Τουρκικά ψεύδη! Ο Ελληνικός Στρατός ουδέποτε ηττήθηκε στήν εκστρατεία τής Μικράς Ασίας


 


Αυτό πού ισχυρί ζονται οι Τούρκοι πώς τάχατες μάς έρριξαν τόν Στρατόν στήν θάλασσα τής Σμύρνης είναι ψέμα μέγα..!!!

 

Τούς μόνους, πού οι Τούρκοι έρριξαν στην θάλασσα ήταν τούς ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΎΣ Έλληνες καί Αρμενίους κατοίκους τής Σμύρνης οι οποίοι ήσαν εντελώς άοπλοι καί απολύτως ανυπεράσπιτοι καί υπέστησαν γενοκτονίαν ..,!!!

Κατά τήν περίφημην Μάχην στόν Ποταμόν Σαγγάριον, ο ΕΣ ενίκησε μέν τίς Τουρκικές δυνάμεις, εν τούτοις όμως ΔΈΝ επέτυχε μίαν συντριπτικήν ήτταν τών Τούρκων, όπως ήταν ο αντικειμενικός του στόχος. Έτσι οι Τούρκοι κατάφε ραν τελικά νά υποχωρήσουν μέχρι τήν Άγκυραν καί εκεί νά ανασυν ταχθούν καί νά οχυρωθούν..!!!

Όμως η κατάσταση στό Ελληνικό στρατόπεδο ΔΈΝ ήταν διόλου καλή. Ο ΕΣ έπασχε από σοβαρές ελλείψεις τόσο σέ εφόδια, σέ πυρομαχικά, όσο καί σέ τρόφι

μα ..!!! Η Ελληνική Κυβέρνηση εζήτησε Δάνειον από τήν Σύμμα χον μας τήν Μεγάλην Βρεττανίαν τό οποίο όμως δεν τής εδόθη..!!!

Τότε λοιπόν αναγκαστικά εδόθη πλέον η διαταγή από τήν Αθήνα πρός τό Στρατηγείον τού ΕΣ στήν Σμύρνην νά προχωρήσει στήν απομάκρυνση τών δυνά μεων του από τήν Μικράν Ασίαν.

 Έτσι, ο ΕΣ άρχισε τήν τακτικήν υποχώρησή του πρός τήν Σμύρνην, δεχόμενος καθ’ οδόν συνεχείς παρενοχλήσεις από τούς Τούρκους ατάκτους, τούς Τσέτες, οι οποίοι ήσαν γνωστοί ληστές καί πλιατσικολόγοι, πού αποτελούσαν έναν ὄχλον κοινωνικῶν ἀποβρα σμάτων, οι οποίοι έκαναν συνεχείς λεηλασίες καί είχαν εξοπλισθεί από τόν Μουσταφά Κεμάλ. 

Κάποιοι Έλληνες στρατιώτες έδειξαν επίσης απειθαρχίαν καί ελιποτάκτησαν, επειδή λιμοκτο νούσαν, καί τής πείνας πού τότε επικρατούσε από τήν έλλειψιν βασικών τροφίμων. 

Εν πάση περιπτώσει όμως, ο ΕΣ έφθασε στήν Σμύρνην και άρχι σε πλέον νά επιβιβάζεται μέ απόλυτην τάξη στά Ελληνικά πλοία, τά οποία τόν ανέμεναν στόν λιμένα τής Σμύρνης, καί τά οποία, αμέσως μετά απέπλεαν καί μετέφεραν τούς Έλληνες στρατιώτες στά γύρω Ελληνικά Νησιά μας, Σάμον, Χίον, Λέσβον, Λήμνον. Όμως, στό ίδιο τό χρο νικόν διάστημα αυτό, οι Τσέτες άρχισαν νά εισέρχονται στήν Πόλη καί νά λεηλατούν καί νά πλιατσικο λογούν κατά τό συνήθειόν των τά σπίτια τών Χριστιανών κατοίκων, Ελλήνων καί Αρμενίων. Κάποιαν στιγμήν δέ έβαλαν φωτιά στήν Αρμενικήν συνοικίαν τής Πόλεως, η οποία όμως σύντομα επεξετάθη καί στήν υπόλοιπην Πόλιν λόγω τού δυνατού ανέμου. 

Οι άοπλοι καί εντελώς ανυπερά σπιστοι Χριστιανοί Έλληνες καί Αρμένιοι κάτοικοι τής Σμύρνης κατέφυγαν τότε προκειμένου νά σωθούν από τήν φωτιά και τούς ληστές – πλιατσικολόγους, τούς Τσέτες, δλδ τόν ὄχλον τών κοινωνικῶν ἀποβρασμάτων τού Κεμάλ, στήν προκυμαίαν τής Σμύρνης, κάνον τας προσπάθειες νά επιβιβα σθούν σέ συμμαχικά πλοία πού ευρίσκον το ακόμη στό λιμάνι, αφού τά Ελληνικά πλοία είχαν πλέον αποπλεύσει. Όμως εκείνοι τελικά ΔΈΝ τό επέτρεψαν αυτό καί αντίθετα παρακολουθού σαν από τά πλοία των τίς σφαγές τών Χριστια νών από τούς Τούρκους Τσέτες καί τούς πνιγμούς στήν θάλασσαν, δεδομένου ότι πολλοί Χριστιανοί, προσπαθώντας νά αποφύγουν τίς σφαγές έπεφταν στήν θάλασ σαν καί επνίγοντο. Ήσαν δέ τόσα πολλά τά πτώματα πού επέπλεαν πάνω στό νερό, ώστε κάποιος αυτόπτης μάρτυρας έγραψε αργότερα ότι κάποιος θά μπορούσε νά περπατήσει πάνω σ’αυτά τά πτώματα…!!!

Δύο ημέρες αργότερα έφθασε καί εισείλθε στήν Σμύρνην καί ο τακτι κός Τουρκικός Στρατός τού Κεμάλ καί αυτός τότε προσπάθησε νά επαναφέρει κάπως στήν τάξη τούς Τσέτες σφαγείς – πλιατσικολό

γους …!!!

Από τήν εξιστόρηση αυτήν προ κύπτει ότι ουδέποτε ο Ελληνι κός Στρατός υπέστη ουδεμίαν απολύ τως ήτταν από τόν Τουρκικόν καί ουδέποτε οι Τούρκοι έρριξαν τόν Ελληνικόν Στρατόν στήν θάλασσαν, όπως ψευδέστα τα τώρα διατείνον ται οι Τούρκοι καί ο ίδιος ο νέο-Σουλτάνος, ο Ταγιίπ Ερντογάν, δεδομένου ότι οι Έλληνες Στρατιώ τες είχαν ήδη επιβιβασθεί στά Ελληνικά πλοία καί ήδη μεταφερ θεί στά Ελληνικά Νησιά μας, δύο ημέρες ενωρίτερα από τήν άφιξη τού τακτικού Τουρκικού Στρατού στήν Πόλη τής Σμύρνης..!!!

Όμως εγώ προσωπικά απορώ γιατί άραγε η Ελληνική Κυβέρ νηση ΔΈΝ διαψεύδει επισήμως αυτά τά Τουρκικά ψεύδη καί νά αναφέρει ότι τούς μόνους πού τελικά έρρι ξαν στήν θάλασσαν οι Τούρκοι ήσαν οι εντελώς άοπλοι καί απολύ τως ανυπεράσπιτοι Χριστιανοί κάτοικοι τής Σμύρνης καί ΌΧΙ οι Έλληνες στρατιώτες, οι οποίοι είχαν πλέον αποπλεύσει μακρυά..!!!

Φίλιππος Αναστασίου 

https://infognomonpolitics.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :