«Χρυσή Βίζα» καί Airbnb: Δίκοπο μαχαίρι γιά τήν κοινωνική συνοχή καί εδαφική ακεραιότητα τής χώρας μας»

Tου  ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟY:
(Γραμματέα τού Πανελλήνιου Προοδευτικού Κινήματος)
Mέλους τής Συμπαράταξης τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ(ΔΗ.ΠΑ.Ε)

«Χρυσή  Βίζα» καί Airbnb: Δίκοπο μαχαίρι γιά τήν κοινωνική
συνοχή καί εδαφική ακεραιότητα τής χώρας μας

1. Η     Σχιζοφρενική πολιτική τής Ν.Δ.

1.Σύμφωνα με τον ελληνικό και διεθνή Τύπο<<Ποταμοί κεφαλαί ων>>συνεχίζουν να εισρέουν από το εξωτερικό στην Ελληνική κτηματαγορά,δίνοντας περαιτέρω ώθηση στις τιμές των ακινή των,πού έχουν,ήδη,σημειώσει μεγάλη άνοδο,το τελευταίο 18μηνο,παραμένουν,όμως,συγκριτικά χαμηλές σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

2.Στό επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι τά ακίνητα πού προ σφέρονται για χρήσεις σχετιζόμενες με τον τουριστικό τομέα και οι κατοικίες υψηλών προδιαγραφών.Αγοραστές είναι,κυρίως,οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και πολίτες χωρών εκτός ΕΕ ΄πού ενδιαφέρονται για την χρυσή βίζα και το Ευρωπαϊ κό διαβατήριο.

3.Στην χώρα μας παρουσιάζεται το εκπληκτικό φαινόμενο, ου σιαστικά,η κυβέρνηση να <<επιδοτεί>>με το δέλεαρ της αποκα λούμενης <<Χρυσής Βίζας>> για αγορά διαμερισμάτων στην Αθήνα και αλλού,από Ρώσους,Κινέζους,κλπ,οι οποίοι με την σειρά τους τά ενοικιάζουν στους ξένους.Ηδη,φημολογείται, ότι, τουλάχιστον,30 πολυκατοικίες  στο κέντρο της Αθήνας, αγοράστηκαν από Κινέζους <<επενδυτές>> για να μετατραπούν  σε Airbnb και να νοικιαστούν σε ξένους τουρίστες.Δηλαδή,η κυβέρ νηση Μητσοτάκη παρέχει κίνητρα,πού τελικά συμβάλλουν στην έλλειψη διαμερισμάτων για τους Ελληνες,οξύνοντας την στεγα στική κρίση στη χώρα μας.Αυτό,όμως,σημαίνει <<διώξιμο>>και ερήμωση των γειτονιών της Αθήνας από τους Ελληνες κατοί κους τους.Κατ αυτόν τον τρόπο,οι παραδοσιακοί κάτοικοι των περιοχών αυτών(βιοπαλαιστές,φοιτητές,κλπ),πού είτε,πλέον, αδυνατούν να ανταποκριθούν στα υψηλά ενοίκια είτε,ακόμη,να βρούν διαμέρισμα προς ενοικίαση σε πολλές περιοχές της Αθή νας.

Τεράστια και η ζήτηση από χιλιάδες φοιτητές,αφού η Πολιτεία, ουσιαστικά,δεν ενδιαφέρεται για το στεγαστικό τους πρόβλημα και τους αφήνει έρμαιο στους διάφορους κερδοσκόπους.Ετσι κα θημερινά παρατηρεί κανείς τά διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα σε πολλές περιοχές να μεταβάλλονται σε μισθώσεις σύντομης διάρ κειας(Airbnb),με αποκλειστικό προορισμό τους ξένους τουρί στες. Οι Κινέζοι,λοιπόν,αυτοί ιδιοκτήτες ,φυσικά,δεν ζούν στην Ελλάδα,ίσως στην Κίνα η τις ΗΠΑ,αρκεί να εισπράττουν τά ενοί κιά τους.Τό ότι,με την ανοχή της κυβέρνησης,δημιουργούν πολ λά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες,ουδόλως τους ενδιαφέ ρει.

4.Αδιάψευστος μάρτυρας των παραπάνω είναι το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας Μιχάλης Πεγκλής,φανατικός υποστηρικτής του Airbnb και ιδιοκτήτης σχετικής εταιρείας πού ειδικεύεται σε αγο ρά διαμερισμάτων τέτοιου είδους,ήταν σύμβουλος της κυβέρνη σης του Αντώνη Σαμαρά το 2010,αλλά και σήμερα,επίσης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

5.Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα πού δεν έχει επιβάλει κανόνες και περιορισμούς.Μάλιστα τώρα τελευταία θυμήθηκαν να φορο λογήσουν   καίτά εισοδήματα από το Airbnb!…

                  2. TI AΓOΡAZOYN ΟΙ <<ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ>> ΑΚΙΝΗΤΩΝ;

Πρόκειται για την επέλαση της <<Αφρικανικής ακρίδας>>,αφού αγοράζονται τά καλύτερα <<φιλέτα>>:

1.Κατοικίες υψηλών προδιαγραφών στα Νότια προάστια της Αττικής και στο παραλιακό μέτωπο,από Παλαιό Φάληρο μέχρι το Λαγονήσι,από διεθνείς επενδυτές.

2.Διαμερίσματα και κτίρια κατάλληλα για Airbnb.

3.Ξενοδοχεία σε όλες τις τουριστικές περιοχές και κτίρια στην Αθήνα πού μπορούν να μετατραπούν σε ξενοδοχεία.

4.Η σχετική καταχώριση στον οικονομικό τύπο με πανομοιότυ πο τρόπο,με κατεύθυνση,φυσικά,της κυβέρνησης,αναφέρει, μεταξύ άλλων και τά ακόλουθα:

<<Oι Kινέζοι αγοραστές είναι αυτοί πού αναζωογονούν τον πο λύπαθο τομέα του  real estate στην Ελλάδα.Είναι εκατοντάδες εκείνοι πού αγόρασαν τά τελευταία χρόνια διαμερίσματα στην Αττική>>.Παραλείπουν,όμως,την φράση,ότι<<τά ενοικιάζουν σε πολύ υψηλές τιμές ενοικίων σε τουρίστες και λοιπούς κατέχο ντες>>.

3. O  KANAΔAΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2025

Ο Νόμος αυτός ψηφίστηκε λόγω της εκτίναξης των τιμών των κατοικιών στον Καναδά,η οποία ξεκίνησε από την έναρξη της πανδημίας και της πεποίθησης ορισμένων πολιτικών ότι οι ξέ νοι αγοραστές είναι υπεύθυνοι για την έλλειψη στέγης,περιορί ζοντας την διαθεσιμότητα σε κατοικίες και διαμερίσματα μέσω των επενδύσεών τους.

4.    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.Αναγκαία η ύπαρξη μιάς ολοκληρωμένης στεγαστικής πολι
τικής για την παραγωγή κοινωνικής κατοικίας.
2.Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις να περιοριστούν σε επίπεδο μη
επαγγελματικού χαρακτήρα.

3.Νά ελεγχθούν οι <<μεγάλοι>>παίκτες.

4.Νά τεθούν κανονισμοί,πόθεν έσχες και κυρώσεις.

5.Η διαχείριση του Airbnb πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις τοπι κές συνθήκες(πχ.νησιά) και το τοπικό πλαίσιο στην διαδικασία τοπικής ανάπτυξης,ενώ πρέπει να υπάρχουν και μηχανισμοί ελέγχου.

Δεν πρέπει να αντιγράφουμε τυφλά,όπως συμβαίνει με τις πολι τικές του Airbnb από άλλες χώρες και περιοχές.

5.ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.Η ανάπτυξη του αστικού τουρισμού και η δυνατότητα εκμίσθω σης διάσπαρτων διαμερισμάτων και κατοικιών μέσω ηλεκτρονι κών πλατφορμών βραχυχρόνιας εκμίσθωσης έδωσαν ώθηση στο νέο αυτό φαινόμενο του Airbnb,μία διέξοδο στην γενική ύφε ση και οικονομική δυσπραγία.

2.Τό μεγάλο,όμως,πρόβλημα,παραμένει η βαρειά φορολόγηση: Ετσι από το 2010 έως το 2015,οι φόροι κατοχής ακινήτων αυξή θηκαν (6)φορές ,από τά 500 εκατ.ευρώ στα (3)Δίς ευρώ,ενώ το 2016,εκ νέου,αυξήθηκαν,στα 3,5 Δίς ευρώ.

3.Υπολογίζεται ότι το 2017 οι αποποιήσεις κληρονομιών ξεπέρα σαν τις 135.000,είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας των κληρονό μων να πληρώσουν τον φόρο κληρονομιάς,είτε επειδή πιστεύ ουν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν μελλοντικά στο κόστος κατοχής του ακινήτου.

4.Υπολογίζεται ότι περίπου 42.000 κατοικίες σε όλη την Ελλάδα εκμισθώνονται μέσω Airbnb.

5.Αφ ενός,οι μικροί ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν ένα συμπλη ρωματικό εισόδημα και έτσι κινούνται αρκετοί κλάδοι,σχετικοί με την οικοδομή,αφ ετέρου,όμως,φαίνονται καθαρά, πλέον,οι αρνητικές συνέπειες,πού αναδεικνύονται,καθημερινά,στις μεγά λες πόλεις και σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση, ιδιαίτε ρα στα νησιά,αφού η αθρόα διάθεση κατοικιών προς τον τουρι σμό και την βραχυχρόνια εκμίσθωση,ανεβάζει τις τιμές και περι ορίζει την προσφορά κατοικιών για κανονικά συμβόλαια, απο κλείοντας έτσι μεγάλες ομάδες του πληθυσμού,όπως,πχ,οι νέοι εργαζόμενοι,οι φοιτητές,τά χαμηλά και μεσαία εισοδήματα,οι χαμηλοσυνταξιούχοι,αλλά και οι εποχιακά εργαζόμενοι,οι Δημό σιοι  Λειτουργοί(ιατροί,δάσκαλοι,κλπ).

6.Βέβαια παρόμοια φαινόμενα υπάρχουν στο Βερολίνο,Λισσα βώνα,κλπ,πού έχουν οδηγήσει σε γκετοποίηση των πόλεων, καθώς επίσης, μειώνονται,δραστικά,οι οικονομικά προσιτές κα τοικίες για τους μόνιμους κατοίκους και εργαζόμενους.

7.Οι κατά τόπους Αρχές προσπαθούν να εφαρμόσουν πολιτικές προστασίας της κατοικίας και περιορισμού της κυριαρχίας της τουριστικής/κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης των ακινή των,στο χεύοντας στην διασφάλιση επαρκούς προσφοράς οικονομικά προσιτής κατοικίας,καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την κοινω νική/χωρική συνοχή,ενώ η διασφάλιση φθηνής κατοικίας και επαγγελματικής στέγης για τους εργαζόμενους και μικροεπιχει ρηματίες αποτελούν κριτήριο για την οικονομική ανταγωνιστικό τητα της  Airbnb η αντίστοιχων ηλεκτρονικών πλατφορμών.

8.Τά έσοδα από αυτή την δραστηριότητα υπολογίζονται στα 840 εκατ.ευρώ,ετησίως,τά οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό μέχρι σή μερα παραμένουν αφορολόγητα.

Ετσι η μέση τιμή ενοικίασης,ανέρχεται,περίπου,στα 50 ευρώ ανά ημέρα και οι ιδιοκτήτες τους μπορούν νά εισπράξουν,μη νιαίως,πάνω από 550 ευρώ, δηλαδή, περισσότερα από την μέ ση τιμή ενοικίασης.Αυτό,όμως,με την σειρά του,θα προκαλέσει μόνιμες στρεβλώσεις στην δομή της ιδιοκτησίας καθώς πραγμα τοποιούνται εκατοντάδες τέτοιες μισθώσεις καθημερινά,καθώς και μία ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία(πχ,Κινέζικα funds προβαί νουν σε μαζικές αγορές πολυκατοικιών,ξενοδοχείων,κλπ).

9.Ενα επί πλέον<<σκοτεινό>>σημείο είναι οι προγραμματιζόμε νοι εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί,πού θα φέρουν στην κατοχή τών funds (πού,σχεδόν,όλα ελέγχονται από τις τράπεζες)χιλιάδες υποθηκευμένα ακίνητα,των οποίων οι ιδιοκτήτες βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.Ετσι θα υπάρ ξoυν τεράστια διεθνής κερδοσκοπία αλλά και βαθύτατα κοινωνι κά τραύματα στους<<νεοάστεγους>>.Η κυβέρνηση και εδώ δια πράττει κοινωνικό έγκλημα,ενώ θα μπορούσε να το αποτρέψει (βλέπε το επιτυχές παράδειγμα της Κύπρου).

 6. ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
1.Η μoνoκαλλιέργεια του τουρισμού καταστρέφει την χώρα, αφού μετατρεπόμαστε σταδιακά,σέ τουριστική αποικία της Ευ ρώπης η όπως έλεγε,χαρακτηριστικά,ο Ανδρέας Παπανδρέου σέ <<γκαρσόνια της Ευρώπης>>.

2.Τό γενικό ξεπούλημα όλων των κατοικιών στα νησιά μας η στις μοναδικές παραλίες μας ανά την Ελλάδα είναι Αποκρου στικό.Πρός ανάσχεση αυτής της <<αιμορραγίας γής>>, όμως, δεν υπάρχει καμμία σοβαρή πολιτική,κανένα περιοριστικό μέτρο.Κάποια ώρα,λοιπόν,΄πού δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο προς πώληση,τότε,ίσως,κάποιοι να το συνειδητοποιήσουν, αλλά θα είναι αργά.Γιατί στο κάτω-κάτω είμαστε μια μικρή σε έκταση χώρα,δεν είμαστε ούτε ΗΠΑ ούτε Γαλλία.Ομως,αντί οι κυβερνήσεις να διαφυλάττουν τον ιερό αυτό χώρο,τον χαρίζου με κυριολεκτικά για μερικά εκατομμύρια ευρώ,πού αν είχαμε καλή διαχείριση των οικονομικών μας,τίποτα από αυτά δεν θα συνέβαινε.Η Ελλάδα σήμερα γίνεται ο <<παράδεισος>>,όπως σε κάθε υποτελή χώρα,των διεθνών κερδοσκόπων. Συγκεκριμένα,σκοπός των <<φιλελλήνων>>κερδοσκόπων είναι η,με κάθε τρόπο απόκτηση της<<χρυσής βίζας>>και του Ευρωπαϊκού διαβατηρίου. Πώς; Επενδύοντας στην Ελλάδα 250.000 ευρώ και αγοράζοντας στην χώρα μας οποιαδήποτε ακινητο,κυρίως,για εμπορική εκμετάλλευση.

3.Τήν ίδια ώρα  πού η Ελληνική κοινωνία στενάζει και χιλιάδες είναι οι  άστεγοι ,εκατοντάδες χιλιάδες πλειστηριασμοί  γίνονται από τά funds υπό την νομική κάλυψη του Αρείου Πάγου και την ολιγωρία η και την συνενοχή της κυβέρνησης Μητσοτάκη,την ίδια ώρα Καμμία Κρατική Στεγαστική Πολιτική δεν υπάρχει.Η χώρα μας,βαθμηδόν,μετατρέπεται σε χώρα των λίγων και πολύ οικονομικά ισχυρών και των πολλών με δύσκολο και αβέβαιο παρόν και μέλλον,μέσα σε μια κοινωνική ζούγκλα,πού επιβιώ νει ο ισχυρότερος.Καμμία κοινωνική συνοχή,καμμία κοινωνική αλληλεγγύη.<<Ξεχνάνε>>,όμως,αυτοί οι <<μαθητευόμενοι μά γοι>>,πού μας κυβερνούν,ότι η Εθνική Αμυνα,δεν περιλαμβάνει μόνο τά οπλικά συστήματα,αλλά και την αξιοπρεπή διαβίωση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων,την οικονομική ενίσχυση των αδυνάμων (Χαμηλοσυνταξιούχων, Αμεα, Καρκινο παθών, κλπ),αξιοπρεπή Παιδεία,Υγεία και Κοινωνική μέριμνα, ακόμη και ο μαθητής να μην παρακολουθεί το μάθημα νηστικός,με δωρεάν γεύματα,ιατρική περίθαλψη,δωρεάν,στο σχολείο,(οδοντιατρική  θεραπεία,κλπ),δάσκαλοι ευχαριστημένοι και περήφανοι για το έργο πού επιτελούν,και πάνω από όλα,σε βασμός στην εδαφική μας ακεραιότητα,πού τόσο αίμα χύθηκε στους απελευθερωτικούς πολέμους μας καί όχι ένα παρανοϊκό ξεπούλημα των πάντων!…

4.Ιδιαίτερα για το Αιγαίο,όταν,πχ,κάποιοι πλούσιοι Ασιάτες αγο ράσουν τά καλύτερα σπίτια και τις παραλίες των νησιών(όπως ήδη γίνεται),οι τοπικές κοινωνίες των νησιών,θα γκετοποιηθούν, όπως ακριβώς γίνεται,σε άλλους τουριστικούς <<παραδεί σους>>,πχ,Μακάο,Χαβάη,Τζαμάϊκα,δουλεύοντας ως βοηθητικό προσωπικό,κηπουροί,κλπ.στούς νέους αφέντες.Ομως,μόνο,οι Ελληνες των νησιών μας θα τά υπερασπιστούν,άν χρειαστεί, γιατί όπως έλεγε καί ο Αρης Βελουχιώτης<<το κεφάλαιο  δεν έχει πατρίδα και τρέχει να βρεί κέρδη,σέ όποια χώρα υπάρχου νε τέτοια.Γι αυτό δεν νοιάζεται και ούτε συγκινείται με την ύπαρ ξη των συνόρων και του κράτους.Ενώ εμείς το μόνο πού διαθέ τουμε είναι οι καλύβες μας και τά πεζούλια μας.Αυτά αντίθετα από το κεφάλαιο πού τρέχει,όταν βρεί κέρδη,δεν μπορούν να κινηθούν και παραμένουν μέσα στη χώρα πού κατοικούμε. Ποιός,λοιπόν,μπορεί να ενδιαφερθεί καλύτερα για την πατρίδα του;Αυτοί πού ξεπορτίζουν τά κεφάλαιά τους από την χώρα μας η εμείς πού παραμένουμε με τά πεζούλια μας εδώ;>>.

Νά αναφέρω δε ένα χαρακτηριστικό γεγονός,ότι σε όλα αυτά τά αλόγιστα ξεπουλήματα κρύβονται και <<εθνικοί κίνδυνοι>>. Πρίν,λοιπόν,από  περίπου 20 χρόνια κάποιοι<<επενδυτές>> από την Γερμανία, ενδιαφέρθηκαν να αγοράσουν δεκάδες ξενοδοχεία στο Αιγαίο και μάλιστα στα νησιά μας απέναντι στις Τουρκικές ακτές.Τελικά αποδείχθηκε,ότι πίσω από τους <<Γερ μανούς επενδυτές>> βρίσκονταν άνθρωποι των Μυστικών Υπη ρεσιών της Αγκυρας (ΜΙΤ),με πολλά λεφτά για <<επενδύσεις>>. Φυσικά η συναλλαγή αυτή ακυρώθηκε.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ
1.H  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΕΛΝΕΙ
ΤΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ <<ΔΟΝΤΙΑ>>ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ !…
Την ώρα που η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα κατά την επίσκεψή της στη Ρόδο τον περασμένο Νοέμβριο,  έκλεινε κάθε συζήτηση για το χρόνιο αίτημα των Δωδεκανη σίων να λειτουργήσει στο Νοσοκομείο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, ιδιωτική κλινική της Τουρκίας “διαφημίζει” υποστήριξη καθ΄όλη τη διάρκεια της θεραπείας σε Δωδεκανήσιους ογκολο γικούς ασθενείς στους οποίους απευθύνει έκκληση παρέχοντας έκπτωση στα εισιτήρια!

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας “Δημο κρατική”, η χορηγούμενη διαφήμιση της τουρκικής ιδιωτικής κλινικής Acibadem, με παραρτήματα στην Ολλανδία, στην Βουλ γαρία και στη Βόρεια Μακεδονία, καλεί τους Δωδεκανήσιους στα ελληνικά, να συμπληρώσουν μια φόρμα για να λάβουν δωρεάν γνώμη για τη θεραπεία του καρκίνου τους (!) παρέχο ντας μάλιστα όπως αναφέρεται έκπτωση 50% στα δρομολόγια Kos – Bodrum!

Ειδικότερα, στην χορηγούμενη διαφήμιση της ιδιωτικής τουρκι κής κλινικής, που απευθύνεται σε ένα μεγάλο κοινό της Δωδεκα νήσου μέσω των social media αναφέρονται στα ελληνικά τα εξής:

“Ως Νοσοκομείο Acibadem Bodrum, καλωσορίζουμε τους Ελλη νες επισκέπτες μας από τα Δωδεκάνησα και παρέχουμε υποστή ριξη στα ελληνικά καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας τους. Με την πολυεπιστημονική κλινική μας προσέγγιση, προσφέρουμε όλες τις αξονικές τομογραφίες (ΡΕΤ CΤ), ακτινοθεραπεία, ανοσο θεραπεία, χημειοθεραπεία και χειρουργικές επεμβάσεις που θα χρειαστούν στη θεραπεία του καρκίνου, από τη διάγνωση έως τη θεραπεία, με ειδικές τιμές για τους επισκέπτες μας που έρχο νται από τα νησιά στο Μπόντρουμ. Το Acibadem Bodrum είναι το μεγαλύτερο πλήρες νοσοκομείο στην περιοχή, με 104 κρεβά τια, 23 κρεβάτια εντατικής θεραπείας, 9 μονάδες εντατικής θερα πείας νεογνών, 4 χειρουργικές αίθουσες, 10 αίθουσες έκτακτης ανάγκης και ελικοδρόμιο.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε μια δωρεάν γνώμη για τη Θεραπεία του καρκίνου σας από τους ειδικούς γιατρούς της ACIBADEM! ‘Εκπτωση 50% στα δρομολόγια Kos – Bodrum”.

Παρατίθεται η διαφήμιση της τουρκικής κλινικής.

Όλα αυτά, την ώρα που το νοσοκομείο της Ρόδου καταρρέει εξαιτίας της υποστελέχωσης και της αδιαφορίας του κεντρικού κράτους και οι κραυγές διαμαρτυρίας των γιατρών και των νοση λευτών πέφτουν στο κενό, οι Δωδεκανήσιοι χρήστες του διαδι κτύου «βομβαρδίζονται» με διαφημί σεις για παροχές υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας από την γειτονική χώρα.

Μάλιστα, οι στοχευμένες διαφημίσεις ξεκίνησαν λίγες ημέρες μετά από την ανάδειξη για μια ακόμα φορά της άμεσης ανάγκης να λειτουργήσει στη Ρόδο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα με επιστο λή του Συλλόγου Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου – την οποία δημοσίευσε η ‘Δημοκρατική’ – προς τον διοικητή του Νοσοκομείου της Ρόδου Σταύρο Τσαντή, παραθέτοντας μια σειρά από λόγους που τεκμηριώνουν το αίτημα.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανή σου Μαρία Κρητικού, χαρακτήρισε την διαφήμιση της ιδιωτικής τουρκικής κλινικής ως ένα “εξαιρετικά σοβαρό θέμα το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο”.

“Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, όχι μόνο τοπικά αλλά και κεντρικά. Οι γείτονές μας βλέπουν το τεράστιο κενό που υπάρχει στα Δωδε κάνησα με τη θεραπεία των ογκολογικών ασθενών και προσπα θούν να αξιοποιήσουν προς όφελός τους την κατάσταση αυτή. Είναι η διαχρονική αδιαφορία και η αναλγησία τους που έχουν οδηγήσει την κατάσταση στο σημερινό αδιέξοδο για τους ογκο λογικούς ασθενείς. Στα Δωδεκάνησα οι ογκολογικοί ασθενείς μπορούν να υποβληθούν μόνο σε χημειοθεραπεία. Για χειρουρ γική ογκολογία και για ακτινοθεραπεία, που αποτελούν μέρος της θεραπείας του καρκινοπαθή ο ασθενής θα πρέπει να φεύγει είτε από τη Ρόδο είτε από τα νησιά, επιβαρυνόμενος με επι πλέον έξοδα όπως αυτά της μετακίνησης και της διαμονής. Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί Κέντρο Ακτινοθερα πευτικής Ογκολογίας στο νησί για τους εκατοντάδες καρκινοπα θείς των νησιών μας”, λέει στη “Δημοκρατική” η κ. Κρητικού.

Εξυπηρέτηση

Παράλληλα, η πρόεδρος του Συλλόγου Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου θέτει ακόμα μια παράμετρο, πέραν της εξυπηρέ τησης των ογκολογικών ασθενών. “Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί ογκολογικοί ασθενείς από το εξωτερικό που θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγουν προορισμό που μπο ρούν να ακολουθήσουν απερίσπαστα τις θεραπείες τους, κάτι που δεν μπορεί να γίνει στη Ρόδο για όλους τους λόγους που προαναφέραμε. Είναι σύνηθες στο εξωτερικό ο ογκολογικός ασθενής να κάνει τις διακοπές του και υπάρχουν πολλοί προο ρισμοί που μπορεί να επιλέξει με σύγχρονα νοσοκομεία και κλι νικές, σε αυτούς τους προορισμούς δεν περιλαμβάνονται τα Δωδεκάνησα”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι δύσκολο να αποτυπωθεί επακρι βώς ο αριθμός των καρκινοπαθών στα Δωδεκάνησα που υπο βάλλονται σε ακτινοβολίες, καθώς δεν υπάρχει μητρώο ασθε νών με καρκίνο.

Την τελευταία πενταετία, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διά θεσή του ο Σύλλογος Στήριξης Καρκινοπαθών, εξυπηρετήθηκαν διεκπεραιώνοντας διαδικαστικές εκκρεμότητες αλλά και οικονο μικές, μέσω του Συλλόγου μόνο 750 ασθενείς σημειώνοντας ότι ο αριθμός των καρκινοπαθών στα Δωδεκάνησα ετησίως αυξάνε ται δραματικά.

Μάλιστα, στην επιστολή του Συλλόγου προς τον διοικητή του Νοσοκομείου Ρόδου για τη δημιουργία Ακτινοθεραπευτικού, είχε αναφερθεί ότι ειδικά για τα Δωδεκάνησα σε καμμία περίπτω ση τα κριτήρια δεν θα πρέπει να είναι τα ίδια όπως μιας μεγά λης πόλης στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς στο Γ.Ν. Ρόδου προ σέρχονται ασθενείς από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου.

Ο κάθε ασθενής,αν δεν βρει θέση σε Ξενώνα κοντά στα μεγάλα Νοσοκομεία θα πρέπει να δαπανήσει το λιγότερο 1.500 ευρώ μηνιαίως μόνο για την διαμονή του καθώς οι θεραπείες μπορεί να ξεπεράσουν και τους δύο μήνες, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα σίτισης αλλά και μετακίνησης παράλληλα με την απώλεια εσόδων, αφού πολλές φορές πρέπει να σταματήσει από τη δουλειά του.

Όλες αυτές οι παράμετροι θα πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν σημειώνει η κ. Κρητικού, τονίζοντας ότι οι προεκτάσεις των διαφημιζόμενων παροχών υγείας από την τουρκική ιδιωτική κλινική είναι πολύ σοβαρές και δεν θα πρέπει να περάσει απα ρατήρητο ως γεγονός, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Πηγή:
Δημοκρατική

2.Η  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ !… 
 
Κατωτέρω μιά μίκρα λίστα,μόλις μιάς εβδομάδας:
*Λάρισα: Νεαρός προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα στο Δικαστικό Μέγαρο – Τον έσωσαν δύο γυναίκες

*Τραγωδία στην Αχαΐα: 80χρονος κρεμάστηκε από δέντρο – Τον βρήκε νεκρό ο γιος του

*Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός αυτοκτόνησε δεμένος με χειροπέδες – Έπεσε με το αυτοκίνητό του  στο Θερμαϊκό.
*Νοσοκομείο Καρδίτσας: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ κρεμάστηκε εν ώρα εργασίας
*Στυλίδα: Άνοιξαν την πόρτα και τον βρήκαν κρεμασμένο με μονωτική ταινία στο στόμα

Η Κοινωνική καί οικονομική κατάσταση  τών πολλών συμπο λιτών μας είναι σέ άθλια κατάσταση.Γιατί κοινωνία δέν αποτε λούν τά επιτηδευμένα στατιστικά στοιχεία τής ΕΛΣΤΑΤ,αλλά τό πώς βιώνει ο  καθένας μας τήν δύσκολη  τούτη πραγματικότητα. Θά τό πάρουν χαμπάρι,κάποτε,αυτό, οι Διοικούντες καί νά αλλάζουν ριζικά τήν ανάλγητη πολιτική τους; Μάλλον επί   ματαίω φωνάζουμε …

Επικοινωνία

Γραφεία Θεσσαλονίκης
λ. Δημοκρατίας 5-9, 54130, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος
                          6907417999
loading...