Μήν πάτε στόν παγκόσμιον πόλεμον μέ τό ΝΑΤΟ ή δέ (μή) είσαστε άξιος μισθός τού σατανά αφού πέσετε Ανεξομολογησθέντες διά τά ιδεώδη τού ΤΑΝΟ.
Τά ευαγγέλια αναφέρονται είς τόν μισθόν τού σατανά!…

Επειδή ό σατανάς κοπιάζει καί δουλεύει, ό,τι κερδίσει είναι ιδικόν τού!…

Καί πώς κερδίζει; Μέ τό νά σού χαρίζει, συναρωγεί ώστε νά κερδίζεις, άρα τέ, ενδεχόμενος τήν αρωγή τού καί τά δώρα τού ενδέχεσαι τού δικαίου ή «δικαίου» καί τού άδικου οπού διαπράσσεις καί διαπράσσεσαι καί επειδή δίκαιον δέν έχει ούτε χαρίζει, ούτε προσδίδει, λαμβάνεις τούς μισθούς τού άδικου καί γίνεσαι μισθός τής αδικίας!…


Εάν Ό Θεός δέν προσέδιδε καί δέν προσάφηνε τούς έν κόποις μισθούς τού οιουδήποτε καί τού σατανά θά ήταν άδικος! Συνεπώς τό νά σώσει τόν Αμετανόητον άδικον αδικεί τόν σατανά καί τούς κόπους τού καί συνάμα αδικεί τό δίκαιον καί τούς κόπους τού. Εντούτοις, αξιώνω άφεση αμαρτιών δι’ έκαστον αμαρτωλόν καί άδικον!… Η αξίωση άφεσης αμαρτιών είς τούς άδικους ώς υποτιθέμενοι δίκαιοι ή ώς υποτιθέμενοι συνάδικοι δέν είναι δημοψήφισμα διότι τό ψήφισμα είναι νεκρόν διότι είναι ψόφος, ήτοι ψήφος = ψόφος, αλλά εγκώρωση ψυχής διά ψυχοσωτηρία πάσας ψυχής καί η εγκύρωση δέν προβαίνεται έν κάλπει = κάλπη = κάλπικη ψήφος = ψευδής ψοφοδήλωση νεκρών τού Ναυτικού «Δικαίου» έκ καιρού Αρχαίας Ελλάδος, αλλά μέ ΠροσΕυχήν είς Τόν Υπερουράνιον Τριαδικόν Πατέρα, Τριαδικόν Υιόν καί Τριαδικόν Άγιον Πνεύμα. Διατί Τό Κάθε Πρόσωπον Τριαδικόν; Διότι κάθε Άκτιστον Πρόσωπον Τής Αγίας Τριάδος είναι Συνταυτοχρόνως Τό Ίδιον καί Τά Τρία Πρόσωπα Τής Άκτιστης Αγίας Τριάδος!!!!

Έγινε τό Σχίσμα τής Ορθοδοξίας μέ τήν ψευδοσύνοδον τού Κολυμπαρίου…

Η «επίσημη» Εκκλησία Ελλάδος καί Κύπρου καί ό Πατριάρχης Συν+σταντινουπόλεως = Κων+σταντινουπόλεως εψήφισαν = εψόφισαν ώς σκλάβοι τού σατανάΝΑΤΟSuperCiaΠαγκόσμιαΕκκλησία υπέρ τού Σχίσματος καί απόσχισης = έκσχισης τής Ουκρανικής Εκκλησίας έν τόπω πρώην Χαζζαρίας έκ τής Ρωσσικής Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας!…

Τούδε έγινε τό σχίσμα φιλίας καί Συνορθόδοξης Αγάπης μεταξύ Ελλήνων καί Ρώσσων, διά χάριν τού σατανά τών εμβολιαστών, αδρενοχρωμοποτών, πούστηδων, παιδοβιαστών, γενοκτονιστών σατανοχαζζαροψευδοσιωνιστών!!!!… Ώστε νά εξασφαλισθή μή πιθανή συνεργασία ανά μεταξύ Ελλάδος/Κύπρου – Ρωσσίας!…


Τά παράγωγα τής λέξεως ΝΑΤΟ, οί κρυφές ολοφάνερες συχνότητες καί η υποπροδοσία τής διάδρασης τού. ΤΑΝΟ = τανό = τό αρχαιοελληνικόν ρήμαν, έν χρήσει έν Κύπρω τανώ ή τανάω = συναρωγώ κάποιον σ’ αυτόν οπού ό ίδιος επιθυμεί καί επιδιώκει, ήτοι δουλικώς από φιλία αγνή ή από δειλία εμφανή πρός εχθρόν συμφεροντολόγον, άλλωστε, τό δήλωσαν αξιωματούχοι τού ότι τό ΝΑΤΟ δέν έχει φίλους αλλά χρήσιμους κάθε φορά συμμάχους καί συνεργάτες = χρήσιμους ηλίθιους, διότι ό έξυπνος πιθανόν νά σού τήν φέρει ανάποδα ή μέ υπερμαεστρία που μπορεί νά μήν αντιληφθείς ούτε μετά από 3000 έτη!… Ήτοι ουδέποτε!…

Νάτο = νά τό! Τανό = τανώ! Νόατ = Νώατ = η κιβωτός τού σατανά έν γένει είς τήν περίπτωση ταύτη. Τόνα = τό έναν καί μοναδικόν! Ατόν = καί ατός = αητός ελληνοκυπριαστί, σότα = μαγειρική ή τού λάκκου οξύ; Νότα = τόνος = συχνότητες, παίζει μέ τίς συχνότητες τής αντίληψης, ύπνωσης, αρπαγής τής προσωπικής θέλησης. Νότα = καί νότος!… Τί υπάρχει είς τόν νότον; Δέν θά αναφέρω, ίσως δέν ισχύει, αλλά δραστηριοποιείται ώστε νά επιτεθεί είς τήν Ρωσσία από τίς νοτιαίες θάλασσες τής Κίνας καί Ιαπωνίας. Συμφώνως τής προφυτείας η Κίνα θά εξαγορασθή από τό ΝΑΤΟ που θά τού τάξει τήν Σιβηρία εάν αφήσει τούς Ιάπωνες νά εισέλθουν είς τήν Ρωσσία από τά νότια, είναι τεράστια έκταση η Ρωσσία… καί χρειάζεται μεγάλη περιφερειακή φρουρά…

Η άλλη προφυτεία τού Αγίου Ιωσήφ τού Βατοπεδινού τί λέγει; Θά έρθη πολιτειακή ανωμαλία καί θά εύρουν τήν ευκαιρία οί Τούρκοι νά εισβάλουν σ’ Ελλάδα καί Κύπρον, αλλά αυτή θά είναι μία έμμεση ευλογία. Ευλογημένος όστις συμβάλει είς τήν πολιτειακή ανωμαλία διότι θά αιτηθεί τήν Ζωντανότητα τού ώς Χριστιανός Ορθόδοξος, Άνθρωπος, Έλληνας, έξω από τό σατανικόν πολιτειακόν δικαστικόν Ναυτικόν «Δίκαιον» «τούς»!…
Πρέπει νά γίνει μία δεύτερη κυβέρνηση όπως τότε τόν Οκτώμβριον τού 1916 μ.Χ. από τήν τριανδρεία Κουντουριώτη, Βενιζέλου, Δαγκλή, νά γίνει η πολιτειακή ανωμαλία ώστε νά μήν καταστρέψει η Ρωσσία τήν Ελλάδα, νά μήν τήν στοχοποιήσει καί νά μήν τήν καταστρέψει η σατάνα σιώνα μέσω τής δουλικής καί προδοτικής πολιτικής έκ τών έσωθεν έναντι Ρωσσίας, Τουρκίας καί άλλων… φίλων καί εχθρών μέ διάφορες πολιτικές δολιοφθορές καί πολύπλοκες φακκίρικες μηχανορραφίες!… Ακόμη καί εάν επιτεθεί η Τουρκία σ’ Ελλάδα καί Κύπρο, αυτόν θά είναι πρός ώφελος μάς διότι η Ρωσσία θά υποστηρίξει τήν Ελλάδα επειδή εμείς απορρίψαμε τό ΝΑΤΟ! Άλλωστε, η επίθεση πρός ημάς έκ τών εχθρών είτε τών Τούρκων, είτε μεθ’ εμβολίων καί σύντομα μέσω τών Τούρκων, Αλβανών, Σκοπιανών καί Λαθρομωαμεθανομεταναστών καί Μωαμεθανών τής Ελλάδος είναι ΥΠΕΔΕΔΟΜΕΝΗ, συνεπώς διατί νά μήν πράξωμεν ούτως, ώστε νά εκτήσουμε Φίλην Υπερδύναμη ήτοι τήν Ρωσσία, έστω καί ένεκα τών συμφερόντων τής!… Μήν επαναλάβουμε τήν επίθεση τής Ελλάδος κατά τής κομμουνιστικής Ρωσσίας έν έτει 1919 μ.Χ. που στοίχησε σέ αντιελληνικά συναισθήματα κατά τών Ελλήνων που είχε ώς αποτέλεσμα τήν πρόθυμη αρωγή πρός τούς Τούρκους τού Αττα(πατέρας αρχαιοελληνιστί)τούρκ! Όλα ήταν σχεδιασμένα, από Αγγλία, Γαλλία, κομμουνιστική σιωνοσατανοαθεϊκή έν κατοχεί Ρωσσία, χαζζάρους, αμερικάνους, ώστε νά μεταβληθή τό φιλοελληνικόν ρωσσικόν αίσθημαν σέ απεχθοελληνικόν ρωσσικόν αίσθημαν…

Οί Έλληνες άς τό παραδεκτούμε είμαστε ικανοί σέ πολλά αλλά ουχί είς τήν πολιτική, εξού καί συνεχώς συρρικνωνούμεθα!… Διηνηκώς εξουσιαζόμεθα έξ’ εχθρών σατανοσιωνιστών μέ περισσή ευκολία καί αφελή πανηγυρική ψηφοφορίαν τού μέν ή δέ σατανοσιωνιστή! Τότες είχαμε τούς Κωνσταντίνον Α΄Γερμανοπροναζί καί τόν Χαζζαροεβραίον Ελευθέριον Βενιζέλον, τήν σήμερον έχουμε πότε τόν μέν καί πότε τόν δέ από τόν αριστεροδεξιακόν διπολισμόν καί από τίς μεταμορφώσεις τού όποτε δέν έχει πέραση η βαφή τής δεδηλωμένης αριστεράς ή δεξιάς!… Τό Έθνος νοσεί διότι είναι ψευτορωμαίϊκον καί δέν δύναται νά είναι Έθνος δίχως νά είναι διχασμένον σ’ εξουσίες αριστερές, δεξιές, ουδέτερες καί ανάμεικτες, όλες διά τό θεαθήναι αλλά από μέσα λύκοι σατανοσιωνιστές όμοιοι ομοιάζοντες καί εγνοιάζοντες φιλικώς αλλήλους! Πολιτικώς αποτυχαμε έκτοτες!

Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΝ ΜΕΛΛΟΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΑΝ ΕΠΙΜΕΝΕΙ, ΥΠΟΜΕΝΕΙ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΕΙΛΟΔΟΥΛΟΠΡΕΠΩΣ ΥΠΟ ΣΑΤΑΝΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΨΟΦΟΨΗΦΟΚΑΛΠΟΚΑΛΠΙΚΟΘΗΡΙΟΘΗΡΊΩΝ!!!!…

Θά αποθάνει κακομοιρούσα καί κλαυθμομοιρούσα διά τής αμαρτωλότητος, ασέβειας, δειλίας καί αυτοαδιαφορίας τής, εάν δέν αλλάξη ριζικώς!…


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :