ΛΙΣΤΕΣ «ΦΩΤΙΑ» έφτασαν στα κεντρικά γραφεία των σουπερμάρκετ! Ετοιμάζουν την ΤΕΛΕΙΑ ΚΡΙΣΗ – ΒΙΝΤΕΟ


 Μετά τα εμβόλια, επιβάλλουν φτώχεια και μειωμένη κινητικότητα!!! Ξεκινά ΑΝΗΦΟΡΟΣ από το 2022...

Απώλειες της τάξεως του 8-10% κατέγραψαν τον Νοέμβριο οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ. Πτωτική τάση, η οποία είχε αρχίσει να φαίνεται ήδη από την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και συνεχίστηκε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου μήνα.


Η αύξηση των λογαριασμών των παρόχων ενέργειας, οι φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις που έχουν περάσει ήδη σε βασικά προϊόντα τους τελευταίους μήνες έχει κάνει τους καταναλωτές φτωχότερους, αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη βασικών προμηθευτών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.


Σαν να μην έφτανε αυτό, στα κεντρικά γραφεία των σουπερμάρκετ της χώρας έφτασε τιμοκατάλογος με νέες ανατιμήσεις και αυξήσεις σε βασικά είδη προϊόντων που θα φτάνουν το 7% και θα ισχύουν από τις αρχές του 2022!!!


Ετοιμάζεται η τέλεια οικονομική κρίση, η οποία θα συμβάλλει στην δυσαρέσκεια των πολιτών κατά των πολιτικών, που είναι ήδη διογκωμένη λόγω των αυταρχικών-απάνθρωπων μέτρων επιβολής εμβολίων.

Την ίδια ώρα που η οικονομία καταρρέει και τα μέτρα περιορισμού αυξάνονται, ετοιμάζεται και η επόμενη μέρα της μειωμένης κινητικότητας.


Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως την παραμονή των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου 20:00) θα βρίσκεται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», το οποίο προβλέπει την απαγόρευση, πώλησης ΙΧ βενζίνης και diesel, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να στραφούν σε ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς ή ποδήλατα, α οποία είναι αργοκίνητα και με αυτά δεν μπορείς να μετακινηθείς πολύ μακριά!


Στο πλαίσιο αυτό, καλούν να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.


Το άρθρο 12 του σχεδίου νόμου αναφέρει ότι:


«1. Από την 1η.1.2025, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τα νέα Eπιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) με άδεια κυκλοφορίας, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων οχημάτων που ταξινομούνται για σκοπούς μίσθωσης και εκμίσθωσης σε τρίτους είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Εξαιρούνται οι νησιωτικοί ο.τ.α. α΄βαθμού των ως άνω περιοχών. Εως την 31η.12.2023, το αυτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επαναξιολογεί την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία εφαρμογής των ως άνω μέτρων και τη σκοπιμότητα επέκτασής τους και σε άλλες περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες της Επικράτειας, με κριτήριο την επαρκή διαθεσιμότητα σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και εισηγείται την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 28.

2.Από την 1η.1.2023 κατ’ ελάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται, είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ρύπων έως πενήντα (50) γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο (CO2/χλμ). Για τον υπολογισμό του ποσοστού του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα νέα αυτοκίνητα που αποκτώνται από εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα με χρηματοδοτική μίσθωση ή με αγορά. Το ποσοστό υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Αν η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει τουλάχιστον τρία (3) εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους, στον υπολογισμό του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν συνολικά από την 1η.1.2023. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας με την υποχρέωση της παρούσας, η δαπάνη αγοράς ή μίσθωσης του νέου εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).

3.Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση του άρθρου 43 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) τίθενται στόχοι με σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα και τους στόχους που τίθενται στο Ε.Σ.Ε.Κ. για τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.

4.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Οι δήμοι που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 1 υποχρεούνται να εκπονήσουν Σ.Φ.Η.Ο. για τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές φόρτισης εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1, έως την 31η.03.2022. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με την απόφαση της παρ. 1.».

5.Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Για τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές που δεν εμπίπτουν σε Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ή έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. για τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές που εμπίπτουν σε αυτό, η εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) διενεργείται, σύμφωνα με την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην περ. β` της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α` 82). Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή εγκαθίστανται έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Ειδικότερα, ως προς την εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε θέσεις στάθμευσης επί του οδοστρώματος, σε προαύλιους χώρους ναών και σε πιάτσες ταξί αυτή, δύναται να πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατόπιν εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας του αρμόδιου ο.τ.α. α΄ βαθμού.»

6.Από την 1η.1.2030, όσον αφορά στα νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, επιτρέπεται η πώληση μόνο οχημάτων μηδενικών εκπομπών.»Δεν υπάρχουν σχόλια :