Η Βαβέλ τών Ελλήνων καί όλου τού πλανήτη...


 


Είναι δύσκολο να πούμε τού κόσμου, όπως έχει επικρατήσει! Διότι τό κόσμημα δέν κατέχεται από αλαζονεία, ατομική υπερηφάνεια καί έπαρσι τα οποία στοιχεία ισούνται με απαιδεία, δειλία  καί ηλιθιότητα!

Δέν είναι γενναίο στήν κάθε κερδοφόρα υποταγή, ενώ γίνεται κότα μπροστά στούς ενόχους πού προκαλούν συλλογική δυστυχία.


Δέν γεμίζει τόν τόπο σκουπίδια ενώ μετά γίνεται κριτής τής ηθικής καί τής " δημοκρατίας" !!! ...


Δέν δέχεται να τού βάζουν δεσμά οι δικοί του και μετά να κατηγορεί τούς ξένους πού τά επεξεργάζονται  ...

Ήθελαν οι άνθρωποι, λέει η μυθολογία τής Παλαιάς Διαθήκης, να κτίσουν έναν πύργο πού να φθάνει στόν ουρανό, δηλαδή στόν Θεό.  Γι αυτή τους όμως τήν αλαζονεία, τούς έριξε ο Θεός σύγχυσι μέσα από τήν διατάραξι τού μυαλού τού άρχοντα και μέ την πολυγλωσσία, μέ αποτέλεσμα να μη μπορούν να συνεννοηθούν καί να μείνει ο πύργος στήν μέση...
Καί γιά να μήν κολλάμε στίς συνέπειες τής σημερινής πολυγλωσσίας η οποία προκαταβολικά θα βρεί ευκαιρία να ενοχληθεί από τήν αναφορά στήν Παλαιά Διαθήκη, ας τής δώσουμε να καταλάβει ότι κάθε πληροφορία πού έρχεται από τό παρελθόν, είτε με μορφή μύθου παρουσιάζεται αυτή, είτε με μορφή ιστορίας, από οποιανδήποτε πηγή, πρέπει να είναι σεβαστή καί να προσεγγίζεται με ιερή ευλάβεια...
Διότι μέσα από αυτή τήν πρακτική αντιμετωπίζονται οι συνέπειες τής εθνικής καί παγκόσμιας πολυγλωσσίας η οποία συντηρεί τήν δουλεία καί φέρει συχνά τήν ανθρωπότητα στό χείλος τής καταστροφής .
Ο ίδιος ο Χριστός είπε : Γνώσεσθαι τήν αλήθεια καί αυτή ελευθερώσει υμάς...
Η αλήθεια λοιπόν στηρίζεται στήν ελευθερία τής σκέψεως, αντίθετο τής οποίας είναι τό δόγμα. 
Αυτή γιά να τήν πλησιάσουμε, επιβάλλει συνεχή επαγρύπνισι καί διαρκή σεβασμό σε κάθε μορφή πληροφορίας γύρω από τό κάθε θέμα...
Λειτουργεί όπως ο τίμιος δικαστής ο οποίες σέβεται κάθε πηγή πού θα διαφωτίσει τήν αλήθεια στήν υπόθεσι που δικάζει.
Αυτός πού έχει περιορίσει τα όρια πληροφορήσεως σε συγκεκριμένες πηγές καί μόνον, γίνεται δογματιστής. 
Δηλαδή πιστεύει στό δόγμα ...
Τό δόγμα παράγεται από τό ρήμα δοκώ, πού σημαίνει , θεωρώ, νομίζω καί έχει γίνει έννοια παγκόσμια αποδεκτή με τήν Ελληνική της σημασία.,
Επομένως νομίζουμε, θεωρούμε ότι κάτι είναι αλήθεια καί σωστό... Είτε στόν χώρο της πολιτικής, είτε στούς χώρους τών θρησκειών.
Ο δογματιστής, είναι άνθρωπος επικίνδυνος διότι δέν επικοινωνεί με τούς άλλους καί έτσι συμβάλλει στό έργο τής Βαβέλ μέσα από τόν φανατισμό πού χαρακτηρίζει τον πνευματικό  σκλάβο.
Αυτός,  έχει αποδεχτεί κάτι πού τού επέβαλαν ψυχαναγκαστικά ως αλήθεια η οποία τόν έχει αποκόψει από τήν κάθε δημιουργική διαλεκτική συνύπαρξι με τό σύνολο τής κοινωνίας, μέσα από την οποία παράγεται έργο Θεϊκό.
Ο δογματισμός δημιούργησε σύγχυσι στίς κοινωνίες καί τίς έκανε υποχείρια πονηρών διαχειριστών οι οποίοι εξέφραζαν πονηρές σκοπιμότητες γιά τόν έλεγχο τού πύργου τής αφροσύνης...
Φυσικά, δέν είναι κακό τό κτίσιμο ενός πύργου από τούς ανθρώπους πού να φτάνει στόν Θεό. Αρκεί αυτό να αποτελεί αποτέλεσμα  ηθικών διαδικασιών, ελευθερίας καί έρευνας. Διότι θα ήταν αντίθετο πρός τής ιερές αρχές τής εξελίξεως πού χαρακτηρίζει τόν κόσμο τού Σύμπαντος...
Γιατί λοιπόν καί ο άνθρωπος να μήν φθάσει στά όρια τά Θεϊκά πού θά τόν κάνουν φορέα φωτός, ζωής καί δημιουργίας μέσα στό Σύμπαν; 
Η απάντησις είναι ακριβώς γι΄ αυτό. Διότι τό Σύμπαν επιθυμεί τό φώς τής αλήθειας, ενώ εδώ οι οικοδόμοι τού πύργου προσπαθούν να τό κτίσουν με τό σκοτάδι τού ψεύδους, εργαλείο τού οποίου είναι ο ελεγχόμενος δογματισμός...
Τό δόγμα θέλει να σε αποκόψει από κάθε πηγή γνώσεως καί σοφίας. Σέ θέλει μονοκούτελο οπαδό πού αναμασά διαρκώς έτοιμη τροφή καί ζεί σε κόσμους φανταστικούς. 
Μέ εργαλείο τό δόγμα, οι άνθρωποι φυλακίζονται σε μουχλιασμένα καταγώγια, αναπνέουν μέ ευχαρίστησι τήν μούχλα τους, αυτοθυσιάζονται γιά ξένα συμφέροντα καί γίνονται εργαλεία σε πολέμους οι οποίοι θα αυξήσουν τα όρια ξένων συμφερόντων...
Γίνονται σκλάβοι σε πονηρούς εμπόρους οι οποίοι πλουτίζουν σε βάρος τους στά πλαίσια τής πολιτικής καί οι οποίοι τούς αντιπαρέχουν φτηνά ανταλλάγματα από τό αίμα και τών ιδρώτα τών συνανθρώπων τους.
Έμαθαν να μισούν καί απαξιώνουν κάθε πληροφορία πού μπορεί να διαταράξει τόν άρχοντα τής σκλαβιάς ο οποίος έχει θρονιαστεί μονοκρατορικά στόν διαταραγμένο τους εγκέφαλο ...
Είναι βέβαιοι ότι είναι οι μοναδικοί κάτοχοι τής αλήθειας όσο είναι βέβαιος ο ηλίθιος γιά τήν σοφία του...
Δέν είναι η Παλαιά Διαθήκη μονον αυτή πού παρέχει πληροφορίες μέσα απο μορφή μύθου.. (μύθος = λόγος, δηλαδή, η λογική πού έρχεται μέ μεταφορική διαδικασία...)
Είναι περισσότερο και η Ελληνική μυθολογία !
Είναι τό φρικτά απαξιωμένο έργο τής Οδύσσειας πού δέν έχει θεσι στό σημερινό σύστημα εθνικής απαιδείας τήν οποία επέβαλε ο κομματικός δογματισμός στήν χώρα μας γιά να διασφαλίσει τόν συλλογικό ύπνο και να κάνει άνετα τό έργο πού τού έχουν αναθέσει οι έμποροι τών εθνών τών οποίων τά συμφέροντα εκπροσωπεί... 
Η Οδύσσεια, είναι τό έργο πού ενέπνευσε καί άνδρωσε κάθε ήρωα τής ζωής καί τής ιστορίας μας με αποκορύφωσι τόν Αλέξανδρο ο οποίος ζούσε μέρα και νύκτα με τά δύο μεγάλα έργα τού Ομήρου, είναι η πορεία τού ανθρώπου γιά τήν επιστροφή στήν πατρίδα από τήν οποία μετανάστευσε με σκοπό κάποια ιερή αποστολή... 
Οι σημερινοί σκλάβοι αυτής τής χώρας, αντί να κρατούν τόν Όμηρο, κρατούν τίς διχαστικές παρακαταθήκες τών πολιτικών απο...κομμάτων, τρώνε αχόρταγα τόν διχαστικό σανό, κοιμούνται αναίσθητα πάνω στά πτώματα τών διπλανών πού οι ιδιοι δολοφόνησαν γιά τό τομάρι τους, προσπαθούν να ανασύρουν μεσα από τήν πτωμαΐνη κόμματα πού έστησαν τίς δομές τής πτώσεώς μας καί πού έχουν συμβάλει στήν οικονομική καταστροφή, στίς διαρκείς εθνικές καί κοινωνικές ταπεινώσεις, στόν αφανισμό τών Ελλήνων μέσα από μια διαρκή καί πολύπλευρα μελετημένη υπονόμευσι τής οικογένειας .
Σέ επόμενο δημοσίευμα, θα παρουσιάσουμε ανάλυσι τού ιερού έργου τής Οδύσσειας γιά να δούν, όσοι άφησαν κάποιο περιθώρια από τήν Λωτοφαγία, ότι καί αυτών τά όρια τού εκμαυλισμού στενεύουν δραματικά...
Καμία Νου Δού, κανένα ΠΑΣΟΚ, κανένας Σύριζας δέν θα διασφαλίζουν πλέον ζωή ανέμελη διότι όλοι αυτοί, μέσα από τήν πολυγλωσσία πού επέβαλαν στούς αφελείς και στούς πονηρούς, ξεκίνησαν τόν Πύργο πού φτάνει στόν διάβολο καί όχι στόν Θεό...
Kαμία Ευρώπη, καμία μόνιμη " συμμαχία"  δέν θα διασφαλίσουν τόν κόσμο από τα δεινά πού έχουν προγραμματίσει οι σχεδιαστές τής παγκόσμιας επικυριαρχίας διότι ακριβώς αυτοί οι θεσμοί αποτελούν τόν πύργο τής δικής τους αλαζονείας...
Καί όταν φτάνεις να δώσεις εξουσία στόν διάβολο θα απολαύσεις τά τέρατα του σε όλους τούς τομείς... Καί δυστυχώς, αυτά πού απολαμβάνεις σήμερα, είναι μικρές γεύσεις, ελάχιστα δείγματα αυτών πού ακολουθούν...

https://dermatas.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια :