνώριζον προσέτι ὅτι καὶ ἐὰν ἡ Γερουσία ἐψήφιζεν τὸν νόμον αὐτὸν ὁμοφώνως, ὁ τότε νεοεκλεγεὶς πρόεδρος Taft θὰ ἀσκοῦσε Βέτο ἀμέσως. Ἔτσι ἀνέμενον.

Τὸ 1912 ὁ δικός των ἄνθρωπος, ὁ Γούντροου Οὐίλσον, ἐξελέγη εἰς τὴν προεδρίαν. Ἀμέσως κατόπιν τῆς αναλήψεως τῶν καθηκόντων τοῦ Οὐίλσον, ὁ γερουσιαστὴς Aldrich ἐπέρασεν τὸ Federal Reserve Act εἰς ἀμφότερα τὰ σώματα τοῦ Κογγκρέσσου καὶ ὁ Οὐίλσον τὸ ὑπέγραψεν ἀμέσως. Οὔτως τὸ Federal Reserve Act κατέστη νόμος.

Ταύτη ἡ ἀποτρόπαιος πράξις προδοσίας διεπράχθη τὴν 23ην Δεκεμβρίου τοῦ 1913 δύο ἡμέρας πρὸ τῶν Χριστουγέννων, ὅταν ὅλα τὰ μέλη τοῦ Κογγκρέσσου, ἐκτὸς ἀπὸ ἀρκετοὺς προσεκτικῶς ἐπιλεγμένους ἀντιπροσώπους καὶ τρεῖς ἐξ ἴσου προσεκτικῶς ἐπιλεγμένους γερουσιαστὰς, ἦσαν μακριὰ ἀπὸ τὴν Οὐάσινγκτον. Πόσον ἀποτρόπαιος καὶ προδοτικὸς ἦτο ὁ νόμος αὐτὸς; Θὰ σᾶς εἴπω. Ἰδική μου ὑποσημείωσις: Ὁ Νόμος οὗτος εἶχεν διάρκειαν 100 ἐτῶν.Ἔχει λήξει τὴν 23ην Δεκεμβρίου 2012. Οἱ δὲ δίδυμοι πύργοι ἔπεσαν τὴν 11ην Σεπτεμβρίου 2001, διότι τὴν 12ην θὰ ἐτίθετο ἐν λειτουργίᾳ ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῶν Η.Π.Α. ἥτις εἶχεν ἐγκατασταθεῖ εἰς τὸν πρῶτον ὄροφον ἑνὸς ἐκ τῶν δύο πύργων καὶ θὰ ἤρχιζεν νὰ κόβῃ τὰ κρατικὰ δολλάρια. Σᾶς παραθέτω ὅμως καὶ τὰ τῆς ἱδρύσεώς της. Ἡ προσπάθεια διὰ τὴν χρηματοοικονομικὴν κατάληψιν τοῦ πλανήτου ἤρχισεν περίπου ἐν ἔτει 1900. Τὸ 1908 ἐπὶ μίας μικρᾶς νησίδος ἔξωθεν τῆς Ἀτλάντας τῆς Γεωργίας ὀνόματι Τζέκυλ Άϊλαντ ἐδημιουργήθη μία σύνοδος μὲ πέντε (5) τραπεζίτας καὶ 2 αντιπροσώπους τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως καὶ ἐδημιούργησαν αὐτὸ ὅν ἀργότερον ὀνομάσθη Φέντεραλ Ρισέρβ Μπάνκ (Federal Reserv Bank). Δηλαδή τὴν Κεντρικὴν Τράπεζαν τῶν Η.Π.Α. Ἐγκρίθη από τό Κονγκρέσσον τὸ 1910 καὶ ἐτέθη ἐν λειτουργίᾳ εἰς τὸ τέλος τοῦ 1912. Ἐψηφίσθη δὲ μόνον ἀπὸ 7 βουλευτὰς, οἱ ὁποῖοι ἦσαν παρόντες ἐν τῆ βουλῆ, καθ’ ὅτι τὸ νομοσχέδιον  ἐπαρουσιάσθη τὴν 22αν Δεκεμβρίου ὅταν ὅλοι των εἶχον ὑπάγῃ εἰς τὰς οἰκίας των διὰ τὸν ἑορτασμὸν τῶν Χριστουγέννων. Μὲ αὐτὸ τὸ νομοθετικὸν πραξικόπημα ἐτέθη ἐν λειτουργίᾳ ἡ Federal Reserv Bank (F.E.D.) εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ 1913. Εἶναι ἰδιοκτησίας τῶν τραπεζιτῶν Ρόθτσάϊλντ (Rotchild) καὶ 8 ἀκόμη τραπεζιτῶν. Οἱ Ρόθτσάϊλντ καὶ οἱ 8 τραπεζίται ἔχουσι δημιουργήσει ἕνα κονσόρτιουμ (consortium). Ἀπὸ τὰς 100 μετοχὰς τὸ 52% ἀνήκει εἰς τὴν οἰκογένειαν Ρόθτσάϊλντ καὶ αἱ ὑπόλοιπαι 48 εἶναι κατανεμημέναι εἰς μερίδια τῶν 6% ἕκαστον εἰς 8 μερίδια ἀνήκοντα εἰς 8 τραπεζικὰς ὀντότητας. Γνωσταὶ οἰκογένειαι κατοχῆς των αἱ Ρόπενχάϊμερ, Ρόκφέλλερ, Σσήηλντς. Εἰς τὸ Λονδίνον εἶναι οἱ Ρόθτσάϊλντ, Sheelds, Odenhimmer).

(Συνεχίζει ὁ Μάριον Φαγκάν).

Οἱ ἱδρυτικοὶ πατέρες μας έγνώριζον πλήρως τὴν δύναμιν τοῦ χρήματος καὶ ὅτι ὅστις κατεῖχεν τὴν δύναμιν ταύτην, ἐκράτῃ καὶ τὸ πεπρωμένον τοῦ ἔθνους μας εἰς τὰς χεῖρας του. Ὡς ἐκ τούτου ἐφύλαξον προσεκτικῶς τὴν δύναμιν ταύτην, ὅταν ὄρισαν εἰς τὸ Σύνταγμα ὅτι τὸ Κογγκρέσσον, οἱ ἐκλεγμένοι δῆλα δὴ ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ, θὰ ἔχει μόνον του τὴν ἐξουσίαν ταύτην. Ἡ συνταγματικὴ γλῶσσα εἰς τὸ σημεῖον ἐτοῦτο εἶναι σύντομος, περιεκτικὴ καὶ συγκεκριμένη, εἰς τὸ ἄρθρον 1, τμῆμα 8, παράγραφος 5, “καθορίζοντας τὰ καθήκοντα καὶ τὰς ἐξουσίας τοῦ κογγκρέσσου”. Καὶ παραθέτω: “Διὰ τὴν κοπὴν νομίσματος, ἐρύθμισεν τὴν ἀξίαν του καθὼς καὶ τοῦ ξένου νομίσματος καὶ τὰ πρότυπα μέτρα καὶ σταθμά”. Ἀλλὰ εἰς αὐτὴν τὴν τραγικὴν ἀλησμόνητον ἡμέραν τῆς ἀτιμίας 23ην Δεκεμβρίου 1913, οἱ ἄνδρες τοὺς ὁποίους ἐστείλλαμε εἰς τὴν Οὐάσινγκτον διὰ τὴν διασφάλισιν τῶν συμφερόντων μας, οἱ βουλευταὶ, οἱ γερουσιασταὶ καὶ ὁ Γούντροου Οὐΐλσον, παρέδωσαν τὸ πεπρωμένον τοῦ ἔθνους μας εἰς τὰς χεῖρας τῶν δύο ἀλλοδαπῶν ἐκ τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, είς τὸν Τζέϊκομπ Σήηφ καὶ είς τὸν Πὼλ Βάρμπουργκ (Paul Warburg). Ὁ Βάρμπουργκ ἦτο εἷς λίαν πρόσφατος μετανάστης, ὅστις ἀφίχθη ἐδῶ κατόπιν ἐντολῆς (διαταγῆς) τοῦ Ρότσιλντ, μὲ κύριον σκοπὸν νὰ σχεδιάσῃ τὸ σιχαμερὸν Federal Reserve Act. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἀμερικανικοῦ λαοῦ τώρα νομίζει ὅτι τὸ Ὀμοσπονδιακὸν Ἀποθεματικὸν Σύστημα εἶναι ὀργανισμὸς ὅστις ἀνήκει εἰς τὴν κυβέρνησιν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Αὐτὸ εἶναι λάθος. Ὅλον τὸ ἀπόθεμα τῆς Ὀμοσπονδιακῆς Τραπέζης ἀνήκει εἰς τὰς τράπεζας τῶν κρατῶν καὶ οἱ ἐπὶ κεφαλῆς ἐτούτων εἶναι ὅλοι των μέλη τῆς ἱεραρχίας τῆς μεγάλης συνωμοσίας τῶν Ἰλλουμινάτι, γνωστὸν σήμερον ὡς C.F.R.         Αἱ λεπτομέρειαι τῆς προδοσίας ταύτης, εἰς τὴν ὀποίαν πολλοὶ προδοτικοὶ λεγόμενοι “Ἀμερικανοὶ” συμμετεῖχον, εἶναι διαθέσιμαι εἰς ἕν βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον “Τhe Federal Reserve Conspiracy” ἐγγεγραμμένον ἀπὸ τὸν Eustace Mullins. Εἰς τὸ βιβλίον ἐτοῦτο ὁ Μούλινς περιγράφει ὁλόκληρον τὴν τρομακτικὴν ἱστορίαν καὶ τὴν ὑποστηρίζει μὲ ἀναμφισβητήτους ἀποδείξεις καὶ μὲ ἔγγραφα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι εἶναι μία πραγματικῶς συναρπαστικὴ καὶ σοκαριστικὴ ἱστορία αὐτῆς τῆς μεγάλης προδοσίας, κάθε ἀμερικανὸς θὰ πρέπῃ νὰ τὸ διαβάσῃ ὡς θέμα ζωτικῆς σημασίας πληροφοριῶν διὰ τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁλόκληρος ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς θὰ ξυπνήσῃ τελικῶς καὶ θὰ συντρίψῃ ὅλην τὴν συνωμοσίαν. Καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐτούτη ἡ ἀφύπνισις θὰ ἔλθῃ σίγουρα. Δύνασθε νὰ ἀγοράσητε ἕν ἀντίγραφον τοῦ βιβλίου ἐτούτου ἀπὸ τοὺς ἐκδότας. The Cristian Educational Association 5-30 Chestnut St. Union New Jersey. Τώρα ἐὰν νομίζητε ὅτι αὐτοὶ οἱ ἀλλοδαποὶ καὶ οἱ “ἀπὸ ἀτύχημα γεννήσεως Ἀμερικανοὶ” συνωμόται των θὰ ἦσαν κακοποιημένοι μὲ μόνον τὸν ἔλεγχον τοῦ χρηματικοῦ μας συστήματος, εἶστε μέσα διὰ ἕν ἀκόμη λίαν λυπητερὸν σὸκ. (Ἰδική μου ὑποσημείωσις: Προσέξτε τώρα ἀγαπητοί μου πῶς ἐκαθιέρωσαν τὸν φόρον εἰσοδήματος. Ἐδῶ βεβαίως δὲν ἀναφέρεται εἰς τὸν ΕΝΦΙΑ ὅστις εἶναι πρόσφατον δημιούργημά των καὶ ἔχει νὰ κάμῃ μὲ τὸ ὅτι θεωροῦσι πᾶσαν τὴν γῆν ἰδιοκτησίαν των καὶ ὁ ΕΝΦΙΑ εἶναι τὸ ἐνοίκιον τὸ ὁποῖον πληρώνωμεν εἰς αὐτούς).

Τὸ Ὀμοσπονδιακὸν Ἀποθεματικὸν Σύστημα ἔδωσεν εἰς τοὺς συνωμότας πλήρην ἔλεγχον τοῦ χρηματικοῦ μας συστήματος ἀλλὰ εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν δὲν ἤγγιξεν τὰ κέρδη τοῦ λαοῦ, ἐπειδὴ τὸ Σύνταγμα ἀπαγορεύει αὐστηρῶς αὐτὸ ὅν τώρα εἶναι γνωστὸν ὡς τὸ 20% παρακράτησις φόρου. Ἀλλὰ τὸ σχέδιον τῶν Ἰλλουμινάτι διὰ παγκόσμιον ὑποδούλωσιν ἐκάλῃ διὰ τὴν κατάσχεσιν ὅλης τῆς ἰδιωτικῆς ἰδιοκτησίας καὶ τὸν ἔλεγχον ὅλων τῶν ἀτομικῶν κερδῶν. Αὐτὸ ἔπρεπε νὰ ἐπιτευχθῆ μὲ ἕναν προοδευτικὸν φόρον εἰσοδήματος. Ὁ Κὰρλ Μὰρξ εἶχεν τονίσει αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικὸν εἰς τὸ ἰδικόν του σχέδιον.

Ὅπως ἐδήλωσα τοιοῦτος φόρος δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐπιβληθῇ νομίμως κατὰ τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ. Ἀπαγορεύεται ρητῶς ἀπὸ τὸ Σύνταγμά μας. Τοιουτοτρόπως μόνον μία τροποποίησις τοῦ Συντάγματος θὰ ἠδύνατο νὰ δώσῃ εἰς τὴν Ὀμοσπονδιακὴν Κυβέρνησιν τοιαύτας δημευτικὰς ἐξουσίας. Ἄρα λοιπὸν οὔτε αὐτὸ ἦτο ἕν ἀνυπέρβλητον πρόβλημα διὰ τοὺς Μακιαβελο-συνωμότας μας. Οἱ ἴδιοι ἐκλεγμένοι ἡγέται καὶ εἰς τὰ δύο σώματα τοῦ Κογγκρέσσου καὶ ὁ ἴδιος ὁ Γούντροου Οὐΐλσον ὅστις ὑπέγραψεν τὸ περίφημον Federal Reserve Act εἰς νόμον, ἐτροποποίησαν τὁ Σύνταγμα διὰ νὰ ἐπιβάλλωσι τὸν Ὀμοσπονδιακὸν φόρον εἰσοδήματος, γνωστὸν καὶ ὡς “τροπολογία 16”, ἕναν νόμον. Καὶ τὰ δύο εἶναι παράνομα συμφώνως μὲ τὸ Σύνταγμά μας. Ἐν ὁλίγοις οἱ ἵδιοι προδόται ὑπέγραψαν καὶ τὰς δύο προδοσίας, τὸ Φέντεραλ Ρησὲρβ Ἄκτ καὶ τὴν τροπολογίαν 16 εἰς νόμον.

Ὡστόσο φαίνεται ὅτι οὐδεὶς ποτὲ ἐσυνειδητοποίησεν ὅτι ἡ τροπολογία 16 ἐσυστάθη διὰ νὰ ληστεύῃ – καὶ τὸ ἐννοῶ αὐτὸ – νὰ ληστεύῃ τὰ κέρδη τοῦ λαοῦ μέσω τῆς παροχῆς τοῦ φόρου εἰσοδήματος.

Οἱ συνωμόται ποτὲ δὲν ἐχρησιμοποίησαν πλήρως τὴν παροχὴν μέχρι τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, ὅταν αὐτὸς ὁ μεγάλος ἀνθρωπιστὴς, ὁ Φραγκλῖνος Ροῦσβελτ (Franklin Roosevelt) ἐφήρμοσεν παρακράτησιν φόρου 20% εἰς ὅλους μὲ μικρὰ εἰσοδήματα καὶ ἕως 90% διὰ ὑψηλότερα εἰσοδήματα. Βεβαίως ὁ ἴδιος ὑπεσχέθη  ὄτι θὰ ἦτο μόνον κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου ἀλλὰ τὶ ἦτο μία ὑπόσχεσις διὰ ἕναν τοιοῦτον τσαρλατάνον, ὅστις τὸ 1940 ὅταν ἐπήγαινε διὰ τὴν τρίτην θητείαν του, διεκήρυττε συνεχῶς “ὅτι τὸ λέγω ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ ξανὰ ὅτι ποτὲ δὲν θὰ στείλλω ἀμερικανικὰ ἀγόρια νὰ πολεμήσωσι ἐπὶ ξένου ἐδάφους”. Τὸ ἐνθυμεῖσθε;  Τὸ διεκήρυττε αὐτὸ καὶ ἑτοιμάζετο ἤδη νὰ μᾶς ἐντάξῃ εἰς τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, προσελκύοντας τοὺς Ἰάπωνας εἰς ἐκείνην τὴν ὕπουλον ἐπίθεσιν εἰς τὸ Πέρλ Χάρμπορ διὰ νὰ τοῦ παρεῖχε τὴν δικαιολογίαν. Καὶ πρὶν τὸ ξεχάσω, ἐπιτρέψατέ μου νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι ἕνας ἄλλος τσαρλατάνος  ὀνόματι Γούντροου Οὐϊλσον ἐχρησιμοποίησεν ἐπ’ ἀκριβῶς τὸ ἴδιον σύνθημα προεκλογικῆς του καμπάνιας τὸ 1916. Τὸ ἰδικόν του σύνθημα ἦτο: “Έκλέξατε πάλιν τὸν ἄνθρωπον ὁ ὀποῖος θὰ κρατήσῃ τοὺς υἱούς σας ἔξωθεν τοῦ πολέμου”. Ἀκριβῶς τὰς ἰδίας ὑποσχέσεις!

Ἀλλὰ περιμένετε: Ὅπως ὁ Ἄλ Γιόνσον (Al Jolson) ἐσυνήθιζε νὰ λέγῃ: “Δὲν ἔχει   ἀκούσει τίποτε ἀκόμη”. Ταύτη ἡ τροπολογία 16, παγίδα φόρου εἰσοδήματος, ἐπροορίζετο νὰ κατασχέσῃ καὶ νὰ ληστέψῃ τὰ κέρδη μόνον τῆς ἀγέλης τοῦ βοσκοτόπου, ἐσᾶς καὶ ἐμέ. Δὲν ἐπροορίζετο νὰ ἀγγίξῃ τὰ τεράστια εἰσοδήματα τῆς συμμορίας τῶν Ἰλλουμινάτι, τοὺς Ρόκφέλλερ, τοὺς Καρνέγκις, τοὺς Λήημανς καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους συνωμότας. Οὕτως, ὁμοῦ μετὰ τῆς τροπολογίας 16 ἐδημιούργησαν αὐτὸ ποὺ οἱ ἴδιοι ἀποκαλοῦσι τὰ “ἀφορολόγητα ἱδρύματα” τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιτρέψῃ εἰς τοὺς συνωμότας νὰ μετατρέψωσι τὸν τεράστιον  πλοῦτον των εἰς τοιαῦτα, ἀποκαλούμενα “ἱδρύματα” καὶ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ πληρωμὴ σχεδὸν ὅλων τῶν φόρων εἰσοδήματος. Ἡ δικαιολογία ἦτο ὅτι τὰ κέρδη αὐτῶν τῶν ἀφορολογήτων ἱδρυμάτων, θὰ εἶναι ἀφιερωμένα εἰς ἀνθρωπιστικὴν φιλανθρωπίαν. (Ἰδική μου ὑποσημείωσις: Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἔχομεν τὸ Κεντρικὸν Ἰσραηλιτικὸν Συμβούλιον Ἑλλάδος Κ.Ι.Σ.Ε. τὸ ὁποῖον εἶναι τελείως ἀπηλλαγμένον ἀπὸ φόρους. Ἔχει μάλιστα τὸ δικαίωμα νὰ εἰσπράττῃ ὁρισμένους φόρους ἀπὸ τοὺς ἑβραίους τῆς Ἑλλάδος βάσει τοῦ προεδρικοῦ διατάγματος 182 τοῦ 1978).

 

ΜΕΡΟΣ 9ον: Οὕτως ἔχομεν τώρα τὰ διάφορα Ρόκεφέλλερς ἱδρύματα, τὸ Carnegie καὶ Dowman Fund, τὸ ἵδρυμα Φόρντ, τὸ ἵδρυμα Mellon καὶ ἑκατοντάδες παρόμοια ἀφορολόγητα ἱδρύματα. Καὶ τὶ εἴδους “φιλανθρωπία” ὑποστηρίζουσι αὐτὰ τὰ ἱδρύματα; Λοιπόν! Χρηματοδοτοῦσι ὅλας τὰς ὁμάδας πολιτικῶν δικαιωμάτων αἱ ὀποῖαι δημιουργοῦσι ταραχὰς καὶ ὅλο τὸ χάος εἰς ὁλόκληρον τὴν χώραν. Χρηματοδοτοῦσι τὸν Μάρτιν Λοῦθερ Κίνγκ. Τὁ ἵδρυμα Φὸρντ χρηματοδοτεῖ τὸ “κέντρον διὰ τὴν Μελέτην τῶν Δημοκρατικῶν Θεσμῶν” εἰς τὴν Σάντα Μπάρμπαρα ἡ ὁποία συνήθως ἀναφέρεται ὡς Moskow West (Δυτικὴ Μόσχα) καὶ τὸ ὁποῖον διευθύνεται ἀπὸ τοὺς Wonder Boy Hutchens, Walter Ruther, Erwin Cahnam καὶ ἄλλους ὁμοίους των. Ἐν ὀλίγοις τὰ ἀφορολόγητα ἱδρύματα χρηματοδοτοῦσι αὐτοὺς οἵτινες πράττουσι τὴν κυρίως ἐργασίαν διὰ τὴν μεγάλην συνωμοσίαν τῶν Ἰλλουμινάτι.

Καὶ ποῦ εἶναι τὰ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια δολλάρια τὰ ὁποῖα κατάσχουσι κάθε χρόνον ἀπὸ τὰ κέρδη τοῦ βοσκοτόπου τῆς ἀγέλης, ἐσᾶς καὶ ἐμέ, τὰ χρησιμοποιοῦσι; Ὑπάρχει τὸ τέχνασμα τῆς ἐξωτερικῆς βοηθείας τὸ ὁποῖον ἔδωσεν δισεκατομμύρια εἰς τὸν κομμουνιστὴν Τίτο, (Ἰδική μου ὑποσημείωσις: καὶ ἑβραῖον), σὺν τὰ δῶρα τῶν ἑκατοντάδων jet ἀεροπλάνων, πολλὰ ἐκ τῶν ὁποίων παρεδώθησαν εἰς τὸν Κάστρο, καθὼς καὶ αἱ δαπάναι τῆς ἐκπαιδεύσεως κομμουνιστῶν πιλότων ὥστε νὰ δύνανται νὰ καταρρίψωσι καλλίτερον τὰ ἰδικά μας ἀεροπλάνα. Δισεκατομμύρια εἰς τὴν κόκκινην Πολωνίαν. Δισεκατομμύρια εἰς τὴν Ἰνδίαν. Δισεκατομμύρια εἰς τὸν Σοεκάρνο (πρόεδρος τῆς Ἰνδονησίας). Δισεκατομμύρια εἰς ἄλλους ἐχθροὺς τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν.

Αὐτὸ εἶναι τὸ προδοτικὸν ἔργον  τὸ ὁποῖον ἡ τροπολογία 16 ἔχει ἐπιτελέσει διὰ τὸ Ἔθνος μας. Εἰς τὸν Ἀμερικανικὸν λαόν, εἰς ἐσᾶς καὶ εἰς ἐμέ, εἰς τὰ ἰδικά σας παιδιὰ καὶ εἰς τὰ ἰδικά των παιδιά. Ἡ ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὸ C.F.R. Ἰλλουμινάτι ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνησίς μας δύναται νὰ χορηγῇ ἀφορολόγητο καθεστὼς εἰς ὅλα τὰ ἱδρύματα ὅπως τὸ “Fund for the Republic”. Ἀλλὰ ἐὰν ἐσεῖς ἤ μία φιλοαμερικανικὴ ὀργάνωσις εἶναι λίαν φιλοαμερικανική, δύνανται νὰ σᾶς τρομοκρατήσωσι καὶ νὰ σᾶς ἐκφοβίσωσι μὲ τὴν εὕρεσιν ἑνὸς λανθασμένου κόμματος κατὰ τὴν δήλωσιν φόρου εἰσοδήματός σας καὶ νὰ σᾶς ἀπειλήσωσι μὲ κυρώσεις, πρόστιμα, ἀκόμη καὶ φυλάκισιν.

Μελλοντικοὶ ἱστορικοὶ θὰ ἀναρωτῶνται πῶς ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς θὰ ἠδύνατο νὰ εἶναι τόσον ἀφελὴς καὶ ἡλίθιος ὥστε νὰ ἐπέτρεψεν τόσον θρασυτάτους πράξεις προδοσίας ὅπως τὸ Federal Reserve Act καὶ τὴν τροπολογίαν 16. Λοιπόν, δὲν ἦσαν ἀφελεῖς καὶ δὲν ἦσαν ἠλίθιοι. Ἠ ἀπάντησις εἶναι ὅτι ἐνεπιστεύθησαν τοὺς ἄνδρας τοὺς ὁποίους  ἐξέλεξαν διὰ τὴν προστασίαν τῆς χώρας μας καὶ τοῦ λαοῦ μας καὶ δὲν εἶχον οὐδεμίαν ἰδέαν καχυποψίας διὰ οὐδεμίαν προδοσίαν, μέχρι ποὺ ἡ κάθε μία εἶχεν ἐπιτευχθεῖ. Ἦσαν τὰ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τοὺς Ἰλλουμινάτι μέσα μαζικῆς “ἐνημερώσεως” τὰ ὁποῖα εἶχον κρατήσει καὶ κρατοῦσι τοὺς ἀνθρώπους μας ἀφελεῖς καὶ ἡλιθίους καὶ ἀγνοοῦσι τὴν προδοσίαν ἥτις διαπράττεται.

Τὸ μέγα ἐρώτημα τώρα εἶναι πότε θὰ ἀφυπνισθῶσι οἱ ἄνθρωποι καὶ θὰ πράξωσι εἰς τοὺς σημερινούς μας προδότας, αὐτὸ ποὺ ὁ Τζώρτζ Οὐάσινγκτον καὶ οἱ ἱδρυτικοὶ πατέρες μας θὰ εἶχον πράξει εἰς τὸν Βenedict Arnold. Εἰς τὴν πραγματικότηταν ὁ  Βenedict Arnold ἦτο εἷς μικροπρεπὴς προδότης εἰς σύγκρισιν μὲ τοὺς σημερινοὺς προδότας μας εἰς τὴν Οὐάσινγκτον.

Ἄς ἐπιστρέψωμε τώρα εἰς τὰ γεγονότα ἅτινα ἐβίασαν τὸ Σύνταγμά μας μὲ τὴν θεσμοθέτησιν  τοῦ Federal Reserve Act καὶ τῆς τροπολογίας 16.

Μὲ τὸν Οὐΐλσον πλήρως ὑπὸ τὸν ἔλεγχόν των οἱ ἐγκέφαλοι τῆς μεγάλης συνωμοσίας ἔθεσαν εἰς κίνησιν τὰ ἑπόμενα καὶ αὐτὰ ποὺ ἤλπιζον ὅτι θά ἦσαν τὰ τελευταῖα των βήματα διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεώς των. Τὰ πρῶτα ἐξ ἐκείνων τῶν βημάτων ἦσαν νὰ γίνῃ ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος. Διατὶ ὁ πόλεμος; Εἶναι ἁπλόν.

Ἡ μόνη δικαιολογία διὰ μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν εἶναι ὅτι θὰ ἐξασφαλίσῃ δῆθεν τὴν Εἰρήνην. Τὸ μόνον πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δύναται νὰ κάμῃ τοὺς ἀνθρώπους νὰ κλαῖνε διὰ τὴν Εἰρήνην, εἶναι ὁ πόλεμος. Ὁ πόλεμος ἐπιφέρει τὸ χάος, τὴν καταστροφήν, τὴν ἐξάντλησιν εἰς τὸν ἡττημένον καθὼς καὶ εἰς τὸν νικητήν. Ἐπιφέρει οἰκονομικὴν καταστροφὴν καὶ εἰς τοὺς δύο. Τὸ πλέον σημαντικόν, καταστρέφει τὸ ἄνθος τοῦ νεαροῦ ἀνδρισμοῦ καὶ τῶν δύο. Εἰς τοὺς θλιμμένους καὶ πληγωμένους γέροντας, εἰς τοὺς πατέρας καὶ τὰς μητέρας ποὑ τὸ μόνον τὸ ὁποῖον τοὺς ἀπέμεινεν εἶναι αἱ ἀναμνήσεις τῶν ἀγαπημένων υἱῶν των. Ἡ Εἰρήνη γίνεται νὰ ἀξίζῃ κάθε τίμημα καὶ τοῦτο εἶναι τὸ συναίσθημα ἐκ τοῦ ὁποίου οἱ συνωμόται ἐξαρτῶνται διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ σατανικοῦ των σχεδίου.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 19ου αἰῶνος, ἀπὸ τὸ 1814 ἕως τὸ 1914, ὁ κόσμος εἰς τὸ σύνολόν του ἦτο ἐν Εἰρήνῃ. Πόλεμοι ὅπως ὁ Γαλλο-Πρωσικός, ὁ ἰδικός μας ἐμφύλιος, ὁ Ρωσο-Ἰαπωνικός, δύνανται νὰ χαρακτηρισθῶσιν ὡς τοπικαὶ διαταραχαὶ αἱ ὁποῖαι δὲν ἐπηρέασαν τὸν ὑπόλοιπον κόσμον. Ὅλα τὰ μεγάλα Ἔθνη ἦσαν εὐημεροῦντα. Οἱ ἄνθρωποι ἦσαν βαθέως ἐθνικισταὶ καὶ σκληρῶς ὑπερήφανοι διὰ τὰς κυριαρχίας των. Ἦτο ἐντελῶς ἀδιανόητον ὅτι ὁ Γαλλικὸς καὶ Γερμανικὸς λαὸς θὰ ἦσαν πρόθυμοι νὰ ζήσωσι κάτωθεν μίας παγκοσμίου κυβερνήσεως, εἴτε οἱ Τοῦρκοι, εἴτε οἱ Ρῶσοι, ἤ οἱ Κινέζοι, ἤ οἱ Ἰάπωνες.

Ἔτι περισσότερον ἀδιανόητον εἶναι ὅτι εἷς Βίλχελμ Κάϊζερ ἤ εἷς Franz Joseph ἤ εἷς Nicholas ὁ Τσάρος ἤ οἱοσδήποτε μονάρχης, θὰ ἦτο πρόθυμος νὰ παραδώσῃ τὸν θρόνον του εἰς μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν. Ἀλλὰ νὰ ἔχετε κατὰ νοῦν ὅτι οἱ λαοὶ ὅλων τῶν ἐθνῶν εἶναι ἡ πραγματικὴ δύναμις καὶ μόνον ἕν πρᾶγμα: Ὁ πόλεμος θὰ ἠδύνατο νὰ καταστήσῃ τοὺς λαοὺς νὰ λαχταρῶσι καὶ νὰ κραυγάζωσι διὰ μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν ἥτις θὰ τοὺς ἐξησφάλιζεν τὴν εἰρήνην. Ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι εἷς τρομακτικὸς καὶ ἀπαίσιος καταστροφικὸς πόλεμος. Δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ εἶναι ἁπλῶς εἷς τοπικὸς ἐνοχλητικὸς πόλεμος μόνον μεταξὺ δύο λαῶν. Θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἕνας παγκόσμιος πόλεμος. Οὐδὲν μέγα Ἔθνος δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ παραμείνῃ ἀνέγγιχτον ἀπὸ τὸν τρόμον καὶ τὴν καταστροφὴν ἑνὸς τοιούτου πολέμου. Ἡ κραυγὴ διὰ Εἰρήνην ἔπρεπε νὰ γίνῃ παγκόσμιος.

Ταύτη ἦτο εἰς τὴν πραγματικότηταν ἡ δομὴ ἥτις ἐκαθορίσθη ἀπὸ τοὺς Ἰλλουμινάτι καὶ τὸν Νάθαν Ρόθτσιλντ εἰς τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνος. Ἀρχικῶς ἐχειραγώγησαν ὅλην τὴν Εὐρώπην μὲ τοὺς πολέμους τοῦ Ναπολέωντος, μετὰ τὸ συνέδριον τῆς Βιέννης τὸ ὁποῖον ἐτοῦτοι καὶ ἰδιαιτέρως ὁ Ρότσιλντ, ἐσχεδίασαν νὰ τὸ μετατρέψωσι εἰς τὴν Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν, ἡ ὁποία θὰ ἦτο ἡ στέγασις διὰ τὴν παγκόσμιον κυβέρνησίν των ὅπως ἀκριβῶς ὁ σημερινὸς ὀργανισμὸς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἐδημιουργήθη διὰ νὰ εἶναι ἡ στέγασις διὰ τὴν ἐπικειμένην – ὁ Θεὸς νὰ τὸ ἀποτρέψῃ – παγκόσμιον κυβέρνησιν. Αὕτη τέλος πάντων ᾖτο ἡ δομὴ τὴν ὁποίαν ἡ Βουλὴ τοῦ Ρότσιλντ καὶ ὁ Τζέϊκομπ Σήηφ ἀπεφάσισαν νὰ χρησιμοποιήσωσι διὰ νὰ ἐπιτύχωσι τὸν στόχον των τὸ ἔτος 1914. Βεβαίως ἐγνώριζον ὅτι ἡ ἰδία δομὴ εἶχεν ἀποτύχει τὸ 1814 ἀλλὰ ἐθεώρησαν ὅτι ἐτοῦτο ἔγινεν μόνον ἐπειδὴ ὁ Τσάρος τῆς Ρωσίας εἶχεν τορπιλίσει αὐτὸ τὸ σχέδιον.

Οἱ παρόντες λοιπὸν συνωμόται θὰ ἐξάλειφον τὸ 1914 τὴν χαλάστραν των τοῦ 1814. Θὰ ἦσαν βέβαιοι ὅτι μετὰ τὸν νέον παγκόσμιον πόλεμον θἁ ἐσυνωμότουν, ὅτι δὲν θὰ ὑπῆρχε ὁ Τσάρος τῆς Ρωσίας διὰ νὰ τοὺς χαλάσῃ τὰ σχέδια.

Θὰ πάω εἰς τὸ πῶς ἐπέτυχον αὐτὸ τὸ πρώτον βῆμα διὰ νὰ ξεκινήσωσι ἕναν παγκόσμιον πόλεμον. Ἡ ἱστορία ἀναφέρει ὅτι ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος ἐδημιουργήθη ἀπὸ ἕν ἀσήμαντον περιστατικόν, τὸ ἵδιον περιστατικὸν τὸ ὁποῖον ὁ Βάϊσχάουπτ καὶ ὁ Ἄλμπερτ Πάϊκ εἶχον ἐνσωματώσει εἰς τὰ σχέδιά των. Τὸ περιστατικὸν ἐτοῦτο ἦτο ἡ δολοφονία τοῦ Αὐστριακοῦ Ἀρχιδούκα ἥτις ὀργανώθη ἀπὸ τοὺς ἐγκεφάλους τῶν Ἰλλουμινάτι.

Ἠκολούθησεν ὁ πόλεμος ὁ ὁποῖος ἀφοροῦσεν τὴν Γερμανίαν, τὴν Αὐστρίαν, τὴν Οὐγγαρίαν καὶ τοὺς συμμάχους των, τὰς ἀποκαλουμένας “Δυνάμεις τοῦ Ἄξωνος” ἐναντίον τῆς Γαλλίας, τῆς Βρεταννίας καὶ τῆς Ρωσίας, αἱ ὁποῖαι ὀνομάζοντο “Σύμμαχοι”. Μόνον αἱ Ἠνωμέναι Πολιτεῖαι δὲν συμμετεῖχον κατὰ τὰ δύο πρῶτα ἔτη.

Ἕως τὸ 1917 οἱ συνωμόται εἶχον ἐπιτύχει τὸν πρωταρχικὸν στόχον των. Ὅλη ἡ Εὐρώπη εὑρίσκετο εἰς μίαν κατάστασιν ἐξαθλιώσεως. Ὅλοι οἱ λαοὶ ἦσαν κουρασμένοι ἀπὸ τὸν πόλεμον καὶ ἔκλεγον διὰ τὴν Εἰρήνην καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶχεν ἤδη κανονισθεῖ. Θὰ ἤρχετο ὅταν αἱ Ἠνωμέναι Πολιτεῖαι θὰ εἰσήρχοντο εἰς τὸ πλευρὸν τῶν Συμμάχων. Καὶ αὐτὸ ἦτο ἕτοιμον νὰ συμβῇ εὐθύς κατόπιν τῆς ἐπανεκλογῆς τοῦ Οὐΐλσον. Κατόπιν τούτου θὰ ἠδύνατο νὰ ὑπάρχῃ μόνον ἕν ἀποτέλεσμα, ὁλοκληρωτικὴ νίκη τῶν Συμμάχων.

Διὰ νὰ ἐπιβεβαιωθῇ πλήρως ἡ δήλωσίς μου ταύτη, ὅτι πολὺ πρὸ τοῦ 1917 ἡ συνωμοσία, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς εἰς τὴν Ἀμερικὴν τὸν Τζέϊκομπ Σήηφ, τὰ εἶχεν κανονίσει ὅλα, διὰ νὰ ρίξῃ τὰς Ἡνωμένας Πολιτεῖας εἰς ἐκεῖνον τὸν πόλεμον, θὰ ἀναφέρω τὴν ἀπόδειξιν.

Ὅταν ὁ Οὐΐλσον ἐπραγματοποίη ἐκστρατείαν διὰ τὴν ἐπανεκλογήν του τὸ ἔτος 1916, ἡ κυρία ἔκκλησίς του ἦτο: “Ἐκλέξατε πάλιν τὸν ἄνθρωπον ὅστις θὰ κρατήσῃ τὰ παιδιά σας ἔξωθεν τοῦ πολέμου”. Ἀλλὰ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἰδίας ἐκστρατείας, τὸ Ρεπουμπλικανικὸν Κόμμα, κατήγγειλεν δημοσίως ὅτι ὁ Οὐΐλσον εἶχεν ἀπὸ καιρὸν δεσμευθεῖ νὰ μᾶς ρίξῃ εἰς τὸν πόλεμον. Κατήγγειλε ὅτι ἐάν ἡττηθῇ θὰ ὁλοκληρώσῃ ταύτην τὴν πράξιν κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὀλίγων μηνῶν ποὺ τοῦ ἀπέμενον εἰς τὴν ἐξουσίαν ἀλλὰ ἐὰν ἐπανεκλεγῇ, θὰ τὸ κρατήσῃ μέχρι τὴν περίοδον κατόπιν τῶν ἐκλογῶν.

Έκείνην τὴν στιγμὴν ὅμως ὁ Ἀμερικανικὸς λαὸς ἔβλεπεν τὸν Οὐΐλσον ὡς ἕναν Θεάνθρωπον. Ὁ Οὐΐλσον λοιπὸν ἐπανεξελέγη καὶ συμφώνως μὲ τὸ πρόγραμμα τῶν συνωμοτῶν, μᾶς εἰσήγαγεν εἰς τὸν πόλεμον τὸ 1917.  Ἐχρησιμοποίησεν τὴν βύθισιν τοῦ Λουζιτάνια ὡς δικαιολογίαν. Μία βύθισις ἡ ὁποία ἦτο ἐπισήμως προσχεδιασμένη. (Ἰδική μου Ὑποσημείωσις: Ἐδῶ πρέπει νὰ σᾶς ἀναφέρω τὴν συμφωνίαν τοῦ Balfour  ἡ ὁποία ὑπεγράφη τὸ 1917 καὶ ἦτο ἡ αἰτία διὰ τὴν εἴσοδον τῶν Η.Π.Α. εἰς τὸν Α/ παγκόσμιον πόλεμον).

Ὁ Ροῦσβελτ ἐπίσης ἕνας Θεάνθρωπος εἰς τὰ μάτια τοῦ Ἀμερικανικοῦ λαοῦ, ἠκολούθησεν τὴν ἰδίαν τακτικὴν (τεχνικὴν) τὸ 1941, ὅταν ἐχρησιμοποίησεν τὴν προσχεδιασμένην ἐπίθεσιν εἰς τὸ Πέερλ Χάρμπορ ὡς ἰδική του δικαιολογία, διὰ νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ εἰς τὸν 2ον παγκόσμιον πόλεμον. Τώρα, ἀκριβῶς ὅπως εἶχον προγραμματίσει οἱ συνωμόται, ἡ Νίκη διὰ τοὺς Συμμάχους θὰ ἐξάλειφε ὅλους τοὺς μονάρχας τῶν ἡττημένων Ἐθνῶν καὶ θὰ ἄφηνεν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους δίχως ἡγεσίαν, συγχισμένους, σαστισμένους καὶ εἰς ἄριστον κατάστασιν διὰ τὴν παγκόσμιον κυβέρνησιν, τὴν ὁποίαν ἡ μεγάλη συνωμοσία προόριζεν ὅτι θὰ ἠκολούθῃ. Ἀλλὰ θὰ ὑπῆρχεν ἀκόμη ἕν ἐμπόδιον, τὸ ἴδιον τὸ ἐμπόδιον ὅν εἶχεν ἐμποδίσει τοὺς Ἰλλουμινάτι καὶ τὸν Ρότσιλντ εἰς τὸ Συνέδριον τῆς Βιέννης, συγκέντρωσις εἰρήνης μετὰ τοὺς πολέμους τοῦ Ναπολέωντος.

 

ΜΕΡΟΣ 10ον: Ἡ Ρωσία θὰ ἦτο εἰς τὸ πλευρὸν τῶν νικητῶν αὐτὴν τὴν φορὰν, ὅπως τὸ 1814 καὶ τοιουτοτρόπως ὁ Τσάρος θὰ ἦτο μὲ ἀσφάλειαν εἰς τὸν θρόνον του. Ἐδῶ εἶναι σκόπιμον νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ Ρωσία ὑπὸ τὸ τσαρικὸν καθεστώς, ἦτο ἡ μόνη χώρα εἰς τὴν ὁποίαν οἱ Ἰλλουμινάτι δὲν εἶχον ἐπιτελέσει οὐδεμίαν πρόοδον. Οὔτε οἱ Ρότσιλντ εἶχον ποτὲ δυνηθεῖ νὰ διεισδύσωσι εἰς τὰ τραπεζικὰ συμφέροντά των. Τοιουτοτρόπως εἷς νικηφόρος Τσάρος θὰ ἦτο λίαν δύσκολον νὰ ἀντιμετωπισθῇ. Ἀκόμη καὶ ἐὰν θὰ ἠδύνατο νὰ δελεασθῇ εἰς μίαν Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν, ἦτο ἕν τελειωτικὸν συμπέρασμα ὅτι ποτὲ μὰ ποτέ, δὲν θὰ ἐπήγαινεν διὰ μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν. Οὕτως πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ 1ου παγκοσμίου πολέμου οἱ συνωμόται εἶχον ἕν σχέδιον, νὰ πραγματοποιήσωσι τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Νάθαν Ρότσιλντ τοῦ 1814. Νὰ καταστρέψωσι τὸν Τσάρον καὶ νὰ δολοφονήσωσι ὅλους τοὺς πιθανοὺς βασιλικοὺς κληρονόμους εἰς τὸν θρόνον. Καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ πρὸ τῆς λήξεως τοῦ πολέμου. Οἱ Ρῶσοι Μπολσεβίκοι θὰ ἦσαν τὰ ἐργαλεῖα των εἰς αὐτὸ τὸ συγκεκριμένον σχέδιον.

Ἀπὸ τὴν στροφὴν τοῦ αἰῶνος οἱ ἀρχηγοὶ τῶν Μπολσεβίκων ἦσαν ὁ Νικολάϊ Λένιν, ὁ Λέων Τρότσκυ καὶ ἀργότερον ὁ Τζόζεφ Στάλιν. Φυσικὰ αὐτὰ δὲν ἦσαν τὰ ἀληθινὰ οἰκογενειακά των ὀνόματα.

Πρὸ τοῦ ξεσπάσματος τοῦ πολέμου ἡ ἕδρα τοῦ Λένιν ἦτο τὸ Παρίσι. Μετὰ τὸ ξέσπασμα κατέστη ἡ Ἐλβετία τὸ καταφύγιόν του. Ἡ ἕδρα τοῦ Τρότσκυ ἦτο εἰς τὸ Lower East Side τῆς Νέας Ὑόρκης, δῆλα δὴ ὁ βιότοπος τῶν Ρῶσο-ἑβραίων προσφύγων  εἰς ἕναν μεγάλον βαθμόν.

Καὶ οἱ δύο, ὁ Λένιν καὶ ὁ Τρότσκυ, ἄφησαν γένεια καὶ ἔμειναν ἀπεριποίητοι. Εἰς τὰς ἡμέρας ἐκεῖνας ἐτοῦτο ἦτο τὸ σῆμα κατατεθὲν τοῦ Μπολσεβικισμοῦ. Ἀμφότεροι ἐβίωναν καλῶς ἀλλὰ οὐδεὶς ἐκ τῶν δύο εἶχεν ἕνα κανονικὸν ἐπάγγελμα. Οὔτε εἶχον ὁρατὰ μέσα στηρίξεως ἀλλὰ ἀμφότεροι εἶχον ἀρκετὰ χρήματα. Ὅλα τοῦτα  τὰ μυστήρια ἐξεδιαλύθησαν τὸ 1917.

Ἤδη ἐκ τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου, παράξενα καὶ μυστηριώδη συμβάντα ἐλάμβανον χώραν εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην. Κάθε νύκτα ὁ Τρότσκυ πηγαινοήρχετο ἔξωθεν τοῦ ἀρχοντικοῦ παλατιοῦ τοῦ Τζέϊκομπ Σήηφ καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν αυτῶν τῶν ἰδίων νυκτῶν, ἐλάμβανον χώραν συγκεντρώσεις κακοποιῶν τῆς Νέας Ὑόρκης Lower East Side. Ἄπαντες ἦσαν Ρῶσοι πρόσφυγες εἰς τὴν ἕδραν τοῦ Τρότσκυ καὶ ὅλοι των ἐπήγαιναν μέσω τινὸς μυστηριώδους εἴδους ἐκπαιδεύσεως ἀλλὰ τὰ πάντα ἐγίνοντο μυστικῶς. Οὐδεὶς ὁμίλει ἀλλὰ διέρευσεν ὅτι ὁ Σήηφ ἐχρηματοδότη ὅλας τὰς δραστηριότητας τοῦ Τρότσκυ.

Ἀκριβῶς τότε ὁ Τρότσκυ ἐξηφανίσθη ξαφνικῶς καὶ τὸ ἴδιον ἔπραξαν οἱ 300 ἐκπαιδευμένοι κακοποιοί του. Εἰς τὴν πραγματικότηταν εὑρίσκοντο ἐν μέσῳ ἀνοικτῆς θαλάσσης ἐπὶ ἑνὸς ναυλωμένου πλοίου τοῦ Σήηφ μὲ προορισμὸν ἕνα ραντεβοῦ μὲ τὸν Λένιν καὶ τὴν παρέα του εἰς τὴν Ἐλβετίαν καὶ ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου πλοίου εὑρίσκοντο 20 ἑκατομμύρια δολλάρια εἰς χρυσόν. Ἐτοῦτα τὰ 20 ἑκατομμύρια δολλάρια τὰ ἔδωσεν ὁ Σήηφ διὰ νὰ χρηματοδοτήσῃ τὴν Μπολσεβικικὴν κυριαρχίαν εἰς τὴν Ρωσίαν.

Ἐν ἀναμονῆ τῆς ἀφίξεως τοῦ Τρότσκυ, ὁ Λένιν ἐπροετοιμάσθη διὰ νὰ πραγματοποιήσῃ ἕνα πάρτυ εἰς τὸ καταφύγιόν του ἐν Ἐλβετίᾳ. Ἄνδραι μὲ τὰς ὑψηλοτέρας θέσεις εἰς τὸν κόσμον ἦσαν ἐπισκέπται εἰς αὐτὸ τὸ πάρτυ. Μεταξὺ αὐτῶν ἦτο ὁ μυστηριώδης Colonel Edward Mandel House ὁ μέντωρ τοῦ Γούντροου Οὐΐλσον (Woodrow Wilson)  καὶ ὁ πλέον σημαντικὸς τοῦ Σήηφ. Ἐπὶ πλέον δὲ ὁ εἰδικὸς καὶ ἔμπιστος ἀγγελιοφόρος.

Εἷς ἕτερος ἀναμενόμενος ἐπισκέπτης ἦτο ὁ Βάρμπουργκ (Warburg) τῆς τραπεζικῆς οἰκογενείας τῶν Βάρμπουργκ εἰς τὴν Γερμανίαν, οἵτινες ἐχρηματοδότουν τὸν Κάϊζερ καὶ τὸν ὁποῖον ὁ Κάϊζερ εἶχεν ἀνταμείψει κάνοντάς τον ἀρχηγὸν τῆς μυστικῆς ἀστυνομίας τῆς Γερμανίας. Ὑπῆρχον ἐπὶ πλέον οἱ Ρότσιλντ τοῦ Λονδίνου καὶ τῶν Παρισίων. Ἐπίσης ὁ Λίθενοθ , ὁ Καγκάνοβιτς, ὁ Στάλιν, ὁ ὁποῖος τότε ἦτο ἐπὶ κεφαλῆς μίας συμμορίας ληστών τραπεζῶν καὶ τραίνων. Ἦτο γνωστὸς ὡς ὁ “Τζέσε Τζέϊμς ἀπὸ τὰ Οὐράλια”.

Καὶ ἐδῶ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία εὑρίσκοντο ἐπὶ μακρὸν εἰς πόλεμον μὲ τὴν Γερμανίαν καί ὅτι τὴν 3ην Φεβρουαρίου τοῦ 1917 ὁ Οὐΐλσον εἶχεν διακόψει ὅλας τὰς διπλωματικὰς σχέσεις μὲ τὴν Γερμανίαν. Ὡς ἐκ τούτου ὁ Βάρμπουργκ, ὁ Κόλονελ Χάους, οἱ Ρότσιλντ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἦσαν ἐχθροὶ μεταξύ των ἀλλὰ φυσικὰ ἡ Ἐλβετία ἦτο οὐδέτερον ἔδαφος, ὅπου οἱ ἐχθροὶ θὰ ἡδύναντο νὰ συναντηθῶσι καὶ νὰ γίνουν φίλοι καὶ εἰδικῶς ἐὰν εἶχον σκευωρίαν τινα κοινήν.

Αὐτὸ τὸ πάρτυ τοῦ Λένιν κατεστράφη σχεδὸν ἐξ ἑνὸς ἀπροβλέπτου γεγονότος. Τὸ ναυλωμένον πλοῖον τοῦ Σήηφ καθ᾿ ὁδὸν πρὸς τὴν Ἑλβετίαν, ἀναχαιτήσθη καὶ ἐπροφυλακίσθη ἀπὸ ἕνα βρεταννικὸν πολεμικὸν πλοῖον ἀλλὰ ὁ Σήηφ ἔδωσεν γρήγορα ἐντολὰς εἰς τὸν Οὐΐλσον νὰ διατάξῃ τοὺς βρεταννοὺς νὰ ἀπελευθερώσωσι τὸ πλοῖον ἄθικτον μὲ τοὺς κακοποιοὺς τοῦ Τρότσκυ καὶ τὸν χρυσόν. Ὁ Οὐΐλσον ὑπήκουσεν. Προειδοποίησεν τοὺς βρεταννοὺς ὅτι ἐὰν ἠρνοῦντο νὰ ἀπελευθερώσωσι τὸ πλοῖον, αἱ Ἠνωμέναι Πολιτεῖαι δὲν θὰ εἰσήρχοντο εἰς τὸν πόλεμον τὸν Άπρίλιον, ὅπως εἶχεν ὑποσχεθεῖ πιστῶς ἕν ἔτος ἐνωρίτερον. Οἱ βρεταννοὶ ἔλαβον σοβαρῶς ὑπ΄ ὄψιν των τὴν προειδοποίησιν. Ὁ Τρότσκυ ἀφίχθη εἰς Ἐλβετίαν καὶ τὸ πάρτυ τοῦ Λένιν διεξήχθη ὅπως εἶχε προγραμματισθῆ.

Ἀλλὰ ἐξηκολοῦθον νὰ ἀντιμετωπίζωσι τὸ σύνηθες φαινόμενον τὸ ὁποῖον ἦτο αὐτὸ τὸ ἀνυπέρβλητον ἐμπόδιον τοῦ νὰ θέσωσι τοὺς τρομοκράτας τοῦ Λένιν – Τρότσκυ ἔναντι τῶν συννόρων ἐντὸς τῆς Ρωσίας. Ἐδῶ λοιπὸν εἶναι ποὺ ὁ ἀδελφὸς Βάρμπουργκ, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Γερμανικῆς μυστικῆς ἀστυνομίας ἔπαιξεν τὸν ρόλον του. Ἐφόρτωσεν ὅλους αὐτοὺς τοὺς κακοποιοὺς ἐντὸς σφραγισμένων ἐμπορευματικῶν αὐτοκινήτων καὶ ἔκανεν ὅλας τὰς ἀπαραιτήτους προετοιμασίας διὰ τὴν μυστικὴν εἴσοδόν των εἰς Ρωσίαν.

Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἱστορία. Ἡ ἐπανάστασις εἰς τὴν Ρωσίαν ἐπραγματοποιήθη καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας Ρωμανὼφ ἐδολοφονήθησαν. Τώρα κύριος στόχος μου εἶναι νὰ καθιερώσω, πέραν καὶ τῆς ἐλαχίστης ἀμφιβολίας ὅτι ὁ λεγόμενος “κομμουνισμός” ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς μεγάλης συνωμοσίας τῶν Ἰλλουμινάτι διὰ τὴν ὑποδούλωσιν ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. Ὅτι ὁ λεγόμενος κομμουνισμὸς εἶναι ἁπλῶς ὅπλον των καὶ μία τρομακτικὴ λέξις διὰ νὰ τρομοκρατήσωσι τοὺς λαοὺς ὅλου τοῦ κόσμου καὶ ἡ κατάκτησις τῆς Ρωσίας καὶ ἡ δημιουργία τοῦ κομμουνισμοῦ ἦτο κυρίως ὀργανωμένον ἀπὸ τὸν Σήηφ καὶ τοὺς ἄλλους διεθνεῖς τραπεζίτας, ἐντὸς τῆς ἰδίας ἡμῶν πόλεως, τῆς Νέας Ὑόρκης. Μία φανταστικὴ ἱστορία; Ναί. Τινὲς ἴσως ἀρνηθοῦν καὶ νὰ τὸ πιστέψωσι.

Λοιπόν, πρὸς ὄφελος τοῦ κάθε ἀμφιβόλου θὰ τὸ ἀποδείξω ὑπενθυμίζοντας ὅτι μόλις πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ὁ Τσάρλυ Κνίκερμπούκερ (Charlie Knickerbocker), ἀρθρογράφος τῆς ἐφημερίδος Χέρστ (Hearst), ἐδημοσίευσεν μίαν συνέντευξιν μὲ τὸν Τζών Σήηφ, τὸν ἐγγονὸν τοῦ Τζέϊκομπ, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ νεαρὸς Σήηφ ἐπιβεβαίωσεν ὄλην τὴν ἱστορίαν καὶ ἀνέφερεν τὸ ποσὸν τὸ ὁποῖον ὁ παλαιὸς Τζέϊκομπ συνέβαλλεν, 20 ἑκατομμύρια δολλάρια. Ἐὰν τις ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχει τὴν παραμικρὰν ἀμφιβολίαν, ὅτι ὁλόκληρος ἡ ἀπειλὴ τοῦ κομμουνισμοῦ ἐδημιουργήθη ἀπὸ τοὺς ἐγκεφάλους τῆς μεγάλης συνωμοσίας τῶν Ἰλλουμινάτι ἐντὸς τῆς ἰδίας ἠμῶν πόλεως τῆς Νέας Ὑόρκης, θὰ ἀναφέρω τὸ ἑξῆς ἱστορικὸν γεγονός.

Ὅλα τὰ στοιχεῖα καταδεικνύουσι ὅτι ὅταν ὁ Λένιν καὶ ὁ Τρότσκυ ἐμεθόδευσαν τὴν κατάληψιν τῆς Ρωσίας, ἐλειτοῦργον ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κόμματος τῶν Μπολσεβίκων. Ὁ μπολσεβικισμὸς ὅμως εἶναι μία καθαρῶς ρωσικὴ λέξις. Οἱ ἐγκέφαλοι τῆς συνωμοσίας συνειδητοποίησαν ὅτι ὁ μπολσεβικισμὸς δὲν θὰ ἠδύνατο ποτὲ νὰ πωληθῇ ὡς ἰδεολογία εἰς οὐδένα ἐκτὸς τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ. Οὕτως τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1918  ὁ Τζέϊκομπ Σήηφ ἀπέστειλεν τὸν Κόλονελ Χάους εἰς Μόσχαν μὲ διαταγὰς διὰ τὸν Λένιν, Τρότσκυ καὶ Στάλιν, νὰ ἀλλάξωσι τὸ ὄνομα τοῦ καθεστῶτος των εἰς “κομμουνιστικὸν κόμμα” καὶ νὰ υἱοθετήσωσι τὸ κομμουνιστικὸν μανιφέστον τοῦ Κάρλ Μάρξ ὡς τὸ Σύνταγμα τοῦ “κομμουνιστικοῦ κόμματος”. Ὁ Λένιν, ὁ Τρότσκυ καὶ ὁ Στάλιν ὑπήκουσαν καὶ κατὰ τὸ ἔτος 1918 τὸ κομμουνιστικὸν κόμμα καὶ ἡ ἀπειλὴ τοῦ κομμουνισμοῦ ἐτέθη εἰς λειτουργίαν.

Ἅπαντα τοῦτα ἐπιβεβαιώνονται εἰς τὸ Λεξικὸν τοῦ Κολλεγίου Βέμπστερ (Webster Collegiate Dictionary), πέμπτη ἔκδοσις.

Ἐν συντομία, ὁ κομμουνισμὸς ἐδημιουργήθη ἀπὸ τοὺς καπιταλιστάς. Οὕτως ἕως τὴν 11ην Νοεμβρίου τοῦ 1918, ὁλόκληρον τὸ σατανικὸν σχέδιον τῶν συνωμοτῶν ἐλειτούργη εἰς τὴν ἐντέλειαν. Ὅλα τὰ μεγάλα ἔθνη συμπεριλαμβανομένων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἦσαν καταπονημένα ἐκ τοῦ πολέμου, κατεστραμένα καὶ ἐθρῆνον τοὺς νεκρούς των. Ἡ Εἰρήνη ἦτο ἡ παγκόσμιος ἐπιθυμία. Ἔτσι ὅταν ἐπροτάθη ἀπὸ τὸν Οὐΐλσον νὰ δημιουργηθῇ μία Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν διὰ νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ Εἰρήνη, ὅλα τὰ μεγάλα ἔθνη, δίχως τὸν Τσάρον τῆς Ρωσίας νὰ τοὺς σταθῇ ἐμπόδιον, ἐπήδηξαν ἐπάνω εἰς τὸ βαγόνι ἐτοῦτο, δίχως κἄν νὰ σταματήσωσι διά νὰ διαβάσωσι τὰ ψιλὰ γράμματα εἰς αὐτὸ τὸ συμβόλαιον ἀσφαλίσεως. Δῆλα δὴ ἅπαντα πλὴν ἑνός, τὸ τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν τὸ ὁποῖον ὁ Σήηφ καὶ οἱ συνωμόται του ἐπίστευον ὅτι θὰ ἦτο τὸ τελευταῖον ποὺ θὰ ἠρνεῖτο. Καὶ αὐτὸ ἦτο τὸ ἕν μοιραῖον λάθος των εἰς αὐτὴν τὴν πρώϊμον σκευωρίαν.

Καταλαβαίνετε ὅτι ὅταν ὁ Σήηφ εἰσήγαγεν τὸν Γούντροου Οὐΐλσον εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον, οἱ συνωμόται ὑπέθεσαν ὅτι εἶχον τὰς Ἡνωμένας Πολιτεῖας εἰς τὸ τσεπάκι των. Ὁ Οὐΐλσον ἦτο ἀπολύτως κατασκευασμένος ὡς εἷς μέγας ἀνθρωπιστής. Ἐκαθιερώθη ὡς Θεάνθρωπος μὲ τὸν Ἀμερικανικὸν λαόν. Ὑπῆρχεν κάθε λόγος διὰ τοὺς συνωμότας νὰ πιστέψωσι ὅτι θὰ ἠδύνατο εὐκόλως νὰ δελεάσῃ τὸ Κογγκρέσσον, εἰς τὸ νὰ ἀγοράσῃ τὴν Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν δίχως ἀμφισβήτησιν. Ἀκριβῶς ὅπως εἰς τὸ συνέδριον τοῦ 1945 ἠγόρασεν τὸν Ο.Η.Ε. δίχως ἀμφισβήτησιν.

Ἀλλὰ ὑπῆρχεν εἷς ἄνθρωπος εἰς τὴν Γερουσίαν τὸ 1918, ὅστις διεῖδεν τὸ σχέδιόν των, καθὼς ὁ Τσάρος τῆς Ρωσίας τὸ 1814. Ἦτο  εἷς ἄνθρωπος μὲ μεγάλον πολιτικὸν ἀνάστημα, τόσον μεγάλον σχεδὸν, ὅσον αὐτὸ τοῦ Τέντυ Ροῦσβελτ (Teddy Rooswelt) καὶ λίαν ἔξυπνος. Ἦτο λίαν σεβαστὸς καὶ εἶχεν τὴν ἐμπιστοσύνην ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη καὶ τῶν δύο σωμάτων τοῦ Κογγκρέσσου καὶ ἀπὸ τὸν Ἀμερικανικὸν λαόν. Τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ  μέγα ἀμερικανοῦ πατριώτου ἦτο Χένρυ Κάμποτ Λότζ (Henry Cabot Lodge). Ὄχι ὁ ψεύτικος σημερινὸς ποὺ ἀποκαλεῖ τὸν ἑαυτόν του  Henry Cabot Lodge Jr. Τζούνιορ, μέχρι ποὺ ἐξετέθη.

ΜΕΡΟΣ 11ον: Ὁ Λότζ ἀπεκάλυψεν πλήρως τὸν Οὐΐλσον καὶ ἐκράτησεν τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας ἔξωθεν τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν. Ἐδῶ εἶναι λίαν σημαντικὸν νὰ γνωρίζωμεν τὸν πραγματικὸν λόγον διὰ τὸν ὁποῖον ἡ Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν τοῦ Οὐΐλσον ἀπέτυχεν.

Ὅπως ἀνέφερα προηγουμένως ὁ Σήηφ ἐστάλη εἰς τὰς Ἠνωμένας Πολιτείας διὰ νὰ πραγματοποιήσῃ τέσσαρας εἰδικὰς ἀποστολάς.

Ἡ ὑπ΄ ἀριθμὸν ἕνα καὶ πλέον σημαντικὴ ἦτο νὰ ἀποκτήσῃ τὸν πλήρη ἔλεγχον τοῦ χρηματικοῦ συστήματος τῶν Η.Π.Α.

Νο 2. Ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὸ ἀρχικὸν σχέδιον τοῦ Βάϊσχάουπτ – Ἰλλουμινάτι, ἔπρεπε νὰ ἐξεύρῃ τὸ σωστὸν εἶδος ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι θὰ ἐχρησίμευον ὡς ἀνδρείκελα διὰ τὴν μεγάλην συνωμοσίαν καί νὰ τοὺς προωθήσῃ εἰς ἀνώτατα ἀξιώματα εἰς τὴν Ὁμοσπονδιακὴν Κυβέρνησίν μας, εἰς τὸ Κογγκρέσσον μας, εἰς τὸ Άνώτατον Δικαστήριον τῶν Η.Π.Α. καὶ εἰς ὅλας τὰς ὁμοσπονδιακὰς ὑπηρεσίας, ὅπως τὸ Στέϊτ Ντηπάρτμεντ, τὸ Πεντάγωνον, τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν κ.λ.π.

Νο 3. Νὰ καταστρέψῃ τὴν ἑνότηταν τοῦ Ἀμερικανικοῦ Λαοῦ μὲ τὴν δημιουργίαν διαμαχῶν τῶν μειονοτικῶν ὁμάδων εἰς ὅλον τὸ ἔθνος. Ἰδιαιτέρως δὲ μεταξὺ τῶν λευκῶν καὶ μαύρων, ὅπως περιγράφεται εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Ἴσραελ Κοέν.

Νο 4. Νὰ δημιουργήσῃ ἕν κίνημα διὰ νὰ καταστρέψῃ τὴν Θρησκείαν εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας μὲ τὸν Χριστιανισμὸν νὰ εἶναι ὁ κύριος στόχος ἤ θῦμα. Ἐπί προσθέτως ὑπενθυμίσθηκεν ἐντόνως τῆς ἐπιτακτικῆς ὁδηγίας τοῦ σχεδίου τῶν Ἰλλουμινάτι, νὰ ἐπιτύχῃ τὸν πλήρη ἔλεγχον ὅλων τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως, ἔτσι ὥστε νὰ χρησιμοποιηθῶσι διὰ νὰ κάμωσι πλύσιν ἐγκεφάλου εἰς τοὺς ἀνθρώπους, εἰς τὸ νὰ πιστέψωσι καὶ νὰ ἀποδεχθῶσι ὅλους τοὺς ἐλιγμοὺς τῆς μεγάλης συνωμοσίας. Ὁ Σήηφ εἶχε προειδοποιηθεῖ ὅτι μόνον ὁ ἔλεγχος τοῦ Τύπου τῆς τότε ἐποχῆς, τὸ μόνον μέσον μαζικῆς ἐνημερώσεως, θὰ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ καταστρέψῃ τὴν ἑνότηταν τοῦ Ἀμερικανικοῦ λαοῦ.

Ἐν συνεχεία ὁ Σήηφ καὶ οἱ συνωμόται του εἶχον συγκροτήσει τὸ “NAACP”, τὴν “Ἐθνικὴν Ἕνωσιν διὰ τὴν πρόοδον τῶν ἐγχρώμων ἀτόμων” τὸ 1909 καὶ τὸ 1913 ἵδρυσεν τὸ “Anti Defamation League τῆς B/ nai B/ rith” καὶ τὰ δύο ἦσαν διὰ νὰ δημιουργήσωσι τὴν ἀπαραίτητον διαμάχην. Ἀλλὰ κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τὸ “ADL” ἐλειτούργη λίαν δειλῶς. Ἴσως διὰ τὸν φόβον ἑνὸς διωγμοῦ ἀπὸ ἕναν προκεκλημμένον καὶ ὀργισμένον Ἀμερικανικὸν λαὸν καὶ τὸ NAACP ἦτο σχεδὸν ἀδρανές, διότι ἡ λευκὴ ἡγεσία του δὲν εἶχε συνειδητοποιήσει ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναπτύξωσι παθιασμένους Νέγρους ἡγέτας ὡς ὁ Μάρτιν Λοῦθερ Κίνγκ, διὰ νὰ πυροδοτήσῃ τὴν τότε ἀπολύτως ἰκανοποιημένην καὶ εὐχαριστημένην μάζαν τῶν Νέγρων.

Ἐπὶ πλέον ὁ Σήηφ ἦτο ἀπησχολημένος μὲ τὴν ἀνάπτυξιν καὶ τὴν διείσδυσιν τῶν ἀνδρεικέλων τὰ ὁποῖα θὰ ἐξυπηρέτον εἰς ὅλας τὰς ὑψηλὰς θέσεις εἰς τὴν κυβέρνησίν μας εἰς Οὐάσινγκτον καὶ εἰς τὴν ἐργασίαν, διὰ τὴν ἀπόκτησιν τοῦ ἐλέγχου τοῦ χρηματικοῦ μας συστήματος καὶ τὴν δημιουργίαν τῆς τροπολογίας 16. Ἦτο ἐπίσης λίαν ἀπησχολημένος μὲ τὴν ὀργάνωσιν τοῦ σχεδίου διὰ τὸν ἔλεγχον τῆς Ρωσίας. Ἐν ὁλίγοις ἐκρατήθη τόσον ἀπησχολημένος μὲ ὅλας αὐτὰς τὰς ἐργασίας, ὥστε ἠγνόησεν τελείως τὴν ἀνωτάτην ἐργασίαν, τῆς ἀποκτήσεως τοῦ πλήρους ἐλέγχου τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως. Αὕτη ἡ ἀδιαφορία ἦτο ἡ πρωταρχικὴ αἰτία διὰ τὴν ἀποτυχίαν τοῦ Οὐΐλσον διὰ νὰ δελεάσῃ τὰς Ἡνωμένας Πολιτεῖας εἰς τὴν Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν, διότι ὅταν ὁ Οΐλσον ἀπεφάσισεν νὰ ἀπευθυνθῆ εἰς τὸν λαὸν, διὰ νὰ ξεπεράσῃ τὴν ἀντίθεσιν τῆς Γερουσίας, παρὰ τὴν καθιερωμένην ἀλλὰ ψευδὴν φήμην του ὡς ἕνας μεγάλος ἀνθρωπιστὴς, εὑρέθη ἀντιμέτωπος μὲ ἕναν σταθερῶς ἡνωμένον λαὸν καὶ ἕναν πιστὸν Τύπον, τῶν ὁποίων ἡ μόνη ἰδεολογία ἦτο ὁ Ἀμερικανισμὸς καὶ ὁ ἀμερικανικὸς τρόπος ζωῆς.

Ἐκείνην τὴν στιγμὴν λόγῳ τῆς ἀπρεπείας καὶ τῆς ἀναποτελεσματικότητος τοῦ ADL καὶ τοῦ NAACP δὲν ὑπῆρχον ὀργανωμέναι ὁμάδαι μειονοτήτων. Δὲν ὑπῆρχον προβλήματα μὲ τοὺς Νέγρους, δὲν ὑπῆρχον τὰ λεγόμενα ἀντισημιτικὰ προβλήματα διὰ νὰ ἐπηρεάσωσι τήν σκέψιν τῶν ἀνθρώπων. Δὲν ὑπῆρχον ἀριστεροί, δὲν ὑπῆρχον δεξιοί. Δὲν ὑπῆρχον προκαταλήψεις διὰ πανοῦργας ἐκμεταλλεύσεις. Καὶ οὕτως ἡ ἔκκλησις τοῦ Οὐΐλσον διὰ τὴν Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν ἀπέτυχεν.

Αὐτὸ ἦτο τὸ τέλος τοῦ Γούντροου Οὐΐλσον, τοῦ μεγάλου ἀνθρώπου πιστοῦ τῶν συνωμοτῶν. Ἐγκατέλειψεν ταχέως τὴν καμπάνια του καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Οὐάσινγκτον, ὅπου καὶ ἀπέθανεν συντόμως, ὡς εἷς ἠλίθιος, ἀπὸ σίφιλην. Καὶ τοῦτο ἦτο τὸ τέλος τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν ὡς εἷς δρόμος διὰ μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν.

Ταύτη ἡ πανωλεθρία ἦτο μία τρομερὰ ἀπογοήτευσις διὰ τοὺς ἐγκεφάλους τῆς συνωμοσίας τῶν Ἰλλουμινάτι. Ἀλλὰ δὲν ἀπεθαρρύνθησαν. Ὅπως ἔχω ἤδη τονίσει, ἐτοῦτος ὁ ἐχθρὸς ποτὲ δὲν τὰ παρατάει. Ἁπλῶς ἀπεφάσισαν νὰ ἀναδιοργανωθῶσι καὶ νὰ προσπαθήσωσι πάλιν ἐκ τοῦ μηδενός.

Αὐτὴν τὴν φορὰν ὁ Σήηφ ἦτο πολὺ μεγάλος εἰς ἡλικίαν καὶ ἀργός. Τὸ ἐγνώριζεν. Ἐγνώριζεν ἐπίσης ὅτι ἡ συνωμοσία ἐχρειάζετο μίαν νέαν, νεότερην εἰς ἡλικίαν καὶ πλέον δραστήριον ἡγεσίαν.

Τοιουτοτρόπως κατόπιν ἐντολῶν του ὁ Κόλονελ Χάους καὶ ὁ Μπέρναντ Μπαροὺχ ὀργάνωσαν καὶ ἐδημιούργησαν αὐτὸ ὅν ἀποκαλοῦσι “Συμβούλιον Ἐξωτερικῶν Σχέσεων”, τὸ νέον ὄνομα μὲ τὸ ὁποῖον οἱ Ἰλλουμινάτι θὰ ἐσυνέχιζον νὰ λειτουργῶσι εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτεῖας. Ἠ ἱεραρχία, στελέχη καὶ διευθυνταὶ τοῦ C.F.R. ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῶν ἀρχικῶν Ἰλλουμινάτι, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουσι ἐγκαταλείψει τὰ παλαιὰ ὀνόματα τῆς οἰκογενείας των καὶ ἀπέκτησαν νέα ἀμερικανικὰ ὀνόματα.

Ἐπὶ παραδείγματι ἔχομεν τὸν Ντίλον (Dillon), ὅστις ἦτο γραμματεὺς τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν, τοῦ ὁποίου τὸ πραγματικὸν ὄνομα ἦτο Λαπόσκυ (Laposky). Ἕν ἕτερον παράδειγμα εἶναι ὁ Πώλεϋ (Pauley), ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ CBS τοῦ ὁποίου τὸ πραγματικὸν ὄνομα εἶναι Παλίνσκυ (Palinsky).

Τὰ μέλη τοῦ C.F.R. εἶναι περίπου 1.000 τὸν ἀριθμὸν καὶ εἰς αὐτοὺς συμπεριλαμβάνονται οἱ ἀρχηγοὶ σχεδὸν κάθε βιομηχανικῆς αὐτοκρατορίας εἰς τὴν Ἀμερικὴν, ὅπως ὁ Βlough, πρόεδρος τῆς U.S. Steel Corporation, ὁ Rockefeller, ὁ βασιλεὺς τῆς βιομηχανίας πετρελαίου Henry Ford 2 καὶ οὕτω καθ΄ἐξῆς. Καὶ φυσικὰ ὅλοι οἱ διεθνεῖς τραπεζῖται. Ἐπίσης οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἀφορολογήτων ἱδρυμάτων εἶναι στελέχη καὶ/ ἤ ἐνεργὰ μέλη τοῦ C.F.R. Ἐν ὀλιγοις ὅλοι οἱ ἄνδρες οἵτινες παρέχωσι τὰ χρήματα καὶ τὴν ἐπιρροὴν, διὰ νὰ ἐκλέξωσιν ἀπὸ τὸ C.F.R. τοὺς ἐπιλεγμένους προέδρους τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν, τοὺς βουλευτὰς, τοὺς Γερουσιαστὰς καὶ οἱ ὁποῖοι ἀποφασίζωσι τοὺς διορισμοὺς τῶν διαφόρων μας Ὑφυπουργῶν, τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῆς κάθε σημαντικῆς Ὀμοσπονδιακῆς Ὑπηρεσίας εἶναι μέλη τοῦ C.F.R. καὶ πολὺ ὑπάκουα μέλη πράγματι.

Θὰ ἀναφέρω τὰ ὀνοματα μερικῶν προέδρων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν οἵτινες ἦσαν μέλη τοῦ C.F.R. : Φραγκλῖνος Ροῦσβελτ, Χέρμπερτ Χοῦβερ, Ντουάϊτ Ἀϊνζεχάουερ, Τζὰκ Κέννεντυ. Ἄλλοι οἵτινες ἐλαμβάνοντο ὑπ΄ ὄψιν διὰ τὴν προεδρίαν, ἦσαν ὁ Thomas E. Dewey, Adlac Stevenson καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος ἑνὸς θυγατρικοῦ C.F.R., ὁ Barry Goldwater.

Μεταξὺ τῶν σημαντικῶν μελῶν τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου τῶν διαφόρων διοικήσεων ἔχομεν τὸν John Foster Dulles, Allen Dulles, Cordell Hull, John J. MacLeod, Morganthau, Clarence Dillon, Rusk, Mac Namara καὶ μόνον διὰ νὰ τονίσω τὸ “πορφυροῦν χρῶμα” τοῦ C.F.R.

Ὡς μέλη ἔχομεν τοιούτους ἄνδρας ὡς ὁ Alger Hess, Ralph Bunche, Pusvolsky, Haley Dexter White τοῦ ὁποίου τὸ πραγματικὸν ὄνομα εἶναι Weiss, Owen Lattimore, Phillip Jaffey κ.λ.π. κ.λ.π. Ταυτοχρόνως ἐπλημμύρισαν μὲ χιλιάδας ὁμοφυλοφίλων καὶ μὲ ἄλλους ἐκβιάσιμους χαρακτῆρας ὅλας τὰς ὀμοσπονδιακὰς ὑπηρεσίας ἀπὸ τὸν Λευκὸν Οἶκον καὶ κάτω. Ἐνθυμεῖσθε τὸν καλὸν φίλον τοῦ Τζόνσον, τὸν Τζένκινς (Jenkins) καὶ Bobby Baker;

Τώρα ὑπῆρχον παλλαὶ ἐργασίαι τὰς ὁποίας τὸ νέον C.F.R. ἔπρεπε νὰ πραγματοποιήσῃ. Ἐχρειάζοντο μεγάλην βοήθειαν. Ἔτσι ἡ πρώτη των ἐργασία ἦτο νὰ δημιουργήσωσι διαφόρους θυγατρικὰς εἰς τὰς ὁποῖας εἶχον ἀνατεθεῖ εἰδικοὶ στόχοι. Δὲν δύναμαι νὰ κατονομάσω ὅλας τὰς θυγατρικὰς εἰς αὐτὴν τὴν ἠχογράφησιν ἀλλὰ αἱ ἀκόλουθαι εἶναι τινὲς ἐξ αὐτῶν:

Τὸ “Foreign Policy Association” (F.P.A.), τὸ “World Affairs Council” (W.A.C.), τὸ “Business Advisory Council” (B.A.C.), τὸ περιβόητον “A.D.A.” (Americans for Democratic Action) τοῦ ὁποίου ἐπὶ κεφαλῆς κατ΄ οὐσίαν εἶναι ὁ Walter Ruther, τὸ περιβόητον “13 – 13” εἰς τὸ Σικάγον, ὁ Barry Goldwater ἦτο καὶ ἀναμφιβόλως ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἀντιπρόεδρος εἰς μίαν ἐκ τῶν θυγατρικῶν τοῦ C.F.R. Ἐπὶ πλέον τὸ C.F.R. στήνει εἰδικὰς ἐπιτροπὰς εἰς κάθε πολιτεῖαν, εἰς τὰς ὁποῖας ἀποδίδονται αἱ διάφοραι τοπικαὶ ἐπιχειρήσεις τῶν πολιτειῶν.

Ταυτοχρόνως οἱ Ρότσιλντς ἐδημιούργησαν παρομοίους ὁμάδας έλέγχου C.F.R. εἰς Ἀγγλίαν, Γαλλίαν, Γερμανίαν καὶ εἰς ἄλλα ἔθνη διὰ νὰ ἐλέγχουσι τὰς παγκοσμίους συνθῆκας καὶ νὰ συνεργασθῶσι μὲ τὸ C.F.R. διὰ νὰ ἐπιφέρωσι ἔναν ἀκόμη παγκόσμιον πόλεμον. Ἀλλὰ ἡ πρώτη ἐξ ὅλων “δουλειὰ” τοῦ C.F.R. ἦτο νὰ λάβῃ τὸν πλήρην ἔλεγχον τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεώς μας. Ὁ ἔλεγχος τοῦ τύπου ἀνετέθη εἰς τὸν Ρόκφέλλερ. Ἔτσι ὁ Χένρυ Λούς (Henry   Luce), ὁ ὁποῖος ἀπεβίωσεν προσφάτως, ἐχρηματοδοτήθη διὰ νὰ δημιουργήσῃ μίαν σειρὰν ἀπὸ ἐθνικὰ περιοδικὰ, μεταξὺ τῶν ὁποίων: Life, Time, Fortune καὶ ἄλλα τὰ ὁποῖα δημοσιεύουσι Ε.Σ.Σ.Δ. ἐν Ἀμερικῆ. Οἱ Ρόκφέλλερ ἐπίσης, ἀπ΄εὐθεῖας ἤ ἐμμέσως χρηματοδοτοῦσι τὸ περιοδικὸν Λούουκ (Look) τῶν ἀδελφῶν Coles καὶ μίαν ἁλυσίδαν ἐφημερίδων.

Χρηματοδοτοῦσι ἐπίσης ἕναν ἄνδρα ὀνόματι Sam Newhouseto διὰ νὰ ἀγοράσῃ καὶ νὰ κτίσῃ μίαν ἁλυσίδαν ἐφημερίδων εἰς ὅλην τὴν χώραν καὶ ὁ ἀείμνηστος Εὐγένιος Μάγιερ (Eugene Myer), εἷς ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ C.F.R. ἠγόρασεν τὸ Οὐάσινγκτον Πὸστ (Washington Post), τὸ News Weekly Magazine καὶ ἄλλας δημοσιεύσεις. Συγχρόνως τὸ C.F.R. ἤρχισεν νὰ ἀναπτύσσῃ καὶ νὰ συντηρῇ ἕν νέον γένος ἀπὸ ὑβριστικοὺς ἀρθρογράφους καὶ συγγραφεῖς, ὅπως ὁ

ΜΕΡΟΣ 12ον. Ὁ Βάλτερ Λήπμαν (Walter  Lippman), ὁ Drew Pearson, τοὺς Alsops, Herbert Matthews, τὸν Erwin Canham καὶ ἄλλους αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ὁποῖοι αὐτοαποκαλοῦνται ὡς “φιλελεύθεροι” καὶ οἱ ὁποῖοι διακηρύττουσι ὅτι ὁ Ἀμερικανισμὸς εἶναι ἀπομονωτισμὸς, ὅτι ὁ ἀπομονωτισμὸς εἶναι ἡ πίστις εἰς τὴν σωτηρίαν μὲ τὸν πόλεμον, ὅτι ὁ ἀντικομμουνισμὸς εἶναι ἀντισημιτισμὸς καὶ ρατσισμός.

Ὅλα αὐτὰ βεβαίως ἐπῆραν χρόνον ἀλλὰ σήμερον ὁλόκληρος ὁ Τύπος μας, ἐκτὸς ἀπὸ μερικὰς τοπικὰς ἐφημερίδας μικρῶν πόλεων καὶ ἑβδομαδιαία ἅτινα δημοσιεύονται ἀπὸ πατριωτικὰς ὀργανώσεις, εἶναι πλήρως ἐλεγχόμενος ἀπὸ ἀνδρείκελα τοῦ C.F.R. καὶ τοιουτοτρόπως ἐκατάφερον τελικῶς νὰ μᾶς καταντήσωσι ἕν ἔθνος καυγάδων, ἀντιπαραθέσεων, λογομαχιῶν, ὁμάδας μίσους. Ἐὰν ἐξακολουθῇτε νὰ ἀναρωτῇσθε διὰ τὰς λοξὰς εἰδήσεις καὶ τὰ μεγάλα ψεύδη ἅτινα ἀναγιγνώσκετε εἰς τὰς ἐφημερίδας σας, λάβατε τώρα τὴν ἀπάντησιν.

Διὰ τοὺς Λήημανς, Γκόλντμαν Σάακς, Κούουν-Λόεμπς καὶ τοὺς Βάρμπουργκ τὸ C.F.R. ἀνέθεσεν τὴν ἀποστολὴν εἰς τὸ νὰ λάβωσι τὸν ἔλεγχον τῆς κινηματογραφικῆς βιομηχανίας εἰς τὸ Χόλυγουντ, τὸ ραδιόφωνον καὶ τὴν τηλεόρασιν καὶ πιστέψτε με τὸ ἐπέτυχον. Ἐὰν ἐξακολουθῇτε νὰ ἀναρωτῇσθε διὰ τὴν παράξενον προπαγάνδα ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τοὺς Ed Morrows, Chet Huntley, Howard K. Smith, Eric Sevareit, Drew Pearson κ.ἄ. αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ἔχετε τώρα τὴν ἀπάντησιν. Ἐὰν ἀναρωτῇσθε διὰ ὅλας τὰς αἰσχρολογίας, τὸ σέξ, τὴν πορνογραφίαν καὶ ταινίας μὲ γάμους μεταξὺ διαφορετικῶν φυλῶν ποὺ βλέπετε εἰς τὸν κινηματογράφον καὶ εἰς τὴν τηλεόρασίν σας, ποὺ πάντα ταῦτα καταστρέφουν τὴν ἠθικὴν τῆς νεολαίας καὶ τὴν διαφθείρουσι, ἔχετε τώρα τὴν ἀπάντησιν.

Ὅλη ἡ ἱστορία τῆς συνωμοσίας τοῦ C.F.R. διὰ τὴν ἐξαγορὰν τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεώς μας, εἶναι μεγίστη διὰ νὰ συμπεριληφθῇ εἰς αὐτὴν τὴν ἠχογράφησιν ἀλλὰ δύνασθε νὰ τὸ εὕρητε εἰς τὸ δελτίον εἰδήσεων 125 μὲ τίτλον “Πῶς νὰ ἐξάγετε τοὺς κόκκινους ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως”. Ἐδημοσιεύθη καὶ ἐκσυγχρονίσθη ἀπὸ τὴν κινηματογραφικὴν ἐκπαιδευτικὴν συντεχνίαν. Περιγράφει λεπτομερῶς πῶς ὁ Τύπος, αἱ ταινίαι, ἡ τηλεόρασιςκαὶ τὸ ραδιόφωνον ἔχουσι καὶ ἐξακολουθῶσι νὰ χρησιμοποιοῦνται διὰ νὰ προβαίνωσι εἰς πλύσιν ἐγκεφάλου εἰς τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὴν ἠθικὴν διαφθορὰν τῆς νεολαίας καὶ ὑπῆρξαν καὶ ἐξακολουθῶσι νὰ εἶναι ἐνθαρρυντικὰ καὶ δημιουργῶσι συμπάθειαν διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων τῶν Νέγρων. Δύνασθε νὰ λάβετε ἕν ἀντίγραφον αὐτοῦ τοῦ δελτίου εἰδήσεων γράφοντες εἰς τὴν κινηματογραφικὴν ἐκπαιδευτικὴν συντεχνίαν, ταχυδρομικὴ θυρὶς 46205, Hollywood, California.

Τώρα διὰ νὰ φρεσκάρω τὴν μνήμην σας, ἄς πᾶμε ὀπίσω διὰ μίαν στιγμήν. Ἡ ἀποτυχία τοῦ Οὐΐλσον εἶχεν καταστρέψει ὅλας τὰς πιθανότητας μετασχηματισμοῦ τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν εἰς αὐτὸ τὸ ὁποῖον οἱ συνωμόται ἤλπιζον διὰ μίαν στέγασιν τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως. Τὸ σχέδιον ἑπομένως τοῦ Τζέϊκομπ Σήηφ ἔπρεπε νὰ γίνῃ ἐξ ἀρχῆς καὶ ὀργάνωσαν τὸ C.F.R. διὰ νὰ τὸ πραγματοποιήσωσι.

Γνωρίζομεν ἐπίσης πόσον ἐπιτυχῶς τὸ C.F.R. ἐπραγματοποίη αὐτὴν τὴν ἀποστολὴν τῆς πλύσεως ἐγκεφάλου καὶ τῆς καταστροφῆς τῆς ἑνότητος τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ. Ἀλλὰ ὅπως ἦτο ἡ περίπτωσις μὲ τὸ σχέδιον τοῦ Σήηφ, τὸ ἀποκορύφωμα καὶ ἡ δημιουργία μίας νέας στεγάσεως διὰ τὴν παγκόσμιον κυβέρνησίν των, ἀπήτη ἕν ἄλλον παγκόσμιον πόλεμον. Ἕνας πόλεμος ὅστις θὰ ἦτο φρικτότερος καὶ καταστροφικότερος ἀπὸ τὸν 1ον παγκόσμιον πόλεμον, προκειμένου νὰ καταστήσῃ τοὺς ἀνθρώπους ὅλου τοῦ πλανήτου νὰ φωνάξωσι καὶ πάλιν διὰ Εἰρήνην καὶ ἕν μέσον διὰ νὰ περατώσῃ ὅλους τοὺς πολέμους.

Ἀλλὰ τὸ C.F.R. ἐσυνειδητοποίησεν ὅτι τὸ ἐπακόλουθον τοῦ 2ου παγκοσμίου πολέμου θὰ ἔπρεπε νὰ σχεδιασθῇ μὲ μεγαλλιτέραν προσοχὴν, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξῃ διαφυγὴ ἀπὸ τὸ νέο “ἕνας κόσμος”  παγίδα, μία ἄλλη Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, ἥτις θὰ προέκυπτεν ἐκ τοῦ νέου πολέμου. Ἡ παγίδα τὴν ὁποίαν σήμερον γνωρίζομεν ὡς τὰ “Ἠνωμένα Ἔθνη” (Ο.Η.Ε.) καὶ ἐφήρμοσαν μίαν τέλειαν στρατηγικὴν διὰ νὰ ἐξασφαλίσωσι ὅτι οὐδεὶς θὰ ἐδραπέτευεν. Ἔτσι τὸ ἔπραξαν.

Τὸ 1943, εἰς τὰ μέσα τοῦ πολέμου, ἑτοίμασαν τὸ πλαίσιον διὰ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ παρεδώθη εἰς τὸν Ροῦσβελτ εἰς τὸ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ (Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν) μας διὰ νὰ δημιουργηθῇ ἀπὸ τὸν Alger Hiss, Pavlosky, Dalton, Trumbull  καὶ ἄλλους ἀμερικανοὺς προδότας, καθιστώντας τοιουτοτρόπως τὸ ὅλον σχέδιον ἕν μωρὸν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, διὰ νὰ καθορίσῃ τὴν μητρότητά μας, ἡ Νέα Ὑόρκη ἦτο νὰ γίνῃ τὁ βρεφοκομεῖον διὰ τὸ τερατούργημα. Κατόπιν τούτου δὲν θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἐγκαταλείψωμεν τὸ ἴδιο μας τὸ μωρόν.

Τέλος πάντων, οὕτως οἱ συνωμόται ἐκατάλαβον ὅτι θὰ ἠδύνατο νὰ λειτουργήσῃ καὶ οὕτως ἔχει μέχρι στιγμῆς καὶ ὁ “φιλελεύθερος” Ρόκφέλλερ ἐδώρισεν τὸ οἰκόπεδον διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ κτιρίου τοῦ Ο.Η.Ε. Ὁ χάρτης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἐσυντάχθη ἀπὸ τὸν Alger Hess, τὸν Pavlosky, τὸν Dalton, τὸν Trumbull καὶ ἄλλα ἀνδρείκελα τοῦ C.F.R.

Μία ψευδής ἀποκαλουμένη “Διάσκεψις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν” ἱδρύθη εἰς τὸ Σὰν Φραγκίσκο τὸ 1945. Ὅλοι οἱ λεγόμενοι ἐκπρόσωποι 50 ἐθνῶν συνεκεντρώθησαν ἐκεῖ καὶ ὑπέγραψαν ἀμέσως τὸν χάρτην καὶ ὁ ἀναξιοπρεπὴς προδότης Alger Hess ἐπέταξεν εἰς τὴν Οάσινγκτον μὲ αὐτὸ καὶ μὲ πολὺ χαρὰν τὸ ὑπέβαλλεν εἰς τὴν Γερουσίαν μας καὶ ἡ Γερουσία ἐκλεγμένη ἀπὸ τὸν λαό μας διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς ἀσφαλείας μας, ὑπέγραψεν τὸν καταστατικὸν χάρτην δίχως κἄν νὰ τὸν διαβάσῃ. Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Πόσοι ἐκ τῶν γερουσιαστῶν μας ἦσαν τότε προδοτικὰ ἀνδρείκελα τοῦ C.F.R.;

Τοιουτοτρόπως διεξήχθησαν τὰ πράγματα τέλος πάντων καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπεδέχθησαν τὰ Ἠνωμένα Ἔθνη ὡς Ἄγια τῶν Ἁγίων καὶ ἐπέτρεψεν εἰς τὸν προδότην Earl Warren νὰ καταστρέψῃ πρακτικῶς τὸ Σύνταγμά μας, στηρίζοντας ὅλας τὰς προδοτικὰς ἀποφάσεις του σχετικῶς μὲ τὸν καταστατικὸν χάρτην τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, καθιστὼν οὕτως τὸν χάρτην αὐτὸν οὐσιαστικῶς ἕναν νόμον τοῦ κράτους μας.

Ὡστόσο, διὰ ὅλην τὴν βρώμικον ἐργασίαν ἥτις ἔπρεπε νὰ διεξαχθῇ διὰ νὰ στερεοποιηθῇ ὁ ΟΗΕ, τὴν νέαν στέγασιν διὰ τὸ σχέδιον τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως, ἐξακολουθῶσι νὰ ἀπαιτῶσι τὴν βοήθειαν τῶν ἡγετῶν μας εἰς τὴν Οὐάσινγκτον. Δι’ αὐτὸ τώρα θὰ τονίσω τὴν διαβολικὴν ἐξυπνάδα τῶν ἐγκεφάλων τοῦ C.F.R.

Διὰ τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ ἡ ἐξωτερική μας πολιτικὴ εἶναι διὰ πολλὰ ἔτη ἕν πλῆρες αἴνιγμα. Οἱ πλείονες ἐξ ἡμῶν ἁπλῶς δὲν δύνανται νὰ ἐννοήσωσι, διατὶ αὐτὸ τὸ σπουδαῖον ἔθνος ταλαντεύεται τόσον δίχως βοήθειαν εἰς τὴν τέχνην τῆς διπλωματίας. Δὲν δυνάμεθα νὰ ἐννοήσωμεν διατὶ οἱ ἡγέται μας εἶναι φαινομενικῶς τόσον μπερδεμένοι καὶ εἰς ἀμηχανίαν εἰς ὅλας τὰς συναλλαγάς των μὲ τὴν Μόσχαν, τὴν Γαλλίαν καὶ ἄλλα ἔθνη καὶ μὲ τὸν Ο.Η.Ε. Τοὺς ἀκούγομεν νὰ διακηρύττωσι πάντα ὅτι λόγῳ τῆς τεραστίας οἰκονομικῆς καὶ στρατιωτικῆς ὑπεροχῆς μας πρέπει πάντα νὰ ὁδηγῶμεν ἀπὸ δύναμιν. Ὡστόσο εἰς ὅλας τὰς συνόδους κορυφῆς καὶ συνέδρια, συγκεντρώνονται καὶ τραυλίζουσι καὶ ψελλίζουσι καὶ εἰς τὸ τέλος ἐξέρχονται μὲ τὴν οὐρὰν κάτωθεν τῶν σκελῶν των.

Δὲν δυνάμεθα νὰ κατανοήσωμεν τὴν ἐξωτερικὴν βοήθειαν εἰς τὸν Τίτο, τὸν δηλωμένον ἐχθρόν μας, εἰς τὴν Πολωνίαν, τὸν ἐπίσης δηλωμένον ἐχθρό μας, εἰς ὅλα τὰ δηλωμένα κομμουνιστικὰ ἔθνη. Δὲν ἠδυνάμεθα νὰ καταλάβωμεν διατὶ ἡ δαπάνη ἑκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολλαρίων ἔχει ἀποτύχει νὰ ἐπιβραδύνῃ, πόσο μᾶλλον νὰ σταματήσῃ, τὴν πορείαν τοῦ κομμου-Ο.Η.Ε.-νισμοῦ. Εἴμεθα μπερδεμένοι ἀπὸ τὴν φαινομενικὴν ἀπρέπειαν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης, τῆς C.I.A. τοῦ U.S.I.A. ὅλων τῶν ὀμοσπονδιακῶν ὑπηρεσιῶν μας. Ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ ξανὰ ἔχομε τρομάξει, σοκαρισθεῖ, μπερδευτεῖ καὶ ἀποτροπιασθεῖ ἀπὸ τὰ λάθη των εἰς τὸ Βερολῖνον, εἰς τὴν Κορέαν, τὸ Λάος, εἰς τὴν Κατάγκα, εἰς τὴν Κούβαν, εἰς τὸ Βιετνάμ. Λάθη τὰ ὁποῖα εὐνοοῦσαν πάντα τὸν ἐχθρόν, ποτὲ τὰς Ἡνωμένας Πολιτεῖας. Συμφώνως μὲ τὸν νόμον τῶν μέσων ὅρων, θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχωσι κάμει τουλάχιστον ἕνα ἤ δύο λάθη ὑπὲρ ἡμῶν ἀλλὰ δὲν ἔχωσι κάμει ποτέ. Ποῖα εἶναι ἡ ἀπάντησις;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι τὸ C.F.R. καὶ οἱ ρόλοι τοὺς ὁποίους παίζωσι αἱ θυγατρικαὶ καὶ τὰ ἀνδρείκελά του εἰς τὴν Οὐάσινγκτον. Τώρα γνωρίζομεν ὅτι ὁ πλήρης ἔλεγχος τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς εἶναι τὸ κλειδὶ διὰ τὴν ἐπιτυχίαν ὅλου τοῦ σχεδίου τῶν Ἰλλουμινάτι διὰ τὴν παγκόσμιον κυβέρνησιν.

Ἐδῶ ἔγκειται ἄλλη μία ἀπόδειξις. Ἐνωρίτερον ἀπέδειξα πλήρως ὅτι ὁ Σήηφ καὶ ἡ συμμορία του εἶχεν χρηματοδοτήσει τὸν Λένιν, Τρότσκυ, Στάλιν διὰ τὸν ἔλεγχον τῆς Ρωσίας καὶ διεμόρφωσεν τὸ κομμουνιστικὸν καθεστώς της διὰ νὰ καταστῆ τὸ κύριον μέσον των εἰς τὸ νὰ κρατήσωσι τὸν κόσμον εἰς ἀναταραχὴν καὶ τελικῶς νὰ μᾶς τρομοκρατήσωσι ἅπαντας εἰς τὴν ἀναζήτησιν τῆς εἰρήνης εἰς μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν τοῦ Ο.Η.Ε. Ἀλλὰ οἱ συνωμόται ἐγνώριζον ὅτι ἡ συμμορία τῆς Μόσχας δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ καταστῇ ἕν τοιοῦτον ὄργανον ἀκόμη καὶ ἐὰν ὅλος ὁ κόσμος δεχθῇ τὸ κομμουνιστικὸν καθεστὼς ὡς τὴν νόμιμον κυβέρνησιν τῆς Ρωσίας. Μόνον ἕν πράγμα θὰ ἠδύνατο νὰ τὸ ἐπιτύχῃ  αὐτό. Ἡ άναγνώρισις ἀπὸ τὰς Η.Π.Α. Οἱ συνωμόται ἐπίστευον ὅτι ὅλος ὁ κόσμος θὰ ἠκολούθῃ τὸ παράδειγμά μας καὶ ἀκριβῶς τότε ἦτο ποὺ ἡ ἀποτυχία τοῦ Οὐΐλσον, κατέστρεψεν σχεδὸν ὁλόκληρον τὴν σκευωρίαν.

Καθ΄ ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν τριῶν ρεπουμπλικανικῶν κυβερνήσεων τὸ C.F.R. ἔπραξεν ὅτι ἠδύνατο διὰ νὰ πείσῃ τοὺς Harding, Coolidge καὶ Hoover νὰ παράσχωσι ἐτούτην τὴν ἀναγνώρισιν. Ἀλλὰ καὶ οἱ τρεῖς των ἠρνήθησαν. Ὡς ἀποτέλεσμα, εἰς τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 τὸ καθεστὼς τοῦ Στάλιν εὑρίσκετο εἰς δεινὴν θέσιν. Παρ΄ ὅλας τὰς ἐκκαθαρίσεις καὶ τοὺς ἐλέγχους τῆς μυστικῆς ἀστυνομίας ὁ ρωσικὸς λαὸς ἦτο ὁλοὲν καὶ περισσότερον ἀνήσυχος. Εἶναι ἀλήθεια τὴν ὁποίαν παρεδέχθη καὶ ὁ Lipdenoff ὅτι κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1931 καὶ 1932 ὁ Στάλιν καὶ ὅλη ἡ συμμορία του ἦσαν πάντοτε πακεταρισμένοι καὶ ἕτοιμοι διὰ ἄμεσον πτῆσιν.

Ἐν συνεχείᾳ, τὸν Νοέμβριον τοῦ 1932 οἱ συνωμόται ἐπέτυχον τὸ μεγαλλίτερον πραξικόπημά των. Προσεγείωσαν τὸν Φραγκλῖνον Ροῦσβελτ εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον. Πανοῦργος, ἀδίστακτος καὶ ἐντελῶς ἄνευ συνειδήσεως ἐτοῦτος ὁ τσαρλατάνος προδότης, τοὺς ἔκαμε τὴν χάριν. Δίχως κἄν νὰ ζητήσῃ τὴν συγκατάθεσιν τοῦ Κογγκρέσσου, παρανόμως, διεκήρυξεν τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ καθεστῶτος Στάλιν.

 

Ἀπὸ τὸν Ροῦσβελτ εἰς τὸν Χίτλερ καὶ τὴν ἄνοδον αὐτοῦ εἰς τὴν ἐξουσίαν.

ΜΕΡΟΣ 13ον: Αὐτὸ τὸ ἔπραξεν καὶ ἀκριβῶς ὅπως οἱ συνωμόται ἐπίστευον, ὅλος ὁ κόσμος ὄντως ἠκολούθησεν τὸ παράδειγμά μας. Αὐτομάτως αὐτὸ συνέτριψεν τὸ προηγούμενον αὐξανόμενον κίνημα ἀντιστάσεως τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ. Ἐτοῦτο ἐξεκίνησεν αὐτομάτως τὴν μεγαλυτέραν ἀπειλὴν τὴν ὁποῖαν ἔχει γνωρίσει ποτὲ ὁ πολιτισμένος κόσμος. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι λίαν γνωστὰ διὰ νὰ χρειασθῶ νὰ τὰ ἐπαναλάβω.

Γνωρίζομεν ὅτι ὁ Ροῦσβελτ καὶ τὸ προδοτικὸν Στέϊτ Ντιπάρτμεντ του ἐσυνέχιζεν νὰ κτίζῃ τὴν κομμουνιστικὴν ἀπειλὴν, ἐδῶ εἰς τὴν χώραν μας καὶ κατά συνέπειαν εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Γνωρίζομεν πῶς ἔστησεν αὐτὴν τὴν φρικαλεότηταν τοῦ Πέερλ Χάρμπορ, ὡς δικαιολογία του διὰ νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ εἰς τὸν 2ον παγκόσμιον πόλεμον. Γνωρίζομεν τὰ πάντα διὰ τὰς μυστικὰς συναντήσεις του μὲ τὸν Στάλιν εἰς τὴν Γιάλτα καὶ πῶς αὐτὸς μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Αϊνζενχάουερ παρέδωσεν τὰ Βαλκάνια καὶ τὸ Βερολῖνον εἰς τὴν Μόσχαν καὶ τελευταῖον ἀλλὰ ὄχι ὀλιγότερον σημαντικὸν, γνωρίζομεν ὅτι αὐτὸς ὁ προδότης, ὄχι μόνον μᾶς ἔσυρεν εἰς αὐτὸν τὸν νέον διάδρομον, τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, εἰς τὴν μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν ἀλλὰ εἰς τὴν πραγματικότηταν ἐρύθμισεν ὅλας τὰς προϋποθέσεις διὰ νὰ τὸ ἐμφυτέψῃ ἐντὸς τῆς χώρας μας. Ἐν ὀλίγοις, τὴν ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποῖαν ὁ Ροῦσβελτ εἰσῆλθεν εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον, οἱ συνωμόται τοῦ C.F.R. ἀπέκτησαν πλήρη ἔλεγχον τῶν ἐξωτερικῶν σχέσεών μας καὶ καθιέρωσαν σταθερῶς τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ὡς τὴν στέγασιν διὰ τὴν παγκόσμιον κυβέρνησιν τῶν Ἰλλουμινάτι.

Θὰ ἤθελα νὰ τονίσω ἕν ἄλλον λίαν σημαντικὸν σημεῖον. Ἡ ἀποτυχία τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν τοῦ Οὐΐλσον ἔφερεν τὸν Σήηφ καὶ τὴν συμμορίαν του εἰς τὴν συνειδητοποίησιν ὅτι ὁ ἔλεγχος μόνον τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος δέν ἦτο ἀρκετὸν. Θὰ ἠδύναντο ὅντως νὰ δημιουργήσωσι μίαν κρίσιν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ρεπουμπλικανικῆς κυβερνήσεως, ὅπως ἔπραξαν τὸ 1929 μὲ τὴν προκατασκευασμένην ἐκ τοῦ Φέντεραλ Ρησέρβ (Federal Reserve) οἰκονομικὴν κρίσιν, ἥτις θὰ ἐπέφερεν ἄλλο ἕν “δημοκρατικὸν” ἀνδρείκελον ὀπίσω εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον ἀλλὰ ἐσυνειδητοποίησαν ὅτι μία τετραετὴς διαταραχὴ εἰς τὸν ἔλεγχον τῶν ἐξωτερικῶν σχέσεών μας, θὰ ἠδύνατο νὰ ἦτο μία πανωλεθρία μὲ τὴν πρόοδον τῆς συνωμοσίας των. Θὰ ἠδύνατο ἀκόμη καὶ νὰ διαλύσῃ ὁλόκληρον τὴν στρατηγικήν των ὅπως παρ’ ὀλίγον νὰ συμβῇ πρὶν ὁ Ροῦσβελτ τὴν σώσῃ  μὲ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ καθεστῶτος τοῦ Στάλιν. Κατὰ συνέπειαν, μετὰ τὴν πανωλεθρίαν τοῦ Οὐΐλσον, ἤρχισαν νὰ διατυπώνωσι σχέδια διὰ νὰ ἐπιτύχωσι τὸν ἔλεγχον καὶ τῶν δύο ἐθνικῶν μας κομμάτων.

Ἀλλὰ αὐτὸ τοὺς ἔθεσεν ἕτερον ἕν πρόβλημα. Ἀνθρώπινον δυναμικὸν ἀνδρείκελα εἰς τὸ ρεπουμπλικανικὸν κόμμα. Ἐπίσης μὲ πρόσθετον ἀνθρώπινον δυναμικὸν διὰ τὸ δημοκρατικὸν κόμμα. Ἐπειδὴ ἁπλῶς ὁ ἔλεγχος καὶ μόνον τοῦ ἀνδρὸς εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον δὲν θὰ ἦτο ἀρκετόν, ἔπρεπε νὰ παρέχωσι εἰς αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον, ἐκπαιδευμένα ἀνδρείκελα διὰ ὁλόκληρον τὸ ὑπουργικόν του συμβούλιον. Ἄνδρας διὰ νὰ ἠγοῦνται τοῦ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ, τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν, τοῦ πενταγώνου, τῆς C.I.A., τῆς U.S.I.A. κ.λ.π. Ἐν ὁλίγοις κάθε μέλος τῶν διαφόρων ὑπουργικῶν συμβουλίων θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἕν ἐπιλεγμένον ἐργαλεῖον τοῦ C.F.R. ὅπως ὁ Rusk καὶ ὁ Mac Namara καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ὑφυπουργοὶ καὶ οἱ βοηθοὶ ὑπουργῶν. Αὐτὸ θὰ ἔδιδεν εἰς τοὺς συνωμότας τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχον ὅλης μας τῆς πολιτικῆς, τόσον εἰς τὴν ἐγχώριον ὅσον καὶ, τὸ πλέον σημαντικὸν, εἰς τὴν ἐξωτερικήν.

Ἐτοῦτον θὰ ἀπήτῃ ἕν μεγάλον ἀπόθεμα ἐκπαιδευμένων ἀνδρεικέλων οἱ ὁποῖοι θὰ ἦσαν ἕτοιμοι ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν διὰ διοικητικὰς ἀλλαγὰς καὶ διὰ ἀπολύτους ἀνάγκας.

Ὅλα ἐτοῦτα τὰ ἀνδρείκελα θὰ ἔπρεπε ὑποχρεωτικῶς νὰ εἶναι ἄνδραι μὲ φήμην ἐθνικὴν, ὑψηλὰ εἰς τὴν ἐκτίμησιν τοῦ λαοῦ ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἄνδραι δίχως τιμήν, δίχως ἐνδοιασμοὺς καὶ δίχως συνείδησιν. Ἄνδραι εὐάλωτοι εἰς ἐκβιασμοὺς.

Εἶναι περιττὸν δι’ ἐμὲ νὰ τονίσω πόσον καλῶς τὸ C.F.R. ἐκατόρθωσεν ἐτοῦτο. Ὁ ἀθάνατος Joe Mc Larthy ἀπεκάλυψεν πλήρως ὅτι ὑπάρχουσι χιλιάδαι τοιοῦτοι κίνδυνοι διὰ τὴν ἀσφάλειαν εἰς ὅλας τὰς ὁμοσπονδιακὰς ὑπηρεσίας. Ὁ Scott Mac Leod ἀπεκάλυψεν χιλιάδας ἀκόμη. Καὶ γνωρίζετε τὴν τιμὴν ποὺ ὁ Ὀρτέγκα ἔπρεπε νὰ πληρώσῃ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ πληρώνῃ διὰ τὰς ἐκθέσεις του ἐνώπιον μίας ἐπιτροπῆς τῆς Γερουσίας διὰ τοὺς προδότας εἰς τὸ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ καὶ γνωρίζετε ὅτι οἱ ἄνδραι εἰς τὸ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ οἵτινες παρέδωσαν τὴν Κούβα εἰς τὸν Κάστρο, ὄχι ἁπλῶς τοὺς ἐπροστάτευσαν ἀλλὰ ἔλαβον καὶ προαγωγὴν.

Τώρα ἄς πᾶμε ὀπίσω εἰς τὴν οὐσίαν ὁλοκλήρου τῆς σκευωρίας τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως καὶ τοὺς ἐλιγμοὺς οἵτινες ἀπαιτοῦνται διὰ νὰ δημιουργηθῇ μία ἄλλη Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν διὰ τὴν στέγασιν μίας τοιαύτης κυβερνήσεως.

Ὅπως ἔχω ἤδη ἀναφέρει, οἱ συνωμόται ἐγνώριζον ὅτι μόνον εἷς ἕτερος παγκόσμιος πόλεμος ἦτο ζωτικῆς σημασίας διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς συνωμοσίας των. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἦτο εἷς τόσον τρομακτικὸς παγκόσμιος πόλεμος, ὥστε οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου θὰ ἔπρεπε νὰ ὠρύονται διὰ τὴν δημιουργίαν εἴδους τινος παγκοσμίου ὀργανώσεως, ἥτις θὰ ἡδύνατο νὰ ἐξασφαλίσῃ μίαν αἰώνιον εἰρήνην.

Ἀλλὰ πῶς θὰ ἠμποροῦσε νὰ ξεσπάσῃ εἷς τοιοῦτος πόλεμος; Ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης εὑρίσκοντο ἐν εἰρήνῃ. Οὐδεὶς εἶχεν οἱανδήποτε διαμάχην μὲ τὰ γειτονικά του κράτη καί σίγουρα τὰ ἐργαλεῖα των εἰς τὴν Μόσχαν δὲν θὰ ἐτόλμον νὰ ξεκινήσωσι ἕναν πόλεμον. Ἀκόμη καὶ ὁ Στάλιν ἐσυνειδητοποίησεν ὅτι ἐτοῦτο θὰ ἐσήμαινεν τὴν ἀνατροπὴν τοῦ καθεστῶτος του, ἐκτὸς ἐὰν ὁ λεγόμενος πατριωτισμὸς, θὰ ἔνωνε τὸν ρωσικὸν λαὸν ὀπίσω του.

Ἀλλὰ οἱ συνωμόται θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχωσι ἕναν πόλεμον. Ἔπρεπε νὰ ἐπινοήσωσι ἤ νὰ δημιουργήσωσι εἴδους τινος συμβὰν, διὰ νὰ τὸν ξεκινήσωσι. Καὶ τὸ ηὗρον. Εἰς ἕν μικρόσωμον, ἄγνωστον καὶ ἀποκρουστικὸν ἀνθρωπάκον ὅστις αὐτοαπεκαλεῖτο Ἀδόλφος Χίτλερ.

Ὁ Χίτλερ, εἷς ἄπορος αὐστριακὸς βαφεὺς κατοικιῶν, ἦτο εἷς δεκαννεὺς εἰς τὸν γερμανικὸν στρατὸν. Ἐποίησεν τὴν ἧτταν τῆς Γερμανίας ἕν προσωπικὸν παράπονον. Ἤρχισεν νὰ δημαγωγῇ δι’ αὐτὸ εἰς τὸ Μόναχον εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Γερμανίας. Ἤρχισεν νὰ ὁμιλῇ διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ μεγαλείου τῆς Γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὴν δύναμιν τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ. Ὑπεστήριζεν ἀποκατάστασιν τοῦ παλαιοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιηθῇ διὰ τὴν κατάκτησιν ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου.

Παραδόξως ὁ Χίτλερ, ὅστις ἦτο εἷς μικρὸς κλόουν, ἠδύνατο νὰ ἐκφωνήσῃ ἕναν δημαγωγικὸν λόγον καὶ εἶχεν ἕν ὁρισμένον εἶδος μαγνητισμοῦ. Ἀλλὰ αἱ νέαι ἀρχαὶ εἰς Γερμανίαν δὲν ἤθελον πλέον ἄλλους πολέμους καὶ ἔκλεισαν τὸν αὐστριακὸν  βαφέαν οικιῶν εἰς ἕν κελλὶ φυλακῶν. Ἀχὰ! Ἐδῶ εὑρίσκετο ὁ ἄνθρωπος τὸν ὁποῖον ἀνεζῆτον οἱ συνωμόται, ὁ ὁποῖος ἐὰν κατευθυνθῇ σωστὰ καὶ χρηματοδοτηθῇ, θὰ ἠδύνατο νὰ καταστῇ ἡ κλεὶς διὰ ἕτερον ἔν παγκόσμιον πόλεμον.

Οὕτως ἐνῶ εὑρίσκετο εἰς τὴν φυλακὴν, ἀνέθεσαν εἰς τὸν Ροῦντολφ Χέςς (Rudolph Hess) καὶ τὸν Γκαίρινγκ (Goering), νὰ συγγράψωσι ἕνα βιβλίον εἰς τὸ ὁποῖον ἔδωσαν τὸν τίτλον “Ὁ Ἀγών μου” (Mein Kampf) καὶ ἀπέδωσαν τὴν συγγραφήν του εἰς τὸν Χίτλερ, ἀκριβῶς ὅπως ὁ Lipdenoff ἔγραψεν τὸ “Mission to Moscow” καὶ ἀπέδωσεν τὴν συγγραφὴν εἰς τὸν Joseph Davies, τὸν τότε πρέσβυ μας εἰς Ρωσίαν καὶ ἕν ἀνδρείκελον τοῦ C.F.R.

Εἰς τὸ “Ὁ Ἀγών μου” ὁ Χίτλερ ὁ ψευδο-συγγραφεύς, περιέγραψεν τὰ παράπονά του καὶ πῶς θὰ ἀποκαταστήσῃ τὸν Γερμανικὸν λαὸν εἰς τὸ πρώην μεγαλεῖον του. Οἱ συνωμόται τότε ἐκανόνισαν μίαν εὑρεῖαν κυκλοφορίαν τοῦ βιβλίου μεταξὺ τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ προκειμένου νὰ ἐνδυναμώσωσι μίαν φανατικὴν ἀκολουθίαν δι΄αὐτόν.

Μὲ τὴν ἀπελευθέρωσίν του ἀπὸ τὴν φυλακὴν, ποὺ καὶ αὐτὸ τὸ ἐκανόνισαν οἱ συνωμόται, ἤρχισαν νὰ τὸν περιποιοῦνται καὶ νὰ τὸν χρηματοδοτῶσι διὰ νὰ ταξιδεύῃ εἰς ἄλλα μέρη τῆς Γερμανίας, διὰ νὰ ἐκφωνῇ τὰς δημαγωγικὰς ὁμιλίας του. Συντόμως συνήθροισεν μίαν ἀκολουθίαν, μεταξὺ ἄλλων καὶ βετεράνων τοῦ πολέμου καὶ αὐτὸ ἐξαπλώθη ταχέως εἰς τὰς μάζας, αἵτινες ἤρχισαν νὰ τὸν βλέπωσι ὡς ἕναν σωτῆραν διὰ τὴν ἀγαπημένη των Γερμανίαν. Εἰς τὴν συνέχειαν ἦλθεν ἡ ἡγεσία του, αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἀπεκάλεσεν “ὁ στρατός μου μὲ τὰ καφὲ πουκάμισα” καὶ ἡ παρέλασις εἰς τὸ Βερολῖνον.

Αὐτὸ ἀπήτη μεγάλην χρηματοδότησιν ἀλλὰ οἱ Ρότσιλντ, οἱ Βάρμπουργκ καὶ ἄλλοι συνωμόται παρῆχον ὅλα τὰ χρήματα ποὺ ἀπαιτοῦντο. Σὺν τῶ χρόνῳ ὁ Χίτλερ ἀνεδείχθῃ εἰς τὸ εἴδωλον τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ καὶ εἰς τὴν συνέχειαν ἀνέτρεψεν τὴν κυβέρνησιν καὶ ἔγινεν ὁ νέος “Φύρερ”.

Αὐτὸς ὅμως δὲν ἦτο λόγος διὰ ἕν πόλεμον. Ὁ ὑπόλοιπος κόσμος ἐπαρηκολούθη τὴν ἄνοδον τοῦ Χίτλερ ἀλλὰ δὲν ἔβλεπεν οὐδένα λόγον νὰ παρέμβῃ εἰς αὐτὸ ὅν ἦτο σαφῶς μία ἐσωτερικὴ ὑπόθεσις τῆς Γερμανίας.

Σίγουρα οὐδὲν ἐκ τῶν ἄλλων ἐθνῶν δὲν ἐθεώρησεν ὅτι ἦτο εἷς λόγος διὰ ἕν πόλεμον ἐναντίον τῆς Γερμανίας καὶ ὁ γερμανικὸς λαὸς δὲν εἶχεν ἀκόμη ὑποκινηθεῖ εἰς ἄγριον ἐνθουσισμὸν διὰ νὰ προβῇ εἰς πράξεις ἐναντίον οἱουδήποτε γειτονικοῦ κράτους, οὔτε κἄν κατὰ τῆς Γαλλίας ποὺ θὰ ὁδηγοῦσεν εἰς πόλεμον.

Οἱ συνωμόται ἐσυνειδητοποίησαν ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ δημιουργήσωσι μίαν τοιαύτην ἄγριον συμπεριφοράν. Μία συμπεριφορὰ ἥτις θὰ ἔκαμε τὸν γερμανικὸν λαὸν νὰ γίνῃ λίαν ἀπερίσκεπτος. Καὶ τὴν ἰδίαν στιγμὴν νὰ τρομοκρατήσωσι ὁλόκληρον τὸν κόσμον. Ὅλως τυχαίως βεβαίως “Ὁ ἀγών μου” ἦτο εἰς τὴν πραγματικότηταν μία συνέχεια τοῦ βιβλίου τοῦ Κὰρλ Μὰρξ “Ἕνας κόσμος χωρὶς ἑβραίους”.

Οἱ συνωμόται ἐνεθυμήθησαν  ξαφνικῶς πὼς ἡ συμμορία τοῦ Σήηφ – Ρότσιλντ εἶχεν κατασκευάσει τοὺς διωγμοὺς εἰς τὴν Ρωσίαν ποὺ ἐσφαγίασαν πάρα πολλὰς χιλιάδας χαζαρο-ἑβραίους καὶ ἐδημιούργησαν ἕν παγκόσμιον μῖσος διὰ τὴν Ρωσίαν. Δι’ αὐτὸ καὶ ἀπεφάσισαν νὰ χρησιμοποιήσωσι τὸ ἴδιον παράλογον τέχνασμα διὰ νὰ πυροδοτήσωσι τὸν νέον Χίτλερ ὅστις ὁδήγησεν τὸν γερμανικὸν λαὸν εἰς ἕν δολοφονικὸν μῖσος διὰ τοὺς ἰουδαίους. (Ἰδική μου ὑποσημείωσις: Ἐδῶ ἀγαπητοί μου θὰ ἀναφέρω εἰς τὸ τέλος τὶ γράφει ὁ Ροζὲ Γκαρωντὺ εἰς τὸ βιβλίον του «Οἱ θεμελιώδεις μῦθοι τῆς Ἰσραηλινῆς πολιτικῆς»).

Ἡ ἀλήθεια εἶναι βεβαίως ὅτι ὁ γερμανικὸς λαὸς ποτὲ δὲν ἔτρεφεν ἰδιαιτέραν συμπάθειαν διὰ τοὺς ἰουδαίους ἀλλὰ οὔτε καὶ εἶχεν ἕν βαθέως ριζωμένον μῖσος δι’ αὐτούς. Ἕν τοιοῦτον μῖσος θὰ ἔπρεπε νὰ κατασκευασθῇ. Δι’ αὐτὸ καὶ ἐχρησιμοποίησαν τὸν Χίτλερ διὰ νὰ τὸ δημιουργήσωσι.

Ἐτούτη ἡ ἰδέα ἄρεσε πολὺ εἰς τὸν Χίτλερ. Εἶδεν εἰς αὐτὴν τὸ φρικιαστικὸν κόλπον διὰ νὰ καταστῇ ὁ θεάνθρωπος τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ. Καὶ ἔτσι, ἐμπνευσμένος μὲ πανουργίαν καὶ ἐκπαιδευμένος ἀπὸ τοὺς οἰκονομικούς του συμβούλους τοὺς Βάρμπουργκ, τοὺς Ρὸτσιλντ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἐγκεφάλους τῶν Ἰλλουμινάτι, ἐκατηγόρησεν τοὺς ἰουδαίους διὰ τὴν μισητὴν συνθήκην τῶν Βερσαλλιῶν καὶ διὰ τὴν οἰκονομικὴν καταστροφὴν ἥτις ἠκολούθησεν τὸν πόλεμον. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἱστορία. Γνωρίζομεν τὰ πάντα διὰ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεων τοῦ Χίτλερ καὶ τὴν ἀποτέφρωσιν τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἰουδαίων. (Ἰδική μου ὑποσημείωσις: Μετὰ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Μάριον Φαγκὰν θὰ ἀναφερθῶ ἐκτενῶς εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Ροζὲ Γκαρωντὺ «Οἱ θεμελιώδεις μῦθοι τῆς Ἰσραηλινῆς πολιτικῆς». Ὁ Ροζὲ Γκαρωντὺ ἦτο κρατούμενος εἰς τὸ Ἄουσβιτς 3,5 ἔτη καὶ διὰ νὰ συγγράψῃ αὐτὸ τὸ βιβλίον ἐρεύνησεν λεπτομερῶς τὰ πρακτικὰ τῆς δίκης τῆς Νυρεμβέργης καὶ ἅπαντα τὰ βιβλία τὰ ὁποῖα συνέγραψαν κρατούμενοι ἐκεῖ, ἰδιαιτέρως ἰουδαῖοι).  Μετὰ τὸν 2ον παγκόσμιον, εἰς τὴν ἐγκαθίδρυσιν τοῦ Ο.Η.Ε., πόλεμον εἰς Κορέαν καὶ ὅλα τὰ ἐγκλήματα ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ Ο.Η.Ε.

ΜΕΡΟΣ 14ον: Ὄχι τὰ 6 ἑκατομμύρια. Οὔτε ἀκόμη καὶ οἱ 600.000 ποὺ ἰσχυρίζονται οἱ συνωμόται. Ἀλλὰ ἦτο ἀρκετόν.

Ἐδῶ ἐπιτρέψατέ μου νὰ ἐπαναλάβω πόσον ὀλίγον οἱ διεθνεῖς τραπεζίται οἱ Ρότσιλντ, Σήηφ, Λήμανς, Βάρμπουργκ, Μπαροὺχ, νοιάζονται διὰ τὰ φυλετικά των ἀδέλφια, τὰ ὁποῖα ἔπεσαν θύματα αὐτῆς τῆς φαύλης συνωμοσίας των. (Ἰδική μου ὑποσημείωσις: Εἰς αὐτὸ τὸ συμπέρασμα κατέληξα καὶ ἐγὼ ἀγαπητοί μου μετὰ τὰ ὅσα ἔχω μελετήσει καὶ ἔχω ἐρευνήσει διεξοδικῶς).

Εἰς τὰ μάτια των ἡ σφαγὴ τῶν πολλῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀθώων ἰουδαίων ἀπὸ τὸν Χίτλερ, οὐδόλως τοὺς ἐνόχλησεν. Τὸ ἐθεώρησαν μίαν ἀπαραίτητον θυσίαν διὰ τὴν προώθησιν τοῦ σχεδίου των, αὐτὸ τῶν Ἰλλουμινάτι, διὰ τὴν παγκόσμιον κυβέρνησιν. Ἀκριβῶς ὅπως καὶ ἡ σφαγὴ τῶν πολλῶν ἑκατομμυρίων εἰς τοὺς πολέμους ποὺ ἠκολούθησαν, ἦτο μία παρόμοιος ἀπαραίτητη θυσία.

Καὶ ἐδῶ εἶναι ἄλλη μία φρικιαστικὴ λεπτομέρεια διὰ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεων. Πολλοὶ ἐκ τῶν στρατιωτῶν-ἐκτελεστῶν τοῦ Χίτλερ εἰς αὐτὰ τὰ στρατόπεδα εἶχον προηγουμένως ἀποσταλλεῖ εἰς τὴν Ρωσίαν, διά νὰ ἀποκτήσωσι τὰς τέχνας των εἰς τὰ βασανιστήρια καὶ τὴν κακοποίησιν ἔτσι ὥστε νὰ τονισθῇ ἡ φρίκη τῶν φρικαλεοτήτων.

Ὅλη ταύτη ἡ διαδικασία ἐδημιούργησεν ἕνα νέον παγκόσμιον μῖσος διὰ τὸν γερμανικὸν λαόν ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἀπετέλλεσεν λόγον διὰ ἕν πόλεμον, ὁπότε ὁ Χίτλερ ὑπεκινήθη νὰ ζητήσῃ τὴν Σουηδίαν (περιοχὴν ἀνήκουσαν είς Τσεχοσλοβακίαν καὶ Πολωνίαν).

Ἐνθυμεῖσθε πὼς ὁ Chamberlain καὶ οἱ τότε διπλωμάται τῆς Τσεχοσλοβακίας καὶ τῆς Γαλλίας παρεδώθησαν εἰς αὐτὴν τὴν ἀπαίτησιν. Τοῦτο ὁδήγησεν εἰς περαιτέρω ἀπαιτήσεις τοῦ Χίτλερ διὰ ἐδάφη εἰς Πολωνίαν καὶ εἰς τὰ γαλλικὰ ἐδάφη τοῦ Τσάρου. Τὰ αἰτήματα αὐτὰ ἀπερρίφθησαν. Ἐν συνεχείᾳ ἦλθεν ἡ συμφωνία του μὲ τὸν Στάλιν. Ὁ Χίτλερ οὔρλιαζε τὸ μῖσος του ἐναντίον τοῦ κομμουνισμοῦ. Ὤ, Ὤ! Πῶς μίλαγε ἐναντίον τοῦ κομμουνισμοῦ. Ἀλλὰ εἰς τὴν πραγματικότηταν ὁ Ναζισμὸς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ σοσιαλισμὸς. Καὶ ὁ κομμουνισμὸς εἶναι εἰς τὴν πραγματικότηταν σοσιαλισμός.  (Ἰδική μου ὑποσημείωσις:  Διὰ τὴν συμφωνίαν Χίτλερ –Στάλιν ἀναγνώσατε τὸ πρωτόκολλον Ρακόφσκυ. Εἶναι συνταρακτικόν!).

Ἀλλὰ ὁ Χίτλερ δὲν ἔλαβεν ὑπ᾿ ὄψιν του πάντα ταῦτα. Ἔκαμε μίαν συμφωνίαν μὲ τὸν Στάλιν διὰ νὰ ἐπιτεθῶσι καὶ νὰ διαιρέσωσι τὴν Πολωνίαν μεταξύ των. Ἐνῶ ὁ Στάλιν ἐβάδισεν ἐπὶ ἑνὸς μέρους τῆς Πολωνίας, διὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἐκατηγορήθη ποτέ, οἱ ἐγκέφαλοι τῶν Ἰλλουμινάτι ἐφρόντισαν δι᾿αὐτό, ὁ Χίτλερ ἐξεκίνησεν μίαν ἔντονον στρατιωτικὴν ἐκστρατείαν εἰς Πολωνίαν ἀπὸ πλευρᾶς του. Οἱ συνωμόται ἐπὶ τέλους εἶχον τὸν νέον των παγκόσμιον πόλεμον. Καὶ τὶ φρικτὸς πόλεμος ποὺ ἦτο!

Καὶ τὸ 1945 ἐπὶ τέλους οἱ συνωμόται ἐπέτυχον τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, τὴν νέαν στέγασιν διὰ τὴν παγκόσμιον κυβέρνησίν των. Καὶ πράγματι ἐκπληκτικόν! Ὅλος ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς ἐχαιρέτισεν αὐτὸ τὸ αἰσχρὸν πρᾶγμα ὡς Ἅγιον τῶν Ἁγίων.  Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ἀποκάλυψιν ὅλων τῶν πραγματικῶν γεγονότων σχετικῶς μὲ τὸ πῶς ἐδημιουργήθη ὁ Ο.Η.Ε., ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς ἐξακολουθεῖ νὰ λατρεύῃ αὐτὸ τὸ κακόν. Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ Alger Hess ὡς σοβιετικοῦ κατασκόπου καὶ προδότου, ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς ἐξακολουθεῖ νὰ πιστεύῃ εἰς τὸν Ο.Η.Ε. ἀκόμη καὶ μετὰ ποὺ εἶχα ἀποκαλύψει δημοσίως τὴν μυστικὴν συμφωνίαν μεταξὺ Hess καὶ Mulatoff   ὅτι ἕνας ρῶσος θὰ εἶναι πάντα ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς γραμματείας καὶ μὲ ταύτην τὴν ἰδιότηταν πραγματικὸς ἄρχων τοῦ Ο.Η.Ε., οἱ πλείονες τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ ἐξακολουθοῦσι νὰ πιστεύωσι ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κάμῃ λάθος.

Ἀκόμη καὶ μετὰ ποὺ ὁ Τrig D. Lee, ὁ πρῶτος γενικὸς γραμματεὺς τοῦ Ο.Η.Ε., ἐπιβεβαίωσεν τὴν Hess – Mulatoff μυστικὴν συμφωνίαν εἰς τὸ βιβλίον του “Διὰ τὴν ὑπόθεσιν τῆς Εἰρήνης”, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας, ἀρνεῖται νὰ χάσῃ τὴν πίστιν του εἰς τὸν Ο.Η.Ε. Ἀκόμη καὶ μετὰ ποὺ ἀπεκαλύφθη ἡ ἀλήθεια διὰ τὸν πόλεμον τῆς Κορέας, ὅτι ὁ ρῶσος στρατηγὸς Vasi Vasialia, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς γραμματείας τοῦ Ο.Η.Ε. τοῦ ἐδώθη ἄδεια ἀπουσίας ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. ἔτσι ὥστε νὰ δύναται νὰ ἀναλάβῃ τὴν διοίκησιν τῶν βορειοκορεατῶν καὶ τῶν κόκκινων κινέζων οἱ ὁποῖοι ἐπολέμον τὴν λεγομένην ἀστυνομικὴν δράσιν τοῦ Ο.Η.Ε. κάτω ἀπὸ τὸν ἰδικόν μας στρατηγόν general Mc Arthrur, ὁ ὁποῖος κατόπιν ἐντολῶν τοῦ Ο.Η.Ε. ἀπελύθη ἀπὸ τὸν λίαν διστακτικὸν Truman, προκειμένου νὰ ἀποτρέψῃ τὸν Hess νὰ κερδίσῃ τὸν πόλεμον αὐτόν, οἱ ἄνθρωποί μας ἐξακολουθῶσι νὰ πιστεύωσι εἰς τὸν Ο.Η.Ε.  Παρὰ τοὺς 150.000 υἱοὺς ἡμῶν  οἵτινες ἐδολοφονήθησαν καὶ ἠκρωτηριάσθησαν εἰς τὸν πόλεμον ἐτοῦτον, οἱ ἄνθρωποι ἐσυνέχισαν νὰ θεωρῶσι τὸν Ο.Η.Ε. ὡς ἕν σίγουρον μέσον διὰ τὴν Εἰρήνην. Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ἀποκάλυψιν τὸ 1951 ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. χρησιμοποιών τοὺς ἰδικούς μας ἀμερικανοὺς στρατιώτας ὑπὸ τὴν  διοίκησιν τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ ὑπὸ τὴν σημαίαν τοῦ Ο.Η.Ε. εἰς συμπαιγνίαν μετὰ τοῦ προδοτικοῦ Στέϊτ Ντὴ Πάρτμεντ μας καὶ τοῦ Πενταγώνου, ἔχουσι εἰσβάλλει εἰς πολλὰς μικρὰς πόλεις εἰς τὴν Καλλιφόρνιαν καὶ εἰς τὸ Τέξας, προκειμένου νὰ τελειοποιήσωσι τὸ σχέδιόν των διὰ τὴν πλήρην ἐξαγορὰν τῆς χώρας μας, οἱ πλείονες ἐκ τῶν ἀνθρώπων μας τὸ ἠγνόησαν καὶ ἐσυνέχιζον νὰ πιστεύωσι ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. εἶναι ὁ Ἅγιος τῶν Ἁγίων. Γνωρίζετε ὅτι ὁ καταστατικὸς χάρτης τοῦ Ο.Η.Ε. συνετάχθη ἀπὸ τὸν προδότην Alger Hess, τὸν Mulatoff καὶ τὸν Vyshinsky; Ὅτι ὁ  Hess καὶ ὁ  Mulatoff εἶχον συνάψει αὐτὴν τὴν μυστικὴν συμφωνίαν, ὅτι ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν στρατιωτικῶν τοῦ Ο.Η.Ε. θὰ ἔπρεπε πάντα νὰ εἶναι εἷς ρῶσος διορισμένος ἀπὸ τὴν Μόσχαν;    -Γνωρίζετε ὅτι εἰς τὰς μυστικὰς συναντήσεις των εἰς Γιάλταν, ὁ Ροῦσβελτ καὶ ὁ Στάλιν, κατ᾿ ἐντολὴν τῶν Ἰλλουμινάτι οἵτινες λειτουργοῦσι ὡς C.F.R., ἀπεφάσισεν ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. πρέπει νὰ τοποθετηθῇ εἰς ἀμερικανικὸν ἔδαφος;                                                                  —Γνωρίζετε ὅτι τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ χάρτου τοῦ Ο.Η.Ε. εἶχεν ἀντιγραφηθεῖ ἄθικτον, λέξις πρὸς λέξιν, ἀπὸ τὸ Μανιφέστον  τοῦ Μὰρξ καὶ τὸ ρωσικόν, λεγόμενον Σύνταγμα; Γνωρίζετε ὅτι οἱ μόνοι δύο γερουσιασταὶ οἵτινες κατεψήφισαν τὸν χάρτην τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἦσαν οἱ μόνοι γερουσιασταί ποὺ τὸ εἶχον διαβάσει;

-Γνωρίζετε ὅτι ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Ο.Η.Ε. ἱδρύθη, ἡ κομμουνιστικὴ ὑποδούλωσις ἔχει αὐξηθεῖ ἀπὸ 250.000 εἰς ἕν δισεκατομμύριον;                                                                                                                  -Γνωρίζετε ὅτι ἐκ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ο.Η.Ε. διὰ τὴν διασφάλισιν τῆς Εἰρήνης, ἔχουσι διεξαχθεῖ τουλάχιστον 20 μεγάλοι πόλεμοι, ὑποκινούμενοι ἐκ τοῦ Ο.Η.Ε., ὅπως ἀκριβῶς τώρα ὑποκινοῦσι πόλεμον ἐναντίον τῆς μικρᾶς Ροδεσίας;                                                 -Τὸ ξέρετε ὅτι συμφώνως πρὸς τὰς ρυθμίσεις τοῦ Ο.Η.Ε. οἱ ἀμερικανοὶ φορολογούμενοι ἔχουσι ἀναγκασθεῖ νὰ πληρώσωσι τὸ ἔλλειμα τοῦ ταμείου τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν τῶν πολλῶν ἑκατομμυρίων δολλαρίων, λόγω τῆς ἀρνήσεως τῆς Ρωσίας νὰ καταβάλλῃ τὸ μερίδιόν της;                                                                                                                             — ——Γνωρίζετε ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. δὲν ἔχει περάσει ποτὲ ψήφισμα, τὸ ὁποῖον νὰ καταδικάζῃ τὴν Ρωσίαν ἤ τοὺς λεγομένους δορυφόρους της ἀλλὰ πάντα καταδικάζει τοὺς συμμάχους μας;                                                                                                                                            -Γνωρίζετε ὅτι ὁ J. Edgar Hoover ἐδήλωσεν: “Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κομμουνιστικῶν ἀντιπροσωπειῶν εἰς τὸν Ο.Η.Ε. εἶναι πράκτορες κατασκοπείας;” καὶ τώρα 66 γερουσιασταὶ ἐψήφισαν ὑπὲρ τῆς “Προξενικῆς Συμβάσεως” διὰ νὰ ἐκτεθῇ ὁλόκληρος ἡ χώρα μας εἰς ρώσους κατασκόπους καὶ σαμποτὲρ;

-Γνωρίζετε ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. βοηθᾶ τὴν Ρωσίαν εἰς τὴν κατάκτησιν τοῦ πλανήτου, ἐμποδίζοντας τὸν “ἐλεύθερον κόσμον” (τὰ εἰσαγωγικἁ εἶναι ἰδικά μου), ἀπὸ τοῦ νὰ ἀναλάβῃ οἱανδήποτε δράσιν, ἐκτὸς ἀπὸ τοῦ νὰ συζητᾶ κάθε νέαν ἐπίθεσιν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Ο.Η.Ε.;

-Γνωρίζετε ὅτι κατὰ τὴν στιγμὴν τοῦ πολέμου τῆς Κορέας, ὑπῆρχον 60 ἔθνη εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ Ο.Η.Ε. ἀλλὰ τὸ 95% τῶν δυνάμεων τοῦ Ο.Η.Ε. ἦσαν οἱ ἀμερικανοὶ υἱοί μας καὶ σχεδὸν τὸ 100% τοῦ κόστους κατεβλήθη ἀπὸ τοὺς φορολογουμένους τῶν Η.Π.Α.;                                                                                                                                          -Καὶ σίγουρα θὰ γνωρίζετε ὅτι ἡ πολιτκὴ τοῦ Ο.Η.Ε. κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου εἰς Κορέαν, ἦτο νὰ μᾶς ἀποτρέψῃ ἀπὸ τὸ νὰ κερδίσωμεν αὐτὸν τὸν πόλεμον.

-Γνωρίζετε ὅτι ὅλα τὰ σχέδια μάχης τοῦ στρατηγοῦ Mc Arthrur ἔπρεπε νὰ πᾶνε πρωτίστως εἰς τὸν Ο.Η.Ε. διὰ νὰ μεταβιβασθῶσι εἰς τὸν Vasialia, τὸν διοικητὴν τῶν βορειοκορεατῶν καὶ τῶν κόκκινων Κινέζων καὶ ὅτι ὁποιοιδήποτε μελλοντικοὶ πόλεμοι, ποὺ ἐπολεμήθησαν ἀπὸ τοὺς υἱούς μας ὑπὸ τὴν σημαίαν τοῦ Ο.Η.Ε., θὰ ἔπρεπε νὰ ἀγωνισθῶσι ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε.;

-Τὸ ξέρετε ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. δὲν ἔχει πράξει τίποτε διὰ τὰ   50.000 ρωσο-μογγολικὰ στρατεύματα ἅτινα κατέλαβον τὴν Οὐγγαρίαν; Ποῦ εὑρίσκετο ὁ Ο.Η.Ε. ὅταν οἱ Οὖγγροι ἀγωνισταὶ τῆς ἐλευθερίας ἐσφαγιάσθησαν ὑπὸ τῶν Ρώσων;                                      -Γνωρίζετε ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. καὶ ὁ στρατὸς τῆς Εἰρήνης ἔδωσεν τὸ Κογκὸ εἰς τοὺς κομμουνιστάς;                                                                                                                        -Γνωρίζετε ὅτι ἡ λεγομένη “εἰρηνευτικὴ δύναμις” τοῦ Ο.Η.Ε ἐχρησιμοποιήθη διὰ νὰ συντρίψῃ, νὰ βιάσῃ καὶ νὰ σκοτώσῃ τοὺς λευκοὺς ἀντικομμουνιστὰς εἰς τὴν Κατάγκαν;                                                                                                                        -Γνωρίζετε ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. ἐστήθη καὶ δὲν ἔπραξεν τίποτα, ἐνῶ ἡ κόκκινη Κίνα εἰσέβαλλεν εἰς τὸ Λάος καὶ εἰς τὸ Βιετνὰμ; Ὅτι ουδὲν ἔπραξεν ὅταν ὁ Nero εἰσέβαλεν εἰς τὴν Γκόαν καὶ εἰς ἄλλα πορτογαλλικὰ ἐδάφη;                                                                                        -Γνωρίζετε ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. ἦτο ἄμεσα ὑπεύθυνος διὰ τὴν βοήθειαν εἰς τὸν Κάστρο; Ὅτι δὲν πράττει ἀπολύτως τίποτα διὰ τοὺς πολλοὺς χιλιάδας Κουβανέζους νέους οἱ ὁποῖοι μεταφέρονται εἰς Ρωσίαν διὰ τὴν κομμουνιστικὴν των κατήχησιν;                                             -Γνωρίζετε ὅτι ἀκόμη καὶ ὁ Adlai Stevenson εἶπεν: “Ὁ ἐλεύθερος κόσμος πρέπει νὰ ἀναμένῃ νὰ χάσῃ ὅλο καὶ περισσοτέρας ἀποφάσεις εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ Ο.Η.Ε.”;                 -Γνωρίζετε ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. διακηρύσσει ἀνοικτὰ ὅτι ὁ Κύριος στόχος του εἶναι μία παγκόσμιος κυβέρνησις, ποὺ σημαίνει παγκόσμιοι νόμοι, παγκόσμιον Δικαστήριον, παγκόσμιος στρατὸς, παγκόσμιον ναυτικόν, παγκόσμιος ἀεροπορία, παγκόσμια σχολεῖα καί μία παγκόσμιος ἐκκλησία εἰς τὴν ὁποῖαν ὁ Χριστιανισμὸς θὰ ἀπαγορεύεται;                          -Γνωρίζετε ὅτι ἔχει ψηφισθεῖ εἷς νόμος τοῦ Ο.Η.Ε. διὰ τὸν ἀφοπλισμὸν ὅλων τῶν Ἀμερικανῶν πολιτῶν καὶ νὰ μεταφέρῃ ὅλας τὰς ἐνόπλους δυνάμεις μας εἰς τὸν Ο.Η.Ε.; Εἷς τοιοῦτος νόμος ὑπεγράφη κρυφίως ἐκ τοῦ “Ἁγίου” Τζὰκ Κέννεντυ τὸ 1961.   Πολλὰ ἀκόμη διὰ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη τῶν Ἰλλουμινάτι. Καὶ μετὰ καθίσταται καὶ ὁ Χριστιανισμὸς ὁ στόχος των.

ΜΕΡΟΣ 15oν. Ἔχετε συνειδητοποιήσει ὅτι αὐτὸ ταιριάζει μὲ τὸ ἄρθρον 47 παράγραφος 3 τοῦ χάρτου τοῦ Ο.Η.Ε. τὸ ὁποῖον ἀναφέρει ἐπὶ λέξει: “Ἡ στρατιωτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ο.Η.Ε. θὰ εἶναι ὑπεύθυνη μέσω τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας διὰ τὴν στρατηγικὴν κατεύθυνσιν τοῦ συνόλου τῶν ἐνόπλων δυνάμεων ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας”. Καὶ ὅταν καὶ ἐφ᾿ ὅσον ὅλαι αἱ ἔνοπλαι δυνάμεις μας μεταφερθῶσι εἰς τὸν Ο.Η.Ε. οἱ υἱοί σας θὰ πρέπει νὰ ἐξαναγκασθῶσι νὰ ὑπηρετήσωσι  καὶ νὰ ἀποθάνωσι κάτω ἀπὸ τὴν ἐντολὴν τοῦ Ο.Η.Ε. εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Αὐτὸ θὰ συμβῇ ἐκτὸς καὶ ἐὰν ἀγωνισθῆτε διὰ νὰ ἐξάγετε τὰς Η.Π.Α. ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε.

Τὸ ξέρετε ὅτι ὁ βουλευτὴς James B. Utt ἔχει ὑποβάλλει ἕν νομοσχέδιον διὰ νὰ ἐξαγάγῃ τὰς Η.Π.Α. ἐκ τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ ἕν ψήφισμα διὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὸν πρόεδρόν μας ἀπὸ τοῦ νὰ μᾶς ἐξαναγκάσῃ νὰ ὑποστηρίξωμεν τὰ ἐμπάργκο τοῦ Ο.Η.Ε. εἰς τὴν Ροδεσίαν; Λοιπὸν ἔχει! Καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι εἰς ὅλην τὴν χώραν γράφωσι εἰς τοὺς ἐκπροσώπους των νὰ στηρίξωσι τὸ νομοσχέδιον UTT καὶ τὸ ψήφισμα.

Καὶ τὸ ξέρετε ὅτι διὰ νὰ ἀντισταθμισθῇ τὸ νομοσχέδιον  UTT καὶ τὸ ψήφισμα, 50 βουλευταὶ ἡγήθησαν ἀπὸ τὸν Schweiker καὶ τὸν Moorhead τῆς Πενσυλβανίας καὶ ἔχουσι εἰσαγάγει ἕν νομοσχέδιον διὰ νὰ μεταβιβάσῃ ἀμέσως ὅλας τὰς ἐνόπλους δυνάμεις μας  εἰς τὸν Ο.Η.Ε.;  Δύνασθε νὰ φαντασθῆτε τοιαύτην ξεδιάντροπον προδοσίαν; Εἶναι ὁ βουλευτὴς σας εἷς ἐκ τῶν 50 τοιούτων προδοτῶν; Μάθετε καὶ ἀναλάβετε ἄμεσον δράσιν ἐναντίον του καὶ βοηθῆστε τὸν βουλευτὴν  UTT. Τώρα γνωρίζετε ὅτι τὸ Ἐθνικὸν Συμβούλιον τῶν ἐκκλησιῶν, ἐπέρασεν ἕν ψήφισμα εἰς τὸ Σὰν Φραντσίσκο, τὸ ὁποῖον ἀναφέρει ὅτι αἱ Ἠνωμέναι Πολιτεῖαι θὰ πρέπει συντόμως νὰ ὑποτάξωσι τὴν βούλησίν των μὲ ἐκείνην τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ ὅτι ὅλοι οἱ Ἀμερικανοὶ πολῖται θὰ πρέπει νὰ εἶναι προετοιμασμένοι διὰ νὰ τὴν ἀποδεχθῶσι; Εἶναι ἡ Ἐκκλησία σας ἕν μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν;

Σχετικῶς ὡς πρὸς αὐτὸ ἔχετε ὑπ΄ ὄψιν σας ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀναφέρεται ποτὲ εἰς τὸν Χάρτην τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ αἱ συναντήσεις των ποτὲ δὲν ἀνοίγωσι μὲ προσευχήν; Οἱ δημιουργοὶ τοῦ Ο.Η.Ε. ὅρισαν ἐκ τῶν προτέρων ὅτι δὲν θὰ πρέπῃ νὰ ὑπάρχῃ οὐδεμία ἀναφορὰ εἰς τὸν Θεὸν ἤ εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν, εἰς τὸν Καταστατικὸν Χάρτην τοῦ Ο.Η.Ε. ἤ εἰς τὴν ἕδραν τοῦ Ο.Η.Ε. Ὁ ἱερεύς σας συμφωνεῖ μὲ αὐτό; Μάθετε!

-Γνωρίζετε ἐπίσης ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν λεγομένων “Ἐθνῶν” εἰς τὸν Ο.Η.Ε. εἶναι ἀντι-Χριστιανικά; Ὅτι ὁ Ο.Η.Ε. εἶναι εἷς ἐντελῶς ἄθεος ὀργανισμὸς ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῶν δημιουργῶν του, τὸ C.F.R. Ἰλλουμινάτι;

Τώρα ἔχετε ἀκούσει ἀρκετὰ διὰ τὴν ἀλήθειαν, διὰ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη τῶν Ἰλλουμινάτι. Θέλετε νὰ ἀφήσετε τοὺς υἱούς σας καὶ τὴν πολύτιμον χώραν μας εἰς τὸ ἔλεος τῶν Ἰλλουμινάτι, τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη; Ἐὰν δὲν θὲλετε, γράψετε, τηλεγραφεῖστε καὶ τηλεφωνεῖστε εἰς τοὺς ἐκπροσώπους σας καὶ τοὺς γερουσιαστάς σας ὅτι πρέπει νὰ ὑποστηρίξωσι τὸ νομοσχέδιον τοῦ βουλευτοῦ U.T.T. διὰ νὰ ἐξαγάγῃ τὰς Η.Π.Α. ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε.  καὶ τὸν Ο.Η.Ε. ἀπὸ τὰς Η.Π.Α. Κάντε το σήμερα, τώρα. Πρὶν τὸ λησμονήσετε. Εἶναι ἡ μόνη σωτηρία διὰ τοὺς υἱούς σας καὶ διὰ τὴν χώραν μας.

Τώρα ἔχω ἕν ἕτερον λίαν σημαντικὸν μήνυμα νά σᾶς δώσω. Ὅπως σᾶς ἀνέφερα, μία ἐκ τῶν τεσσάρων εἰδικῶν ἀποστολῶν τὰς ὁποίας ὁ Ρότσιλντ ἀνέθεσεν εἰς τὸν Τζέϊκομπ Σήηφ, ἦτο νὰ δημιουργήσῃ ἕν κίνημα διὰ νὰ καταστρέψῃ τὴν Θρησκείαν εἰς τὰς Ἠνωμένας Πολιτεῖας, μὲ τὸν Χριστιανισμὸν νὰ εἶναι ὁ Κύριος στόχος.

Διὰ ἕναν λίαν προφανῆ λόγον τὸ Ἀντί Defamation League δὲν θὰ ἐτόλμα νὰ τὸ πράξῃ, διότι μία τοιαύτη ἀπόπειρα θὰ ἠδύνατο νὰ δημιουργήσῃ τὸ τρομερότερον λουτρὸν αἵματος εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ κόσμου, ὄχι μόνον διὰ τὸ A.D.L. καὶ διὰ τοὺς συνωμότας ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀθώων ἑβραίων. Ὁ Σήηφ ἀνέθεσεν τὴν ἀποστολὴν ταύτην εἰς τὸν Ρόκφέλερ διὰ ἕναν ἄλλον συγκεκριμένον λόγον. Ἡ καταστροφὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ θὰ ἠδύνατο νὰ ἐπιτευχθῇ μόνον ἀπὸ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐμπιστευόμενοι νὰ τὸν διατηρήσωσι, ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, τοὺς ἄνδρας τοῦ ὑφάσματος.

Ὡς ξεκίνημα ὁ Τζὼν Ντέϊβινσον Ρόκφέλερ προσέλαβεν ἕναν νεαρὸν, λεγόμενον Χριστιανὸν ἱερέαν, ὁ ὁποῖος ἐλέγετο Dr. Harry F. Ward. Aἰδεσιμότατος Ward ἐὰν θέλετε.

Τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ἐδίδασκε θρησκεία εἰς τὸ Union Theological Seminary. Ὁ Ρόκφέλλερ εὑρῆκε ἕναν λίαν πρόθυμον “Ἰούδα” εἰς αὐτὴν τὴν ἡγουμένην. Καὶ τοιουτοτρόπως τὸ ἔτος 1907 τὸν ἐχρηματοδότησεν διὰ νὰ συγκροτήσῃ τὸ “Methodist Foundation of Social Service” καὶ ἡ ἐργασία τοῦ Ward ἦτο νὰ διδάξῃ εἰς τοὺς ἔξυπνους νέους ἄνδρας πὼς νὰ γίνουν οἱ λεγόμενοι “Ἱερεῖς τοῦ Χριστοῦ” καὶ νὰ τοὺς τοποθετήσῃ ὡς ἱερεῖς ἐκκλησιῶν.

Καθὼς τοὺς ἐδίδασκε πῶς νὰ γίνωσι ἱερεῖς, ὁ Αἰδεσιμότατος  Ward τοὺς ἐδίδαξε πῶς νὰ κηρύττωσι διακριτικὰ καὶ πανοῦργα εἰς τὰς συναθροίσεις των ὅτι ὁλόκληρος ἡ ἱστορία τοῦ Χριστοῦ ἦτο εἷς μῦθος, νὰ ἐγείρωσι ἀμφιβολίας ἀναφορικῶς μὲ τὴν θεότηταν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Παρθένον Μαρίαν. Νὰ δημιουργήσωσι ἐν ὁλίγοις ἀμφιβολίας διὰ τὸν Χριστιανισμὸν ὡς σύνολον.

Δὲν θὰ ἦτο μία ἄμεσος ἐπίθεσις ἀλλὰ μεγάλο μέρος της ἔπρεπε νὰ γίνῃ ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθῇ καὶ θὰ ἐφηρμόζετο εἰδικότερον εἰς τὴν νεολαίαν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.

Θυμηθεῖτε τὴν δήλωσιν τοῦ Λένιν: “Δῶστε μου μόνον μία γεννεὰ νεολαίας καὶ θὰ μετατρέψω ὅλον τὸν κόσμον”.

Ἐν συνεχείᾳ τὸ 1908 τὸ Methodist Foundation of Social Service, τὸ ὁποῖον παρεπιπτόντως ἦτο ἡ πρώτη θυγατρικὴ κομμουνιστικὴ ὀργάνωσις τῆς Αμερικῆς, ἤλλαξεν τὸ ὄνομά του εἰς τὸ “Ὀμοσπονδιακὸν Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν”.

Ἕως τὸ 1950 τὸ Ὁμοσπονδιακὸν Συμβούλιον τῶν ἐκκλησιῶν κατέστη λίαν ὕποπτον. Ἔτσι τὸ 1950 μετέτρεψαν τὸ ὄνομά του εἰς Ἐθνικὸν Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἔχω νὰ σᾶς εἴπω περισσότερα διὰ τὸ πῶς αὐτὸ τὸ Ἐθνικὸν Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν σκοπίμως καταστρέφει τὴν πίστιν εἰς τὸν Χριστιανισμόν; Δὲν νομίζω. Ἀλλὰ θὰ σᾶς εἴπω τοῦτο: Ἐὰν εἶστε μέλος ἐκκλησίας τινος τῆς ὁποίας οἱ ἱερεῖς εἶναι μέλη ταύτης τῆς ὀργανώσεως τοῦ Ἰούδα, ἐσεῖς καὶ αἱ συνεισφοραί σας βοηθοῦσι τὸ σχέδιον τῶν Ἰλλουμινάτι εἰς τὸ νὰ καταστρέψωσι τὴν Θρησκείαν καὶ τὴν πίστιν σας εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοιουτοτρόπως παραδίδετε τὰ τέκνα σας ἐπίτηδες εἰς τὸ νὰ κατηχηθῶσι μὲ δυσπιστίαν διὰ τὸν Θεὸν καὶ τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὸ ὁποῖον δύναται νὰ τὰ μετατρέψῃ εὐκόλως εἰς ἄθεα.

Μάθετε πάραυτα ἐὰν ἡ ἐκκλησία σας εἶναι μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ διὰ τὴν Ἀγάπην διὰ τὸν Θεὸν καὶ τὰ τὲκνα σας. Ἐὰν εἶναι, ἀποσυρθεῖτε ἀπὸ αὐτὴν ἀμέσως.

Ἐπιτρέψατέ μου ὡστόσο  νὰ σᾶς προειδοποιήσω:  Αὕτη ἡ ἰδία διαδικασία διὰ τὴν καταστροφὴν τῶν θρησκειῶν ἔχει διεισδύσει καὶ εἰς ἄλλα κινήματα. Ἐὰν ἔχετε ἰδεῖ τὴν πορείαν τῶν Νέγρων συμμοριῶν εἰς τὸ Selma καὶ εἰς ἄλλας παρομοίας διαδηλώσεις, ἔχετε ἰδεῖ πὼς αἱ συμμορίαι τῶν Νέγρων ἠγοῦνται καὶ ἐνθαρρύνονται ἀπὸ ἱερεῖς, ἀκόμη καὶ ἀπὸ καθολικοὺς ἱερεῖς καὶ μοναχὰς οἵτιναι παρελαύνουσι μαζί των.

Εἰς τὴν πραγματικότηταν ἡ ἐκκλησία τῶν Μορμόνων (Mormon) εἶναι ἡ μόνη ἀπ᾿ ὅτι γνωρίζω, ἡ ὁποία εἶναι καθαρὴ ἀπὸ αὐτὴν τὴν διείσδυσιν τοῦ Ἰούδα. Ἀλλὰ φυσικὰ ὑπάρχουσι πολλαὶ μεμονωμέναι ἐκκλησίαι καὶ ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι εἶναι τίμιοι καὶ εἰλικρινεῖς. Βρεῖτε μίαν διὰ ἐσᾶς καὶ τὰ τέκνα σας.

Παρεπιπτόντως αὐτὸς εἶναι ὁ “Αἰδεσιμότατος” Harry F. Ward ὅστις ἦτο ἐπίσης εἷς ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑνώσεως Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν, μία περιβόητος φιλοκομμουνιστικὴ ὀργάνωσις. Ἦτο ὁ ἀρχηγός της ἀπὸ τὸ 1920 ἕως τὸ 1940. Ἦτο ἐπίσης συνιδρυτὴς τοῦ American League ἐναντίον τοῦ πολέμου καὶ τοῦ φασισμοῦ τὸ ὁποῖον συμφώνως πρὸς τὸν Browder κατέστη τὸ κομμουνιστικὸν κόμμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Ἐν συντομία, ὁλόκληρον τὸ ἱστορικὸν τοῦ  Ward ἐβρωμοῦσε κομμουνισμὸν καὶ ὁ ἴδιος ἀνεγνωρίσθη ὡς μέλος τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος. Ἀπεβίωσεν ὡς εἷς μοχθηρὸς προδότης, τόσον διὰ τὴν ἐκκλησίαν του, ὅσον καὶ διὰ τὴν χώραν του. Καὶ αὐτὸς ἦτο ὁ ἄνθρωπος ποὺ ὁ Τζὼν Ντέϊβινσον Ρόκφέλλερ ἐδιάλεξεν καὶ ἐχρηματοδότησεν διὰ νὰ καταστρέψῃ τὴν Χριστιανικὴν Θρησκείαν τῆς Ἀμερικῆς, συμφώνως πρὸς τὰς διαταγὰς αἱ ὁποῖαι ἐδώθησαν εἰς τὸν Σήηφ ἀπὸ τοὺς Ρότσιλντ.

 

ΜΕΡΟΣ 16ον: Ἐν κατακλεῖδι ἔχω νὰ εἴπω τοῦτον. Πιθανὸν νὰ γνωρίζητε τὴν ἱστορίαν εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Δρ. Φράγκεστάϊν ἐδημιούργησεν ἕν τέρας διὰ νὰ πράττῃ τὸ θέλημά του, δῆλα δὴ νὰ καταστρέφῃ τὰ ἐπιλεγμένα θύματά του, ἀλλὰ τελικῶς τὸ τέρας ἐπετέθη εἰς τὸν δημιουργόν του, τὸν Φράγκεστάϊν καὶ τὸν κατέστρεψεν.

Τὸ C.F.R. τῶν Ἰλλουμινάτι λοιπὸν, ἔχει δημιουργήσει ἕν τέρας ὃν ὀνομάζεται Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὰς μειονοτικὰς ὁμάδας του, τοὺς ταραχοποιοὺς Νέγρους, τὰ προδοτικὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καὶ τοὺς προδότας εἰς τὴν Οὐάσινγκτον. Ἐδημιουργήθη διὰ νὰ καταστρέψῃ τὸν ἀμερικανικὸν λαόν. Γνωρίζομεν τὰ πάντα ἑπομένως δι᾿ αὐτὸ τὸ τέρας τὴν “Λερναίαν Ὕδραν μὲ τὰς πολλὰς κεφαλάς”. Γνωρίζομεν τὰ ὀνόματα ἐκείνων οἵτινες ἐδημιούργησαν αὐτὸ τὸ τέρας. Γνωρίζομεν ὅλων τὰ ὀνόματα καὶ προβλέπω ὅτι μίαν ὡραίαν πρωϊαν ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς θὰ ξυπνήσῃ πλήρως καὶ θὰ προκαλέσῃ αὐτὸ τὸ τέρας νὰ καταστρέψῃ τὸν δημιουργόν του.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων μας, ἐξακολουθοῦσι νὰ τελῶσι ὑπὸ πλύσιν ἐγκεφάλου, ἐξαπατημένοι καὶ παραπλανημένοι ἀπὸ τὸν προδοτικόν μας τύπον, τὴν τηλεόρασιν καὶ τὸ ραδιόφωνον καὶ ἀπὸ τοὺς προδότας μας εἰς τὴν Οὐάσινγκτον. Ἀλλὰ τώρα εἶναι σίγουρα ἀρκετὰ γνωστὰ διὰ τὸν Ο.Η.Ε. διὰ νὰ ἐξαλείψωμεν αὐτὸν τὸν θανατηφόρον δηλητηριώδη κροταλίαν ἀπὸ ἀνάμεσά μας.

Ἡ μόνη ἀπορία μου εἶναι τὶ θὰ πάρῃ διὰ νὰ ἀφυπνισθῇ καὶ νὰ ξυπνήσῃ ὁ λαός μας εἰς τὴν πλήρην ἀλήθειαν. Ἴσως ταύτη ἡ ἠχογράφησις νὰ τὸ πράξῃ. Ἑκατὸ χιλιάδας ἤ ἕν ἑκατομμύριον ἀντίγραφα τῆς ἠχογραφήσεως ταύτης δύνανται νὰ τὸ πράξωσιν.

Προσεύχομαι εἰς τὸν Θεὸν ὅτι θὰ γίνῃ καὶ προσεύχομαι εἰς Αὐτὸν νὰ ἐμπνεύσῃ ἐσᾶς, ὅλους ἐσᾶς νὰ διαδώσητε ταύτην τὴν ἱστορίαν μέσῳ ἐτούτης τῆς ἠχογραφήσεως εἰς ὅλους τοὺς πιστοὺς Ἀμερικανοὺς εἰς τὴν κοινότητάν σας. Δύνασθε νὰ τὸ πράξετε παίζοντες τήν ἠχογράφησιν ταύτην εἰς ὁμάδας μελέτης συγκεντρωμένας εἰς τὴν οἰκίαν σας (ἤ τὸ διαμέρισμά σας), εἰς συνεδριάσεις τῆς Ἀμερικανικῆς λεγεῶνος, τοὺς Βετεράνους, τὸ DAR, εἰς ὅλας τὰς πολιτικὰς ὁμάδας καὶ εἰς τοὺς συλλόγους τῶν γυναικῶν, εἰδικῶς εἰς τὰ κλὰμπ τῶν γυναικῶν ὅπου οἱ βίοι τῶν υἱῶν των εἶναι ἐκτεθειμένοι εἰς κίνδυνον (καὶ διαδίδοντες τὴν ἠχογράφησιν ἐτούτην παντοῦ).

Μὲ τὴν ἠχογράφησιν ταύτην θέτω εἰς τὴν διάθεσίν σας τὸ ὅπλον τὸ ὁποῖον θὰ καταστρέψῃ τὸ τέρας. Διὰ τὴν ἀγάπην σας διὰ τὸν Θεόν, τὴν χώραν μας καὶ διὰ τὰ παιδιά σας νὰ τὸ χρησιμοποιήσετε. Βάλτε ἕν ἀντίγραφον ἐντὸς τῆς κάθε ἀμερικανικῆς οἰκίας.-

 

 

Ἑδῶ ἐπερατώθη ἀγαπητοί μου ἡ ὁμιλία τοῦ Μάριον Φαγκάν. Σᾶς παραθέτω ἐν συνεχείᾳ καὶ μίαν ἄλλην ἀπομαγνητοφώνησιν διὰ τὴν δρᾶσιν τῶν Ρότσιλντ εἰς Ἀμερικήν. Τιτλοφορεῖται: RÖTHSCHILDS τὸ ξεκίνημα. Συγκρίνατε τὰ ὅσα θὰ διαβάσετε ἐδῶ μὲ αὐτὰ τῆς προηγουμένης.

 

RÖTHSCHILDS  τὸ ξεκίνημα

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ                                                       Κυριακὴ 18  Δεκεμβρίου 2011

 

Ἡ ἱστορία τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς οἰκονομικῆς αὐτοκρατορίας τῶν Röthschilds καὶ ὁ ρόλος των εἰς τὴν παγκόσμιον ἱστορίαν μέχρι τῆς ἱδρύσεως τῆς Federal Reserve… Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετὰ, ἔχουσι κυκλοφορήσει πολλὰ βίντεο τὰ ὁποῖα παραθέτουσι στοιχεῖα διὰ τὴν ἀνάμιξίν των εἰς τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους … Τὸ βίντεό μας σταματάει ἐκεῖ… καὶ συνεχίζει μὲ τὸν ἀποκαλυπτικὸν λόγον τοῦ προέδρου Κέννεντυ.

Λέγεται ὅτι ἡ περιουσία τῆς οἰκογενείας Röthschild ἦτο κρυμμένη εἰς ὑπόγεια θησαυροφυλάκια. Τὰ οἰκονομικά των ἀρχεῖα δὲν εὑρέθησαν οὔτε ἐλέγχθησαν ποτέ. Ἑρευνηταὶ ἐκτιμοῦσι ὅτι ἡ περιουσία των ἀγγίζει τὰ 500 τρὶς δολλάρια. Δῆλα δὴ περισσότερον τοῦ ἡμίσεως τοῦ παγκοσμίου πλούτου!

1790: Δήλωσις τοῦ Μayer Amschel Röthschild: “Ἀφῆστε με νὰ ἐκδίδω καὶ νὰ ἐλέγχω τὰ χρήματα ἑνὸς ἔθνους καὶ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ποῖος γράφει τοὺς νόμους”.

1791: Οἱ Röthschilds ἀποκτοῦσι τὸν ἔλεγχον τῶν χρημάτων ἑνὸς ἔθνους μέσῳ τοῦ Ἀλεξάντερ Χάμιλτον (πράκτορά των εἰς τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον τοῦ George Washington), ὅταν ἐδημιούργησαν μίαν Κεντρικὴν Τράπεζαν εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτεῖας Ἀμερικῆς (Η.Π.Α.), ἥτις ὀνομάσθη ἡ Πρώτη Τράπεζα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Αὐτὸ ἑδραιώθη μὲ 20ετὴν μίσθωσιν.

1811: Ὅταν ἔληξεν ἡ μίσθωσις τῆς Τραπέζης τῶν  Röthschilds, τὸ Κογγρέσσον ἐψήφισεν κατὰ τῆς ἀνανεώσεώς της. Ὁ Nathan Mayer Röthschild δὲν ἐχάρη καὶ ἐδήλωσεν: <<Ἐὰν δὲν χορηγηθῇ ἡ αἴτησις ἀνανεώσεως τῆς μισθώσεως αἱ Η.Π.Α. θὰ βρεθῶσι ἀναμεμειγμέναι εἰς ἓν καταστροφικὸν πόλεμον>>.

Παρ ὅλα ταῦτα αἱ Η.Π.Α. ἐμμένουσι καὶ ἡ μίσθωσις δὲν ἀνανεώνεται. Αὐτὸ κάνει τὸν  Nathan Mayer Röthschild νὰ προτάξῃ μίαν ἄλλην ἀπειλήν. <<Δῶστε ἕν μάθημα εἰς αὐτοὺς τοὺς θρασεῖς Ἀμερικανούς. Γυρίστε τους ὁπίσω εἰς τὸ ἀποικιακὸν καθεστώς>>.

Τῶν χρημάτων τῶν 1812: Μὲ τὴν ὑποστήριξιν Röthschilds καὶ τὰς διαταγὰς τοῦ Nathan Mayer Röthschild οἱ Βρεττανοὶ κηρύττουσι τὸν πόλεμον εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτεῖας. Τὸ σχέδιον τῶν  Röthschilds ἦτο νὰ χρεώσωσι τόσον πολὺ τὰς Η.Π.Α. μέσω τοῦ πολέμου, ὥστε νὰ τοὺς παραδοθῶσι καὶ νὰ ἐπιτρέψωσι τοιουτοτρόπως τὴν μίσθωσιν τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης των νὰ ἀνανεωθῇ. -1816: Τὸ Ἀμερικανικὸν Κογγρέσσον ψηφίζει ἓν νομοσχέδιον τὸ ὁποῖον ἐπιτρέπει τὴν δημιουργίαν μίας νέας  τραπέζης ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῶν  Röthschilds οἵτινες δύνανται νὰ ἐλέγξωσι τώρα καὶ τὸ ἀποθεματικὸν τοῦ Κράτους. Αὕτη ὀνομάζεται ἡ Δευτέρα Τράπεζα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τῆς ἐδώθη μίσθωσις 20 ἐτῶν. Ὁ πόλεμος μεταξὺ Βρεττανίας καὶ Ἀμερικῆς τελειώνει μὲ ἀπωλείας χιλιάδων ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν… καὶ οἱ  Röthschilds ἀποκτοῦσι τὴν Τράπεζάν των.    —1832: Ὁ πρόεδρος Andrew Jackson (7ος πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. 1829 – 1837), πραγματοποιεῖ τὴν ἐκστρατείαν διὰ τὴν 2αν θητείαν του μὲ τὸ σύνθημα  <<Jackson καὶ οὐδεμία τράπεζα>>. Τοῦτο ἀνεφέρετο εἰς τὸ σχέδιον – σκοπόν του νὰ πάρῃ τὸν ἔλεγχον τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος πρὸς ὄφελος τῶν Ἀμερικανῶν καὶ οὐχὶ διὰ τὸ κέρδος τῶν  Rothschilds.                                             -1833: Ὁ πρόεδρος Andrew Jackson ἀρχίζει νὰ μεταφέρῃ τὸ ἀποθεματικὸν ἀπὸ τὴν τράπεζαν τῶν  Röthschilds εἰς τράπεζαν τὴν ὁποίαν διηύθυνον δημοκρατικοὶ τραπεζίται. Τοῦτο προκαλεῖ πανικὸν εἰς τοὺς  Röthschilds. Ἐν συνεχείᾳ ἐπραγματοποίησαν αὐτὸ τὸ ὁποῖον γνωρίζουσι νὰ πράττωσι λίαν καλῶς, σύμβασιν ἀποθεματικοῦ ἥτις προεκάλεσεν οἰκονομικὴν ὕφεσιν. Ὁ πρόεδρος  Jackson ἀντιλαμβάνεται τὸ σχέδιόν των καὶ δηλώνει ἀργότερον: <<Εἶστε μία ἀγέλη ἀπὸ κλέφτες, ὀχιὲς καὶ σκοπεύω νὰ σᾶς κατατροπώσω… καὶ ὁρκίζομαι ὅτι θὰ σᾶς κατατροπώσω>>.                                                                                     -1835: Τὴν 30ὴν Ἰανουαρίου εἷς δολοφόνος προσπαθεῖ νὰ σκοτώσῃ τὸν πρόεδρον Jackson ἀλλὰ ὡς ἐκ θαύματος ἀστόχησαν καὶ τὰ δύο του πιστόλια. Ὁ πρόεδρος Jackson ἰσχυρίσθη ἀργότερον ὅτι ἐγνώριζεν ὅτι οἱ Röthschilds ἦσαν ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ἀπόπειραν δολοφονίας του.

-1836: Ἠκολούθησαν ἔτη διαμάχης μεταξὺ τοῦ προέδρου καὶ τῆς τραπέζης τῶν  Röthschilds, τὴν ὁποίαν ἐκατόρθωσεν τελικῶς νὰ τὴν ἐξοστρακίσῃ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴν μὲ τὴν μὴ ἀνανέωσιν τῆς μισθώσεώς της.                                                  —1841: Ὁ πρόεδρος John Tyler (10oς πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν 1841 – 1845), ἤσκησεν ΒΕΤΟ εἰς τὴν ἀνανέωσιν τῆς μισθώσεως τῆς Τραπέζης τῶν Η.Π.Α. Ἔλαβεν ἑκατοντάδας ἐπιστολῶν μὲ ἀπειλὰς κατὰ τῆς ζωῆς του.         —1861: Ὁ πρόεδρος Abraham Lincoln (16oς πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. ἐκ τοῦ 1860 ἕως τὸ 1865 ὅτε καὶ ἐδολοφονήθη), προσήγγισεν τὰς μεγάλας Τραπέζας τῆς Νέας Ὑόρκης προσπαθὼν νὰ λάβῃ δάνεια διὰ τὴν στήριξιν τοῦ ἐμφυλίου. Ὅλαι ταῦται αἱ τράπεζαι αἱ ὁποῖαι ἐπηρεάζοντο ἀπὸ τοὺς Röthschilds, τοῦ προσέφερον δάνεια μὲ τὸ ὑπέρογκον ἐπιτόκιον τοῦ 24% – 36%. Ὁ Lincoln θυμωμένος μὲ αὐτὸ τὸ ὑψηλὸν ἐπιτόκιον ἀποφασίζει νὰ ἐκτυπώσῃ δικά του χρήματα καὶ ἐνημερώνει τὸν λαὸν ὅτι διὰ τούτων, θὰ δύνανται νὰ ἀποπληρώσωσι νομίμως δημοσίας ἢ προσωπικὰς ὀφειλάς.                                                                                         -1862: Μέχρι τὸν Ἀπρίλιον εἶχον τυπωθεῖ καὶ διανεμηθεῖ 449.338.902 δολλάρια. Ἡ δήλωσίς του ἦτο: «Ἐδώσαμε εἰς τὸν λαὸν αὐτῆς τῆς Δημοκρατίας τὴν μεγαλλιτέραν εὐλογίαν ποὺ εἶχον πoτέ, τὰ ἰδικά των χάρτινα χρήματα διὰ νὰ ἀποπληρώσωσι τὰ ἰδικά των χρέη».

-1863: Ὁ πρόεδρος Abraham Lincoln ἀνακαλύπτει ὅτι ὁ Τσάρος τῆς Ρωσίας Ἀλέξανδρος ΙΙ (1855 – 1881), εἶχε προβλήματα μὲ τοὺς Röthschilds καθὼς καὶ τὴν ἄρνησίν του νὰ τοὺς ἐπιτρέψῃ νὰ ἱδρύσωσι Κεντρικὴν Τράπεζαν ἐν Ρωσίᾳ. Ὁ Τσάρος δίδει εἰς τὸν πρόεδρον Lincoln μίαν ἀπρόσμενον βοήθειαν. Ὁ Τσάρος διεμήνυσεν ὅτι ἐὰν ἡ Ἀγγλία ἢ ἡ Γαλλία ἐλάβαινον ἐνεργὸν μέρος εἰς τὸν ἐμφύλιον πόλεμον τῆς Ἀμερικῆς, βοηθώντας τὸν Νότον, ἡ Ρωσία θὰ τὸ ἔβλεπεν ὡς κήρυξιν πολέμου καὶ θὰ ἐλάμβανεν τὸ μέρος τοῦ προέδρου Lincoln (βορείων). Καὶ διὰ νὰ δείξῃ ὅτι δὲν ἀστειεύετο, ἔστειλλεν τμῆμα τοῦ στόλου του εἰς τὸ Σὰν Φραντσίσκο καὶ ἕτερον τμῆμα εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην.                                                          -1865: Εἰς μίαν δήλωσίν του εἰς τὸ Κογγρέσσον ὁ Lincoln λέγει: «Ἔχω δύο μεγάλους ἐχθροὺς. Τὸν στρατὸν τῶν Νοτίων ἐμπρός μου καὶ τὰ χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα εἰς τὰ μετόπισθεν. Ἐκ τῶν δύο, ὁ μεγαλλίτερος εἶναι τῶν μετόπισθεν». Ἀργότερον τὸ ἴδιον ἔτος τῇ 14ῃ Ἀπριλίου, ὁ πρόεδρος  Lincoln δολοφονεῖται, ὁλιγότερον ἀπὸ δύο μήνας πρὸ τοῦ τέλους τοῦ ἐμφυλίου πολέμου.

-1881: Ὁ πρόεδρος James A. Garfield (Ὁ 20ὸς πρόεδρος τῶν H.Π.A. ὅστις παρέμεινεν εἰς τὴν προεδρίαν μόνον 100 ἡμέρας), δηλώνει δύο ἑβδομάδας πρὸ τῆς δολοφονίας του: «Ὅποιος ἐλέγχει τὴν ροὴν τῶν χρημάτων εἰς τὴν χώραν μας, εἶναι ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος τῆς βιομηχανίας καὶ τοῦ ἐμπορίου… καὶ ὅταν κατανοήσῃ κάποιος ὅτι εἶναι πολὺ εὔκολον νὰ ἐλεγχθῇ ὁλόκληρον τὸ σύστημα μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλον τρόπον ἀπὸ ὀλίγους ἰσχυροὺς ἀνθρώπους, οἵτινες εὑρίσκονται ἐν τῇ κορυφῇ, δὲν χρειάζεται νὰ σοῦ εἰποῦν πῶς δημιουργοῦνται αἱ περίοδοι πληθωρισμοῦ καὶ ὑφέσεως».

-1913: Ἱδρύεται ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῶν Η.Π.Α. ἡ Federal Reserve κατὰ τὴν περίοδον προεδρίας τοῦ Woodrow Wilson μετὰ ἀπὸ ἀπόφασιν τοῦ Κογκρέσσου ἡ ὁποία ἐλήφθη τὴν 23ην Δεκεμβρίου 1912.                                                                                                                                          -1917: Οἱ Röthschilds διατάσσουσι μέσῳ τῶν μπολσεβίκων τοὺς ὁποίους ἐλέγχουσι, τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ Τσάρου Νικολάου τοῦ 2ου καὶ ὁλοκλήρου τῆς οἰκογενείας του εἰς Ρωσίαν, παρὰ τοῦ ὅτι ὁ Τσάρος εἶχεν παραιτηθεῖ τὴν 2αν Μαρτίου. Ἐτοῦτο συνέβη διὰ νὰ ἀποκτήσωσι τὸν ἔλεγχον τῆς χώρας ἀλλὰ καὶ ὡς ἐκδίκησιν πρὸς τὴν ἐνέργειαν τοῦ Τσάρου Ἀλεξάνδρου τοῦ 1ου νὰ σταματήσῃ τὸ σχέδιόν των διὰ παγκόσμιον διακυβέρνησιν τὸ 1815 εἰς τὸ Κογγρέσσον τῆς Βιέννης ἀλλὰ καὶ τὴν συμμαχίαν τοῦ Ἀλεξάνδρου τοῦ 2ου μὲ τὸν Lincoln τὸ ἔτος 1864.

-1963: Τὴν 4ην Ἰουνίου ὁ πρόεδρος Κέννεντυ (35οςπρόεδρος τῶν Η.Π.Α. 1961 – 1963), ὑπογράφει τὸ διάταγμα 11.110 τὸ ὁποῖον ἐπιστρέφει εἰς τὴν κυβέρνησιν τὴν δυνατότηταν ἐκδόσεως χρήματος, παρακάμπτων τὸ Federal Reserve.

 

Ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ λόγος – ὁμιλία τοῦ John Fitzerald Kennendy.

Kυρίαι καὶ Κύριοι,

Εἰς μίαν ἐλευθέραν καὶ ἀνοικτὴν κοινωνίαν ἡ ἰδία ἡ λέξις «μυστικότης» ἀπωθεῖ. Καὶ εἴμεθα ὡς λαὸς ἐγγενῶς καὶ ἱστορικῶς ἀντίθετοι πρὸς τὰς μυστικὰς ἑταιρείας, τοὺς μυστικοὺς ὅρκους καὶ τὰς μυστικὰς διεργασίας.

Ἀπεφασίσαμεν ἐδῶ καὶ καιρὸν ὅτι οἱ κίνδυνοι τῆς ὑπερβολικῆς καὶ ἀδικαιολογήτου ἀποκρύψεως σημαντικῶν γεγονότων, ὑπερβαίνουσι κατὰ πολὺ τοὺς κινδύνους οἱ ὁποίοι προτάσσονται ὡς δικαιολογίαι διὰ ταύτην τὴν ἀπόκρυψιν. Ἀκόμη καὶ σήμερον ὑπάρχει μικρὰ ἀξία εἰς τὴν ἐναντίωσιν πρὸς τοὺς κινδύνους μίας κλειστῆς κοινωνίας μέσω τῆς μιμήσεως τῶν ἰδίων τῶν αὐθαιρέτων περιορισμῶν της. Ἀκόμη καὶ σήμερον ὑπάρχει μικρὰ ἀξία εἰς τὴν διασφάλισιν τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ ἔθνους μας, ἐὰν αἱ παραδόσεις μας (τῆς ἐλευθερίας) δὲν ἐπιβιώνουσι μαζὶ μὲ αὐτό. Καὶ ὑπάρχει λίαν μεγάλος κίνδυνος μία ἀναγγελία διὰ αὔξησιν τῶν μέτρων ἀσφαλείας, νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀπὸ ἐκείνους οἵτινες θὰ ἤθελον νὰ ἐπωφεληθῶσι ἀπὸ μίαν τοιαύτην κατάστασιν, ὥστε τοῦτα νὰ φθάσωσι μέχρι τὰ ὅρια τῆς κρατικῆς λογοκρισίας καὶ ἀποκρύψεως. Δὲν σκοπεύω νὰ τὸ ἐπιτρέψω αὐτὸ εἰς τὸ μέτρον ποὺ ἐτοῦτο θὰ μοῦ εἶναι δυνατόν. Καὶ οὐδὲν μέλος τῆς κυβερνήσεώς μου, εἴτε ὑψηλὰ εἴτε χαμηλὰ ἱστάμενον, εἴτε πολιτικὸν εἴτε στρατιωτικὸν δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιήσῃ τοὺς σημερινούς μου λόγους ὡς μία δικαιολογία διὰ νὰ λογοκρίνῃ εἰδήσεις, νὰ ἀπαγορεύσῃ ἀντιθέτους φωνὰς, νὰ καλύψῃ λάθη ἢ νὰ ἀποκρύψῃ ἀπὸ τὸν τύπον καὶ ἀπὸ τὸ κοινόν, τὰ γεγονότα τὰ ὁποῖα ἔχουσι τὸ δικαίωμα νὰ γνωρίζωσι. Διότι εὑρισκόμεθα παγκοσμίως ἀντιμέτωποι μὲ μίαν μονολιθικὴν καὶ ἀδίστακτον συνωμοσίαν, ἥτις χρησιμοποιεῖ μυστικὰ κυρίως τεχνάσματα διὰ νὰ διευρύνῃ τὴν σφαίραν τῆς ἐπιρροῆς της, ἐξαπλώνεται μέσω μυστικῶν συνεργατῶν μᾶλλον παρὰ ἀπροκαλύπτως, ἀνατρέπει καθεστῶτα μᾶλλον παρὰ προωθεῖ ψηφοφορίας, ἐκφοβίζει μᾶλλον παρὰ τιμᾶ τὸ δικαίωμα ἐλευθέρας ἐπιλογῆς, χρησιμοποιεῖ ἀντάρτας τὴν νύκτα ἀντὶ στρατιῶτας τὴν ἡμέραν. Εἶναι ἓν σύστημα τὸ ὁποῖον ἔχει στρατολογήσει μεγάλους ὑλικοὺς καὶ ἀνθρωπίνους πόρους, διὰ νὰ δομήσῃ ἕν συνεκτικὸν καὶ ἀποδοτικότατον μηχανισμὸν ὁ ὁποῖος συνδυάζει στρατιωτικάς, διπλωματικάς, κατασκοπευτικάς, οἰκονομικάς, ἐπιστημονικὰς καὶ πολιτικὰς ἐνεργείας. Αἱ διεργασίαι τοῦ συστήματος ἐτούτου φυλάσσονται ἐσκεμμένως μυστικαί. Τὰ λάθη του συγκαλύπτονται καὶ ἀποκρύπτονται. Αἱ ἀντιτιθέμεναι φωναὶ ἀναγκάζονται νὰ σιωπάσωσι. Οὐδὲν ἔξοδον κρίνεται ὑπερβολικῶς μεγάλον ἐὰν χρησιμεύῃ διὰ τοὺς σκοπούς του. Οὐδεμία ὑπόνοια δὲν δημοσιεύεται. Οὐδὲν μυστικὸν ἀποκαλύπτεται.

Οὐδεὶς πρόεδρος θὰ ἔπρεπε νὰ φοβῆται τὴν δημοσίαν ἐξέτασιν τοῦ προγράμματός του, διότι ἀπὸ μίαν τοιαύτην ἐξέτασιν πηγάζει ἡ κατανόησις καὶ ἀπὸ τὴν κατανόησιν ἡ στήριξις τοῦ προγράμματος ἢ ἡ ἐναντίωσις εἰς αὐτό. Καὶ εἶναι καὶ τὰ δύο ἐτοῦτα ἀπαραίτητα. Δὲν ζητῶ ἀπὸ τὰς ἐφημερίδας σας νὰ ὑποστηρίξωσι τὴν κυβέρνησιν ἀλλὰ ζητῶ τὴν βοήθειάν σας εἰς τὸ σημαντικότατον ἔργον τῆς πληροφορήσεως τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ καὶ τοῦ καλέσματός του εἰς ἐπιφυλακήν. Διότι ἔχω πλήρην ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἀνταπόκρισιν καὶ εἰς τὴν ἀφιέρωσιν τῶν πολιτῶν μας, ὅταν οὖτοι εἶναι πράγματι πληροφορημένοι. Ὄχι μόνον δὲν θὰ ἐζητοῦσα τὴν ἀποφυγὴν τῆς ἐναντιώσεως τῶν ἀναγνωστῶν σας πρὸς τὴν κυβέρνησιν ἀλλὰ θὰ τὴν ἐπιδοκίμαζα.

Ἐτούτη ἡ κυβέρνησις σκοπεύει νὰ εἶναι εἰλικρινὴς σχετικῶς μὲ τὰ λάθη της, διότι ὅπως εἶπεν κάποτε εἷς σοφὸς «τὸ λάθος μετατρέπεται εἰς σφάλμα μόνον ὅταν ἀρνῆσαι νὰ τὸ διορθώσῃς». Σκοπεύομεν νὰ ἀναλάβωμεν τὴν πλήρην  εὐθύνην διὰ τὰ λάθη μας καὶ ἀναμένωμεν ἀπὸ ἐσᾶς νὰ μᾶς τὰ ὑποδείξετε ὅταν διαφεύγωσι τῆς προσοχῆς μας. Δίχως ἀντιπαράθεσιν καὶ δίχως κριτικὴν, οὐδεμία κυβέρνησις καὶ οὐδεμία χώρα δύναται νὰ ἐπιτύχῃ καὶ οὐδεμία δημοκρατία δύναται νὰ ἐπιβιώσῃ.

Ἀκριβῶς δι’ αὐτὸ ὁ Ἀθηναῖος νομοθέτης Σόλων ὅρισεν ὡς ἔγκλημα τὸ νὰ ἀποφεύγῃ οἱοσδήποτε πολίτης τὴν δημοσίαν ἀντιπαράθεσιν μὲ τοὺς διαφωνοῦντας πρὸς αὐτόν. Καὶ εἶναι διὰ τοῦτον ποὺ ὁ Τύπος μας χαίρει τῆς προστασίας τῆς ΠΡΩΤΗΣ τροπολογίας τοῦ Συντάγματος. Εἶναι ἡ μόνη ἐπιχείρησις ἐν Ἀμέρικᾳ, ἥτις ἔχει τεθεῖ ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ ἰδίου τοῦ Συντάγματος, ὄχι ἁπλῶς διὰ νὰ διασκεδάζῃ καὶ νὰ εὐφραίνῃ, ὄχι διὰ νὰ μικρολογῇ καὶ νὰ συναισθηματολογῇ, ὄχι διὰ νὰ προσφέρῃ εἰς τὸ κοινὸν ὅ,τι ἐκείνο θέλει ἀλλὰ διὰ νὰ πληροφορῇ, νὰ εὐαισθητοποιῇ καὶ νὰ ἀφυπνίζῃ. Διὰ νὰ διατυπώνῃ τοὺς κινδύνους καὶ τὰς εὐκαιρίας, νὰ ὑποδεικνύῃ τὰς κρίσεις καὶ τὰς ἐπιλογάς, διὰ νὰ καθοδηγῇ, νὰ διαμορφώνῃ, νὰ διδάσκῃ καὶ κάποτε ἀκόμη καὶ νὰ ὀργίζῃ τὴν κοινὴν γνώμην. Τοῦτο σημαίνει μεγαλλιτέραν κάλυψιν καὶ ἀνάλυσιν τῶν διεθνῶν εἰδήσεων διότι πλέον δὲν εἶναι ταῦται μακριναὶ καὶ ξέναι ἀλλὰ κοντιναὶ καὶ τοπικαί. Σημαίνει ἔμφασιν εἰς τὴν βελτίωσιν τῆς κατανοήσεως τῶν εἰδήσεων καθὼς καὶ τῆς διαδώσεώς των. Καὶ τελικῶς σημαίνει ὅτι ἡ κυβέρνησις εἰς ὅλα τὰ κλιμάκια πρέπει νὰ ἀνταποκριθῇ εἰς τὴν ἰδικήν της ὑποχρέωσιν νὰ σᾶς παρέχῃ τὴν πληρεστάτην πληροφόρησιν, ἐκτὸς τῶν περιπτώσεων κατὰ τὰς ὁποίας παρόμοιον τι θὰ ἦτο πραγματικῶς ἀντίθετον πρὸς τὴν ἐθνικὴν ἀσφάλειαν. Καὶ δι’ αὐτὸ ἀκριβῶς προσβλέπομεν εἰς τὸν Τύπον, τὸν καταγραφέαν τῶν πράξεων τοῦ ἀνθρώπου, τὸν φύλακαν τῆς συνειδήσεώς του, τὸν κομιστὴν τῶν εἰδήσεών του, διὰ νὰ μᾶς ὑποστηρίξῃ καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύσῃ, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ δύναται νὰ εἶναι ἐκεῖνον τὸ ὁποῖον ἐγεννήθη διὰ νὰ εἶναι, ἐλεύθερος καὶ ἀνεξάρτητος. ————————————————————

Ἐδῶ ἀγαπητοί μου ἐπερατώθη καὶ αὕτη ἡ ἀπομαγνητοφώνησις. Θὰ συνεχίσω μὲ ἰδικάς μου παρατηρήσεις.  Ἐν πρώτοις θὰ ἀναφερθῶ εἰς τὰ διεθνῆ γεγονότα καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς πολιτικοὺς οἵτινες ἐκυβέρνησαν καὶ κυβερνοῦσι αὐτὴν τὴν χώραν. Τὴν πατρίδα μας.

1ον: Καθὼς ἀντιλήφθητε, ὅλαι αἱ ἐπαναστάσεις καὶ οἱ πόλεμοι ἦσαν δημιουργήματα τῶν ἑβραιοτραπεζιτῶν. Ἐδῶ κρίνω καλὸν καὶ σκόπιμον νὰ ἀναφέρω τὶ μᾶς εἶπε εἷς καθηγητής μας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Στοκχόλμης, Σχολὴ Κινηματογραφολογίας. Τὸ μάθημα ποὺ μᾶς ἐδίδασκε ἦτο «Κοινωνιολογία τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως». Διατὶ ἡ Τηλεόρασις βάζει αὐτὸ τὸ πρόγραμμα τὴν τάδε ἡμέραν καὶ ὥραν; Τὶ συμβαίνει εἰς τὴν κοινωνίαν τότε; Μᾶς ἐδίδασκε καὶ ἄλλα μαθήματα καὶ αἱ γνῶσεις του ἦσαν πάρα πολλαὶ δι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλούσαμε «ἡ κινητὴ βιβλιοθήκη!». Τὸ ὄνομά του  ἦτο Björn Häggkvist (Μπγιὸρν Χέγγκβὶστ) καὶ ἦτο διαμαρτυρόμενος εἰς τὸ θρήσκευμα. Εἶπε λοιπόν: «Ἡμεῖς οἱ Χριστιανοὶ εἴχαμε ἕν δόγμα ποὺ μᾶς ἀπαγόρευε νὰ ἔχωμε δοσοληψίας μὲ τὸ χρῆμα. Νὰ πωλοῦμε καὶ νὰ ἀγοράζωμεν χρῆμα. Οἱ Ἰουδαῖοι ὅμως δὲν εἶχον τέτοιον περιορισμὸν ἀπὸ τὴν θρησκείαν των καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον, πωλῶντας καὶ ἀγοράζοντας χρῆμα, ἐδημιουργήθησαν εἰς τὰς τάξεις των οἱ πρῶτοι τοκογλύφοι πολλὰ ἔτη πρὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἀπέκτησαν δύναμιν καὶ τρανὸν παράδειγμα εἶναι τὸ θεατρικὸν ἔργον τοῦ Κρίστοφερ Μάρλοου «ὁ ἑβραῖος τῆς Μάλτας», ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον βασίστηκε ὁ Σαίξπηρ διὰ νὰ γράψῃ τὸν «ἔμπορον τῆς Βενετίας». Ὅταν εἴχαμε τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν βιοτεχνίαν εἰς τὸν ἀνεπτυγμένον καπιταλισμὸν τὸν 17ον – 18ον αἰῶνα, αὐτοὶ οἱ τοκογλῦφοι ἔγιναν οἱ πρῶτοι τραπεζῖται». Μὲ αὐτὰς τὰς 4 προτάσεις τὰ εἶπεν ὅλα ἀγαπητοί μου.

2ον: Ὁ στόχος τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἐτέθη ἐκ τοῦ ἔτους 1750. Θὰ ἔπρεπε πρωτίστως νὰ διαλυθῶσι αἱ μεγάλαι καὶ ἰσχυραὶ αὐτοκρατορίαι Γαλλική, Βρεττανική, Αὐστρο – Οὐγγρική, Ρωσικὴ καὶ Ὀθωμανικὴ καὶ εἰς τὴν θέσιν των νὰ δημιουργηθῶσιν ἔθνη – κράτη.

Ἐξεκίνησαν μὲ τὴν Γαλλικὴν ἐπανάστασιν καὶ τὸν πόλεμον ἀνεξαρτησίας, ὅπως τὸν ὀνόμασαν, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἠκολούθησεν ὁ Αὐστρο – Οὐγγρικὸς πόλεμος τὸ 1848. Τὸ μέγα πρόβλημά των ὅμως ἦτο ἡ Ρωσία μὲ τὸν Τσὰρον της καὶ ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία μὲ τὸν Σουλτάνον της.     Εἰς τὴν Εὐρώπην τὸ πρῶτον ἔθνος – κράτος τὸ ὁποῖον ἐδημιουργήθη ἦτο ἡ Ἑλλάς. Καὶ τοῦτον οὐχὶ μὲ τὴν ἐπανάστασιν τὴν ὁποίαν ὀργάνωσαν οἱ Ἰλλουμινάτι ἀρχίζοντες ἀπὸ τὴν Μολδο – Βλαχίαν – ἀλλὰ μὲ τὴν ναυμαχίαν τοῦ Ναυαρίνου. Δῆλα δὴ τὸ κράτος – ἔθνος δὲν τὸ ἐδημιούργησαν οἱ ἐπαναστατήσαντες Ἕλληνες, διότι ἐτοῦτοι ἐσκοτώνοντο μεταξύ των τὰ ἔτη 1823 – 1824 ἀλλὰ «αἱ μεγάλαι δυνάμεις» (Ναυμαχία Ναυαρίνου).

Ὡς κυβερνήτης ὅμως εἰς αὐτὸ ἐτοποθετήθη ὁ Καποδίστριας, ὁ μοναδικὸς Ἕλλην ὅστις ἐκυβέρνησεν τὸ κρατίδιον Ἑλλὰς ἕως  σήμερον. Ἡ δὲ δολοφονία του ἐπῆλθεν διότι θὰ ἐδιέλυε τὰς μασωνικὰς στοάς.

3ον: Ἐπειδὴ ὁ Τσάρος τοὺς εἶχε ἤδη δημιουργήσει πολλὰ προβλήματα, ἔπρεπε νὰ ὀργανώσωσι τὴν ἐπανάστασιν ἐναντίον του μὲ τὸν καλλίτερον τρόπον. Τὸ ἔργον ἐτοῦτο ἀνετέθη εἰς τὸν Ἴσραελ Λαζάρεβιτς Χέλιφαντ ὅστις ἤλλαξεν τὸ ὄνομά του εἰς Ἀλεξάντρ Πάρβους καὶ ἦτο ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Röthschild. Ἐτοῦτος ὁμοῦ μετὰ τοῦ Λὲβ Νταβίντοβιτς Μπρόστάϊν, ὅστις ἐπίσης ἤλλαξεν τὸ ὄνομά του εἰς Λέων Τρότσκυ καὶ τοῦ Χαΐμ Ράκοβερ Ρακόφσκυ ὁ ὁποῖος ὀνομάσθη Κριστιὰν Γκεόργκεβιτς Ρακόφσκυ, όργάνωσαν ἐν πρώτοις τὴν ἐπανάστασιν τῆς Κριμαίας τὸ 1905, τὴν ὁποίαν ὁ Τσάρος μὲ τοὺς Κοζάκους κατέπνιξεν καὶ ἠκολούθησαν αἱ δύο ἐπαναστάσεις εἰς Ρωσίαν (Φεβρουαρίου καὶ Ὀκτωβρίου 1917).

4ον: Μετὰ τὴν ἀποτυχημένην ἐπανάστασιν τῆς Κριμαίας τὸ 1905, ὁ «ἀδελφὸς» Ἴσραελ Λαζάρεβιτς Χέλιφαντ – Ἀλεξάντρ Πάρβους, ὁ ὁποῖος ἦτο συγκρατούμενος καὶ συνεκδότης τῆς «Ροσίσκαγια Γκαζέτα» μὲ τὸν Τρότσκυ, «μετακόμισεν» τὸ ἔτος1909 εἰς Κωνσταντινούπολιν. Εἶχε λάβει ὅμως  σαφεῖς καὶ συγκεκριμένας ὁδηγίας ἐκ τοῦ Röthschild. Ἐκινήθη λοιπὸν νοτίως καὶ ἀφοῦ διῆλθεν διὰ μέσου τῆς Ρουμανίας, κατευθύνθη εἰς Βιδίνιον (Vidin) τῆς Βουλγαρίας, ὅπου ἀνεύρη τὸν Ἀμπραχὰμ Μπεναρόγια καὶ τὸν ἀπέστειλλεν εἰς Θεσσαλονίκην μὲ λεπτομερεῖς ὁδηγίας διὰ νὰ ἱδρύσῃ καὶ ὀργανώσῃ τὴν «Φεντερασιὸν» δῆλα δὴ τὴν ἐργατικὴν συνομοσπονδίαν εἰς τὴν Ὀθωμανικὴν Αὐτοκρατορίαν πρωτίστως, τῆς ὁποίας χορηγὸς ἦτο ὁ ἴδιος.

Ὁλίγον ὑστερότερον ὁ Τρότσκυ ἐδημοσίευσεν ἐκτενὴ ἀνάλυσιν διὰ τὸ καθεστὼς τῶν Νεοτούρκων, τὸ κίνημα τῶν ὁποίων ἐδημιουργήθη ἐπίσης ὑπὸ τοῦ Ἴσραελ Λαζάρεβιτς Χέλιφαντ μὲ ὁδηγὸν καὶ καθοδηγητὴν τὸν Μουσταφᾶ Κεμάλ.  Εἰς τὰς ὁδηγίας τὰς ὁποίας εἶχε λάβει ἐκ τοῦ Röthschild ἦτο καὶ ἡ ἵδρυσις τοῦ Κ.Κ.Ε. ἥτις ἐπραγματοποιήθη τὸ 1918 ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν Σ.Ε.Κ.Ε.

Ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἵδρυσιν τῆς Βαλκανικῆς Σοσιαλιστικῆς Ὁμοσπονδίας εἶχεν τεθεῖ εἰς ἐφαρμογὴν καὶ τὸ σχέδιον διὰ τὴν Ἀνεξάρτητον Μακεδονίαν καὶ Θράκην. Τὸ πρόβλημα τῆς Μακεδονίας ἀγαπητοί μου ἤρχισεν ἀπὸ τὸν 19ον αἰῶναν. Ὁ «ἐπαναστάτης» Χαϊμ Ράκοβερ – Ρακόφσκυ, ἐπέστρεψεν εἰς τὰ Βαλκάνια καὶ ἀνέλαβεν τὴν καθοδήγησιν τῶν Μαρξιστῶν ἐν Βουλγαρίᾳ καὶ Ρουμανίᾳ. Τὸ τρίγωνον ἦτο Πάρβους – Ράκοβερ – Μπεναρόγια καὶ ὁμοῦ ἐπρότεινον τὴν ἰδέαν τῆς «Βαλκανικῆς Ὁμοσπονδίας» εἰς τὴν «Σοσιαλιστικὴν Συνδιάσκεψιν τοῦ Βελιγραδίου» ἐν ἔτει 1909. Τὸ Κ.Κ.Ε. ἐκ τῆς ἱδρύσεώς του εἶχε τὸ σύνθημα – στόχον: «Ἀνεξάρτητη Μακεδονία καὶ Θράκη».

 

Τὸ κίνημα τῶν Νεο – Τούρκων ἦτο ἐπίσης ἰδικόν των δημιούργημα, διἀ νἀ κτυπήσωσι τὸν Σουλτάνον ἀπὸ τρεῖς πλευρὰς ταυτοχρόνως. Οἱ νεότουρκοι ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν, οἱ Ἕλληνες ἐκ δυσμῶν καὶ ὁ «Λῶρενς τῆς Ἀραβίας» ἐκ τοῦ νότου.

Ὁ ἐπαναστάτης – πράκτωρ – ἔμπορος ὅπλων, – Ἴσραελ Λαζάρεβιτς Χέλιφαντ ὁ ἐπονομαζόμενος Ἀλεξάντρ Πάρβους, ὁ φίλος καὶ σύντροφος τοῦ Λένιν καὶ τοῦ Τρότσκυ, συνεδύαζεν πολλὰς ἰδιότητας. Ἐκτὸς ἀπὸ σοσιαλιστὴς καὶ θεωρητικὸς τῆς ἐπαναστάσεως ἦτο μασῶνος καὶ διασυνδεδεμένος μὲ τὸ σιωνιστικὸν κίνημα, τὴν μεγαλλιτέραν μασωνικὴν στοὰν Β΄nai B΄rith, τὸν Jacob Schiff, τοὺς Kuhn,  τοὺς Loeb καὶ τοὺς Röthschilds. Ἠργάζετο ἐπίσης διὰ τὰς μυστικὰς ὑπηρεσίας τῆς Γερμανίας.

5ον:  Ὁ μέγας «Ἐθνάρχης» Ἐλευθέριος Βενιζέλος δὲν ἦτο Ἕλλην ὅπως σᾶς ἔχουν μάθει ἀλλὰ Ἑβραῖος εἰς τὴν καταγωγήν. Ὁ στρατηγὸς Ἀϋφαντῆς εἰς τὸ βιβλίον του «ὁ ἱστορικὸς ἐμπαιγμὸς» ἑρεύνησε ὅλον τὸν βίον καὶ τὸ ἔργον τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου τοῦ Μπενὶ Σελοὺν καὶ κατέληξεν εἰς αὐτὸ τὸ  συμπέρασμα. (Μπενὶ = υἱὸς καὶ Σελοὺν =Θεσσαλονίκη).

Εἰς τὸ ἴδιον ἀκριβῶς συμπέρασμα κατέληξεν καὶ  ὁ καθηγητὴς ἱστορίας Δημήτριος  Μιχαλόπουλος, εἰς τὸ βιβλίον του «ὁ Ἐθνικὸς Διχασμὸς – ἡ ἄλλη διάσταση» ἀπὸ τὰς ἐκδόσεις «Πελασγός».  Ἀπὸ τὴν δευτέραν ἔκδοσιν καὶ μετὰ τὸ βιβλίον περιλαμβάνει ἐκτενῆ κεφάλαια τὰ ὁποῖα ἀφοροῦσι τὴν καταγωγήν, τὴν δρᾶσιν εἰς τὴν Κρήτην καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς πολιτικῆς σταδιοδρομίας τοῦ Μπενὶ Σελούν.  Ὁ Κος Μιχαλόπουλος ἦτο καὶ διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος Ἱστορίας τοῦ Βενιζέλου καὶ τῆς ἀντιστοίχου ‘Εθνικῆς περιόδου κατὰ τὴν περίοδον 2004 – 2011

6ον: Τὸ 1916 -17 ἐτέθη εἰς ἐφαρμογὴν καὶ τὸ σχέδιον διὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κυρίως μὲ τὴν Συνθήκην τοῦ Βalfour. Ἀναγνώσατε τὰς τρεῖς πρώτας σελίδας τῆς ὁμιλίας τοῦ Benzamin Freedman ὅπου παρατίθενται λεπτομερῆ στοιχεῖα δι’  αὐτήν.

Ὁ Ἑλληνικὸς ἐμφύλιος πόλεμος ὀργανώθη ἐκ τῶν ἰδίων ἀθεάτων δυνάμεων – κέντρων, ἀφ’ ἑνὸς διὰ νὰ μὴν εἶναι ἐπικεντρωμένον τὸ διεθνὲς ἐνδιαφέρον εἰς τὰ τεκταινόμενα ἐν Παλαιστίνῃ διὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἀφ΄ ἑτέρου διὰ νὰ ἐπέλθῃ ὁ διχασμὸς τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἐπέτυχον τὴν πρώτην νίκην ἐναντίον τοῦ ἄξωνος εὶς τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον.

7ον: Ἐδῶ λάβετε ὑπ’ ὅψιν σας καὶ ἕν γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἐλάχιστοι γνωρίζουσι.

Εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ θέρους τοῦ 1943 εἰς τὴν ἐλευθέραν Ἑλλάδα διεξήχθη μία συνάντησις ἀνταρτικῶν ὁμάδων ἀπὸ τὴν Γιουγκοσλαυίαν –Σερβίαν, τὴν Ἀλβανίαν καὶ τὴν Βουλγαρίαν μετὰ τῆς ἡγεσίας τοῦ Ε.Λ.Α.Σ. (Ἑλληνικοῦ Λαϊκοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ), κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Τίτο καὶ λίαν ἔμπιστός του στρατηγὸς Μπουκμάνοβιτς, ὁ ἐπονομαζόμενος Τέμπο, ἔθεσεν τὴν ἑξῆς πρότασιν: Νὰ ὀνομασθῆ ὅλη ἡ περιοχὴ τῆς Νοτίου Σερβίας, Βουλγαρίας, Ἀλβανίας καὶ Ἑλλάδος μέχρι τὸν Ὅλυμπον Νοτιοσλαυία. ὉἌρης Βελουχιώτης ὅταν ἤκουσεν αὐτό, τοὺς ἔδιωξεν ἄρον ἄρον καὶ διήλυσεν τὴν συνάντησιν. Ἡ συνάντησις ἐκείνη βεβαίως ἦτο εἷς κρίκος εἰς τὴν ἀλυσίδαν τοῦ θέματος τῆς Μακεδονίας.

8ον: Τὸ στρατιωτικὸν κίνημα τῆς 21ης Ἀπριλίου (ἡ ἐπανάστασις διὰ τοὺς μὲν, τὸ πραξικόπημα διὰ τοὺς δέ), διοργανώθη ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ τῶν Ἰσραηλινῶν, ὁ δὲ στρατηγὸς των Μοσιὲ Νταγιὰν εὑρίσκετο ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐπέβλεπεν τὰ πάντα διὰ τὴν σωστὴν ἐφαρμογήν του, συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον τὸ ὁποῖον εἶχον καταστρώσει. Εἶχεν καταλύσει εἰς τὸ Ξενοδοχεῖον Χίλτον καὶ προσωπικὸν ὁδηγὸν εἶχεν τὸν σκηνοθέτην Νῖκον Κούνδουρον.  Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἦτο μασόνος ἀλλὰ Ἕλλην μασόνος. Ὁ Πατακὸς δὲν ἦτο μασόνος καὶ εἶχαν ἔλθει ἐδῶ ὅλο τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς μεγαλλιτέρας μασονικῆς στοᾶς τοῦ Κόσμου τῆς Μπινάϊ Μπιρὲθ διὰ νὰ τὸν πείσωσι νὰ κινηθῆ καὶ αὐτὸς μὲ τὰ τὰνκς διότι ἄνευ τῶν τροχοφόρων ἀρμάτων δὲν θὰ εἶχε ἐπιτυχία τὸ κίνημα τῆς 21ης ἀπριλίου. Ὁ Παπαδόπουλος ὅμως ὅταν ἔβγαλε τὸ πετρέλαιον εἰς τὴν Θάσον εἶχε δηλώσει, καὶ τὸ ἔκανε πράξιν, ὅτι τὸ πετρέλαιον δὲν θὰ τὸ ἐπώλῃ εἰς δολλάρια ἀλλὰ εἰς δραχμάς.

Ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὁποῖον ἦτο μεγάλο καρφὶ δι’ αὐτοὺς ἦτο ὁ πόλεμος τοῦ Γιὸν Κιπούρ τὸ 1973. Εἶχεν διεξαχθῆ τὸ δημοψήφισμα τὴν 29ην Ἰουλίου 1973 καὶ ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος εἶχεν ἀνακηρυχθῆ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Τὴν 8ην Ὀκτωβρίου 1973 ἔδωσεν ἐντολὴν εἰς τὸν Κον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνην νὰ δημιουργήσῃ κυβέρνησιν ἥτις θὰ προεκήρυσε ἐκλογὰς τὴν 10ην Φεβρουαρίου 1974 διότι ὁ ἴδιος ὁ Κος Παπαδόπουλος τὸν ὁποῖον κατηγοροῦσι ὡς χουντικὸν καὶ φασίσταν, παρεδέχετο ὅτι ὑπῆρχε ἀντιδημοκρατικὴ ἐκτροπή. Αὐτὸ μάλιστα τὸ εἶπε καὶ εἰς τὴν ὁμιλίαν του – ἀπολογίαν του εἰς τὸ Δικαστήριον.

Ὅταν λοιπὸν ἤρχισεν ὁ πόλεμος τοῦ Γιὸν Κιποὺρ μεταξὺ Ἰσραὴλ καὶ Συρίας ὁ Πρωθυπουργὸς Κος Μαρκεζίνης ἐπρότεινεν εἰς τὸν Πρόεδρον Κον Παπαδόπουλον νὰ κλείσουν αἱ ἀμερικανικαὶ βάσεις εἰς τὴν Σούδαν, τὴν Νέαν Μάκρην καὶ τὸ Ἄκτιον καὶ νὰ ἀνοίξωσι τὰ λιμάνια καὶ τὰ ἀεροδρόμια εἰς τὰ Σοβιετικὰ πλοῖα καὶ ἀεροπλάνα. Ὁ Πρόεδρος δὲν ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν μόνος του ἀλλὰ ἐσυζήτησε τὸ θέμα εἰς τὸ συμβούλιον καὶ ἔλαβον ὁμοῦ τὴν ἀπόφασιν ταύτην. Ἔτσι λοιπὸν ἦρθαν οἱ σοβιετικοὶ ἐδῶ καὶ παρενέβαλον παράσιτα εἰς τοὺς πυραύλους τοῦ Ἰσραὴλ καὶ δὲν εὕρισκον τὸν στόχον τους.

Αὐτὸς ἦτο ὁ μοναδικὸς πόλεμος κατὰ τὸν ὁποῖον τὸ Ἰσραὴλ ἡττήθη ἀλλὰ ὄχι ὁλοκληρωτικῶς. Ἀμέσως μετὰ ἐτέθη εἰς ἐφαρμογὴν ἡ ἐξέγερσις τοῦ Πολυτεχνείου τὴν ὁποίαν ὀργάνωσεν ἡ Νταγιὲλ Νταγιὰν κόρη τοῦ στρατηγοῦ Μοσὲ Νταγιὰν καὶ τὸ πραξικόπημα τοῦ Ἰωαννίδη. Τὸ ὁποῖον ἐδώρισεν τὴν βορείαν Κῦπρον εἰς τὴν Τουρκίαν. Περισσότερα δι’ αὐτὰ τὰ γεγονότα ὑπάρχουσι καταγεγραμμένα εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Ἰωάννου Φουράκη Σιωνιστικὲς Συνομωσίες.

9ον: Σᾶς παραθέτω ἕν ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ὁμιλίας τοῦ Benzamin Freedman τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς ἕν ὅρκον τὸν ὁποῖον δίδουσι οἱ ἰουδαῖοι – ἑβραῖοι τὴν ἡμέραν τῆς «ἑξιλεώσεως» εἰς τὰς συναγωγάς των. «Ξέρετε τὶ κάνουν οἱ Ἑβραῖοι τὴν Ἡμέραν τῆς Ἐξιλεώσεως, τὴν ἡμέραν ποὺ ἐσεῖς νομίζετε ὅτι εἶναι «ἱερὴ» διὰ τοὺς Ἑβραίους; Ἐγὼ ἤμην εἷς ἐξ αὐτῶν. Αὐτὸ δὲν εἶναι φῆμες. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἐδῶ διὰ νὰ σᾶς διηγηθῶ σαχλαμάρες. Σᾶς δίδω στοιχεῖα!     Τὴν ἡμέραν τῆς ἐξιλεώσεως πηγαίνουσι εἰς μίαν συναγωγήν. Διὰ τὴν πρώτην ἵστανται ὅρθιοι οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι ἡ μόνη προσευχὴ κατὰ τὴν ὁποίαν ἵστανται ὅρθιοι. Ἐπαναλαμβάνουσι τρεῖς φορὰς μίαν σύντομον προσευχὴν ἥτις ὀνομάζεται «Κὸλ Νίντρε».  Εἰς αὐτὴν τὴν προσευχὴν πράττουσι μίαν συμφωνίαν μὲ τὸν Θεόν, ἥτις λέγει ὅτι κάθε ὅρκος, κάθε ὑπόσχεσις, τάξιμον τὸ ὁποῖον θὰ δώσουσι τοὺς ἑπομένους δώδεκα μῆνας εἱς μὴ ἑβραίους, εἶναι ἄκυρον.    Ὁ ὅρκος δὲν εἶναι ὅρκος, ἡ ὑπόσχεσις δὲν εἶναι μία ὑπόσχεσις καὶ τὸ τάξιμον δὲν εἶναι τάξιμον. Πάντα ταῦτα δὲν ἔχωσι διὰ τοὺς Ἐβραίους οὐδεμίαν ἠθικὴν ἀξίαν. Καὶ τὸ Ταλμοὺδ διδάσκει, ὅτι ἐὰν κάποιος δώσει ἕναν ὅρκον, μίαν ὑπόσχεσιν ἤ κάνει ἕν τάμα, νὰ θυμᾶται πάντα τὴν ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ, ἐπειδὴ ὡς ἑβραῖος δὲν πρέπει  νὰ τὰ τηρήσῃ. Ὡς Ἑβραῖος ἐξαιρεῖται ἀπὸ τὴν τήρησίν των.

Πόσο λοιπὸν δύνασθε νὰ βασισθῆτε εἰς τὴν ἐντιμότηταν ἑνὸς Ἑβραίου; Νὰ ὑπολογίζετε τότε ἀκριβῶς ὅπως πίστευον οἱ Γερμανοὶ τὸ 1916 τὰς ἑβραϊκὰς ὑποσχέσεις. Θὰ ἔχωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν ἰδίαν τύχην μὲ τὴν Γερμανίαν καὶ διὰ τοὺς ἰδίους λόγους».

Διὰ τὸ κείμενον:

Τίτλος εἰς τὴν ἀγγλικὴν: «Benjamin Freedman the 1961 Willard Hotel speech». Μετάφρασις εἰς τὴν γερμανικὴν ἀπὸ τὸν Τ. Steinemann ὑπὸ τὸν τίτλον «Das Weltmachtsprinzip der Zionisten –  Deutschland und die «Juden».   Μετάφρασις εἰς τὴν ἑλληνικὴν (ἀπὸ τὸ γερμανικὸν κείμενον) ὑπὸ τὸν Δρ. Ἐμμανουὴλ Σαρίδην.

Λάβετε λοιπὸν λίαν σοβαρῶς ὑπ’ ὄψιν σας ἀγαπητοί μου, ὅτι θὰ βγῆτε σίγουρα ζημειωμένοι, ἐὰν δώσητε –δείξετε ἐμπιστοσύνην εἰς ἕν Ἰουδαῖον -Ἑβραῖον. Καὶ αὐτὸς ὁ ὁποῖος τὰ λέγει αὐτὰ ὁ Benjamin Freedman ἦτο ἐπίσης ἑβραῖος. 10ον:  Ὁ Ροζὲ Γκαρωντὺ, ἕνας ἄλλος ἑβραῖος, ἦτο κρατούμενος 3 ἔτη εἰς τὸ Ἄουσβιτς καὶ ἔκανε κατήχησιν ἐκεῖ εἰς τοὺς ἑβραίους διὰ τοὺς Προφῆτας.  Ἀργότερον  ἦτο Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Γαλλίας, Γερουσιαστής καὶ Καθηγητὴς εἰς δύο Πανεπιστήμια. Ἦτο ὁ μόνος ἐκ τῶν κομμουνιστῶν ἡγετῶν,  ὅστις ἀντετάχθη εἰς τὴν ρωσικὴν εἰσβολὴν εἰς τὴν Τσεχοσλοβακίαν τὸ ἔτος 1968 καὶ εἰς τὸ ἑπόμενον συνέδριον τοῦ Κ.Κ.Γ. τὸν καθαίρεσαν ἀπὸ τὴν θέσιν τοῦ γραμματέως. Ἑρεύνησεν τότε διεξοδικῶς τὰ πρακτικὰ τῆς Δίκης τῆς Νυρεμβέργης, τὴν ἀλληλογραφίαν τοῦ Χίτλερ καὶ τῶν ἐπιτελῶν του μὲ τὰς Σιωνιστικὰς ὀργανώσεις, ἐμελέτησεν πολλὰ βιβλία τὰ ὁποῖα ἔγραψαν ἑβραῖοι κρατούμενοι καὶ ἔγραψεν τρία βιβλία, μίαν τριλογίαν.

Τὸ τρίτον μέρος τιτλοφορεῖται: Οἱ θεμελιώδεις μῦθοι τῆς Ἰσραηλινῆς πολιτικῆς.         Αὐτὸ  θὰ πρέπῃ νὰ τὸ μελετήσετε ὄλοι ἐξ ὑμῶν, ἰδιαιτέρως ὅσοι ἐνδιαφέρεσθε νὰ ἀποκτήσετε περισσοτέρας γνῶσεις δι΄ αὐτὰ τὰ ζητήματα.

Παραθέτω ὁρισμένα ἀποσπάσματα ἐξ αὐτοῦ διατηρὼν τὴν ὀρθογραφίαν του.

Εἰς αὐτὸ καταγγέλλει τὴν αἵρεσιν τοῦ πολιτικοῦ σιωνισμοῦ ἥτις συνίσταται  εἰς τὴν ὑποκατάστασιν τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, πυρηνικὸ καὶ ἀβύθιστο ἀεροπλανοφόρο τῶν προσωρινῶν κυριάρχων τοῦ κόσμου: τῶν Η.Π.Α. ποὺ θέλουν νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὰ πετρέλαια τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀρτηρία ἀναπτύξεως δυτικοῦ τύπου. (Πρότυπο «ἀναπτύξεως» ποὺ μέσῳ τοῦ Δ.Ν.Τ, στοιχίζει στὸν Τρίτο Κόσμο τὸ ἰσοδύναμο σὲ θανάτους μιᾶς Χιροσίμα κάθε δύο ἡμέρας).

Σελὶς 13,14.

Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ διογκωθοῦν οἱ ἀριθμοὶ τῶν θυμάτων. Π.χ. ἡ ἀναμνηστικὴ πλάκα τοῦ Ἄουσβιτς μέχρι τὸ 1994 ἔγραφε σὲ δέκα ἐννέα γλῶσσας: τέσσερα ἑκατομμύρια θύματα. Οἱ καινούριες πλάκες σήμερα διακηρρύσσουν: «σχεδὸν ἑνάμισυ ἑκατομμύριο».

Σελὶς 16. …Ὅταν μετὰ ἀπὸ 35 χρόνια μαχητικῆς στρατεύσεως στὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα καὶ μέλος τοῦ πολιτικοῦ γραφείου, διεγράφην τὸ 1970 ἐπειδὴ τὸ 1968 εἶχα δηλώσει ὅτι: «Ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση δὲν εἶναι  σοσιαλιστικὴ χώρα». Ὅπως δηλώνω σήμερα: Ἡ θεολογία τῆς κυριαρχίας τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι πιστὴ στὸν Χριστό, ὁ Ἰσλαμισμὸς προδίδει τὸ Ἰσλάμ, καὶ ὁ πολιτικὸς σιωνισμὸς βρίσκεται στοὺς ἀντίποδες τοῦ μεγάλου Ἰουδαϊκοῦ προφητισμοῦ.

Σελὶς 17.Ὁ καθηγητὴς Λάϊμποβιτς θεωρεῖ  τὴν ἰσραηλινὴν πολιτικὴν εἰς τὸν Λίβανον ἰουδαιοναζιστικήν. Σελὶς 31   Ὁ Χάϊμ Κοέν, ποὺ ὑπῆρξε δικαστὴς  στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τοῦ Ἰσραήλ, διαπιστώνει: «Ἡ πικρὴ εἰρωνία τῆς τύχης θέλησε οἱ ἴδιες βιολογικὲς καὶ ρατσιστικὲς θέσεις ποὺ διακηρύσσονταν ἀπὸ τοὺς Ναζὶ καὶ ποὺ ἐνέπνευσαν τοὺς ἀτιμωτικοὺς νόμους τῆς Νυρεμβέργης, νὰ χρησιμεύουν ὡς βάση προσδιορισμοῦ τῆς ἰουδαϊκότητος στοὺς κόλπους τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ» (Τζόζεφ Μπάντι, «Θεμελιώδεις Νόμοι τοῦ Ἰσραηλινοῦ Κράτους»  Ν. Ὑόρκη 1960).

Σελὶς 64.  Στὶς 10 Νοεμβρίου 1975, εἰς ὁλομέλειαν ὁ Ο.Η.Ε. ἀπεφάνθη ὅτι ὁ Σιωνισμὸς ἀποτελεῖ μορφὴν ρατσισμοῦ καὶ φυλετικῆς διακρίσεως.

Σελὶς 68.   Ἡ διάσωσις τῶν Ἑβραίων εἰς τὴν Εὐρώπην δὲν βρισκόταν εἰς τὴν κορυφὴν τῆς ἱεραρχήσεως τῶν προτεραιοτήτων τῆς ἡγετικῆς τάξεως. Στὰ μάτια της, τὸ πρωταρχικὸν ἦτο ἡ ἵδρυσις Κράτους.

Σελὶς 73.  Σύμφωνα μὲ τοὺς στόχους τοῦ σιωνισμοῦ, ἦταν σημαντικώτερον νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ Γερμανία τὰ ἑβραϊκὰ κεφάλαια, ποὺ θὰ ἐπέτρεπαν τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιχειρήσεώς τους παρὰ οἱ ζωὲς τῶν φτωχῶν Ἑβραίων, τῶν ἀνίκανων διὰ ἐργασίαν ἤ γιὰ πόλεμο, ποὺ θὰ ἀποτελοῦσαν βάρος.

Σελὶς 79.«Σύμφωνα μὲ τοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ Φρόϋντιγκερ, πενῆντα τοῖς ἑκατὸ τῶν Ἑβραίων θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν σωθῆ ἄν δὲν εἶχαν ἀκολουθήσει τὶς ὁδηγίες τῶν Ἑβραϊκῶν Συμβουλίων».

Σελὶς 80. «Τὸ 1940, διὰ νὰ προκληθῆ ἀγανάκτησις κατὰ τῶν Ἄγγλων ποὺ εἶχαν ἀποφασίσει νὰ σώσουν τοὺς Ἑβραίους ποὺ ἀπειλοῦνται ἀπὸ τὸν Χίτλερ, προσφέροντάς τους καταφύγιο στὸ νησὶ τοῦ Μαυρικίου, τὸ πλοῖο ποὺ τοὺς μετέφερε, τὸ γαλλικὸ φορτηγὸ «Ratria», πιάνοντας στὸ λιμάνι τῆς Χάϊφα, στὶς 25-12-1940, οἱ σιωνιστὲς ἡγέτες τῆς Χάγκανα (ἀρχηγὸς τῆς ὁποίας ἦταν ὁ Μπὲν Γκουριὸν) δὲν δίστασαν νὰ τὸ ἀνατινάξουν προκαλῶντας τὸν θάνατο 252 Ἑβραίων καὶ τῶν ἄλλων μελῶν τοῦ πληρώματος».

Σελὶς 90. Ὁ Δρ. Κουμπόβυ, τοῦ «Κέντρου Τεκμηριώσεως» τοῦ Τὲλ – Ἀβὶβ, ἀναγνωρίζει, τὸ 1960: «Δὲν ὑπάρχει κανένα ἔγγραφο ὑπογεγραμμένο ἀπὸ τὸν Χίτλερ, τὸν Χίμλερ, ἤ τὸν Χάϊνριχ ποὺ νὰ κάνῃ λόγο γιὰ ἐξόντωση τῶν Ἑβραίων… ἡ λέξη «ἐξόντωση» δὲν ἐμφανίζεται στὸ γράμμα τοῦ Γκαῖρινγκ πρὸς τὸν Χάϊντριχ σχετικῶς μὲ τὴν τελικὴν λύσιν τοῦ ἑβραϊκοῦ ζητήματος».

Σελὶς 120. Ἴρβινγκ: «Διάβασα τὰ πρακτικὰ τῆς δίκης τῆς Wilhelmstrasse, δεύτερης μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τῆς Νυρεμβέργης. Στὴν συνέχεια, ὑπῆρξαν δώδεκα δίκες. Σὲ καμμιὰ ἀπὸ αὐτὲς δὲν ὑπάρχει μαρτυρία ὅτι, στὴν συνδιάσκεψη τοῦ Βάνζεε, συζητήθηκε ἡ ἐκκαθάριση τῶν Ἑβραίων» (33-9372-9373). Σελὶς 133.

Εἰς τὴν συνέχειαν ἀναφέρει τὶ εἶπεν ὁ Ζάουκελ, εἷς ἐκ τῶν κυριωτέρων κατηγορουμένων εἰς τὴν συνεδρίασιν τῆς 30ης Μαϊου 1946 εἰς τὸ Δικαστήριον τῆς Νυρεμβέργης:  «’Επιβεβαιώνω ὅτι ἡ ὑπογραφὴ μου βρίσκεται στὸ ἔγγραφο αὐτό. Ζητῶ ἀπὸ τὸ Δικαστήριον τὴν ἄδειαν νὰ ἐξηγήσω πῶς ἐλήφθη αὐτὴ ἡ ὑπογραφή. Αὐτὸ τὸ ἔγγραφο μοῦ παρουσιάσθηκε στὴν ὁλοκληρωμένη του μορφή. Ζήτησα τὴν ἄδεια νὰ τὸ διαβάσω καὶ νὰ τὸ μελετήσω προκειμένου νὰ ἀποφασίσω ἄν ἔπρεπε νὰ τὸ ὑπογράψω. Μοῦ τὸ ἀρνήθηκαν… Στὴν συνέχεια, μπῆκε ἕνας ἀστυνομικὸς Ρῶσσος ἤ Πολωνὸς καὶ ρώτησε: «Ποῦ βρίσκεται ἡ οἰκογένεια τοῦ Ζάουκκελ; Θὰ πάρουμε τὸν Ζάουκκελ μαζί μας, ἡ οἰκογένειά του ὅμως θὰ παραδοθῆ σὲ σοβιετικὸ ἔδαφος». Εἶμαι πατέρας 10 παιδιῶν καί, σκεφτόμενος τὴν οἰκογένειά μου, ὑπέγραψα αὐτὸ τὸ ἔγγραφο».

Σελὶς 149. Ἕνας σπουδαῖος Γάλλος ἱστορικὸς, ὁ Μισὲλ ντὲ Μπουαγιάρ, ἐπίτιμος κοσμήτωρ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Carn, μέλος τοῦ Ἰνστιτούτου καὶ πρώην κρατούμενος στὸ Μαουτχάουζεν, δήλωνε τὸ 1986: «Εἰς τὴν μονογραφίαν διὰ τὸ Μαουτχάουζεν ποὺ ἔδωσα… τὸ 1954, δύο φορὰς ὁμιλῶ διὰ θαλάμους ἀερίων. Ὅταν ἦρθε ὁ καιρὸς τῆς περισκέψεως, ἀναρωτήθηκα: ἀπὸ ποῦ ἀπέκτησα τὴν πεποίθησιν ὅτι ὑπῆρχε θάλαμος ἀερίων εἰς τὸ Μαουτχάουζεν; Σίγουρα ὄχι κατὰ τὴν ἐκεῖ παραμονήν μου διότι οὔτε ἐγὼ οὔτε κανεὶς ἄλλος ὑποψιαζόμασταν ὅτι μποροῦσε νὰ ὑπάρχη. Πρόκειται λοιπὸν διὰ «ἀποσκευὴν» τὴν ὁποίαν συνέλεξα μετὰ τὸν πόλεμον. Μετὰ πρόσεξα ὅτι, εἰς τὸ κείμενόν μου, ἐνῶ οἱ περισσότερες θέσεις μου στηρίζονται εἰς ἀναφορὰς, δὲν ὑπῆρχε οὐδεμία τέτοια ἀναφορὰ διὰ τὸν θάλαμον ἀερίων..».

Σελὶς 187. «Δὲν ὑπάρχει παλαιστινιακὸς λαός…Δὲν εἶναι ὅτι ἤρθαμε νὰ τοὺς διώξουμε καὶ νὰ τοὺς  πάρουμε τὴν χώρα τους. Δὲν ὑπάρχουν». Κα Γκόλντα Μέϊρ. Δήλωση εἰς τοὺς Sunday Times 15 Ἰουνίου 1969.

Σελὶς 189. Εἰς τὸ βιβλίον του: They dare to speak «Τολμοῦν νὰ μιλήσουν» ποὺ ἐξεδόθη τὸ 1985 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Lawrence Hill and Company, ὁ Πὼλ Φίντλεϋ, ποὺ ἐπὶ εἴκοσι δύο χρόνια ὑπῆρξεν ἀντιπρόσωπος εἰς τὸ Κογκρέσσον τῶν Η.Π.Α. περιέγραψε τὴν σημερινὴν λειτουργίαν τοῦ σιωνιστικοῦ «λόμπυ» καὶ τὴν δύναμίν του. Αὐτὸ τὸ πραγματικὸν «ὑποκατάστημα τῆς Ἰσραηλινῆς κυβερνήσεως» ἐλέγχει τὸ Κογγρέσσον καὶ τὴν Γερουσίαν, τὴν προεδρίαν τῆς Δημοκρατίας, τὸ «Στέητ Ντηπάρτμεντ» καὶ τὸ Πεντάγωνον καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ «media» καὶ ἀσκεῖ τὴν ἐπιρροήν του εἰς τὰ Πανεπιστήμια καθὼς ἐπίσης καὶ εἰς τὰς ἐκκλησίας.

Σελὶς  235. Τὸ ἐπιστέγασμα ἦταν ὅτι τῆς τελετῆς προήδρευε ὁ Μέγας Ραββῖνος τῆς Γαλλίας Σιτροὺκ, ὁ ὁποῖος, τὴν 8ην Ἰουλίου 1990, δήλωνε εἰς τὸ Ἰσραὴλ εἰς τὸν Γιτζὰκ Σαμὶρ (εἰς αὐτὸν ὁ ὁποῖος εἶχε προσφέρει τὰς ὑπηρεσίας του εἰς τὸν Χίτλερ καὶ τοῦ ὁποίου ἡ πολιτικὴ αὐτὴ τοῦ κράτους τοῦ ὁποῖου προήδρευε, δὲν ἔχει παύσει νὰ παραβιάζῃ τὸ διεθνὲς δίκαιον καὶ νὰ ἀψηφᾶ τὰς ἀποφάσεις τοῦ Ο.Η.Ε.).

Σελὶς 251. Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰσραὴλ ἀγαπητοί μου, ἦτο συνεργάτης τοῦ Χίτλερ. Διὰ νὰ κατανοήσωμεν τὴν σημασίαν αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν ἐξωτερικῆς χρηματοδοτήσεως, ἀρκεῖ νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι ἡ βοήθεια τοῦ Σχεδίου Μάρσαλ, ἥτις ἐδώθη μεταξὺ 1948 καὶ 1954 εἰς τὴν Δ. Εὐρώπην ἔφτανε τὰ δεκατρία δις. δολλάρια, δῆλα δὴ τὸ Ἰσραηλινὸν κράτος εἰσέπραξεν διὰ ὀλιγώτερον τῶν δύο ἑκατομμυρίων κατοίκων, περισσότερον τοῦ ἡμίσεως αὐτοῦ ποὺ εἰσέπραξαν διακόσια ἑκατομμύρια Εὐρωπαῖοι. Δῆλα δὴ ἑκατὸ φορὰς περισσότερα, κατὰ κεφαλήν, ἀπ’ ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι.

Σελὶς 267. Ὁ Γκὺ ντὲ Ρότσιλντ εἶναι πρόεδρος τοῦ Ἑνοποιημένου Ἑβραϊκοῦ Κοινωνικοῦ Ταμείου καὶ τοῦ Α.U.J.F.         Ὁ Nταβὶντ εἶναι ταμίας τοῦ F.S.J.U. καὶ γαλλικὸ μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πρακτορ  Ὁ Ἀλαὶν ἦτο πρόεδρος τοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἑβραϊκῶν Ὀργανώσεων εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ τῆς Κεντρικῆς Ἰσραηλιτικῆς Συνόδου τῶν Ραββίνων. Ὁ Ἐλὶ εἶναι πρόεδρος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Α.U.J.F. Ὀ Ἐντμόντ εἶναι πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὀργανώσεως τῶν Ὁμολόγων τοῦ Ἰσραήλ. Τέλος ἡ Ἀλὶξ ντὲ Ρότσιλντ ἦτο παγκόσμια πρόεδρος τῆς «Aliya des Jeunes».

Σελὶς 270.  Τὸ παρὸν βιβλίον δὲν ἔχει ἄλλον στόχον ἀπὸ τὸ νὰ παράσχῃ εἰς ἅπαντας τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέψουσι νὰ κρίνουν τὰ ἀδικήματα μίας σιωνιστικῆς μυθολογίας ἥτις, ἄνευ ὅρων ὑποστηριζομένη ἀπὸ τὰς Η.Π.Α., ἤδη προκάλεσε 5 πολέμους καὶ ἀποτελεῖ, μὲ τὴν ἐπιρροὴν ποὺ ἀσκεῖ τὸ λόμπυ της εἰς τὴν ἀμερικανικὴν ἐξουσίαν καὶ μέσῳ αὐτῆς εἰς τὴν παγκόσμιον κοινὴν γνώμην, μόνιμον ἀπειλὴν διὰ τὴν ἑνότηταν καὶ τὴν εἰρήνην τοῦ κόσμου.

Εἰς τὴν σελίδαν 284 ἀναφέρει τὴν συμφωνίαν τὴν ὁποίαν ὑπέγραψεν ὁ ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τοῦ Χίτλερ μὲ τὸ Ἑβραϊκὸν σιωνιστικὸν Πρακτορεῖον τὴν 28ην Αὐγούστου 1933 διὰ τὴν μεταφορὰν («Haavara» εἰς τὰ ἑβραϊκὰ) τῶν Γερμανοεβραίων εἰς τὴν Παλαιστίνην. Τὸ τελευταῖον ὅν ἔχω νὰ ἀναφέρω ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ Ρωζὲ Γκαρωντὺ εἶναι αὐτὸ ποὺ γράφει ἐπὶ τῆς σελίδος 316: «Παρ’ ὅλας τὰς ἐξονυχιστικὰς ἐρεύνας, δὲν ἐστάθη ποτὲ δυνατὸν νὰ εὐρεθῆ μία διαταγὴ τοῦ Χἰτλερ διὰ ἐξόντωσιν τῶν ἑβραίων».

Ἐτελειώσαμε μὲ τὸ βιβλίον τοῦ Ροζὲ Γκαρωντύ.

Nathan Mayer Rothschild

 

Ἐν συνεχείᾳ μεταφέρω ἕν ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ ἄρθρου τοῦ στρατηγοῦ ἐν ἀποστρατείᾳ Γεωργἰου Καρδαμίτση «Τὰ Σημεῖα τῶν Καιρῶν 20 Β Τρίμηνο 2ον Μέρος», διατηρὼν τὴν ὀρθογραφίαν του.

Αἱ φωτογραφίαι εἶναι ἐκ τοῦ ἰδίου ἄρθρου.

«-Ο κόσμος πρόκειται επίσης να μάθει ότι η Αngela Merkel  είναι η κόρη του Adolf Hitler.

Οι Ιταλοί, οι οποίοι μόλις απελευθερώθηκαν από τα δεσμά του γερμανικού ελέγχου (Ευρωπαϊκή Ένωση), έστειλαν στον δημοσιογράφο Ben Fulford ένα αντίγραφο  γνωστής φωτογραφίας του Hitler με την κόρη του “Angela”.           Στο μήνυμα γράφει “και όταν θα μεγαλώσεις Angela, διέλυσε όλη την Ευρώπη”.

Eδώ θα κάνω μία παρένθεση: Στο  αρχείο της “Stazi (υπηρεσία πληροφοριών της Ανατ. Γερμανίας), αναφέρεται λεπτομερώς ότι βασίστηκε στην έρευνα του Γερμανού γιατρού Karl Klauberg, έναν από τους χειρότερους ναζιστές γιατρούς, όπως έχει χαρακτηριστεί, και καταδικάστηκε από τα Σοβιετικά δικαστήρια ως “εγκληματίας πολέμου”. Σύμφωνα με τις εκθέσεις, απελευθερώθηκε από τους Σοβιετικούς αφού εξέτισε μόνο επτά χρόνια της ποινής του, σε αντάλλαγμα για την αποκάλυψη στην KGB κρυφών αρχείων του, σχετικά με ναζιστικά πειράματά του πάνω στην τεχνητή γονιμοποίηση .

Το πιο τρομακτικό εγχείρημά του, αφορά το “κατεψυγμένο σπέρμα” του Adolf Hitler.

Ο πατέρας του Hitler ήταν ο νόθος γιος της ερωμένης του Solomon Rothschild, Anna Maria Schicklgruber.

Μετά την παραλαβή των αρχείων των Ναζί για την τεχνητή γονιμοποίηση, μαζί με τα  κατεψυγμένα σπερματοζωάρια του Hitler, το Σοβιετικό Πατριωτικό Μέτωπο, ενέκρινε πειράματα, με σκοπό να γεννηθεί ένα παιδί που θα φέρει τους “γενετικούς δείκτες” του Hitler. Ο γιατρός Klauberg έφερε την Gretl Braun, τη νεότερη αδελφή της συζύγου του Hitler, Εva Braun, στην Κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία. Η  Gretl  επιλέχθηκε ως η “παρένθετη” μητέρα του απογόνου του Hitler που θα προέκυπτε μέσω της τεχνητής σπερματέγχυσης από το κατεψυγμένο σπέρμα του Hitler. Μετά την επιστροφή του Klauberg στη Δυτική Γερμανία, έγινε αμέσως η φυλάκισή του ενώ δολοφονήθηκε δύο χρόνια αργότερα, ενώ βρισκόταν ακόμα υπό κράτηση. Λίγο μετά τη γέννηση της κόρης του Hitler, κανονίστηκε μια συμφωνία ανάμεσα σε Σοβιετικούς, Αμερικανoύς και Βατικανό. Η απόγονή του μπήκε κάτω από τον “έλεγχο” της Καθολικής Εκκλησίας μέσω των διασυνδέσεών της με την Λουθηρανική Εκκλησία της Ανατ. Γερμανίας, η οποία πήρε και την επιμέλεια του μωρού.  Στο μικρό κορίτσι δόθηκε μια ψευδής ημερομηνία γέννησης,17/7/54, και το όνομά της Anjela Dorothea Kasner, κόρη του Horst Κasner, ενός Λουθηρανού πάστορα και της συζύγου του  Herlint μιάς Λατινοαγγλίδας δασκάλας.  Το κεντρικό θέμα της “συμφωνίας” των Δυτικών Συμμαχικών Δυνάμεων, του Βατικανού, και των Σοβιετικών ήταν ότι η κόρη του Χίτλερ θα αποκτούσε τεράστια παγκόσμια δύναμη. Η άνοδός της, όμως, στην εξουσία δεν θα ερχόταν πριν “ένας Γερμανός Πάπας βρεθεί στην κεφαλή του Βατικανού.”

Την επαύριον του θανάτου του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’, ο πρώην Γερμανός ναζιστής Joseph Ratzinger ήταν υποψήφιος, παίρνοντας το όνομα του Πάπα Βενέδικτου XVI στις 20 Απριλίου 2005, ως Βικάριος της Ρώμης.

Η ημερομηνία αυτή ήταν η επέτειος των γενεθλίων του Hitler.  Τυχαίο γεγονός και αυτό;

ΓΚΡΕΤΛ

Το 1977, η Angela Dorothea Kasner έγινε Angela Μerkel μετά τον γάμο της με τον φυσικό Urlich Μerkel, αλλά πέντε χρόνια αργότερα, οδηγήθηκαν σε χωρισμό.
Η Μerkel εξελέγη καγκελάριος της Γερμανίας, λίγο αφότου ο Πάπας Ratsinger ανέλαβε την ηγεσία της Ρωμαϊκής Εκκλησίας την ημέρα των γενεθλίων του Hitler.  Μέχρι τα 35 της χρόνια, οπότε και η κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου το 1990,δεν είχε ασχοληθεί με την πολιτική. Δεν ήταν πρόθυμη να συζητήσει γεγονότα της ιδιωτικής της ζωής και η βιογραφία της φθάνει ως το γεγονός που υποδηλώνει ότι ο πατέρας της εργαζόταν για  την περιβόητη μυστική αστυνομία της Ανατολικής Γερμανίας, Stazi. Αναφέρεται, όμως, πως η φιλοκαθεστωτική στάση του πατέρα της βοήθησε την καριέρα της Angela, ώστε να σπουδάσει σε ένα επίλεκτο σχολείο στο οποίο η είσοδος για τα παιδιά του κλήρου εκείνης της εποχής, ήταν απαγορευμένη. Όποια και να είναι η αλήθεια, αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι πως η σημερινή καγκελάριος ήρθε από την αφάνεια σε μια υπερεξουσία ως καγκελάριος της Γερμανίας, ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως επικεφαλής του καρτέλ των οικονομικά ισχυρών G8.

Το όνειρο του Hitler για την ενοποίηση της Ευρώπης κάτω από τον έλεγχο Γερμανίας και Βατικανού, αποτελεί έναν κυρίαρχο στόχο της… “κόρης” του. Οι φωτογραφίες της Μerkel που βλέπουμε με τον Hitler πρέπει να είναι στην Λατινική Αμερική, περίπου τριών χρονών. Ο Hitler πέθανε στην Βραζιλία το 1957.   Ο Hitler και η Εva Brown δεν αυτοκτόνησαν. Το ζευγάρι που βρήκαν καμένο οι Σοβιετικοί έξω από το καταφύγιο της καγκελαρίας, ήταν κάποιοι άλλοι.   Ο μύθος ότι ο Hitler δεν αυτοκτόνησε αλλά δραπέτευσε με τη σύζυγό του, ακούστηκε για πρώτη φορά από το στόμα του Ρώσου Στρατάρχη Georgi Zoukof σε συνέντευξη Τύπου στις 9/7/45: “Δεν έχουμε βρει κανένα πτώμα που θα μπορούσε να είναι ο Χίτλερ”! Ὁ ίδιος ο Stalin έναν μήνα μετά, τον Ιούλιο του 1945,στη Διάσκεψη του Potsntam, όταν ρωτήθηκε πώς πέθανε ο Hitler, δήλωσε ότι ζει “στην Ισπανία ή την Αργεντινή”. Μάλιστα, ο σοβιετικός ηγέτης είχε αποκαλύψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Χari Trouman: «Όχι, δεν αυτοκτόνησε ο Hitler, ζει»! Τα λόγια του Ζoukof, αλλά κυρίως του Stalin, ήταν η φωτιά που άναψε το φιτίλι για την εκρηκτική συνωμοσιολογία. Από τότε έχει χυθεί περισσότερο μελάνι για την υποτιθέμενη διαφυγή του Hitler, από το αίμα που χύθηκε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Hitler πέθανε το 1957 στην Βραζιλία!! Εκεί τον πήγαν οι αμερικάνοι μαζί με την συνοδεία του. Ανάμεσά τους ήταν και μία Ελληνίδα, φίλη της Eva Braun, ονόματι Σοφία (δεν μου επιτρέπεται να πώ το επίθετό της), κόρη πλούσιου μεγαλέμπορα. Γύρισε στην Ελλάδα μετά τον θάνατο του Hitler.

Σύμφωνα με αυτήν, ο Hitler πάντα είχε μαζί του τον προσωπικό του γιατρό, διότι πάθαινε φοβερές κρίσεις με ουρλιαχτά πόνου, από κάποια τραύματα του Α΄ΠΠ !! Αυτή η ελληνίδα, που δεν ζεί τώρα, τα είχε πεί σε μία φίλη μου.»

Ἐν συνεχείᾳ ἀγαπητοί μου θὰ ἀναφερθῶ εἰς τοὺς Ἕλληνας πολιτικοὺς ἀρχίζων ἐκ τοῦ Μπενὶ Σελοὺν («Μέγαν Ἐθνάρχην Ἐλευθερίου Βενιζέλου»). Τὸ Μπενὶ Σελοὺν κατέστη Βενιζέλος.  (Μπεν = υιός και Σελούν =Θεσσαλονίκη. Ὁ ὑιὸς τῆς Θεσσαλονίκης).  Ὁ στρατηγὸς Γεώργιος Ἀϋφαντῆς εἰς τὸ βιβλίον του «Ὁ Ἱστορικὸς Ἐμπαιγμός » μὲ ὑπότιτλον «Ξετυλίγοντας τὸ κουβάρι τῆς ἀπάτης» καὶ ἀφοῦ ἐμελέτησεν διεξοδικῶς ὅλον τὸ γενεαλογικὸν δένδρον τοῦ Μπενὶ Σελοὺν καὶ τὰς πράξεις αὐτοῦ ὡς πολιτικοῦ καὶ πρωθυπουργοῦ, μᾶς λέγει τελείως ξεκάθαρα ὅτι ἦτο ἑβραῖος καὶ τὰ ἔργα του ἦσαν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων. Μία ἐξ αὐτῶν ἦτο ἡ ἐπιστολὴ του τὸ 1932 πρὸς τὸν πρόεδρον τῆς ἀπονομῆς τῶν βραβείων Νόμπελ, διὰ νὰ ἀποδωθῆ τὸ Νόμπελ Εἰρήνης εἰς τὸν σφαγέαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ. Μία ἄλλη ὅτι ἐδιέταξε τὴν ὁπισθοχώρησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἐκ τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ἐσταμάτησεν τὴν ἀπελευθέρωσίν της. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μὲ τὴν διαταγήν του νὰ ὁπισθοχωρήσῃ ὁ στρατός μας ἐδῶθε τοῦ Ἕβρου, ὅταν εἶχεν ἀπελευθερωθεῖ ὁλόκληρος ἡ ἀνατολικὴ Θράκη καὶ ὁ στρατός μας εὑρίσκετο 18 χιλιόμετρα ἔξωθεν τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὴν Τσατάλτζα καὶ ἀριθμοῦσε 80.000 ἔναντι 3.000 Ἄγγλων καταπονημένων καὶ 3.000 Τούρκων μὲ πεπαλαιωμένον ὁπλισμὸν οἱ ὁποῖοι μόλις τὸ ἐπληροφορήθησαν, ἔφευγον διὰ τὴν Ἄγκυραν.  Ἡ πατρὶς τοῦ πατρός μου 40 Ἐκκλησίαι ἀνατολικῆς Θράκης εἶχεν ἀπελευθερωθεῖ τότε καὶ μὲ διαταγὴ τοῦ Μπενὶ Σελοὺν ὁ στρατός μας ὁπισθοχώρησεν ἐδῶθε τοῦ Ἕβρου καὶ ἡ οἰκογένεια τοῦ πατρός μου ἧλθεν εἰς Θεσσαλονίκην τὸ 1922 διότι ἡ πόλις τῶν 40 Ἐκκλησιῶν παρεδώθη ἀμαχητὶ ὁπίσω εἰς τοὺς Τούρκους.  Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Α/ παγκοσμίου πολέμου ἐδημιουργήθη ἕν κράτος εἰς τὸν Πόντον ἀπὸ τοὺς Ποντίους. Ἦτο δυνατὸν νὰ ἀναγνωρισθῆ ἀπὸ τὰς δυνάμεις τῆς Ἐγκαρδίας Συνεννοήσεως καὶ ἀπὸ τὴν Ὑψηλὴν Πύλην. Ὁ Μπενὶ Σελοὺν ὅμως ἀρνήθηκε νὰ τὸ ἀναγνωρίσῃ. Τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1913 καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν Ἰωαννίνων ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἤλαξεν πορεία κατὰ 180 μοῖρας. Τοιουτοτρόπως δὲν ἠλευθερώθῃ ἡ Βόρειος Ἤπειρος, δὲν εἰσέβαλον αἱ ἑλληνικαὶ δυνάμεις εἰς τὸν Αὐλώνα καὶ ἡ νῆσος Σάσων ἐδώθη εἰς τοὺς Ἀλβανούς. Εἰς τὰ ἴδια συμπεράσματα καταλήγει καὶ ὁ Δημήτρης Μιχαλόπουλος εἰς τὸ βιβλίον του «Ὁ Ἐθνικὸς Διχασμός». Ὁ Δημήτρης Μιχαλόπουλος ἦτο διδάκτωρ Ἱστορίας εἰς τοὺς Παρισίους, μέλος τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου τοῦ προέδρου Κωνσταντίνου Καραμανλῆ κατὰ τὰ ἔτη 1980-1981, διδάκτωρ εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος Ἱστορίας τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου κατὰ τὴν περίοδον 2004 – 2011. Εἶχε δὲ πρόσβασιν εἰς τὰ ἀρχεῖα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.  Ἀπὸ τὴν ἰδίαν πόλιν (40 Ἐκκλησίαι Ἀνατολικῆς Θράκης) κατάγεται καὶ ἡ ἐξισλαμισμένη ἑβραϊκὴ οἰκογένεια τοῦ Ἄξελ Τσίπρα. Ὁ στρατηγὸς Γεώργιος Ἀϋφαντῆς καὶ πάλιν μετὰ ἀπὸ ἐμπεριστατωμένην ἔρευναν ἐδημοσίευσε τὰ πορίσματά του εἰς τὴν ἐφημερίδαν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ τῆς 18ης Σεπτεμβρίου τοῦ 2015. Ἐκεῖ εἰς τὴν πρώτην σελίδα τῆς ἐφημερίδος καὶ μὲ μεγάλα κεφαλαῖα γράμματα ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς: «ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ: «ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ».  Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ολοκληρώσει τη δολοφονία του ελληνικού έθνους (διατηρῶ τὴν ορθογραφίαν). Καὶ εἰς τὸ ἄρθρον γράφει τὰ ἑξῆς: «Σε κανένα λαό δεν ανεβάζουν στην θέση του πρωθυπουργού ή του Προέδρου της Δημοκρατίας έναν πολίτη απλό μέσα από τον ίδιο τον λαό, αλλά παίρνουν από τους γύρω λαούς τοὺς εχθρούς του, διαλέγοντας μία οικογένεια που να έχει πολεμήσει με αυτό τον λαό… Π.χ. στην περίπτωση της Ελλάδας, πάνε στην Τουρκία και βρίσκουν έναν Τούρκο που να έχει πολεμήσει με τους Έλληνες ο παππούς του, ο οποίος παππούς του σκοτώθηκε από τους Έλληνες και τον ρωτούν αν θέλει να πάρει εκδίκηση. Σε περίπτωση που αυτός απαντήσει αρνητικά, τότε πάνε στον επόμενο και ούτω καθεξής μέχρι να βρουν αυτόν που θα θέλει να πάρει εκδίκηση για τον χαμό του προγόνου του. Τότε τον παίρνουν, τον φέρνουν στην Ελλάδα και τον πάνε για παράδειγμα στην Σπάρτη. Εκεί του δίνουν ένα όνομα, ας πούμε ‘’Παπαφλέσας’’. Στην αρχή του μαθαίνουν για 2-3 χρόνια λίγα ελληνικά, τα σπάει, πηγαίνει εκεί, κατοικεί και μαθαίνει καλά τα ελληνικά για 5-10 χρόνια. Ως ‘’Παπαφλέσας’’. Από εκεί πάλι τον παίρνουν, τον πάνε λόγου χάρη στην Δράμα ως τον ‘’Παπαφλέσσα από την Σπάρτη’’ και εκεί που πάει οι κάτοικοι δεν ψάχνουν να βρουν αν είναι όντως ο  ‘’Παπαφλέσσας από την Σπάρτη’’. Όσον αφορά τις ανώτερες αρχές οι οποίες μπορούν να εξεκριβώσουν ότι δεν είναι αυτός που λέει, είναι μέσα στο κόλπο και αυτές… Από εκεί δεν τον  αφήνουν στη Δράμα, τον πάνε αλλού. Το ίδιο έχει συμβεί με όλους. Έχω αποδείξεις π.χ. για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κάρολο Παπούλια, που αναφέρω τι διαδρομή έκανε, ποιος είναι κ.τ.λ., δηλ. εγγονός του Τουρκαλβανού σφαγέα των Ελλήνων Ταχίρ Παπούλια, αν το διαβάσετε θα φρίξετε! Τά ίδια ισχύουν και για τον ακόμα πιο προηγούμενο Πρόεδρο, τον Κωστή Στεφανόπουλο και για όλους. Τώρα όσον  αφορά τον Τσίπρα που ‘’καίει’’ το θέμα. Τον πατέρα του Τσίπρα τον έφεραν από το χωριό Άγιοι Σαράντα της Τουρκίας. Υπάρχει κωμόπολις Άγιοι Σαράντα και στην Βόρεια Ήπειρο, όπως ξέρουμε. Αυτός ήρθε από την πόλη Άγιοι Σαράντα στην Καβάλα, το έχω ελέγξει αυτοπροσώπως πηγαίνοντας στην Καβάλα. Βεβαίως στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα», έγραψε ένα άρθρο ο Ησαίας Κωνσταντινίδης, που λέει ότι ο Τσίπρας είναι από το τουρκικό χωριό Κιρκλαρελί. Κίρκλαρελί όμως, σημαίνει στα Ελληνικά… Άγιοι Σαράντα! Αυτό είναι το χωριό του Τσίπρα. Ο Τσίπρας πήγε εκεί, καμάρωσε ότι είναι από εκεί, έβγαλε φωτογραφίες με τους ντόπιους και δήλωσε ανοιχτά πλέον ότι κατάγεται από εκεί, όχι δηλ. αυτός αλλά ο πατέρας του. Ντονμές, που σημαίνει εξισλαμισμένος Εβραίος! Οι Ντονμέδες ήταν διακόσιες οικογένειες Εβραίων, οι οποίες ακολούθησαν τον Σαμπατάϊ Σεβί το 1625 μ.Χ. που παρουσιάστηκε ως ‘’Μεσσίας’’ στη Σμύρνη. Οι Σιωνιστές όμως δεν παίζουν με αυτά, ούτε και δέχονται να τους πάρει κανείς την αρχηγία τους. Για τον λόγο αυτό πήγανε στον τότε Σουλτάνο, τον πήρε ο Σουλτάνος και του είπε ότι ‘’ή πεθαίνεις ή γίνεσαι Τούρκος’’, και έγινε έτσι Τούρκος … Εκείνος πήρε το όνομα ‘’Μεχμέτ’’, όσον αφορά όμως τις οικογένειες που τον πίστευαν, αυτές ξενιτεύτηκαν και έφυγαν από την Σμύρνη και πήγαν στην Θεσσαλονίκη. Ορισμένες έμειναν στα νησιά Σάμο και Χίο και ορισμένες πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Από αυτές τις οικογένειες της Κωνσταντινουπόλεως είναι ο Τσίπρας. Όταν ήρθε στην Καβάλα, γνώρισε στο χωριό ακροβούνι που είναι κοντά στην Καβάλα μία κοπέλα κάποιου Μερσίνογλου. Ο Μερσίνογλου ήρθε από την Κωνσταντινούπολη πρόσφυγαςστην Καβάλα, εκεί υπήρχαν ακόμα Τούρκοι εκείνη την περίοδο. Ο Μερσίνογλου τα είχε καλά με τον Σουλτάνο, κι έτσι ο Σουλτάνος του έδινε όλες τις δουλειές τις εμπορικές, έγινε πάμπλουτος, επομένως δεν πήγε τυχαία να ‘’δαγκώσει’’ ο Τσίπρας, ‘’δάγκωσε’’ καλά: παντρεύτηκε την κόρη του πιο πλούσιου της περιοχής, του Μερσίνογλου, αλλά κατ’ εμέ και από τις έρευνες που έχω κάνει, δεν ήταν ούτε ο Μερσίνογλου ελληνικής καταγωγής!!! Ήρθε μεν από την Κωνσταντινούπολη στην  Καβάλα, αλλά μήπως το σχέδιο ήταν…  διπλό και προηγείτο ο Μερσίνογλου καί ακολούθησε ο Τσίπρας, και είναι της ίδιας οικογενείας και ο Μερσίνογλου; Παρ’ ότι είμαι καλός ερευνητής και έψαξα βαθιά, δεν μπόρεσα να βρω καμία πληροφορία για την καταγωγή του Μερσίνογλου, αλλά ούτε συγγενείς του με το ίδιο όνομα, μήτε στην Καβάλα μήτε στην Κωνσταντινούπολη… Σαν ν’ άνοιξε η γη και τους κατάπιε…   Έτσι λοιπόν νυμφεύεται ο Τσίπρας την κόρη του Μερσίνογλου και από εκεί πάει και κατοικεί κατ’ εντολή φυσικά του κατεστημένου στην Χρυσούπολη της Καβάλας. Η Χρυσούπολη είναι κοντά στο Νέστο ποταμό. Εγώ πήγα και στην Χρυσούπολη, είχα φίλους εκεί και πίναμε σε ένα καφενεδάκι ουζάκι και εκεί που πίναμε μου λέει ένας ‘’βλέπεις λίγο εκεί αριστερά στην γωνιά το μεγάλο, το ωραίο κατάστημα’’; Του λέω ‘’ναι’’ και μου απαντάει ότι αυτό το κατάστημα είναι του Τσίπρα. Εγώ αμέσως αναρωτήθηκα και τον ρώτησα πώς κι έτσι και αυτός μου ανταπάντησε πως όταν η δεσποινίς Μερσίνογλου παντρεύτηκε με τον Τσίπρα πήγαν και κατοίκησαν εκεί, και ότι είχαν στην κατοχή τους όλο το τετράγωνο εκείνο και μεγάλη περιουσία.  Τότε εγώ ρώτησα εύλογα πώς γίνεται να έφυγε ο Τσίπρας από μία τόσο πλούσια και εύφορη περιοχή και να μετακομίσει στο Αθαμάνιον της Άρτης; Εκείνος λοιπόν μου απάντησε ότι στο Αθαμάνιον της Άρτης είχε κι άλλους Τσιπραίους και επομένως ο Τσίπρας ταίριαζε να φανεί και να ριζώσει ότι είναι δήθεν από το Αθαμάνιον της Άρτης. Προσέξτε φίλοι αναγνώστες, οι Εβραίοι μελετούν κάθε τους κίνηση πάρα πολύ καλά! Δεν αφήνουν κίνηση να πάει χαμένη, γι’ αυτό και κυβερνούν την ανθρωπότητα. Προσέχουν τις λεπτομέρειες, φεύγει από την Καβάλα και πάει στο Αθαμάνιον όπου υπήρχαν Τσιπραίοι. Αναρωτήθηκα λοιπόν πώς εκεί υπήρχαν Τσιπραίοι με το ίδιο όνομα; Και έτσι ο φίλος μου άρχισε να μου διηγείται την ιστορία. Παλιά λοιπόν, για να πατήσουν τα σταφύλια έπρεπε να πάρεις άδεια για να πάρεις τα σταφύλια και να βγεί το τσίπουρο. Και επειδή στο Αθαμάνιον ήταν βουνό και τα νερά ήταν κρύα, βάζανε τα καζάνια δίπλα στα ρέματα και τα τσίπουρα τα έβγαζαν οι καμπίσιοι και αυτούς τους λέγανε ‘’Τσιπραίους’’. Έτσι πήρε το σημερινό όνομά της η οικογένεια του Τσίπρα! Και να ξέρετε ότι σήμερα ο Δήμαρχος του Αθαμανίου λέγεται Τσίπρας, αλλά δεν θέλει να βλέπει τον Αλέξη! Καλά εγώ αναρωτήθηκα, πώς γίνεται να ονομάζονται και οι δύο Τσίπρας και να μην θέλει ο ένας να δεί τον άλλον; Και ο φίλος μου εξήγησε πως αυτοί επειδή γνωρίζουν την καταγωγή του νοιώθουν πως εκείνοι είναι Έλληνες, ενώ ο Αλέξης είναι παρείσακτος…».

Ἔχω παραθέσει ἀγαπητοί μου ὁλόκληρον τὸ ἄρθρον τοῦ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ ἄνευ οὐδεμίας περικοπῆς. Ἔχω ὅμως δύο παρατηρήσεις. Ἡ πρώτη εἶναι διόρθωσις. Ἡ πόλις ὅπου ἐγεννήθη ὁ πατὴρ τοῦ Τσίπρα δὲν ἐλέγετο Ἅγιοι Σαράντα ἀλλὰ Σαράντα Ἐκκλησίαι. Ἀπὸ τὰς 40 Ἐκκλησίας ἦλθε πρόσφυγας καὶ ὁ ἰδικός μου πατὴρ 7 χρονῶν τὸ 1922 μετὰ τῆς μητρός του καὶ γιαγιάς μου καὶ τῆς ἀδελφῆς του. Ὅλοι οἱ πρόσφυγες ἀπὸ τὰς 40 Εκκλησίας ἔκτισαν μετὰ ἀπὸ ὁλίγα ἔτη τὸν συνοικισμὸν 40 Ἐκκλησιῶν εἰς Θεσσαλονίκην ὅπου ἐγεννήθην καὶ ἐγώ. Τὸ ἔτος 1991 ὁμοῦ μετὰ τοῦ πατρός μου καὶ τοῦ ἐξαδέλφου μου, υἱοῦ τῆς ἀδελφῆς τοῦ πατρός μου Ἀναστασίας καὶ ἕναν φίλον τοῦ πατρός μου ἐπίσης 40 ἐκκλησιώτην, ἐπήγαμε εἰς τὰς 40 Ἐκκλησίας, τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας σήμερον ἤλαξεν ἀπὸ Κίρκ Κλίσαι (40 Ἐκκλησίαι) εἰς  Κίρκ Κλαρελί  (40 παλληκάρια). Ἡ δευτέρα εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὅταν ἐργαζόμην εἰς τὸ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ἰωαννίνων ἐν ἔτει 1985-86 μοῦ εἶπεν ὁ σημερινὸς Δήμαρχος Ἰωαννιτῶν Κος Μωϋσῆς Ἐλισὰφ: «Νὰ σοῦ πῶ μιὰ γιαννώτκη λέξ;» Πέσ’ μου τοῦ λέγω. «Πρννν μοῦ λέει, τὶ σημαίνει;» Δὲν γνωρίζω τοῦ ἀπαντῶ. «Νὰ σοῦ πῶ μιὰ ἄλλη;» Συνεχίζει ὁ Κος Μωϋσῆς. Πές μου τοῦ λέγω. «Γρννν», μοῦ λέγει. Αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ γουρούνι τοῦ λέγω. «Ναὶ μοῦ λέγει χαμογελώντας. Τρῶνε τὰ φωνήεντα καὶ προφέρουν μόνον τὰ σύμφωνα».  Σήμερον ὁ Κος Μωϋσῆς παρουσιάζεται εἰς τὴν τηλεόρασιν ὡς ὁ πρῶτος ἑβραῖος Δήμαρχος τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι λοιπὸν ἀγαπητοί μου ἀπὸ τὰ τσίπουρα ἔγινεν ὁ Τσίπρας. Δεῖτε καὶ ἀκοῦστε καὶ αὐτὸ τὸ ὁλιγόλεπτον βίντεο ἀπὸ τουρκικὴν ἐφημερίδαν. https://www.youtube.com/watch?v=IhM7waejk-M Ὅσον δὲ διὰ τὸ γένος Μητσοτάκη ὑπάρχει ἡ ἐξωνυχιστικὴ ἕρευνα τοῦ ἑρευνητοῦ  –  δημοσιογράφου Κου Ἰωάννη Κουντούρη, δημοσιευμένη εἰς τὸ διαδίκτυον καὶ μὲ πολλὰς φωτογραφίας ἥτις φέρει τὸν τίτλον «ΕΒΡΑΙΑ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ…!!! ΝΑ ΓΙΑΤΙ Η ΕΒΡΑΙΑ ΜΑΡΕΒΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΤΟΥΣ ΜΟΑΤΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗ…!!!» Εἰς αὐτὸ τὸ ἄρθρον γράφει ὁ Κος Ἰωάννης Κουντούρης: Ὁ Μάλινς ἦτο ὁ τελευταῖος μαθητευόμενος τοῦ μεγάλου Ἀμερικανοῦ συγγραφέως καὶ ποιητοῦ, κ. Ἔζρα Πάουντ (Ezra Pound), ὁ ὁποῖος ἦτο ἕν ἐκ τῶν σημαινόντων προσώπων εἰς τὴν Ἀμερικὴν ὅστις, κατὰ τὴν ἐποχήν του, ἐξέθετε, μὲ τὸ μεγάλο βῆμα ποὺ εἶχε τότε, τὰ πραγματικὰ αἴτια ὅπισθεν τῶν Παγκοσμίων Πολέμων, τὰ ὁποῖα δὲν ἦσαν ἄλλον τι ἤ μόνον ἡ παράνομη καὶ ἀντισυνταγματικὴ ἵδρυσις τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Ἀποθεματικῆς Τραπέζης τῶν ΗΠΑ (ἡ λεγόμένη F.E.D.

Ὁ Κος Κουντούρης τὴν ἀποκαλεῖ Ο.Α.Τ.Η.Π.Α.) ἡ ὁποία προορίζετο (καὶ ἀκόμη προορίζεται) διὰ νὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς πρωταρχικὸς μηχανισμὸς διὰ τὴν χρηματοδότησιν πολέμων ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους τραπεζίτας τῆς οἰκογενείας Ρότσιλντ ἐκ τοῦ Στέμματος τοῦ Ναοῦ εἰς συνεργασίαν μὲ τὸν τότε Πρόεδρον τῶν ΗΠΑ, Woodrow Wilson (Γούντροου Γουίλσον), τὸν προδότην, ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὴν ὑπογραφήν του ἐπὶ αὐτῆς τῆς ἐντελῶς παρανόμου νομοθετικῆς πράξεως τοῦ τότε προδοτικοῦ Κογγκρέσσου τῶν ΗΠΑ, διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς παρανόμου καὶ ἀντισυνταγματικῆς ΟΑΤΗΠΑ ἡ ὁποία ἐψηφίσθη μὲ λαθραῖας καὶ ὑπούλους μεθόδους διὰ νὰ γίνῃ «νόμος» τοῦ κράτους. Διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι, τότε, ὁμιλοῦσε δημοσίως τὴν ἀλήθειαν διὰ τὸ θέμα αὐτό, εἶχε χαρακτηριστεῖ ὡς «φανατικὸς» καὶ «ἀντισημίτης» ὁ Πάουντ, ἐνῶ εἶχε καὶ αὐτός…ΕΒΡΑΪΚΑΣ ΡΙΖΑΣ. Ἐπίσης εἶχε φυλακισθεῖ παρανόμως ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν τῶν ΗΠΑ διὰ δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια, χωρὶς ποτὲ νὰ τοῦ εἶχε προσαφθεῖ οὔτε μία κατηγορία. Ἔλεγον μάλιστα ἀπὸ τὴν ἀρχὴν ὅτι ὁ Πάουντ ἐκατηγορεῖτο διὰ «ἐσχάτην προδοσίαν» ἐπειδὴ ὁμίλη τότε, μὲ τὸ βῆμα καὶ τὴν ἐπιρροὴν ποὺ ἀσκοῦσε, κατὰ τῶν [ἐγκληματικῶν] δραστηριοτήτων τῆς τότε κυβερνήσεως τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία εἰς συνεννόησιν μὲ τοὺς Ἑβραίους τραπεζίτας, ἦτο καθαρῶς διὰ τὴν δημιουργίαν παρανόμων πολέμων διὰ τὰ συμφέροντα τῶν τραπεζιτῶν αὐτῶν κ.τλ. Δὲν εὐστάθησαν τελικῶς αἱ κατηγορίαι ταῦται. Οὔτε μία δίκη  δὲν διεξήχθη ποτέ ἐναντίον του! Ἦτο ἀθῶος ὁ Πάουντ. Ἦτο εἷς καθαρὸς ἄνθρωπος καθὼς καὶ ἀληθινὸς πατριώτης, ὁ ὁποῖος ἔτυχε νὰ ἀγαπάῃ τὴν Ἑλλάδα πάρα πολύ καὶ εἶχε γράψει εἰς τὰ γραφόμενά του διὰ τὰ μεγαλεῖα τοῦ Βυζαντίου ἐξαίρωντάς το διὰ ὅλα τὰ ἐπιτεύγματά του ὡς μίαν ὑπερδύναμιν Αὐτοκρατορίαν, κ.τλ!   Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς κατάγεται ἐκ τοῦ οἴκου Μπεναχὶμ = Μπενάκη. Εἶναι καὶ αὐτὸς ἑβραῖος. Τὸ ἵδρυμα Μπενάκη ἀγαπητοί μου προέρχεται ἐκ τοῦ Μπεναχίμ.

Τὸ τελευταῖον καὶ σημαντικότερον ὅν πρέπει νὰ μάθητε ἀγαπητοί μου περὶ τῶν προαιωνίων ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῶν Ἑλλήνων εἶναι τὸ ἑξῆς: Ὅταν ὁ Ἱερεὺς καλεῖ τὸ ἐκκλησίασμα νὰ μεταλάβῃ λέει τὰ ἑξῆς: «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες. Τοῦτο ἐστὶ τὸ αἷμα μου τὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης» καὶ ἐννοεῖ οὐχὶ αὐτὸ ὅν πίετε ὑμεῖς (σεῖς).  Διατὶ λέγει αὐτοὺς τοὺς λογους;  Ἔχετε ἀναρωτηθεῖ ποτέ;

Ὁ ἐξ Ἀπαμείας τῆς Συρίας στωϊκὸς φιλόσοφος καὶ ἱστορικὸς Ποσειδώνιος ὁ Ἀπαμεὺς ἤ Ρόδιος (Β’ πρὸ Χριστοῦ αἰὼν) εἰς τὸ ἔργον του «ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ»  καὶ ὁ ἐκ Καρίας ἱστορικὸς καὶ ρήτωρ Ἀπολλώνιος Μόλων ἤ Ἀπολλώνιος ὁ Ρόδιος (ἐπίσης Β’ π. Χ. αἰῶνος) εἰς τὸ ἔργον του «ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ» περιγράφωσι σχεδὸν πανομοιοτύπως τὸ ἐξῆς γεγονός: «Ὅταν ὁ βασιλεὺς τῆς Συρίας Ἀντίοχος (ὁ καὶ ἐπιφανὴς ἐπονομαζόμενος) ἐξεστράτευσεν ἐναντίον τῆς πόλεως Ἱεροσόλυμα, διὰ νὰ καταστείλῃ ἐξέγερσιν τῶν Ἑβραίων, εἰσῆλθεν μετὰ τῆς ἀκολουθίας του εἰς τὸν Ναὸν αὐτῶν. Εἰσελθὼν ἐντὸς αὐτοῦ εὗρε κλίνην καὶ ἄνθρωπον ἐπ’ αὐτῆς κατακείμενον καὶ τράπεζαν πρὸ αὐτοῦ εὑρισκομένην γεμάτην ἰχθεῖς καὶ τεμάχια ζώων καὶ πτηνῶν. Ἀντικρύζων ὁ ἐπὶ τῆς κλίνης ἄνθρωπος τὸν Βασιλέαν καὶ τὴν ἀκολουθίαν αὐτοῦ ἐξεπλάγη. Ἀμέσως ὅμως ἐκεῖνος (ὁ ἄνθρωπος) ἐγερθεὶς ἐκ τῆς κλίνης του προσεκύνησε μετὰ σεβασμοῦ τὸν Βασιλέαν, ἐὰν ἐζήτῃ ἀπ’ αὐτὸν μεγάλην καὶ ἐπείγουσαν βοήθειαν. Πεσὼν ὁ ἄνθρωπος οὗτος εἰς τὰ γόνατα τοῦ Βασιλέως ἔτεινε πρὸς αὐτὸν τὴν δεξιὰν χεῖραν του καὶ ἐζήτει ἐλευθερίαν. Ὁ δὲ Βασιλεὺς εἶπε εἰς τὸν ἄνθρωπον τοῦτον νὰ ἔχῃ ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν Βασιλέαν καὶ νὰ τοῦ εἴπη ποῖος εἶναι καὶ διατὶ κατοικεῖ ἐκεῖ (εἰς τὸν Ναὸν τῶν Ἑβραίων) καὶ διατὶ ἔχει αὐτὴν τὴν τροφήν. Τότε ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς μὲ κλάματα, στεναγμοὺς καὶ δάκρυα διηγήθη εἰς τὸν Βασιλέαν τὴν μεγάλην του δυστυχίαν. Εἶπε εἰς τὸν Βασιλέαν ὅτι εἶναι Ἕλλην πλανόδιος ἔμπορος καὶ, ἐνῶ διήρχετο τὴν πόλιν (τὰ Ἱεροσόλυμα) διὰ νὰ κερδίσῃ τὰ πρὸς τὸ ζῆν, συνελήφθη ξαφνικὰ ἀπὸ ξένους ἀνθρώπους καὶ ὡδηγήθη εἰς τὸν ναὸν τῶν Ἑβραίων καὶ ἐκλείσθη ἐντὸς αὐτοῦ καὶ δὲν τοῦ ἐπέτρεπον νὰ ἴδῃ κανέναν ἀλλὰ οἱ φύλακές του τοῦ παρεσκεύαζον καὶ τοῦ ἔδιδον πολλὰ καὶ διάφορα φαγητὰ διὰ νὰ γίνῃ παχύς. Ἀρχικῶς, εἶπε, ἡ μεγάλη ποσότης καὶ ποικιλία τῶν φαγητῶν τὸν εὐχαρίστησαν καὶ τὸν ὠφέλησαν. Ἀργότερον ὅμως ἤρχισεν νὰ ὑποψιάζεται, μετὰ νὰ φοβῆται καὶ τέλος νὰ ζητῆ ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτας καὶ φύλακας τοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐπλησίαζον, νὰ μάθῃ διατὶ ἡ τόσον μεγάλη ποικιλία φαγητῶν πρὸς αὐτόν.

Τότε οἱ ὑπηρέται καὶ φύλακες τοῦ ναοῦ τοῦ ἀνεκοίνωσαν τὸν ἄρρητον νόμον τῶν Ἰσραηλιτῶν, ἔνεκα τοῦ ὁποίου ἐτρέφετο, καὶ ὅτι τοῦτο ἔπραττον κατ’ ἔτος καὶ εἰς ὡρισμένον χρόνον. Δηλαδὴ συνελάμβανον Ἕλληνα ταξιδιώτην καὶ τὸν ἔτρεφον ἐπὶ ἕν ἔτος καὶ τὴν πρώτην τοῦ ἀττικοῦ μηνὸς Ἐλαφηβολιῶνος (σημερινὴν 14ην Ἀπριλίου ἤ τὴν πρώτην τοῦ ἑβραϊκοῦ μηνὸς Νισάν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἑορτάζεται τὸ πεσσὰχ ἤτοι τὸ πάσχα τῶν ἑβραίων), τὸν ὁδηγοῦσαν εἰς τὸ δάσος καὶ τὸν ἐφόνευον.

Τὸ δὲ σῶμα τοῦ φονευθέντος Ἕλληνος κατετεμάχιζον, προσέφερον αὐτὸ θυσίαν κατὰ τὰ ἰδικά των τελετουργικὰ ἔθιμα καὶ ἔτρωγον τὰ σπλάχνα αὐτοῦ, πίνοντες οἶνον ἀναμεμιγμένον μὲ τὸ αἷμα τοῦ φονευθέντος καὶ μετὰ ἰαχῶν καὶ ἀλαλαγμῶν ὡρκίζοντο νὰ διατηρήσωσι ἄσβεστον, εἰς ὅλας τὰς γενεάς, τὴν ἔχθραν των πρὸς τοὺς Ἕλληνας καὶ τότε ἔρριπτον τὰ ὑπολείμματα τοῦ φονευθέντος Ἕλληνος εἰς τὸ βάραθρον…           Ὁ Ἅνθρωπος αὐτὸς εἶπε ἀκόμη εἰς τὸν Βασιλέαν ὅτι τοῦ ἀπομένουσι ὀλίγαι ἡμέραι βίου ἀκόμη καὶ παρεκάλεσεν τὸν Βασιλέαν, ἵνα εὐλαβούμενος τοὺς Θεοὺς τῶν Ἑλλήνων καὶ τοὺς ἐμπίπτοντας εἰς τὰς ἐνέδρας τῶν Ἑβραίων ἐκ τῆς φυλῆς του, νὰ ἀπελευθερώσῃ αὐτὸν ἐκ τῶν ἐπικειμένων κακῶν, τιμωρῶν τοὺς βασανιστάς του καὶ μελλοντικοὺς φονευτὰς του ὡς ἁρμὀζει εἰς τοιούτους κακούργους…». Αὐτὴν  τὴν μαρτυρίαν προσέξτε την ἰδιαιτέρως ἀγαπητοί μου. Ἐσεῖς τὶ εὔχεσθε εἰς τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους σας; Καλὴν Λαμπρὴν, Καλὴν Ἀνάστασιν ἤ Καλὸ Πάσχα; Μάθετε λοιπὸν ὅτι τὸ Πάσχα δὲν εἶναι ἑλληνικὴ λέξις ἀλλὰ ἑβραϊκή καὶ σταματῆστε νὰ τὴν ἐκφωνῆτε. Τὸ γεγονὸς ὅν σᾶς περιέγραψα δὲν τὸ ἀναφέρωσι μόνον ὁ Ποσειδώνιος ὁ Ἀπαμεὺς καὶ ὁ Ἀπολλώνιος Μόλων ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἱστορικοὶ ὅπως π.χ. οἱ Λυσίμαχος Ἀλεξανδρεύς, Ἀπίων Πλειστονίκης, Τιμογένης Ἀλεξανδρεύς. Ἐκεῖνος ὅμως ὅστις ἔχει καταγράψει πληρεστέρως καὶ μὲ λεπτομερείας τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι ὁ Δαμόκριτος Πιερεὺς ὅστις ἐβίωσεν τὸν τελευταῖον π.Χ. αἰῶνα. Τὴν περιγραφήν ταύτην ἔχει καταχωρήσει εἰς τὸ ἔργον του «Περὶ Ἰουδαίων» τὸ ὁποῖον ἐθεωρεῖτο ἀπολεσθὲν ἕως τὰ τἐλη τοῦ τελευταίου αἰῶνος τῆς Β’ μετὰ Χριστὸν χιλιετίας. Ὅμως τὴν δεκαετίαν 1975 – 85 Ἕλληνες καὶ Ρῶσσοι  ἐρευνηταὶ ἀνεκάλυψαν εἰς τὸ Ἀφγανιστὰν πολλὰ ἀκέραια καὶ ἀποσπασματικὰ ἀντίγραφα ἔργων ἀρχαίων Ἑλλήνων Συγγραφέων ὅπου μεταξὺ αὐτῶν συμπεριλαμβάνονται καὶ τὰ Περὶ Ἰουδαίων, Τὰ Τακτικά, Περὶ Περσῶν Ἀνέλιξις καὶ Πτῶσις καὶ Περὶ Φοινίκων τοῦ Δαμοκρίτου Πιερέως. Γράφει λοιπὸν ὁ Δαμόκριτος Πιερεὺς εἰς τὸ περὶ Ἰουδαίων: «Τὸ ἀπὸ ἐμὲ ἐξιστορούμενον γεγονὸς ἀντέγραψα ἐπακριβῶς ἐξ ἀνεκδότων χειρογράφων τοῦ αὐτόπτου μάρτυρος στρατηγοῦ Ἀπολλωνίου, υἱοῦ τοῦ Μακεδόνος Μενεσθέως, ὅστις ἦτο Διοικητὴς τῆς Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ συνώδευε τὸν Βασιλέα κατὰ τὴν εἴσοδόν του εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ εἰς τὸν ναὸν τῶν Ἑβραίων. Ὁ Ἀπολλώνιος ἔχει καταγράψει «αὐτολεκτῶς» τὰ μεταξὺ τοῦ Βασιλέως καὶ τοῦ ἐκ Δώρας Ἕλληνος αἰχμαλώτου Ἀριστάρχου Γαζαίου, τοῦ προοριζομένου διὰ θυσίαν».

Ἐὰν μελετήσητε ἀγαπητοί μου Τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, θὰ μάθητε ὅτι ἀπὸ τότε ποὺ ἦσαν ἐν τῆ Αἰγύπτῳ ἤρχισαν τὴν παιδοκτονίαν καὶ βρῶσιν κατόπιν τῶν ἰδικῶν των τέκνων. Ἀργότερον ἔγινεν αὐτὸ τὸ ὁποῖον περιγράφουσι οἱ ἱστορικοί μας καὶ ἀργότερον ἤρχισαν νὰ τρώγωσι ἑλληνόπαιδας καὶ χριστιανόπαιδας. Ὁ συνταγματολόγος καθηγητὴς Πέτρος Κασιμάτης εἰς τὸ ἔργον του «Αἷμα, Ἑβραῖοι καὶ Ταλμούδ, ἥτοι Ἀποδείξεις» ἔκδοσις 1893 Ἀθῆναι, ἀναφέρει ἕν περιστατικὸν παιδοκτονίας καὶ αἱμοποσίας ὅν συνέβη ἐν Κερκύρᾳ τῶ 1812 κατ’ Ὀκτώβριον μῆνα ὑπὸ τριῶν ἑβραίων. Ὑπάρχουσι πολλὰ δικόγραφα καὶ πρακτικὰ ποινικῶν Δικαστηρίων τὰ ὁποῖα ἐπιβεβαιώνουσι τὰ γεγονότα ταῦτα. Πάντα ταῦτα γίνονται διότι οἱ ἐβραῖοι εἶναι οἱ λεγόμενοι ἀποστάται, δῆλα δὴ αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι  δὲν ἠκολούθησαν τὸν Δία καὶ τὴν μητέραν αὐτοῦ Ρέα, ἥτις μετονομάσθη εἰς ΜαΡίαν ἀλλὰ παρέμεινον πιστοὶ εἰς τὸν Κρόνον, ὅστις ἐτρωγε τοὺς παῖδας του. Ὁ Κρόνος εἰς τὴν Λατινικὴν ὀνομάζεται Saturnus. Σήμερον εἰς τὴν Ἀγγλικὴν ὀνομάζεται Sutern. Οἱ ἑβραῖοι λοιπὸν δὲν ἐορτάζωσι τὸν Ἥλιον καὶ τὸ Φῶς κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ ἡλίου (Sunday) ἀλλὰ ἐορτάζουσι τὸν Κρόνον καὶ τὸ σκότος (Saturnday). Οὐδεμίαν ἐργασίαν ἐπιτελοῦσι τὸ Σάββατον δι’ αὐτὸ καὶ οἱ πρόγονοί μας ἔλεγον: «Εἶπε κι ὁ ἑβραῖος νὰ πάῃ στὸ παζάρι κι ἤτανε Σάββατο».

Δεῖτε ἐδῶ πῶς ἑορτάζουσι τὸ κάψιμον ἑνὸς παῖδα. https://videos.files.wordpress.com/8m9bSfTI/p9l.mp4

Καὶ ἐδῶ τὴν τελετὴν – ἑορτασμὸν τοῦ Κρόνου.https://videos.files.wordpress.com/0QO5gHE2/p9l2.mp4  Εἶναι ἀπόδειξις ὅτι ἔχομε νὰ κάνωμε μὲ φανατικοὺς οἵτινες λατρεύωσι καὶ θυσιάζωσι παίδας. Μᾶς ὁρῶσι ὡσὰν «Amalak» καὶ νομίζωσι ὅτι ἔχωσι τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς φονεύσωσι ἤ νὰ μᾶς ὑποδουλώσουσι ὡσὰν βοοειδῆ.

Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀρχαῖοι ἐχθροὶ τῶν Ἑβραίων, τῶν Ρωμαίων, τῶν Χριστιανῶν καὶ τοῦ μεγαλλιτέρου μέρους τῆς ἀνθρωπότητος. Εἶναι αὐτοὶ οἵτινες ἐβασάνισαν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἕως θανάτου καὶ ἐξέθεσαν τὸ σῶμα του εἰς δημοσίαν ἔκθεσιν.

Τὸ βίντεο εἶναι ἀπὸ τὴν παγκοσμίαν ἔκθεσιν τοῦ 1933 εἰς τὸ Σικάγο, ἀλλὰ μέχρι σήμερον πραγματοποιοῦσι μαζικὰς θυσίας. Αἱ πηγαὶ τῆς MI6 λένε ὅτι ἔχουσι ἕνα βίντεο μὲ «ὄμορφα παιδία νὰ θυσιάζονται», εἰς ἕν ὁλοκαύτωμα εἰς μίαν τελετὴν ἐγκαινίων τοῦ νέου κτιρίου τοῦ Παγκοσμίου Κέντρου Ἐμπορίου. Τὸ ὁλοκαύτωμα εἶναι θυσία καύσης εἰς τὸν Μολώχ, γνωστὸν καὶ ὡς Βάαλ, Σὲτ ἤ Σατανᾶ. Πρόκειται διὰ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες ἐδολοφόνησαν δεκάδας ἐκατομμυρίων Κινέζους, Ρώσους, Γερμανούς, Ἰάπωνας, Ἑβραίους κ.ά. κατὰ τὴν διάρκειαν καὶ μετὰ τὸν Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον ὡς μέρος τοῦ σχεδίου των ἵνα μετατρέψωσι τὸν πλανήτην γῆ εἰς μίαν γιγαντιαίαν φάρμαν ζώων. Ἡ ἐκδήλωσις ἥτις ἐπαρουσιάσθη ἀνωτέρω ἐδιοργανώθη ἀπὸ τὴν Σιωνιστικὴν Ὀργάνωσιν τῆς Ἀμερικῆς, ἐχρηματοδοτήθη ἀπὸ τὸ Ἑβραϊκὸν Πρακτορεῖον διὰ τὴν Παλαιστίνην καὶ ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὸν Meyer Weisgal, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ ραβίνου Solomon Goldman καθὼς καὶ τοῦ Maurice Samuel, τὸν συγγραφέαν τοῦ «You Gentiles». Εἷς ἐκ τῶν μεγάλων ὁμιλητῶν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν ἦτο ὁ Chaim Weismann, πρῶτος πρόεδρος τοῦ Ἰσραὴλ, αὐτὸς ὅστις ὁμοῦ μετὰ τοῦ Lionel Walter Rothschild συνέταξαν τὴν Διακήρυξιν Balfour.  Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι οἵτινες ὑποδούλωσαν τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς μετέτρεψαν εἰς φονικὰς μηχανὰς καὶ ἐκτελεστάς των παγκοσμίως.  Ἡ ἐντολὴ πῦρ πρὸς ἐξόντωσιν περιλαμβάνει ἀλλὰ δὲν περιορίζεται: εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰωάννη Ροκφέλερ Α΄, εἰς τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας Ρότσιλντ, εἰς τοὺς Ἀψβούργους καθὼς καὶ εἰς τὰς ὀλλανδικάς, ἰταλικὰς καὶ βελγικὰς βασιλικὰς οἰκογενείας. Εἰς τὰ ἄτομα τὰ ὁποῖα στοχοποιοῦνται διὰ ἄμεσον ἐκτέλεσιν περιλαμβάνονται οἱ ἠθοποιοὶ οἵτινες  προσποιοῦνται ὅτι εἶναι ὁ πρόεδρος Τζὸ Μπάϊντεν καὶ ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, ὁ Τζὲφ Μπέζος, ὁ Τζάρεντ Κοῦσνερ, ὁ Τζάστιν Κάστρο (Τριντό), ἡ Κρίστια Φρίλαντ, ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ἡ Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάϊεν, ἡ Ἄνγκελα Μέρκελ, ὁ Ἄντονι Φάουτσι, ὁ Ἄλμπερτ Μπουρλά, ὁ Μπὶλ Γκέιτς, ὁ ἀρχιραβίνος τῆς Νέας Ὑόρκης Ἐφραὶμ Μίρβις κ.ά. Ἐὰν σκέπτεσθε μὲ βιβλικοὺς ὅρους, τότε ὁ πλέον πιθανὸς ὑποψήφιος διὰ τὸν ἀντίχριστον εἶναι ὁ David Rockefeller Jr. Ὁ ἴδιος καὶ ἡ οἰκογένειά του εὑρίσκονται ὅπισθεν ὅλων τῶν ἐγκλημάτων τῆς πανδημίας covid καὶ τῶν ἐμβολίων της, τὰ ὁποῖα διεπράχθησαν τὰ τελευταία ἔτη.

Καὶ αὕτη εἶναι μόνον ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου. Ἡ σύλληψίς του καὶ ἡ κατάσχεσις τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς οἰκογενείας του θὰ ἔφερνε τὴν παγκόσμιον εἰρήνην καὶ θὰ ἐγκαινίαζε μίαν νέαν χρυσὴν ἐποχὴν πρωτοφανοῦς εὐημερίας. Μάθετε ἀκόμη ὅτι ΟΛΑ τὰ Θετικὰ συναισθήματα, ἡ φιλία, ἡ συμπάθεια, ἡ συμπόνια, ἡ ἀλληλεγγύη κ.ἄ. ἐκπορεύονται ἐκ τῆς ΑΓΑΠΗΣ.

Ἀντιθέτως ΟΛΑ τὰ Ἀρνητικὰ συναισθήματα, ἡ ἔχθρα, τὸ μῖσος, ἡ ζήλεια, ὁ φθόνος, ἡ ἀπέχθεια κ.λ.π. ἐκπορεύονται ἐκ τοῦ Φόβου.

Θὰ τελειώσω μὲ τοὺς λόγους τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας: «Ἐγὼ εἰμὶ τὸ ΦΩΣ καὶ ἡ ΑΓΑΠΗ».                                                                                                                                                   Δημήτριος  Μ. Ἀραμπατζόγλου – Αἰρω-Βαινόπουλος

Ἄκουσε μὲ προσοχὴ καὶ αὐτὸ τὸ βίντεο ποὺ τὰ λέει ΟΛΑ.

https://youtu.be/ZVp8E1wfESU               https://youtu.be/0ui6iRFbq9Q

 

loading...