Επιστροφή στην εποχή των «δηλώσεων»! Τι καλούνται να υπογράψουν όσοι συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου


 


Από τα πρώτα 24ωρα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας αναπτύχθηκε αυτό που ονομάστηκε «νέος μακαρθισμός» σε όλη την Ευρώπη. Θεατρικές παραστάσεις που είχαν σχέση με τη Ρωσία «κατέβηκαν», οι ομάδες από τη Ρωσία αποκλείστηκαν από κάθε αθλητική διοργάνωση, Ρώσοι καλλιτέχνες μπήκαν σε λίστα ανεπιθύμητων…


Η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε όλες αυτές τις «ευρωπαϊκές κατευθύνσεις» και σήμερα έχουμε φθάσει στο σημείο κάθε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει σε διαγωνισμό για προμήθεια έργου ή υπηρεσίας του δημοσίου να υπογράφει  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι περιορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 5ια του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.


Το περιεχόμενο της δήλωσης:


«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.


Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:


(α) ο προσφέρων που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία,


(β) ο προσφέρων που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου,


(γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο (α) ή (β) παραπάνω,


(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.»  

Δεν υπάρχουν σχόλια :