ΤΕΛΟΣ !. Έφτασε η ώρα οι ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ ( Ελλάδα –Τουρκία ) να συνεργαστούν , βγάζοντας απ έξω ΟΛΑ τ αλλά συμφέροντα και με προϋπόθεση να μην αλλάξουν χιλιοστό από τα σύνορά τους .

 Έφτασε η ώρα για την ¨ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ¨

 « Εν Αθήναις σήµερον τη 9η Ιουνίου του έτους 2022, ηµέρα Πέμπτη  και ώρα 3η µ.µ. κληθείσης της οργάνωσις { ….. } εις συνεδρίαν υπό του Διοικητού  αυτής κ. (….)  συνήλθον τα μέλη του διευθυντηρίου  αυτής κ.κ. Σπ. Σ, Αναστ. Χ, Γ. Μ, Κωνστ. Μ, Χρ. Π, ∆ηµ. Κ, Τιµ. Α, Γ. Χ, Κ. Σ, Σπ. Λ, Σπ. Β, ∆. Π, Παύλος Κ και Σπ. Μ. Αναγνωσθέντων και επικυρωθέντων των πρακτικών της προηγουµένης συνεδρίας, ο κ. (…) λέγει ότι θέµα της παρούσης συνεδρίας είνε η κρίσις περί τα Ελληνοτουρκικά και αναγινώσκει την από 4 Νοεµβρίου ε.ε. αναφοράν τού Στρατηγού εν αποστρατεία (…) και παρακαλεί δε όπως οι αρµόδιοι κ.κ Κωνστ.Μ , Πάυλος κ και Σπ Μ  εκφέρωσι την αυτών γνώµην επί της άνω αναφοράς  . Ο  κ. Αναστ. Χ λαβών επί τούτω τον λόγον είπε τα εξής … »

Υγ: Από την 29η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι σήμερα , κανένα άλλο άρθρο που φέρει την υπογραφή «Ομάδα Υψηλής Αστυνόμευσης» ή προσομοιάζει των άρθρων αυτής , δεν είναι αληθινό .Η  όποια χρήσης δικού μας e-mail έγινε κατόπιν παραβίασης αυτού. Οι δράστες εντοπίστηκαν .

Παρακαλούμε πολύ για την αποκατάσταση !!

Εκ της διευθύνσεως της ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ , ο επί των δημοσιεύσεων

Δημήτριος Λογγίνος

loading...

Leave a Reply