Ο κύκλος του πλούτου
Αγγελος Αγγελίδης - ΑΙΓΙΝΙΟ

ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2012
Η σημερινή ΑΝΕΡΓΙΑ δεν έπρεπε να είναι ντροπή και κόλαφος για μια Κοινωνία, για μια Χώρα, για ένα Κράτος.


Η σημερινή ΑΝΕΡΓΙΑ έπρεπε να είναι χαρά, ευλογία, να είναι ένδειξη προόδου και οικονομικής ανάπτυξης σε μια Κοινωνία.


Η σημερινή ΑΝΕΡΓΙΑ προέκυψε σαν ολοκληρωμένη συνισταμένη πολ-λών και ποικίλων συνιστωσών. Συνιστώσες που επιστημονικά και υφί-στανται και λογική εξήγηση έχουν απορρέοντας από πραγματικά οικο-νομικά στοιχεία.


Η σημερινή ΑΝΕΡΓΙΑ προέκυψε από την χρήση Υπερσύγχρο-νων Μηχανημάτων και Εργαλείων (κάποτε ο εργάτης γης όργωνε το χωράφι του με άροτρο που είχε μόνο ένα υνί και το έσερνε η αργοκίνητη αγελάδα, ενώ σήμερα ο σύγχρονος αγρότης οργώνει το κτήμα του με άροτρο που έχει 20 και πλέον υνιά και το σέρνει ένα τρακτέρ θηριώδους ιπποδύναμης). Σήμερα τα 20 υνιά θέλουν έναν εργάτη ενώ τότε τα 20 υνιά απαιτούσαν 20 και πλέον εργάτες τόσο για την άροση του χωραφιού όσο και για την φροντίδα των απα-ραίτητων ζώων. Ετσι με πολύ λιγότερα μεροκάματα έχουμε πολύ περισσότερο έργο.

Η σημερινή ΑΝΕΡΓΙΑ προέκυψε από την χρήση Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών και Ρομποτικών Συστημάτων στην παραγωγή (κάπο-τε για να γίνει μια σκαλιστή ξύλινη πόρτα ο τεχνίτης ξυλουργός δούλευε με τα χέρια του ίσως περισσότερο από τρεις ημέρες ενώ σήμερα ο Σύγχρονος Ρομποτικός Παντογράφος θα σκαλίσει σε μια ημέρα πάνω από 30 ξύλινες πόρτες). Ετσι με πολύ λιγότερα μερο-κάματα έχουμε πολύ μεγαλύτερη παραγωγή.

Η σημερινή ΑΝΕΡΓΙΑ προέκυψε από την εκμετάλλευση Σύγ-χρονων και Μεγάλων Εγγειοβελτικών Εργων και Υποδομών (κάποτε για να ποτίσει ο εργάτης γης το χωράφι του έπρεπε να φτιάχνει ο ίδιος συνεχώς και χειρονακτικά τα αυλάκια που οδηγούσαν το λιγο-στό νερό από τα παρακείμενα πηγάδια στα φυτά και τα δέντρα. Σήμερα τα Σύγχρονα Αρδευτικά Δίκτυα με τα Μεγάλα Εργα των Υδατοδεξαμενών και των Φραγμάτων εφοδιάζουν τα χωράφια για ολόκληρη την καλλιεργητική περίοδο με άφθονο νερό). Αρα οι σημερινοί αγρότες με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και με πιο σίγουρες και εξασφαλισμένες προϋποθέσεις καλλιέργειας πετυχαίνουν εντυ-πωσιακά μεγαλύτερη παραγωγή.

Η σημερινή ΑΝΕΡΓΙΑ προέκυψε από την χρήση Λιπασμάτων και Ορμονών στις καλλιέργειες (κάποτε η παραγωγή χωρίς την χρή-ση των κατάλληλων λιπασμάτων και των σχετικών ορμονών βρι-σκόταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης σε σύγκριση με τις σημερινές). Σήμερα τα στοχευμένα Λιπάσματα και οι κατάλληλες Ορμόνες πέτυχαν θεαματική υπερπαραγωγή προϊόντων και αγαθών.

Η σημερινή ΑΝΕΡΓΙΑ προέκυψε από την χρήση Επιστη-μονικών Φυτοφαρμάκων και Ζιζανιοκτόνων (κάποτε ο εργάτης της γης για να καθαρίσει το χωράφι του από τα βλαβερά χόρτα, τα παράσιτα και τα ζιζάνια έπρεπε να δουλεύει για πολλές ημέρες χει-ρονακτικά κάτω από τον καυτό ήλιο με τα άροτρα και τις αξίνες ενώ σήμερα ο αγρότης καθαρίζει το χωράφι του πολύ ευκολότερα με τους απαραίτητους και εύστοχους ψεκασμούς με Ζιζανιοκτόνα και Φυτοφάρμακα που γίνονται με υπερσύγχρονα ψεκαστικά μηχανή-ματα. Κάποτε ο εργάτης της γης δεν μπορούσε να προστατεύσει τα φυτά της καλλιέργειας στο χωράφι από διάφορα βλαβερά και επι-κίνδυνα έντομα ή μικροοργανισμούς ενώ σήμερα ο αγρότης εξο-ντώνει εύκολα τους εχθρούς της παραγωγής με τα Φυτοφάρμακα).

Ας προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε την οικονομική ζωή ενός χωριού με 50 οικογένειες. Στην κάθε οικογένεια υπάρχουν οι δυο γονείς και από δυο παιδιά. Συνολικά έχουμε έναν οικισμό με 100 ενήλικες ικανούς για πλήρη εργασία και 100 παιδιά που έχουν περιορισμένη ικανότητα και απόδοση στην εργασία.

Από τους 100 ενήλικες οι 50 είναι άνδρες ικανοί πέρα για πέρα για όλες τις εργασίες και υπάρχουν και 50 γυναίκες που δεν θα τα κατάφερναν τέλεια σε οποιαδήποτε δουλειά και κυρίως στη χρήση των μηχανημάτων.

Ας φανταστούμε αυτό το χωριό σε αγροτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα της περιόδου του 1950-1960 και της τρέχουσας περιόδου (2000-2010) για συγκρίσεις. Μπορούμε να υπολογίσουμε σύμφωνα με τις εμπειρίες μας μερικές παραγωγές και να βγάλουμε τα σχετικά συμπεράσματα μετά από τη μελέτη των στοιχείων των παρακάτω επτά Πινάκων :

καλλιέργεια σίτου
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

1950-1960

2000-2010

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Μήνες εργασίας της περιόδου

9

9
Ημέρες εργασίας ανά μήνα

7

7
Σύνολο εργάσιμων ημερών

63

63
Στρέμματα καλλιέργειας ανά άτομο

20

60
Αριθμός εργαζομένων

50

50
Σύνολο στρεμμάτων καλλιέργειας

1000

3000
Παραγωγή σε κιλά ανά στρέμμα

80

400
Σύνολο παραγωγής σε κιλά

80000

1200000
Ωρες εργασίας ανά ημέρα ανά άτομο

8

6
Σύνολο εργατοωρών της περιόδου

25200

18900
Παραγωγή σε κιλά ανά εργατοώρα

3,17

63,49
Μεγαλύτερη παραγωγή κατά φορές15Αύξηση παραγωγής κατά %1400
ομοίως και για ….

καλλιέργεια αμπελιούΑύξηση παραγωγής κατά %300καλλιέργεια βάμβακοςΑύξηση παραγωγής κατά %650καλλιέργεια καπνούΑύξηση παραγωγής κατά %733εκτροφή ζώωνΑύξηση παραγωγής κατά %138εκτροφή ορνιθοειδώνΑύξηση παραγωγής κατά %170

ΑΥΞΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΟΧΩΝ 1950 ΚΑΙ 2000

%

φορές

διατροφική αξία

πλεόνασμα διατροφικής αξίας

οικονομκή αξία

πλεόνασμα οικονομικής αξίας


ορνιθοειδή

170

2,7

10

17

7

11,9


ζώα

138

2,4

10

14

7

9,8


αμπέλια

300

4

6

18

6

18


σίτος

1400

15

7

98

2

28


καπνός

733

8

1

7

10

70


βαμβάκι

650

7,5

3

19,5

7

45,5ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ


ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ56529


31


ΣΥΝΟΛΟ


ΣΥΝΟΛΟ


163,5


183,2

ο ένας

0,87


0,92


33


33ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
πρέπει να

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

50

50

100

εργάζονται

38

12

36

είναι άνεργοι

12

38

64
Για το χωριό αυτό η ανεργία μέχρι το ποσοστό του 33% στο συνολικό πληθυσμό θα πρέπει να είναι λογικά αποδεκτή και να μην θεωρείται ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή και να μειωθεί τόσο σημαντικά (κατά 33%) ο αριθμός των εργατικών και παρα-γωγικών χεριών ο παραγόμενος πλούτος θα είναι πάλι υπεραρκετός για να καλύψει τις απαραίτητες διατροφικές ανάγκες της κοινωνίας του χωριού. Οι δε πλεονάζουσες ποσότητες θα είναι σε θέση να φέ-ρουν εκείνα τα χρήματα, σαν εμπορικά έσοδα από την πώλησή τους στο εμπόριο, για να καλυφθούν οι υπόλοιπες κοινωνικές ανάγκες για τις διάφορες υπηρεσίες.


Στην πραγματικότητα όμως τι συμβαίνει;

· Γιατί το ποσοστό ανεργίας όταν ξεπεράσει το 4% θεωρείται επικίνδυνο ;

· Γιατί η ανεργία από 5% μέχρι 20% να θεωρείται αρνητικός παράγοντας ;

· Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει ανεργία σε μια Χώρα ;

· Γιατί η πάντα ελεγχόμενη και μέχρι ορισμένα ποσοστά ανεργία να μην αποτελεί θετικό δείκτη μιας επιτυχημένης και καλοσχεδιασμένης οικονο-μικής πολιτικής για την Χώρα αυτή ;


Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου ανεργία και εργάζο-νται όλοι τότε θα έχουμε υπερπαραγωγή με υπερβολικά πλεονά-σματα αγαθών. Δημιουργείται συνεπώς το παρακάτω ερώτημα : και πού θα οδηγηθούν όλα αυτά τα οικονομικά οφέλη ;


Πιθανότερες απαντήσεις :

· ή στην αγορά για την αποπληρωμή της πανάκριβης Νέας Τεχνολο-γίας και Τεχνογνωσίας, δηλαδή στα κατασκευαστικά εργοστάσια (πχ τρακτέρ κλπ) ή στα επιστημονικά εργαστήρια (πχ φυτοφάρ-μακα κλπ).

· ή σαν υπερκέρδη με μεγάλα αποθεματικά στις μεγάλες Εμπορικές και Μεταποιητικές Εταιρίες που εργάζονται παγκοσμίως ή κλασσικά ή μονοπωλιακά.

· ή στις αποθήκες Ανθρωπιστικών Κινημάτων και Διεθνών Ιδρυμάτων με σκοπό να απαλύνουν την φτώχεια και να εξαλείψουν την κατάρα του υποσιτισμού στις υποανάπτυκτες χώρες.


Η τρίτη εκδοχή και διαδρομή του παραγόμενου πλούτου είναι μάλλον και η σπανιότερη. Αρα οι πιο πιθανές διαδρομές του κέρ-δους από την υπερπαραγωγή είναι προς τα ταμεία των μεγάλων Βιομηχανιών, προς τα ταμεία των Επιστημονικών Μονοπωλιακών Εργαστηρίων, προς τα ταμεία των Εμπορικών Εταιριών. Είναι τα τα-μεία των επιχειρήσεων που στήθηκαν αρχικά για την αναβάθμιση και βελτίωση της ζωής των ανθρώπων από τους ευφυέστερους και πλουσιότερους ανθρώπους αλλά στην πορεία μεταλλάχτηκαν και τελικά ελέγχονται αποκλειστικά και μόνο από το Μεγάλο Διεθνές Κεφάλαιο. Κεφάλαιο του οποίου η σύγχρονη Λογιστική Πρακτική κατάφερε μέσα από μια πρωτοφανή σε όλα τα επίπεδα υπερπαρα-γωγή υλικών αγαθών και υπηρεσιών των λαών να δημιουργήσει το δυσθεώρητο και πλέον ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ ΧΡΕΟΣ των ίδιων λαών.

Γι΄ αυτό το λόγο και η ανεργία αντί να θεωρείται επιτυχία μιας Χώρας αντίθετα κατάντησε αποτυχία και μομφή για τη Χώρα. Ο σκοπός των Επιστημών και οι εφαρμογές τους ήταν σαφείς. Η μέγιστη βελτίωση του τρόπου ζωής. Η εξάλειψη της πείνας. Οι ανέσεις στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Δηλαδή κατά το δυ-νατό λιγότερη χειρωνακτική εργασία, ευκολότερες μέθοδοι επεξερ-γασίας των παραγόμενων προϊόντων, άνετες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, ασφάλεια στην εργασία, πολλαπλασιασμός της παραγω-γής, εύστοχη αξιοποίηση του παραγόμενου πλούτου. Ομως αν και οι Επιστήμες και οι Τεχνολογίες ξεπέρασαν και την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη ως προς την απόδοσή τους η φτώχεια γενικεύεται στους λαούς και η πείνα παίρνει διαστάσεις μάστιγας. Οι χωματερές δυο-λεύουν ανεξήγητα σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις ενώ ο λαός δεν χορταίνει με τα αγαθά που παράγονται σε υπερβολικές ποσότητες με την βοήθεια των μηχανών και τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα.

Αν αφεθούν οι λαοί στην πρακτική να παράγουν αποκλειστικά και μόνο όσα χρειάζονται για τις υλικές και τις άλλες ανάγκες τους τότε δεν θα υπήρχε περίσσευμα παραγωγής. Αν όμως δεν υπήρχε περίσσευμα παραγωγής τότε δεν θα υπήρχε αποταμίευση πλούτου. Αν δεν υπήρχε αποταμίευση πλούτου τότε δεν θα υπήρχε δύναμη στην εξουσία. Μια εξουσία που ξανά θα παράγει πλούτο ώστε ο πλούτος και πάλι να παράγει την εξουσία για τη συνέχεια αυτού του κύκλου. Ο Κύκλος του Πλούτου που έχει σαν βασική προϋπόθεση την υπερπαραγωγή ανεξάρτητα αν γίνεται από τα ανθρώπινα χέρια ή από τις μηχανές, αρκεί να περισσεύει και να μπορεί να αποθηκεύ-εται. Και όλα αυτά γιατί ορισμένοι ανά τον κόσμο εγκέφαλοι δεν μπόρεσαν ακόμη να καταλάβουν ότι οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου είναι τόσες και μόνο τόσες όση ακριβώς η ανάγκη του ανθρώπου να γεμίσει το ένα και μοναδικό του στομάχι. Από εδώ μάλλον αρχίζουν όλες οι παρενέργειες της οικονομίας. Τα αποτελέσματα βέβαια γνω-στά σε όλους μας που αν δε τα βιώσαμε ακόμη σαν γενιά με αιματη-ρούς πολέμους, σήμερα τα νοιώθουμε σε απόσταση αναπνοής με την αβεβαιότητα της επόμενης μέρας και με τις επιπτώσεις της σύγχρονης οικονομικής κρίσης.Δεν υπάρχουν σχόλια :