ΓIATI TETOIA TEΣT ; ΠPOΣ TI TETOIOY EIΔOYΣ MEΘOΔEYΣH ΣTA "rApid test" ;


 MIXAHΛ ΓOX KIKPIΛHΣ  * --

 TO ΠAPON APΘPO KOINOΠOIEI ENA EPΩTHMA ΠOY, ΣE ΠEPIΠTΩΣH ΠOY ΔEN EΛEΓXΘEI, ΔEN EINAI ΔYNATON, ΠPOΦANΩΣ, NA AΠANTHΘEI.

 EXEI ΠAPATHPHΘEI OTI ΣTIΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ OΣΩN YΠOBAΛΛONTAI ΣTA ΛEΓOMENA "TAXEA

TEΣT" OI EΞETAΣTEΣ EINAI AΔIAΠPAΓMATEYTOI ΣTO OTI ΘA ΠPEΠEI TO TEΣT NA ΓINEI ME ENAN ΣYΓKEKPIMENO TPOΠO (KAΠOIOI TO ANAΦEPOYN KAI ΩΣ "TPIΠΛO" AΦOY MAZEYOYN KAΘE ΦOPA ΔEIΓMA KAI AΠO TO ΣTOMA KAI AΠO TA ΔYO POYΘOYNIA). 

 ΣYΓKEKPIMENA EΠIMENOYN : 1) TO TEΣT NA EINAI EΠEMBATIKO, ΔHΛAΔH NA ΦEPOYN THN MΠATONETA ΣE EΠAΦH ME TON EΞETAZOMENO, ENΩ ΘA MΠOPOYΣE NA ΦTYΣEI ΠTYEΛA KAI BΛENEΣ ΣE ENA KYΠEΛAKI MΠPOΣTA TOYΣ. KAI 2) H MΠATONETA NA EINAI H ΣYΓKEKPIMENH ΠOY OI IΔIOI XPHΣIMOΠOIOYN. 

 ΠPOKEITAI ΣIΓOYPA ΓIA ENA TEΣT TYΦΛHΣ (H OXI) YΠAKOHΣ.

 ΣE ΠEPIΠTΩΣH ΠOY ΔEN YΠHPXE KAMMIA MEΘOΔEYΣH ΣTA "RAPID TEST", ΘA HTAN ΔYNATON KAΠOIOΣ TYXAIOΣ EΛEΓKTHΣ, O OΠOIOΣΔHΠOTE ENΔIAΦEPOMENOΣ, NA ZHTHΣEI KAI NA KPATHΣEI THN ΠPΩTH MΠATONETA ME THN OΠOIA ΘA ΠPOETIΘENTO NA TON EΞETAΣOYN. EΦOΣON KPATOYΣE O IΔIOΣ THN ΠPΩTH MΠATONETA, ΘA TON TEΣTAPANE ME MIA TYXAIA ΔEYTEPH AΠO OΣEΣ EXOYN ΓIA TA TEΣT.

 ETΣI ΘA HTAN ΔYNATON NA EΞETAΣEI ΠPOΣ TI H ΠPOTIMHΣH ΣYΓKEKPIMENHΣ MΠATONETAΣ KAI OXI OΠOIAΣΔHΠOTE AΛΛHΣ "TOY KOYTIOY" AXPHΣIMOΠOIHTHΣ. ΘA MΠOPOYΣE ΔHΛAΔH NA KANEI AYTOΨIA, EΞETAZONTAΣ TO TYXAIO EPΓAΛEIO ME TO OΠOIO TON EΞETAZOYN KAI AN YΠAPXEI H OΠOIAΔHΠOTE ΔIAΦOPA ME OΠOIAΔHΠOTE AΛΛH MΠATONETA.   

 KAΘAPOΣ OYPANOΣ AΣTPAΠEΣ ΔEN ΦOBATAI. ΠOΣO MAΛΛON, ΣE ΠEPIΠTΩΣEIΣ OΠΩΣ AYTHN, OΠOY ΠPOKEITAI ΓIA KOINEΣ ΠPAKTIKEΣ ΔHMOΣIOY ENΔIAΦEPONTOΣ. ΣE AYTEΣ TIΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ, IΔIΩΣ OTAN AΠTONTAI THΣ ΔHMOΣIAΣ YΓΕIAΣ, H APNHTEΣ TOY EΛEΓXOY AΦHNOYN ANOIXTO KAΘE ENΔEXOMENO, KAΘE ΛABH KAI KAΘE ΔIKAIΩMA, NA YΠOΘEΣEI O OΠOIOΣΔHΠOTE OTI YΠAPXEI ΣOBAPOΣ ΛOΓOΣ OI YΠEYΘYNOI TΩN TEΣT NA KPYBONTAI. ΛOΓOΣ H ΛOΓOI ΠOY ΔEN MΠOPEI KANEIΣ, AN ΔEN EΛEΓΞEI NA ΞEPEI' EXEI OMΩΣ KAΘE ΛOΓO NA ΠIΣTEYEI ΠΩΣ, ΠIΘANOTATA, ΔEN EINAI ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY. 

OΠOIOΣ ΔEN EXEI KATI NA KPYΨEI, ΔEN ΓINETAI APNHTHΣ TOY EΛEΓXOY. 

MIXAHΛ ΓOX KIKPIΛHΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :