ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πειραματόζωο του Δημόσιου Χρέους.ΤΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗ   ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟY*  

1. Τα Εθνικά Διλήμματα

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι:Είτε θα εφαρμό ζει τά αποτυχημένα προγράμματα  μακροοικονομικής προσαρμογής πού της επέβαλαν οι Δανειστές είτε θα προχωρήσει αποφασισιστικά και μεθοδευμέ να,σπάζοντας τά Δεσμά του Χρέους,για μια νέα πορεία.


Η πατρίδα μας,παρά τά φτιασιδώματα(πχ,Αρση της Αυστηρής Εποπτείας), θα εξακολουθήσει να τελεί υπό επιτήρηση,τουλάχιστον,μέχρι να εξοφλήσει το 75% του Χρέους της,σύμφωνα με τους όρους πού υπέγραψε η Ελλάδα,με τον  ESM,γεγονός,πού κατ επανάληψη,μας έχει δηλώσει ο επικεφαλής του, Γερμανός Ρέγκλινγκ. Ψευδέστατα,Μητσοτάκης,Τσίπρας και Ανδρουλάκης, μας δηλώνουν,ότι <<βγήκαμε από την Αυστηρή Εποπτεία>>,την ίδια ώρα


πού το εγκληματικό ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ(ΤΑΙΠΕΔ),κατασκεύασμα των Δανει στών,<<καταβροχθίζει>>καθημερινά,ένα-ένα,Δημόσιο περιουσιακό στοι χείο,ξεπουλώντας τα σε αδίστακτους κερδοσκόπους,για να εισπράξει το αντίτιμο,το οποίο κατά μεγάλο μέρος, εμβάζει στους Τραπεζικούς λογα ριασμούς των Δανειστών στο Λουξεμβούργο,για την εξόφληση, ένός κατα


σκευασμένου και μη Βιώσιμου Χρέους,το οποίο,σχεδόν,έχει διπλασιαστεί και βαίνει αυξανόμενο...Κανένα πολιτικό κόμμα δεν αναρωτάται,πώς θα γίνει η οικονομική ανάπτυξη της χώρας,χωρίς τά εργαλεία πού πρέπει να έχει υπό τον έλεγχό του το κράτος.Εννοούμε,την ΔΕΗ,τον ΟΣΕ,τά Λιμά νια,Αεροδρόμια,το νερό,την ενέργεια,την Αμυντική Βιομηχανία,τις Τράπε


ζες,κλπ.


Αυτά ,λοιπόν,αναδεικνύουν,το βαθύ χάσμα,ανάμεσα,αφ ενός, στο σημερινό υποταγμένο και διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα και αφ ετέρου,στην δεινο παθούσα Ελληνική κοινωνία,αλλά  και την ανάγκη δημιουργίας ενός άλλου πολιτικού και κοινωνικού μετώπου,με άφθαρτους ανθρώπους,αποφασισμέ νους,να μας βγάλουν από το αδιέξοδο και όχι αυτούς πού μας προβάλλουν


συστηματικά  τά ΜΜΕ,πού έχουν δώσει η είναι πρόθυμοι να δώσουν <<γή και ύδωρ>>. Ολες οι βαθειές αλλαγές πορείας πού χρειαζόμαστε συμπυκνώ νονται σε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή,αυτή της Εθνικής  Ανασυγκρότησης.


Επανερχόμενοι,στο μέγα θέμα του Δημόσιου Χρέους,το <<μαύρο κουτί>> του Χρέους,εξακολουθεί να παραμένει σφραγισμένο.Κανείς δεν μας εξηγεί πώς η χώρα μας καθυποτάχθηκε στο καθεστώς των Δανειστών, εκχωρώντας την ολική της εθνική κυριαρχία,πράγμα,πού ούτε με τόσους πολέμους, δεν έγινε ποτέ.


2. Τά καίρια Ερωτήματα για το Δημόσιο Χρέος.

Αυτά μπορεί να συνοψισθούν στα ακόλουθα:


*Πώς δημιουργήθηκε και διογκώθηκε το Δημόσιο Χρέος;


*Με ποιους τρόπους και για ποιούς λόγους συνάφθηκε;


*Πώς επηρέασαν την οικονομία και την ζωή των Ελλήνων,οι καταναγκα στικές προϋποθέσεις(conditionalities- αιρεσιμότητες),οι οποίες συνόδευαν τά νέα Δάνεια;


*Ποιες δουλείες και δεσμεύσεις  συνδέονται με το Χρέος;


*Ποιες επιλογές υπάρχουν για την κατάργησή τους και ποιά είναι τά σχετι κά επιχειρήματα;


3.Δημόσιο Χρέος.


Α.Δομικοί παράγοντες του Δημόσιου Χρέους,όπως,η ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της χώρας,θα συνεχίσει να εμποδίζει τον μακροπρόθε σμο Αναπτυξιακό Δυναμισμό της οικονομίας στο 1,2%,περίπου.Η Ελλάδα θα έχει ακόμα ένα από τά υψηλότερα Χρέη παγκοσμίως,μέχρι τότε.


Β.Η Συνομολόγηση τών Δανειακών Συμβάσεων και των Μνημονίων, από διαδοχικές κυβερνήσεις ήταν προϊόν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (<<λεφτά υπάρχουν>>,<<αναδιαπραγμάτευση>>, κλπ.).Στόχος; Η Ελλά δα να μετατραπεί σε Αποικία Χρέους και χρήσιμος παρίας,πού θα εξυπη ρετεί μόνο τά Γερμανικά συμφέροντα.


Γ.Γραφείο Προϋπολογισμού της  Βουλής :<<Τά όποια μέτρα εισοδημα τικής στήριξης θα πρέπει να είναι προσωρινά,στοχευμένα και να χρημα τοδοτούνται από πρόσθετα έσοδα((ΣΣ:από επί πλέον φορολογία;),ώστε να μην επιβαρύνουν το Δημόσιο Χρέος>>.Ηδη,το Χρέος,κατά την διάρ κεια της τριετίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη,αυξήθηκε κατά 50,περί που Δίς,τουλάχιστον.


4.Οι υπολογισμοί των Δανειστών.


Α.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  σε όλες τις εκθέσεις της απευθύνει διαρκείς συστάσεις στην κυβέρνηση να είναι προσεκτική με τον Δανεισμό.


Β.Η Κομισσιόν προβλέπει ότι το Χρέος θα παραμείνει σε επίπεδα άνω του 100% του ΑΕΠ,μέχρι τά μέσα της δεκαετίας του 2040,ενώ από το 2050 θα υπάρξει ουσιαστική σύγκλιση και το 2060 το Χρέος θα βρίσκε ται στο 64%.Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες διαμορφώνονται στο 15% του ΑΕΠ για τά επόμενα 20 χρόνια και σε περίπου 13% από το 2040 έως το 2060.


Όμως,ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία,η ενεργειακή κρίση πού ακολούθησε,η παγκόσμια επισιτιστική κρίση,ο αυξανόμενος πληθωρι σμός και η ακολουθούσα αύξηση των επιτοκίων Δανεισμού,ανατρέ πουν,επί τά χείρω,Σχέδια,εκτιμήσεις και προβολές στο μέλλον.


5.Πληθωρισμός και Επιτόκια Δανεισμού.


Α.Με το εργατικό δυναμικό παγκοσμίως να συρρικνώνεται εξ αιτίας και του Δημογραφικού, πιέζοντας καί την Δυνητική Ανάπτυξη,ως και την έξαρση των γεωπολιτικών κινδύνων να <<δημιουργεί την ανάγκη, για μεγαλύτερη ασφάλεια,της επιστροφής στα <<πάτρια>> εδάφη, πα ραγωγικών μονάδων,σε αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες,ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί τά επόμενα πολλά χρόνια σε υψηλά επίπεδα,άρα και τά επιτόκια Δανεισμού.


Eκθεση της  Moodys(Σεπτ.2022),για την Ελλάδα,αναφέρει σχετικά,ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί απότομα στο 1,8% το 2023,καθώς,οι υψη λές τιμές ενέργειας τροφοδοτούνται από ευρύτερες πιέσεις τιμών και αποδυναμώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών,ενώ η αύξη ση των επιτοκίων θα επιβραδύνει τις επενδύσεις.


Β.Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της  Alpha Bank,ο βαθμός ευαισθη σίας των Ελληνικών ομολόγων στην άνοδο του κόστους Δανεισμού, διε θνώς,είναι υψηλότερος σε σύγκριση με άλλες χώρες,αφού δεν διαθέτει την <<επενδυτική βαθμίδα>>.


 Γ.Η Αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ αυξάνει το κόστος Δανεισμού, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται η διαφορά επιτοκίων και ονομαστι κού ρυθμού μεγέθυνσης και άρα να μειώνεται η θετική επίδραση στο Δημόσιο Χρέος (ΔΧ).


Δ.Οι χώρες με υψηλό ΔΧ δύσκολα μπορούν να βελτιώσουν την παραγω γικότητα,να μειώσουν την φορολογία και να επιτύχουν Δημοσιονομική σταθερότητα.


Ε.Σχετικά με την σχέση ΔΧ και πληθωρισμού,ο γνωστός μας Mil ton   Friedman δηλώνει ότι <<ο πληθωρισμός είναι η φορολογία χωρίς νομοθεσία>> και μπορεί να επηρεάσει θετικά το ΔΧ σε σχέση με το ΑΕΠ,αλλά μόνο υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις(απρόβλεπτος πληθωρι σμός και πού δεν εκτοξεύει τά επιτόκια).


 ΣΤ.Η ενεργειακή κρίση και η άνοδος του πληθωρισμού,σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ,ως και τον τερμαστισμό της ποσοτικής χαλάρωσης,βάζουν ένα τέλος στον φθηνό Δανεισμό.


6.Η  άρση της Ενισχυμένης Εποπτείας.


Η Ελλάδα θα τελεί υπό νέο καθεστώς(μεταενισχυμένη εποπτεία) έως ότου εξοφλήσει το 75% των Δανείων πού έλαβε.Παράλληλα,θα υπάρχει και εσωτερική αξιολόγηση πού θα διενεργείται από τον ESM,μέσω της διαδικασίας Early Warning(ταχεία προειδοποίηση),αυτή δε η αξιολόγη ση θα καταγράφει κάθε τρίμηνο την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσε ων και την ευστάθεια των οικονομιών των χωρών-μελών και ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ(Γιατί άραγε; Πού είναι η πολυδιαφημισμένη διαφά νεια της ΕΕ;Μόνο οι Δανειστές και οι άνθρωποί τους θα ενεργούν και θα αποφασίζουν εν κρυπτώ,ερήμην, των ενδιαφερομένων κυβερνήσε ων;).Κατά τά άλλα<<βγήκαμε από τά Μνημόνια>>>,διατυμπανίζουν χωρίς να ντρέπονται, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ,μάλιστα,διαγκωνιζόμενοι,μεταξύ τους,ποιος έφερε την <<απελευθέρωση>>!


7.Αυτή ήταν η <<Αναδιάρθρωση>>τού Ελληνικού Χρέους.

*Στις 9 Μαρτίου 2012,η <<αναδιάρθρωση>>του Ελληνικού ΔΧ ολοκλη ρώθηκε.Ετσι,τό συνολικό ποσό του ΔΧ μειώθηκε κατά 106(εκατόν έξι) Δίς Ευρώ τον Φεβρουάριο του 2012 σε σχέση με αυτό πού υπήρχε πρίν την ανταλλαγή:Όμως η  μείωση αυτή δεν επηρέασε το ΔΧ μας,καθώς


συμφωνήθηκε η  Χορήγηση  Νέου Δανείου Υψους 130(εκατόν τριάντα) Δίς Ευρώ,το οποίο συμπεριελάμβανε και το αρχικό ποσό ύψους 48(σαρά ντα οκτώ) Δίς ευρώ,πού αφορούσε την Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπε ζών.

Αρα και η Συμφωνία αυτή σχεδιάστηκε για την Προστασία  τών Ξένων Τραπεζών καί τήν ελαχιστοποίηση τών δικών τους απωλειών. Πρωτα γωνιστής της όλης  μεθόδευσης ο τότε Τραπεζίτης και Διευθύνων Σύμ βουλος του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου  Charles  Dala ra.


*Σύμφωνα,λοιπόν, με την ΤτΕ:


*Το προφίλ του ΔΧ άλλαξε από ομόλογα του 2010 σέ Δάνεια το  2014


*Εφαρμοστέο Δίκαιο,πλέον,έγινε το Αγγλικό Δίκαιο,πού αποτελεί την ταφόλακα στα κυριαρχικά δικαιώματά μας.


8.Τό θανατηφόρο PSI


*Η  Βουλή,ψηφίζοντας ,μέχρι τότε,2(δύο) Μνημονιακούς νόμους,τά αποθεματικά δεκάδων Δημοσίων Οργανισμών, υπέστησαν απώλειες ύψους 16,2 Δίς ευρώ.Ομως,τις μεγαλύτερες απώλειες υπέστησαν τά Ασφαλιστικά Ταμεία, Ύψους 14,5 Δίς ευρώ από τά 21 των συνολικών  Αποθεματικών τους. Παρολα αυτά Τό Χρέος Δέν  Μειώθηκε,αφού το Ελληνικό Δημόσιο έπρεπε να Ξαναδανειστεί για να καλύψει τις Υποχρε ώσεις του.


*Τουλάχιστον,15.000 Μικροομολογιούχοι,έχασαν ολες τις αποταμιεύ σεις μιάς ζωής,γκρεμίζοντας,πλέον,την γενική πεποίθηση ότι τά Ελληνι κά Ομόλογα είναι ασφαλή.


Καμμία,έστω και μερική αποζημίωση μέχρι σήμερα δεν τους έχει δο 


θεί. 

Όμως, η ίδια η κυβέρνηση(συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου), πρόσφε ρε πλήρη Αποζημίωση στις συστημικές,κατ όνομα,μόνο Ελληνικές Τρά πεζες,προσφέρθηκαν δέ και δελεαστικές ρήτρες(sweetners) στις Ξένες Τράπεζες.


*Εγιναν περικοπές Μισθών και Συντάξεων,ιδιωτικοποιήσεις,κλπ, με εντολή των Δανειστών,κατάργηση Εργασιακών Δικαιωμάτων,κλπ.


*Τά νέα ομόλογα πού εκδόθηκαν μετά,διέποντο,πλέον,από το Αγγλικό Δίκαιο(το Δίκαιο των Δανειστών),γεγονός πού καθιστά την Αναδιάρθρω ση του ΔΧ πολύ δυσκολότερη.Πλέον,όλες οι σχετικές υποθέσεις θά εκδι κάζονται σε Δικαστήρια του Εξωτερικού.


Επίσης,οι πληρωμές θα γίνονται μόνο σε Ευρώ,απαγορευομένης της με τατροπής από Ευρώ σε Δραχμές.


*Όλα αυτά αποτελούν κατάφωρη  υπονόμευση των κυριαρχικών δικαιω μάτων μιάς χώρας της ΕΕ,πού πουθενά στην ΕΕ,δεν υπάρχει προηγούμε νο,όπως:


*Οι όροι του 2ου Μνημονίου και οι Συνθήκες ανταλλαγής των ομολό γων με Υποθήκευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας στους Διε θνείς Δανειστές για 99 χρόνια.


*Επί πλέον,με το 3ο Μνημόνιο(ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ)και  με τα νέα Δά νεια, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σέ Χρεο-δουλοπαροικία.Τό Ελληνικό

Σύνταγμα καί η Βουλή ουσιαστικά έχουν καταργηθεί.


9.Τό Σκάνδαλο τής ΕΛΣΤΑΤ. 


Σύμφωνα μέ τήν εφημερίδα ΕΣΤΙΑ νέες διαστάσεις λαμβάνει τό σκάν δαλο τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 μετά καταγγελία καθη γητῶν Πανεπιστημίου σύμφωνα μέ τήν οποία τό ἔλλειμμα τῆς χώρας τοῦ συγκεκριμένου ἔτους καταγράφεται πλέον κατά περίεργο τρόπο στά ἐπίσημα ἔγγραφα τῆς Eurostat ὡς 15,1% τοῦ ΑΕΠ καί ὄχι 15,8% πού ὑπολογίσθηκε ἐπί κυβερνήσεως Παπανδρέου τό 2010, προκειμένου νά δικαιολογηθεῖ τότε ἡ προσφυγή στά Μνημόνια.

Ὅπως εἶναι γνωστό, κατά τήν διάρκεια τοῦ 2010 μεθοδεύθηκε ἐπί τῆς θητείας τοῦ Ἀνδρέα Γεωργίου στήν ΕΛΣΤΑΤ, αὔξηση τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 ἀπό 13,6% τοῦ ΑΕΠ στό ὕψος τοῦ 15,8% τοῦ ΑΕΠ, μέ τόν αὐθαίρετο καί ἀντικανονικό συνυπολογισμό σέ αὐτό τῶν ΔΕΚΟ καί ἄλλων Δημοσίων ὀργανισμῶν. Πρόκειται γιά ὑπόθεση πού βρίσκεται σήμερα στήν κρίση τῆς Δικαιοσύνης. 

Αυτό πού οφείλει νά πράξει η Ελληνική κυβέρνηση γιά νά διευκολύνει τήν Δικαιοσύνη,είναι νά δώσει εντολή σέ δύο πραγματικά ανεξάρτητες Ξένες Επιτροπές,χωρών,πού δέν επηρεάζονται από τήν Τρόϊκα καί νά ερευνήσουν επιστημονικά τό θέμα,γιά νά βρεθεί η αλήθεια,σχετικά μέ τίς Στατιστικές τού κ.Γεωργίου,ο οποίος ενήργησε χωρίς τήν συμμετο χή τών υπολοίπων μελών τού Δ.Σ. τής ΕΛΣΤΑΤ(κυρίας Γεωργαντά, κ.Λογοθέτη,κλπ.). 

10.Χρέος  καί Ανάπτυξη(Μελέτη  ΟΟΣΑ-ΔΝΤ).

*Με δεδομένη την παραμονή μας στην Ευρωζώνη,αν υποτίθεται ότι κα ταφέρναμε να γίνουμε,ως διά μαγείας,Σουηδία η Δανία,και πάλι το μόνο πού θα είχαμε πετύχει θα ήταν μια ανάπτυξη της τάξης του 1%--2%, ετησίως.


*Στην περίπτωση πού οι μεταρρυθμίσεις δεν συνοδεύονται  από επεκτα τική αναπτυξιακή πολιτική,μπορεί βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρό θεσμα,να έχουν ακόμα και αρνητικές συνέπειες.Αυτό σημαίνει ότι και αν γίνουμε υπερσύγχρονο κράτος,με την σημερινή υφεσιακή πολιτική (πόλεμος της Ουκρανίας,ενεργειακή κρίση,επισιτιστική κρίση,κλπ),οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να έχουν και αρνητικές συνέπειες.


*Είναι προφανές ότι η Ελληνική οικονομία δεν σώζεται με Διοικητικές μεταρρυθμίσεις μέσα στην Ευρωζώνη,όπου δεν υπάρχει πρόθεση αντιμε τώπισης του τεράστιου Χρέους της Χώρας,το οποίο,περίπου, έχει δι πλα σιαστεί μετά την ένταξή μας.ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:TO   ΤΡΙΤΟ  ΜΕΡΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :