Άρθρο 8 παράγραφος 5 της πατσαβούρας"Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, σε ισομερή βάση, 

μία Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη 

σε αυθεντικές, τεκμηριωμένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα.

Οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές.

Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση το έτος μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν περιέχει αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές.

Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιεσδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπεται σε αυτό το Άρθρο.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, και θα υποβάλει μία Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκειμένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 12."

Αυτά συνομολόγησαν οι κατσαπλιαδες.

Βάλαμε κεχαγιά στα rΧ/ μας τον σλάβο για να μας μάθει την Ελληνική Ιστορία.

Κι ενώ αυτοί παραβιάζουν διαρκώς και αδιαλείπτως την πατσαβούρα, έχουν μονίμως απαιτήσεις

Κι ενώ αυτοί παραβιάζουν, εμείς σεβόμαστε, γλείφουμε και δεν καταγγελουμε.

Κι ενώ αυτοί δεν σέβονται εμείς ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε στην βουλή τα πρωτόκολλα που απορρέουν από την πατσαβούρα. 

Θα πέσουν φάπες άνωθεν προσεχώς.

Οι Μακεδόνες βουλευτές να ετοιμάζονται για διακοπές σε γκουλαγκ για να τους δείξουμε την αγάπη μας.

«Quis custodiet ipsos custodes?»

Δεν υπάρχουν σχόλια :