Αποκωδικοποίηση: ραββίνοι εάν δέν εμβολιαστείτε ό «μεσσίας» δέν έρχεται. Πολύ φοβιτσιάρης είναι τού κορωνοϊού ό Αντίχριστος ή συμβαίνει κάτι άλλο; Μάθε τί φοβάται…


 Οί ραββίνοι διαλαλούν είς τά απολωλότα πρόβατα τού οίκου Ισραήλ ότι εάν δέν εμβολιαστούν ό «μεσσίας» δέν καταδέχεται νά έρθει!. Πολύ εγωϊστής μαλάκας καί φοβικός…


Φοβάται ότι θ’ αρρωστήσει από τούς υπηκόους τού μέ κορωνοϊόν; Χαχαχαχα! Μά τότε τί «μεσσίας» είναι;…


Εάν δέν φοβάται τόν κορωνοϊόν καί δέν τόν αρκούν τά αντίδοτα απ’΄εκείνους που κατασκεύασαν πρός τιμήν τού τόν κορωνοϊόν, τότε κάτι άλλον θά φοβάται!…


Μήπως τούς μαλλώνει ωσάν παππούς τόν εγγονόν πώς εάν δέν πιεί τήν αντιβίωση τού δέν θά έρθει νά τού φέρει πουλουστρένα;… χαχαχαχα!…


Φοβάται τήν έλλειψη εξουσίας είς τούς ανθρώπους, που μόνον μέ τό εμβόλιον τού μπορεί νά έχει…


Διά νά έρθει ό «μεσσίας» τούς ήτοι ό μεσάζοντας τούς μεταξύ διαβόλου καί κόλλασης καί μ’ αυτούς ώς ενδιάμεσος κρίκος κλίμακα πτώσης, πρέπει νά εμβολιαστούν μέ τήν Αθείαν Σατανική Κοινωνίαν που βάζεται μέ ένεσιμον εμβόλιμον εμβόλιον έναντι Τής Θείας Κοινωνίας!…


Θά αντιπαραβάλουμε, μά οί Ιουδαίοι δέν είναι ενβαπτισμένοι επ’ ονόματι Αγίας Τριάδος, δέν έχουν Χρίσμαν Αγίας Τριάδος είς τά σώματα καί τίς ψυχές τούς καί δέν λαμβάνουν Θείαν Κοινωνίαν Χριστού, τότε τί φοβάται ό διάβολος Αντίχριστος μεσσίας;…


Φοβάται ότι Ό Θεός υποσχέθηκε είς τούς Ιουδαίους νά τούς προσέχει καί νά είναι μαζύν τούς έκτοτε όταν τούς απελευθέρωσε από τήν Αίγυπτον καί αυτόν τό υποσχέθηκε παρά τίς αμαρτίες καί αποστασίες τούς…


Μέ τά εμβόλια τής Σατανικής Άθειας Κοινωνίας αποκόπτεται πάν δεσμός μέ Τόν Θεόν τού εμβολιασμένου ή καί δίνεται τό δικαίωμα τού σατανά νά κατοικήσει εντός τού εμβολιασμένου, αφού αυτός εναπόθεσε μέσα τού υγρόν Σατανικής Κοινωνίας τελετουργημένον σατανικώς μέ σφαγιασμένα θυσιασμένα παιδιά, σωματίδια, αίματα καί έμβρυα…


Κατά συνέπεια, ό εμβολιασμένος παραχωρεί εξουσίαν είς τό σώμα καί τήν ψυχή τού πρός τόν σατανά καί αυτός «δικαιωματικώς» απαιτεί αποχώρηση παντός ίχνους Θείας Χάριτος καί Αγίου Πνεύματος καί συνταυτοχρόνως, Τώ Αγίω Πνεύματι αποχωρεί καί αποσύρει Τήν Θείαν Χάριν Τού από ανθρώπους που παρεχώρησαν τούς εαυτούς τούς ψυχή τέ καί σώματι είς τόν διάβολον!… Μέ τό ζόρι δέν σώζεσαι!… Υπάρχει ελευθερία… βούλησης, απόφασης, επιθυμίας, θέλησης…


Άρα τέ, διά νά έρθει ό Αντίχριστος ώς μεσάζοντας μέ τόν διάβολον τής Κόλλασης, πρέπει η ανθρωπότητα νά βαπτισθεί έν διαβόλω!…


Όπως πρίν Τό Μυστήριον Τού Χρίσματος προηγείται η Εμβάπτιση Τού Χριστιανού εντός κολυμβήθρας, ομοίως καί αντιμιμητικώς ό διάβολος πρίν Χρίσει ήτοι Σφραγίσει μέ σφράγισμαν χάραγμαν τούς χαμενοπιστούς τού, πρέπει νά τούς εμβαπτίσει έν κρυφώ καί έν αγνοία τούς, όπως έν αγνοία τούς τά τέκνα βαπτίζοντε χριστιανικώς!…


Πώς θά σέ βαπτίσει έστω καί ενήλικαν μέ υπουλία, αφού εάν σού ειπεί ότι σέ βαπτίζει έν διαβόλω θά αρνηθείς;… Μέ παραψευδοδικιαολογία τόν κωρονοϊόν σέ βαπτίζει μέ εμβόλιμη σατανική υγρύλη καί τό καλεί εμβόλιον μέ κορωνοϊόν κατά τού κορωνοϊού!…


Άλλα σού είπε άλλα σού έδειξε καί άλλα σού έμπιξε!… Η απάτη ήταν νά εμβολιαστείς μέ βά[πτισμα διαβόλου καί συνάμα μέ αφορμή τόν κορωνοϊόν νά προχωρήσουν είς τήν ηλεκτρονικοποίηση τής διακυβέρνησης, πάσας υπηρεσίας η οποία διά νόμου αρνείται τήν πληρωμήν μέ μετρητά χρήματα, είς τήν Κύπρον ήδη η διαδικασία εξελίσσεται ραγδαίως!… Καί τό είχαμε επισημάνει πρωτού αρχίσουν καί ότι θ’ αρχίσουν σύντομα όπερ καί έγινε καί θά τό ολοκληρώσουν αστραπιαία πράγμα που ήδη επαληθεύεται…


Όπως μέ Τήν Θείαν Κοινωνίαν έρχεται Τώ Αγίω Πνεύματι, αφού δι’ αυτής αποχωρεί η δύναμη τών δαιμονικών πνευμάτων εντός τού Θεοκοινωνημένου ανθρώπου, αντιομοίως διά τής Σατανικής Κοινωνίας αποχωρεί Τώ Αγίω Πνεύματι… καί έρχεται ό δαιμονικός καταιγισμός!… Ώστε ό «μεσσίας» τούς σατανάς όπως ομολογούν είς τόν 33ον βαθμόν μασσωνίας, νά έρθει αφού πρωτίστως αποχωρήσει Τώ Αγίω Πνεύματι… Θεός καί διάβολος είς τόν ίδιον θρόνον, θέληση, βούληση, άνθρωπον, ψυχήν, δέν χωράνε… φεύγει ό οίος μέν καί έρχεται ό οίος δέ!…


Κάθε άνθρωπος από τήν γέννηση τού έχει μία ευλογία, έστω καί εάν δέν είναι Χριστιανός. Ακόμη καί τά άλλα βαπτίσματα καί τελετές, από τήν στιγμήν που δέν είναι αμιγώς σατανικές ήτοι μέ τελετουργίες συνειδησιακής πίστης πρός τόν διάβολον καί μέ καταπόσεις ή ενέσεις ανθρωποθυσιών πρός τόν σατανά, δέν είναι τόσον σατανικά! Τά εμβόλια είναι τά σατανικότερα βαπτίσματα, γίνοντε οί αρμοδιότερες τελετές μέ ανθρωποθυσίες, αίματα, ανδροχρώματα, ασέλγειες, σωματίδια από ιδρώτες γεννητικών οργάνων από παντός είδους ανομαλίες, καί ρίχοντε εντός τών λέβητων που παρασκευάζοντε τά εμβόλια ήτοι τά Σατανικά Βαπτίσματα καί Σατανικές Κοινωνίες!…


Νήστευσε όσον θέλεις, έστω καί εκατόν έτη, άμα πιείς ήτοι δεχθείς εμβόλιον σατανά μέσα σού Θεία Κοινωνία δέν Ευλογεί εσένα…


Τί νόημα έχει νά νηστεύεις τό κρέας, τόν έρωτα, τό ψεύδος, τήν αδικία, τό κάπνισμα, τήν κοκαϊνη καί νά δέχεσαι μέσα σού τήν σατανική τελετουργία τής Σατανικής Κοινωνίας όπως τήν απαίτησε καί δίδαξε ό Σατανάς;…


Είτε πιείς τό δηλητήριον άθελα σού είτε ηθελημένα σού σέ σκοτώνει… Αλλά όταν είναι ηθελημένα σού έχεις αυτοκτονήσει καί έχεις αμαρτήσει καί έχεις πρωτίστως βλασφημίσει καί προσβάλεις Τόν Θεόν…


Τό άδικον δηλητήριον ήτοι έν αγνοία σού Ό Θεός τό καθαρίζει μέ ίαση από τήν ψυχήν, τό δίκαιον δηλητήριον δέν τό καθαρίζει!… Ποίος δέν άκουσε διά τούς κινδύνους τού εμβολίου;… Μόνον η Μετάνοια καί η Εξομολόγηση σέ σώζει!… άρον άρον…. ΑΡΟΝ!… ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΑΝ ΑΠΩΝ = apon…


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ


https://katohika.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :