Ο Εκρέμ Ιμάμογλου Ετοιμάζει την Ανέγερσιν του Ναού του Αγίου Πολυεύκτου εις την Κωνσταντινούπολιν

Συγχαίρομε ἐκ μέσης καρδίας τὸν νῦν Δήμαρχον Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται ὀρθόδοξα διὰ τὴν ἐπανοικοδόμησιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πολυεύκτου!!!!!!!!!

 

Ι.Ν.ΑΓ.ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΥ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ, ΕΡΕΙΠΙΑ.

 

Εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πολυεύκτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (ἑορτάζει τὴν 5ην Φεβρουαρίου) ἦτο βυζαντινὸς χριστιανικὸς ναὸς τῆς πρώτης περιόδου καὶ ἀνηγέρθη ἀπὸ τὴν Ἰουλιανὴ Ἀνικία μεταξὺ 524 καὶ 527 κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Βασιλείας τοῦ Ἰουστίνου Α΄.

Ὑπῆρξε ὁ μεγαλύτερος Ναὸς εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν μέχρι τὴν ἀνέγερσιν τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ ἦτο πλούσια διακοσμημένος. Πιθανῶς εἰς αὐτὸν ἐγκαινιάσθηκε ὁ νέος ἀρχιτεκτονικὸς τύπος τῆς «Βασιλικῆς μετὰ Τρούλου», ποὺ τελειοποιήθηκε εἰς τὸν Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.

Ὀλίγα εἶναι γνωστὰ γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Ναοῦ μετὰ τὴν ἀνέγερσίν του. Τὰ ἐρείπιά του ἀνεκαλύφθησαν σὲ ἀνασκαφὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960. Εὑρίσκονται ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ Ναὸς ἐλεηλατήθη κυρίως ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους.

Ἡ θέσις του, εἰς τὴν συνοικία Σαράτσχανέ τῆς Κων/πόλεως, κατελήφθη ἀπὸ κατοικίες καὶ ἀπὸ ἕνα τζαμί. Τὸ 1940 αὐτὰ κατεδαφίστησαν καὶ τὸ 1960 ἄρχισαν ἀνασκαφὲς εἰς τὶς ὁποῖες ἀνεκαλύφθηκαν ἁψῖδες ἀπὸ τοῦβλο καὶ τεμάχια γλυπτῶν ἀπὸ προκοννήσιο μάρμαρο, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ θραύσματα τοῦ ἐπιγράμματος ποὺ ἐκόσμη τὸν Ναό. Αὐτὰ τὰ θραύσματα εἰς συνδυασμὸ μὲ ἀναφορὲς εἰς βυζαντινὰ γιὰ τὴν θέσιν τοῦ Ναοῦ ἐταυτοποίησαν τὰ ἐρείπια μὲ τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Πολυεύκτου. Ἡ θέσις, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀποτελεῖ ἀρχαιολογικὸ χῶρο ἀνοικτὸν εἰς τοὺς ἐπισκέπτες. Τὰ λίγα γλυπτὰ ποὺ βρέθηκαν φυλάσσονται εἰς τὰ Ἀρχαιολογικὰ Μουσεῖα τῆς Κων/πόλεως.

 

https://www.fotgrammi.gr

loading...