ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ. ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ;
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ  *


Ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες πού τήν 11/09/2021, ἐπήγατε εἰς τό Βελλίδειον νά ἀκούσετε ἀλλά καί νά χειροκροτήσετε τον Μητσοτάκη, εἶσθε μέν καλοί Ἕλληνες, ἀλλά εἶσθε καί καλοκάγαθοι ἀφελεῖς.

Ὁ Μητσοτάκης ἐκεῖ εἰς τό Βελλίδειον εἶπεν, ὅτι ἡ Θεσσαλονίκη μας, εἶναι ἡ «πόλη τοῦ βαρδάρη». Ἔ ὄχι ξεπουλίστρα, ἡ Θεσσαλονίκη μας δέν εἶναι ἡ «πόλη τοῦ βαρδάρη», ἀλλά εἶναι ἡ κόρη τοῦ Βασιλέως Φιλίππου, εἶναι ἡ γοργόνα ἡ ἀδελφή τοῦ Μέγα Ἀλέξανδρου, εἶναι ἡ Συμπρωτεύουσα τῶν Ἑλλήνων. Τόν Μητσοτάκη πού βλέπετε εἰς τό Βελλίδειον μέ τό κουστούμι καί τήν γραβάτα εἶναι φαίνεσθαι, διότι τό εἶναι του, εἶναι το ἀνωτέρω. Ὅπως καί τό Ἑλληνοπρεπέστατον video πού βλέπατε κατά την διάρκειαν τῆς ὁμιλίας του εἶναι παραπλανητικόν, διότι τό εἶναι του εἶναι ἄκρως ἀνθελληνικόν.

Κατά τήν διάρκαιαν τῆς ὁμιλίας του ὁ Μητσοτάκης μέ περισσήν ἔπαρσιν καί ἀλαζονίαν ἀλλά καί δολίαν παραπληροφόρησιν εἶπεν ὅτι, μέ τό κλείσιμο τῶν λιγνικῶν μονάδων πού διέταξεν, ἔσωσεν τον πλανήτη Γῆ, διότι δέν ἀπελευθερώθησαν εἰς τήν ἀτμόσφαιραν 18.000.000 τόνοι CO2, μπράβο, μπράβο, σωτήρα μας. Ἐμεῖς ἀπλῶς να προσθέσωμεν ὅτι ἡ ἴδια ἡ Γῆ μας, μέ τάς ἰδικάς της φυσικοχημικάς της διεργασίας παράγει τρία τρισεκατομμύρια τόνους CO2 ἐτησίως. Ἀντιληπτόν εἶναι ὅτι τά 18 ἑκατομμύρια τόνοι, μπροστά εἰς τά τρία τρισεκατομμύρια τόνους ὄχι μόνον εἶναι ἀσήμαντον, ἀλλά ἀνύπαρκτον ὡς μέγεθος. Ἀλλά ἀσήμαντα εἶναι ἀκόμη μπροστά εἰς τά τρία τρισεκατομμύρια τόνους πού παράγει ἡ Γῆ μας, καί τά 27×109 τόνοι δηλ. τά 27 δισεκατομμύρια τόνοι τοῦ παραγομένου ἐτησίως CO2 ἀπό ὅλας τάς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου πού προέρχονται ἀπό τήν καύσιν τοῦ πετρελαίου, βενζίνης, φυσικοῦ ἀερίου καί λιγνίτου. Αὐτό το σύνολον τοῦ CO2. τό παραγόμενον ἀπό τήν Γῆν μας καί τάς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου ἀπορροφᾶται ἀπό τά δένδρα καί τούς Ὠκεανούς. Ἔχει δέ παρατηρηθῇ ὅτι, ὅταν αὐξάνεται τό CO2 εἰς τήν ἀτμόσφαιρα, αὐξάνεται καί ἀπορρόφησις του ἀπό τά δένδρα. Δηλ. ἡ σωτηρία τοῦ πλανήτη Γῆ ἐπαφίεται ἀποκλειστικά καί μόνον εἰς τήν διάσωσιν τῶν δασῶν.

Ἐπίσης εἶπεν ὁ Μητσοτάκης ἀπό την Δ.Ε.Θ, ὅτι αὐξήθηκεν ἡ θερμοκρασία τῆς Γῆς. Καί πράγματι αὐξήθηκεν κατά 0,8 βαθμούς τά τελευταία τέσσερα, πέντε ἔτη. Εἰς τάς 07/02/2020 διαβάζομεν ἀπό τήν Ἰταλικήν εἰδησεογραφίαν: «Nuovo picco di caldo in Antartide dove e' stata registrata la temperatura record di 18,3 gradi centigradi, che ha superato il precedente primato di 17,5 risalente al marzo 2015». Νέον ρεκόρ αὐξήσεως τῆς θερμοκρασίας κατεγράφεται εἰς τήν Ἀνταρκτικήν πού ἔφθασεν τούς 18,3 βαθμούς συγκριτικῶς μέ τόν Μάρτιον τοῦ 2015 πού ἦτο 17,5 βαθμοί. Νά ἐνθυμηθῶμεν τάς τεραστίας πυρκαϊάς πού εἶχον προηγηθῆ εἰς τήν Αὐστραλίαν, τόν Ἀμαζώνιον καί βεβαίως ὄχι μόνον αὐτάς. Τίθεται ἕνα ἐρώτημα, μήπως ἡ αὐξησις τῆς θερμοκρασίας τῆς Γῆς ὀφείλεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό τά κάψιμο τῶν δασῶν. Διότι ἡ φωτιά ὡς μία θερμική ἐνέργεια δέν χάνεται, καί ἐπειδή ὅταν ἀνάβομεν ἕνα σπίρτο σαφῶς καί δέν ἐπειρεάζεται ἡ θερμοκρασία τῆς Γῆς, ἀλλά ὅταν φλέγεται ὅλος ὁ Πλάνήτης τότε τί γίνεται; Νά τονίσωμεν δέ, ὅτι ἐπί τέλους διά πρώτην φοράν βλέπομεν νά ἀναγράφεται εἰς τόν τῦπον ὅτι ὑπεύθυνες διά τήν αὔξησιν τοῦ CO2 καί τήν κλιματικήν ἀλλαγήν εἶναι οἱ πυρκαϊαί. Εἰς τό <ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ> τῆς 24/08/2021 διαβάζομεν: «ΠΥΡΚΑΪΕΣ. Κλιματική αλλαγή - Οι φωτιές επηρεάζουν το κλίμα στον πλανήτη: 4,7 γιγατόνοι CO2 στην ατμόσφαιρα μέσα στο 2021. Σύμφωνα με τον Μάρκ Πάρινγκτον, ανώτερο επιστήμονα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus, οι πυρκαγιές έχουν απελευθερώσει 4,7 γιγατόνους διοξειδίου του άνθρακα έως τις 16 Αυγούστου του 2021». (1 γίγα=1 δισεκατομμύριο). Δηλ. παρήχθησαν 4,7 δισεκατομμύρια τόνοι CO2. Ἐμεῖς νά προσθέσωμεν ὅτι αἱ ἐκτιμήσεις τοῦ ἀξιοτίμου Μάρκ Πάρινγκτον μᾶλλον εἶναι κατά πολύ ὑποεκτιμημέναι. Δηλ. τό ὡραιότερον ἄστρον τοῦ σύμπαντος, ὁ γαλάζιος πλανήτης μας, δέν ἔχει κανένα πρόβλημα ἐάν προστατεύσομεν τά δάση μας.

Ἐπίσης ὁ Μητσοτάκης ἀπό την Δ.Ε.Θ ἀναφέρθηκεν εἰς τήν πυρκαϊάν τῆς βορείου Εὐβοίας. Ἀλλά οἱ Εὐβοιῶτες γνωρίζουν ὅτι τό Νησί τους ἐκάη παρά τό ὅτι ὑπῆρχεν σχετική ἄπνοια, καί τοῦτο διότι δέν εἶδον νά πετᾶ ἕνα πυροσβεστικόν ἀεροπλάνον. Ὅπως δέν εἶδομεν πυροσβεστικόν ἀεροπλάνον καί εἰς ἄλλας πυρκαϊάς τῆς ἀγαπημένης μας Πατρίδος.

Ὥς προανεφέρθη ὁ Μητσοτάκης εἶπεν ὅτι ἔσωσεν τον πλανήτη Γῆ, διότι δέν ἀπελευθερώθησαν 18.000.000 τόνοι CO2 εἰς τήν ἀτμόσφαιραν μέ τό κλίσιμον τῶν λιγνιτικῶν μονάδων τῆς Δ.Ε.Η. Τίθεται ὅμως ἕνα ἐρώτημα, διατί δέν μᾶς εἶπεν ὁ Μητσοτάκης πόσα στρέμματα δάσους ἐκαύθησαν τό ἔτος 2021 ἐπί πρωθυπουργίας του, καί πόσα ἑκατομμύρια τόνοι CO2 παρήχθησαν ἀπό την ἀποτέφρωσιν τῶν ἐλατοδασῶν καί πευκοδασῶν μας, ἀλλά καί πόσοι τόνοι CO2 δέν θά ἀπορροφηθοῦν ἀπό τό παρανάλωμα αὐτῶν τῶν δασῶν; Ἐκαύθησαν λοιπόν, περισσότερα ἀπό 1.200.000 στρέμματα τό 2021, ἕνα δέ στρέμμα δάσους ἀπορροφᾶ 400 κιλά ἐτησίως. Δηλ. ἐτησίως ΔΕΝ θά ἀπορροφηθοῦν 480.000.000 τόνοι CO2. Καί ἐπειδή διά νά ἀναγενηθῆ τό δάσος ἀπαιτεῖται τουλάχιστον μία 20ἐτία, εἰς αὐτόν τον χρόνον δέν θά ἀπορροφηθοῦν 9.600.000.000, δηλ ἑννέα τρισεκατομμύρια, ἑξακόσια ἑκατομμύρια τόνοι CO2. Δέν μᾶς εἶπεν ἐπίσης καί πόσον ὠφέλιμον ὀξυγόνον καταναλώθηκεν εἰς αὐτάς τάς πυρκαϊάς. Βεβαίως ὀφείλομεν να προσθέσωμεν καί τάς τοξικάς οὐσίας πού παράγονται καί ἀπελευθερόνονται εἰς τήν ἀτμόσφαιραν μέ τάς πυρκαϊάς, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐπιβλαβεῖς διά τήν ὑγείαν μας

Ἐπισης εἶπεν ὄτι το κόστος παραγωγῆς ρεύματος ἀπό τον λιγνίτη εἶναι μεγάλο. Νά τόν διορθώσωμεν. Το κόστος παραγωγῆς μιάς Μέγακιλοβατώρας ἀπό τούς ἀνεμογεννητριάδες εἶναι διπλάσιον ἀπό αὐτό πού παράγει ἡ ΔΕΗ μέ τήν καύσιν τοῦ λιγνίτου. Αὐτός εἶναι και ἕνας λόγος πού ἔχομεν το ἀκριβότερον ρεῦμα εἰς την Εὐρώπη, καί ἐξ’αἰτίας αὐτοῦ εἶναι πολλά νοικοκυριά χωρίς ρεῦμα και βυθισμένα εἰς το σκοτάδι.

Ἐπίσης λησμόνισεν να μᾶς ἐνημερώση ὅτι ἡ Γερμανία τόν μήνα Μάϊον τοῦ ἔτους 2021 ἐγκαινίασεν ἕνα τεράστιον ἐργοστάσιον παραγωγῆς ἡλεκτρικοῦ ρεύματος ἀπό λιγνίτην.

Τήν ἄλλη ἡμέρα ὁ Μητσοτάκης ἔδωσεν συνέντευξιν τύπου, ἐκεῖ διεπιστώθη πόσον ξευτιλισμένοι εἶναι οἱ φερόμενοι ὡς δημοσιογράφοι. Δεν ἔκαναν οὔτε μίαν ἐρώτησιν.

Ὁ Παππούς μας, ἀλλά καί ὁ Πατήρ τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης Ἱπποκράτης λέγει: «ἀσφάλεια ἐστί τό προνοεῖν καί προλαμβάνειν. Τό δέ προνοεῖν καί προλαμβάνειν κρεῖτον ἐστί τοῦ θεραπεύειν». Γνωστόν τοῖς πάσι εἶναι, ὅτι ἡ ἀγαπημένη καί φιλτάτη Πατρίς μας περιβάλλεται ἀπό θάλασσα. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἕνα πυροσβεστικόν ἀεροπλάνον σέ μηδέν χρόνον εὐρίσκεται εἰς το σημεῖον ἐκδηλώσεως τῆς πυρκαϊάς. Ἀλλά καί Γνωστόν τοῖς πάσι εἶναι, ὅτι ἡ πυρκαϊά ἀντιμετωπίζεται ἐν τῇ ἐνάρξῃ της, μετά καθίσταται ἀνεξέλεκτος. Ποῖον εἶναι το προνοεῖν, ὥστε νά ἔχομεν ἀσφάλειαν; μά ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀπλούστατος, νά ἔχωμεν πυροσβεστικά ἀεροπλάνα. Ἀλλά πυροσβεστικά ἀεροπλάνα δέν ἔχομεν. Καί τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι, διατί δέν ἔχομεν πυροσβεστικά ἀεροπλάνα; καί ἐδῶ ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀπλουστάτη. Διότι Σακελλαροπούλου, Μητσοτάκης, Τσίπρας προωθοῦν μέ ἀντισυνταγματικούς, ἀνήθικους καί καταχραστικούς νόμους τήν ἐγκατάστασιν ἀνεμογεμμητριῶν. Ὡς ἀνθέλληνες ἐφηῦρον μίαν παραπλανητικήν δικαιολογίαν διά τήν ἐγκατάστασιν των, τήν μείωσιν τοῦ CO2 μέ τάς ἀνεμογεννητρίας. Ἡ Σακελλαροπούλου πέραν τῶν ἄλλων ἐχθρικῶν ἐνεργειῶν εἰς βάρος τῆς Πατρίδος μας, ὡς σύμβουλος τοῦ Σ.τ.Ε εἰσηγεῖται τήν κάτωθι ἀντισυνταγματικήν πρότασιν: «υπό την συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση του Συντάγματος, επεμβάσεις που μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν τον δασικό χαρακτήρα μιας περιοχής». Ναί αὐτό τό ἐπαίσχυντον καί ἐγκληματικόν εἰσηγήθη. Βεβαίως μέ τοιαύτας εἰσηγήσεις διαμένει εἰς ἕνα ὑπέρ-ὑπέρ πολυτελές διαμέρισμα τῆς ΤΕΡΝΑ. Ἡ ΤΕΡΝΑ εἶναι μία ἀπό τάς ἑταιρείας πού ἔχει γεμίσει τά βουνά μας μέ ἀνεμογεννητρίας. Βεβαίως ὀφείλομεν να ἀναφέρωμεν καί τά δημοσιεύματα πού ἀναφέρονται εἰς την σχέσιν τοῦ πεθεροῦ τοῦ ὑπουργοῦ ἐπικρατείας Γεραπετρίτη Γιώργη, ὁ πεθερός του ἀπλῶς εἶναι ἀντιπρόεδρος τῆς ΤΕΡΝΑ. Βεβαίως ὀφείλομεν νά ἀναφέρωμεν καί τήν σχέσιν τῆς συζύγου, ἀλλά καί δικηγορίνας τοῦ ὑπουργοῦ ἐπικρατείας Γεραπετρίτη Γιώργη μέ τήν Ρ.Α.Ε, (Ρυθμιστική Ἀρχή Ἐνέργειας). Μεταξύ τῶν ἀρμοδιοτήτων τῆς Ρ.Α.Ε εἶναι και ἡ «Χορήγηση αδειών σε παραγωγούς και προμηθευτές». Λέτε ἡ δικηγορίνα σύζυγος, νά ἀρνῆται τήν ἐγκατάστασιν ἀνεμογεννητριῶν τῆς ΤΕΡΝΑ; ἤ καί ἄλλων ἑταιρειῶν. Βεβαίως καί ὁ Τσίπρας εἶχεν σχέσεις μέν την ΤΕΡΝΑ.

Καί εἶναι ἀνήθικοι καί καταχραστικοί οἱ νόμοι πού ψηφίζουν, διότι πρός χάριν τῶν ἀνεμογεννητριάδων ψηφίζουν νόμους μέ τούς ὁποίους παρά τήν θέλησιν μας, βιαίως καί καταχραστικῶς διά μέσου τοῦ λογαριασμοῦ τῆς ΔΕΗ μᾶς ἀφαιροῦν ἕνα σημαντικόν ποσόν ἀπό τά λιγοστά χρήματα μας. Τά ρολόγια τῆς ΔΕΗ εἶναι 7.500.000 περίπου, τοῦτο τό πολλαπλασιάζομεν ἐπί 3, διότι τόν ἐκαθαριστικόν λογαριασμόν τόν πληρώνομεν τρείς φορές τό χρόνον, ἤτοι τά ρολόγια (γίνονται) 22.500.000. Ἐάν εἰς κάθε λογαρισμόν τῆς ΔΕΗ τά παράσιτα ἀνεμογεννητριάδες μᾶς κλέβουν μόνον ἕνα ΕΥΡΩ, αὐτό σημαίνει ὅτι μᾶς κλέβουν 22.500.000 ΕΥΡΩ ἐτησίως. Ἀλλά ὅμως αὐτό περίπου εἶναι το κόστος ἀγορᾶς ἑνός πυροσβεστικοῦ ἀεροπλάνου. Ἐάν μᾶς κλέβουν δύο ΕΥΡΩ τόν χρόνον, θα ἀγοράζαμεν δύο ἀεροπλάνα. Πλήν ὅμως, δεν μᾶς κλέβουν οὔτε ἕνα, οὔτε δύο, ἀλλά ἀπό κάθε νοικοκυριό κλέβουν 30, 40, 50, ΕΥΡΩ, ἀναλόγως τήν κατανάλωσιν ρεύματος. Δηλ. ἀντί νά μᾶς κλέβουν τά χρήματα μας τά ἀδηφάγα λυκόρνια οἱ ἀνεμογεννητριάδες, μέ τάς καταχρηστικάς ἐπιδοτήσεις ἀγοράζαμεν ἀεροπλάνα, εἰς μίαν τριετίαν θά εἴχαμεν ἕναν στόλον 100 περίπου πυροσβεστικῶν ἀεροπλάνων. Καί οὕτως δέν θά εἴχομεν οὔτε ἕνα στρέμα καμένου δάσους, καί κάτ’ ἐπέκτασιν οὔτε μίαν οἰκίαν καμένην, ἀλλά καί ἀνάμεσα μας θά ἤσαν πολλές ἑκατοντάδες συνανθρώπων μας, πού λόγω τῶν πυρκαϊῶν δέν εἶναι ἀνάμεσα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :