Η Κομισιόν θα επιτρέψει μεγαλύτερες κρατικές ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις


 


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να δώσει στα κράτη μέλη περισσότερα περιθώρια για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που υποφέρουν από τις συνέπειες της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και τις υψηλές τιμές της ενέργειας, σύμφωνα με έγγραφο που είδε η EURACTIV.


Τροποποιώντας το προσωρινό πλαίσιο για την κρίση όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρά στις αυξανόμενες καταγγελίες των επιχειρηματικών ενώσεων που ζητούν περισσότερη κρατική στήριξη για να αποτραπεί ένα κύμα κλεισίματος επιχειρήσεων.


Το τροποποιημένο πλαίσιο έρχεται επίσης σε μια στιγμή που τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανησυχούν ότι το τελευταίο πακέτο επιδοτήσεων της Γερμανίας ύψους έως και 200 δισ. ευρώ, που προορίζεται να προστατεύσει τις εταιρείες και τα νοικοκυριά της από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, θα μπορούσε να υπονομεύσει τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.


Οι κυριότερες τροπολογίες αφορούν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε εταιρείες με προβλήματα επιλυσιμότητας, την αύξηση του ποσού της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια εταιρεία από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την μεγαλύτερη εστίαση στην υποστήριξη των εταιρειών για την εξοικονόμηση ενέργειας.


Προβλήματα φερεγγυότητας


Στο σχέδιο ανακοίνωσης, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η κρίση επιδείνωσε την κατάσταση των εταιρειών σε βαθμό που να απαιτούνται νέα εργαλεία στήριξης.


«Αυτό μπορεί να συμβαίνει ιδίως όταν η τρέχουσα κρίση οδηγεί όχι μόνο σε ανάγκες ρευστότητας αλλά και σε σημαντικές ζημίες που μπορεί να υπονομεύσουν την ικανότητα του δικαιούχου να εξυπηρετεί το χρέος του και να υποδηλώνουν πιθανές ανάγκες φερεγγυότητας», αναφέρεται στο έγγραφο.


Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών μπορούν επίσης να παρέχουν στήριξη φερεγγυότητας σε εταιρείες.


Αυτό σημαίνει ότι οι κρατικές ενισχύσεις δεν περιορίζονται στη διασφάλιση της βραχυπρόθεσμης επιβίωσης των εταιρειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, αλλά μπορούν να διατεθούν και σε εκείνες που αντιμετωπίζουν μεσοπρόθεσμα προβλήματα στην εξυπηρέτηση του χρέους τους. Ωστόσο, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο υπό ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις.


Για παράδειγμα, η ενίσχυση «δεν μπορεί να υπερβαίνει το ελάχιστο που απαιτείται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της» και οι εταιρείες που ανήκουν σε μεγαλύτερο επιχειρηματικό όμιλο δεν είναι γενικά επιλέξιμες για τέτοια στήριξη.


Επιπλέον, «η κρατική ενίσχυση πρέπει να χορηγείται υπό όρους που παρέχουν στο κράτος μια εύλογη αμοιβή, όπως ένα κατάλληλο μερίδιο από τα μελλοντικά κέρδη στην αξία του δικαιούχου», σύμφωνα με το σχέδιο ανακοίνωσης.


Υψηλότερα όρια


Το σχέδιο ανακοίνωσης αυξάνει επίσης το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση βάσει του προσωρινού πλαισίου από 500.000 ευρώ σε 750.000 ευρώ. Για τις γεωργικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, το ανώτατο αυτό όριο αυξάνεται επίσης κατά 50%, σε 93.000 ευρώ και 112.500 ευρώ, αντίστοιχα.


Επιπλέον, η προθεσμία για τον τελευταίο δυνατό χρόνο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων παρατάθηκε κατά ένα έτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.


Όπως και προηγουμένως, θα είναι δυνατή η παροχή περισσότερων κρατικών ενισχύσεων για πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις λόγω των εξαιρετικά σοβαρών αυξήσεων των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.


Ωστόσο, σύμφωνα με το σχέδιο πρότασης, ο προηγούμενος περιορισμός αυτής της ενίσχυσης σε συνολικά 2 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία θα είναι στο μέλλον ετήσιος περιορισμός, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες που έφθασαν το όριο φέτος θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες κρατικές ενισχύσεις το 2023.


Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες που χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση για να εξασφαλίσουν τη συνέχιση μιας οικονομικής δραστηριότητας και για τις οποίες η ενίσχυση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ ετησίως.


Σύμφωνα με το σχέδιο πρότασης, θα υπάρξουν κάποια πρόσθετα και συγκεκριμένα κριτήρια κερδοφορίας για τις εταιρείες που θα επωφεληθούν από ένα τόσο μεγάλο κομμάτι ενίσχυσης.


Συγκεκριμένα, το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) μιας εταιρείας θα πρέπει να ήταν θετικό το 2021 και να έχει συρρικνωθεί κατά τουλάχιστον 50-60% από τον Φεβρουάριο του 2022.


Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας


Προφανώς ως αντίδραση στα έκτακτα μέτρα της ΕΕ που αποφασίστηκαν τον Σεπτέμβριο, τα οποία περιλαμβάνουν έναν υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5% στις ώρες αιχμής, το σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής εισάγει επίσης μια νέα κατηγορία για περισσότερες κρατικές ενισχύσεις για την πρόσθετη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.


«Η εν λόγω στήριξη θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση της έκτακτης αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μείωσης της κατανάλωσης για πιο ακριβές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (που επί του παρόντος βασίζονται στο φυσικό αέριο)», αναφέρεται στο έγγραφο.


«Χρειάζεται καθοδήγηση για να διασφαλιστεί ότι η ευελιξία πλαισιώνεται από κριτήρια που αποσκοπούν στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και στη διατήρηση της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς».


Τα κριτήρια που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι η πρόσθετη κρατική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο για «πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια που δεν καταναλώνεται σε σύγκριση με την αναμενόμενη κατανάλωση».


Ο Luca Bertuzzi συνέβαλε στη σύνταξη του ρεπορτάζ.

https://www.euractiv.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :