Τι άλλαξε στην ανανέωση διπλώματος για αγροτικά μηχανήματα
Κοινή Υπουργική Απόφαση δημιουργεί νέες προϋποθέσεις στην ανανέωση των ειδικών αδειών οδήγησης

Άλλαξαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ανανέωσης άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος με Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπογράφουν τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Πλέον οι κάτοχοι των αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων εφόσον κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος ανανεώνεται ή χορηγείται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
Ειδικότερα όπως επισημαίνεται στην ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα τη Κυβέρνησης: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 435/13104/26.01.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ''Ισχύς και ανανέωση άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος και ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού και χειριστού αγροτικού μηχανήματος, καθώς και κατόχου άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που υποχρεούται σε ανανέωση αυτής'' (Β’ 378).


Οι Υφυπουργοί Υποδομών και Μεταφορών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζουν:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 435/13104/26.01.2016 (Β’ 378) κοινής υπουργικής απόφασης

Το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 435/13104/26.01.2016 (Β’ 378) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:


α) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εφόσον ο κάτοχος ή ο υποψήφιος απόκτησης άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος ανανεώνεται ή χορηγείται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.».

β) Μετά την παρ. 6 προστίθεται η παρ. 6Α ως εξής:

«6Α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οδήγησης ή/και πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος ειδικά σε αλλοδαπούς καθορίζονται στην υπό στοιχεία οικ. 15684/Γ2/2822/22-12-2006 (Β’ 1928) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκτός από την ισχύ και την ανανέωση των εν λόγω αδειών οδήγησης ή πτυχίων χειριστή αγροτικού μηχανήματος που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2021»

Πηγή - newsauto.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :