ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ * ---


Ἡ παρακμή τῆς Ἑλλάδος δέν ὀφείλεται εἰς τούς πολιτικούς, ἀλλά εἰς τό ὑπάρχον δημοσιογραφικόν κατεστημένο. Τό 99% τοῦ δημοσιογραφικοῦ κατεστημένου, εἶναι ἠμιμαθές, ἀγράμματον, ἀκαλλιέργητον, ἀμόρφωτον, ἀπεύδευτον, χαμηλοῦ εἰδικοῦ βάρους, ἄνευ ἀρετῶν καί ἀνήθικον, φιλάργυρον, φιλοχρήματον, καί κυρίως ἄνευ τῆς μεγίστης ἀρετῆς πού εἶναι ἡ φιλοπατρία, μερικοί εἶναι καί μισέλληνες.

Οἱ ἐρωτήσεις πού ἔκαμαν εἰς τόν Μητσοτάκη ἤσαν ἄνευ περιεχομένου καί ἄνευ ἀντικειμένου. Ὁ Μητσοτάκης αὐτάς τάς ἐρωτήσεις ἤθελεν νά τοῦ κάμουν καί αὐτάς τοῦ ἔκαμαν. Καί ἐπειδή εἶναι ἀπάτριδες οὐδεμίαν φιλοπατριωτικήν ἐρώτησιν ἔκαμαν εἰς ἕναν ἀνθέλληνα πρωθυπουργόν. Τό σκηνικό ὅμως πού ἔστησεν Μητσοτάκης καί οἱ συνεργάτες του διά τήν συνέντευξιν του, εἶναι ἄκρως παραπλανητικόν μέ ἀπώτερον σκοπόν νά ἐξαπατήση τους Ἕλληνας, κάθ, ὅτι τό σκηνικόν ἔχει μέν ἐμφανῆ στοιχεία Ἑλληνισμοῦ, μόνον πού εἶναι ψεύτικα, μόνον πού εἶναι κάλπικα.

Εἶναι ἀδιανόητον εἰς τήν Πατρίδα τῆς Σοφίας νά γίνεσαι δημοσιογράφος μέ πάσαν εὐκολίαν. Διά νά γίνης δημοσιογράφος θά πρέπη νά ἔχης διαβάση τήν πολιτεία τοῦ Πλάτωνος, καί διά να ἀσχοληθῆς μέ τήν πολιτικήν θά πρέπη νά ἔχης διαβάση τήν πολιτεία τοῦ Πλάτωνος, τόν Τίμαιος καί Κριτίας τοῦ Πλάτωνος, ὡς καί τά ἡθικά Νικομάχεια τοῦ Ἀριστοτέλους. Αὐτή εἶναι ἠ διέξοδος εἰς τό ἀδιέξοδον πού ἔχομεν περιέλθει.


Δεν υπάρχουν σχόλια :