Ήρθε η ΩΡΑ τής ΚΡΙΣΗΣ !!! ...του Παναγιώτη Τραϊανού...του Παναγιώτη Τραϊανού *   

Ήρθε η ΩΡΑ τής ΚΡΙΣΗΣ !!!

«Ακούγεται» πλέον ο «καλπασμός» τού Ίππου τού Κυρίου !!!...

…Τελείωσε ο τρομερός Αρμαγεδδών τής μάχης των ανθρώπων

και ο Σατανάς συγκεντρώνει τα «στρατεύματα» των Γωγ και Μαγώγ

για τη σύγκρουσή του με τον Κύριο !!!…

…Ο Ελληνισμός «επιστρέφει» πιο μάχιμος από ποτέ !!!

.

.

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες γεγονότων, τα οποία μας «παραπέμπουν» σ’ αυτό το οποίο οι αποκρυφιστές ονομάζουν «Τέλος των καιρών». Η «κόπωση» της ανθρωπότητας και η φανερή της πλέον άρνηση να «προχωρήσει» με το πάθος και τη «βιασύνη» που συνήθως τη χαρακτηρίζει όταν πρόκειται να κάνει ανατροπές και υπερβάσεις —προκειμένου να βγει από το όποιο «τέλμα» της—, επιβεβαιώνουν αυτήν τη διαπίστωση. Τα νέα απ' όλον τον κόσμο «δείχνουν» μια παράξενη «ευθυγράμμιση» μεταξύ τους. Οι ίδιες οι θρησκείες φαίνονται να «συγκλίνουν» μεταξύ τους, παραμερίζοντας δόγματα αιώνων. Οι πάντες περιμένουν «κάτι» πολύ σημαντικό …Κάτι, το οποίο θα τους βγάλει από τα αδιέξοδα …Κάτι, το οποίο θα μοιάζει με μέγα θαύμα, που τόσο ανάγκη έχει μια κατάκοπη ανθρωπότητα, για ν’ απαλλαγεί από τους εφιάλτες της. Λέξεις, οι οποίες μπορούν πλέον να χαρακτηρίσουν την εποχή μας, ήταν «άγνωστες λέξεις» για άλλες πιο «αγωνιστικές» εποχές …«Αφύπνιση», «προσμονή» και «προσδοκία». Στο Ισραήλ τής πραγματικά «φλέγουσας» καθημερινότητας έφτασαν σε σημείο να κάνουν αστυνομικού τύπου ασκήσεις ασφαλούς υποδοχής για την έλευση του Μεσσία !!!

Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Από μόνα τους, όμως, δεν μπορούν να εξηγήσουν τίποτε απολύτως. Τι ακριβώς συμβαίνει; Είναι τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται ή κάτι άλλο κρύβεται; Βαδίζουμε προς το Τέλος; Τι λένε οι Ιερές Γραφές; Τι λέει η «τρομερή» «Αποκάλυψη του Ιωάννη» των Χριστιανών —και όχι μόνον αυτή—; Τι λένε οι «πατέρες» τής Εκκλησίας; Με ποια σειρά πρέπει να εξελιχθούν τα γεγονότα, ώστε να φτάσουμε σ’ αυτό το Τέλος; Βασική προϋπόθεση για την «Τελική Κρίση» —ή αλλιώς για τη «Δευτέρα Παρουσία»— είναι η Μεγάλη Ήττα τού Σατανά. Άρα; …Άρα, σύμφωνα με τις Γραφές, πρέπει ν’ «απελευθερωθεί» πρώτα ο Σατανάς και στη συνέχεια να αφεθεί να συγκεντρώσει τις τρομερές και παγκόσμιες δυνάμεις τού Γωγ και τού Μαγώγ εναντίον τού Κυρίου. Πρέπει να «πλανέψει» τα έθνη, για να φτάσουμε στη σύγκρουση …Να «παρασύρει» τους ανθρώπους στην αμαρτία και την ανομία, ώστε ν’ ακολουθήσει η μεγάλη Κρίση…

…(Αποκ. Ιωάν. 20,7) «Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ» (Και όταν συμπληρωθή η περίοδος των χιλίων ετών, που συμβολίζεται με τα χίλια έτη, θα λυθή ο σατανάς από την φυλακήν του) …(Αποκ. Ιωάν. 20,8) «καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης» (και θα βγη, δια να πλανήση τα άγρια έθνη, τα οποία μακράν από τους πιστούς θα ζουν εις τας τέσσαρας γωνίας της γης, και τα οποία συμβολίζονται από τον Γωγ, τον σκληρόν βασιλέα, και τον Μαγώγ. Αυτούς τους αγρίους και αιμοχαρείς, των οποίων ο αριθμός θα είναι σαν την άμμον της θαλάσσης, θα τους συγκεντρώση ο σατανάς, δια να πολεμήσουν εναντίον του Χριστού) …(Αποκ. Ιωάν. 20,9) «καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς» (Και ανέβησαν, πράγματι, οι λαοί αυτοί και κατέκλυσαν την επιφάνεια της γης και περιεκύκλωσαν την παράταξιν των αγίων και την αγαπημένην πόλιν του Θεού, την νέαν Σιών, την στρατευομένην Εκκλησίαν. Και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανόν και τους κατέφαγε) …(Αποκ. Ιωάν. 20,10) «καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Τι απ’ όλα αυτά έχει συμβεί; Τι περιμένουμε να δούμε και με ποια σειρά; … …

.

… … η συνέχεια στον παρακάτω σύνδεσμο

https://bit.ly/3To6wzg

Δεν υπάρχουν σχόλια :