ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Αγιορείτη γέροντα για τον ΒΑΣΙΛΙΑ και τον Καραμανλή !! «Τι μου είπε …»!! Φοβερό !!!!

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ!!!

Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου – προς το «ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

Υπό του Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου: Προφητειών έλεγχος. Προφήται και προφητοκτόνοι. Φόρος τιμής εις τα τεσσαρακοστά του Βασιλέως των Ελλήνων Κωνσταντίνου Β΄.

O Βασιλεύς των Ελλήνων Κωνσταντίνος Β΄ (1940-2023) εγκατέλειψε τα εγκόσμια και το Ελληνικόν Έθνος επτώχευσεν. εις μίαν συνάντησιν μετ αυτού τον ηρώτησα εάν ήτο εξαδάκτυλος, και μοι είπε μειδιών ότι δεν ήτο. Όμως εις την συνείδησίν του εφαίνετο ότι όντως επίστευεν εις την Μεγάλην Ιδέαν, δια τούτο και ηρέσκετο να αποκαλήται ως Κωνσταντίνος ΙΓ΄(13ος) [= κατ ευθείαν διάδοχος των Βυζαντινών αυτοκρατόρων]. ας είναι Αιωνία αυτού η μνήμη!

Ο Κωνσταντίνος δεν ήτο έκπτωτος, όπως ψευδώς λέγεται και γράφεται υπό τινων, αλλ εξηπατημένος από τον Γέρον Κ. Καραμανλήν, καθώς μας εξεμυστηρεύθη τον Οκτώβριον του 2012 εις τον Άγιον Δημήτριον Θεσσαλονίκης : «Μείνε εις την Ιταλίαν (του είπε) και εγώ θα σε ειδοποιήσω να έλθης». αλλ όμως ουδέποτε έλαβε παρ αυτού ειδοποίησιν να επιστρέψη εις την Ελλάδα.